TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 8:29--9:1

Konteks
Keturunan Saul
8:29 Tetapi di Gibeon q  diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha. 8:30 Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Nadab, 8:31 Gedor, Ahyo, Zekher 8:32 dan Miklot yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. 8:33 Ner r  memperanakkan Kish; s  Kish memperanakkan Saul; t  Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Esybaal. u  8:34 Anak Yonatan v  ialah Meribaal dan Meribaal w  memperanakkan Mikha. 8:35 Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tarea dan Ahas. 8:36 Ahas memperanakkan Yoada; Yoada memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza. 8:37 Moza memperanakkan Bina; anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. 8:38 Azel mempunyai enam orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. 8:39 Anak-anak Esek, saudaranya, ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeush, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. 8:40 Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah; anak dan cucu mereka banyak: seratus lima puluh orang. Mereka semuanya itu termasuk bani Benyamin. x 
Daftar penduduk Yerusalem
9:1 Seluruh orang Israel 1  y  telah terdaftar dalam silsilah; mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel z  oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. a 

Daniel 4:1-37

Konteks
Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan
4:1 Dari raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, e  yang diam di seluruh bumi: "Bertambah-tambahlah f  kiranya kesejahteraanmu! 4:2 Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda g  dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah h  yang maha tinggi kepadaku. 4:3 Betapa besarnya tanda-tanda-Nya dan betapa hebatnya mujizat-mujizat-Nya! i  Kerajaan-Nya adalah kerajaan yang kekal j  dan pemerintahan-Nya turun-temurun! 4:4 Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang k  dan hidup dengan senang dalam istanaku; 4:5 lalu aku mendapat mimpi l  yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku m  serta penglihatan-penglihatan yang kulihat n  menggelisahkan aku. o  4:6 Maka aku mengeluarkan titah, bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna p  mimpi itu. 4:7 Kemudian orang-orang berilmu, q  ahli jampi, para Kasdim dan ahli nujum r  datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. s  4:8 Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsazar t  menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa u  yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu: 4:9 Hai Beltsazar, kepala v  orang-orang berilmu 3 ! Aku tahu, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa w  yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu! Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. 4:10 Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku x  itu, demikian: di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon 4  yang sangat tinggi; y  4:11 pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. z  4:12 Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup; di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dahan-dahannya a  bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan dari padanya. 4:13 Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku b  itu tampak seorang penjaga, seorang kudus, c  turun dari langit; 4:14 ia berseru dengan nyaring, demikian katanya: Tebanglah pohon d  itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya! Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya! e  4:15 Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang; biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi! 4:16 Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai tujuh masa berlalu 5 . f  4:17 Titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu, bahwa Yang Mahatinggi g  berkuasa 6  h  atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, bahkan orang yang paling kecil i  sekalipun dapat diangkat-Nya untuk kedudukan itu. 4:18 Itulah mimpi yang telah kudapat, aku, raja Nebukadnezar; sekarang engkau, Beltsazar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku; j  tetapi engkaulah yang sanggup, k  karena engkau l  penuh dengan roh para dewa m  yang kudus!" 4:19 Lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltsazar, tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan n  dia. Berkatalah raja: "Beltsazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau! o " Beltsazar menjawab: "Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku! 4:20 Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, 4:21 yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara p -- 4:22 tuankulah itu, q  ya raja, tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi! r  4:23 Tentang yang tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus, s  yang turun dari langit, sambil berkata: Tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai tujuh masa berlalu t  u -- 4:24 inilah maknanya, ya raja, dan inilah putusan v  Yang Mahatinggi mengenai tuanku raja: 4:25 tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang; kepada tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi w  dengan embun dari langit; dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai tujuh masa berlalu, hingga tuanku mengakui, bahwa Yang Mahatinggi x  berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. y  4:26 Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, z  berarti: kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui, bahwa Sorgalah yang mempunyai kekuasaan. a  4:27 Jadi, ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku: lepaskanlah diri tuanku dari pada dosa dengan melakukan keadilan 7 , dan dari pada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas; b  dengan demikian kebahagiaan c  tuanku akan dilanjutkan! d " 4:28 Semuanya itu terjadi e  atas raja Nebukadnezar; 4:29 sebab setelah lewat dua belas bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, 4:30 berkatalah raja: "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan f  kebesaranku g  telah kubangun menjadi kota kerajaan?" 4:31 Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit: "Kepadamu dinyatakan, ya raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih dari padamu; h  4:32 engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang; kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu; dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu, hingga engkau mengakui, bahwa Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya! i " 4:33 Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah j  oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali dan kukunya seperti kuku burung. k  4:34 Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal l  budiku kembali 8  lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Mahatinggi dan membesarkan dan memuliakan Yang Hidup kekal m  itu, karena kekuasaan-Nya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaan-Nya n  turun-temurun. o  4:35 Semua penduduk bumi dianggap remeh; p  Ia berbuat menurut kehendak-Nya q  terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi; dan tidak ada seorangpun yang dapat menolak r  tangan-Nya s  dengan berkata kepada-Nya: "Apa yang Kaubuat? t " 4:36 Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. u  Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi; aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. 4:37 Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan v  dan memuliakan w  Raja Sorga, yang segala perbuatan-Nya adalah benar dan jalan-jalan-Nya adalah adil, x  dan yang sanggup merendahkan y  mereka yang berlaku congkak. z 

Yehezkiel 40:1-37

Konteks
Pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran Bait Suci yang baru
40:1 9 Dalam tahun kedua puluh lima sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal sepuluh bulan itu, dalam tahun keempat belas sesudah kota p  itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan TUHAN meliputi aku q  dan dibawa-Nya aku 40:2 dalam penglihatan-penglihatan r  ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung s  yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. 40:3 Ke sanalah aku dibawa-Nya. Dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga t  dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur; u  dan ia berdiri di pintu gerbang. 40:4 Orang itu berbicara kepadaku: "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu; v  sebab untuk itulah engkau dibawa ke mari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah w  segala sesuatu yang kaulihat x  kepada kaum Israel." 40:5 10 Lihat, di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan 11  itu. Dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur, yang panjangnya enam hasta. --Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa--.Ia mengukur y  tembok itu, tebalnya satu tongkat dan tingginya satu tongkat. 40:6 Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur z  dan menaiki tangganya, ia mengukur ambang dari pintu gerbang itu: satu tongkat lebarnya. 40:7 Kemudian ia mengukur kamar jaga: a  panjangnya satu tongkat dan lebarnya satu tongkat, dan jarak antara dua kamar jaga adalah lima hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah satu tongkat. 40:8 Kemudian ia mengukur balai gerbang itu: delapan hasta 40:9 dan tiang temboknya dua hasta dan balai itu ada di sebelah dalam. 40:10 Mengenai kamar-kamar jaga yang di pintu gerbang sebelah timur itu ada tiga kamar pada tiap sisi; ketiga-tiganya sama ukurannya dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. 40:11 Lalu ia mengukur lobang pintu gerbang itu: lebarnya sebelah dalam adalah sepuluh hasta, dan lebarnya sebelah luar tiga belas hasta. 40:12 Di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan, yang berukuran satu hasta dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain. Dan ukuran kamar jaga itu adalah enam hasta pada kedua belah pihak. 40:13 Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar jaga yang satu sampai dinding belakang kamar jaga yang lain, melalui kedua pintu sekatan itu: lebarnya dua puluh lima hasta. 40:14 Ia mengukur juga balai gerbang itu: dua puluh hasta dan sekeliling balai gerbang itu adalah pelataran. b  40:15 Dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam: lima puluh hasta. 40:16 Pada sekeliling pintu gerbang itu di bagian dalam ada jendela-jendela dengan bidai, yaitu di kamar-kamar jaga dan pada tiang-tiang tembok dan begitu juga pada balai gerbang. Dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon korma. c  40:17 Lalu dibawanya aku ke pelataran luar, d  sungguh, sekeliling pelataran e  itu ada bilik-bilik, f  yang jumlahnya tiga puluh. Dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebuah lantai batu. 40:18 Dan lantai batu itu ada di samping pintu-pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah. 40:19 Kemudian ia mengukur lebar pelataran g  itu dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam: seratus hasta. h  Lalu ia berjalan di depanku menuju ke utara 40:20 dan sungguh, ada pintu gerbang yang menghadap ke utara, yang termasuk pelataran luar. Ia mengukur panjang dan lebarnya. 40:21 Kamar jaganya, i  tiga sebelah-menyebelah, tiang-tiang tembok dan balai gerbangnya j  adalah seukuran dengan pintu gerbang pertama: lima puluh hasta panjangnya dan lebarnya dua puluh lima hasta. 40:22 Jendela-jendelanya, balai gerbangnya k  dan gambar-gambar pohon kormanya seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang tujuh tingkat dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. l  40:23 Di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur; ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang: seratus hasta. m  40:24 Kemudian ia membawa aku menuju selatan, sungguh, ada sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan; ia mengukur kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya, ukurannya n  sama saja dengan yang lain-lain. 40:25 Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela, yang sama dengan yang lain-lain; panjang pintu gerbang itu lima puluh hasta dan lebarnya o  dua puluh lima hasta. 40:26 Tangga ke situ adalah tujuh tingkat, dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Pada pintu gerbang itu juga, di tiang-tiang temboknya, terukir gambar pohon-pohon korma, satu batang di sebelah p  sini dan satu batang di sebelah sana. 40:27 Di bagian selatan pelataran q  dalam ada juga pintu gerbang; ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang di bagian selatan: seratus hasta. r  40:28 Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan dan ia mengukur pintu gerbang itu, ukurannya s  sama saja dengan yang lain-lain. 40:29 Kamar-kamar jaganya, t  tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela; panjang pintu gerbang itu lima puluh hasta dan lebarnya u  dua puluh lima hasta. -- 40:30 Sekelilingnya ada balai-balai gerbang, v  panjangnya dua puluh lima hasta dan lebarnya lima hasta. -- 40:31 Balai gerbangnya w  adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma dan tangganya ke atas x  ada delapan tingkat. 40:32 Lalu dibawanya aku ke sebelah timur pelataran dalam dan ia mengukur pintu gerbang yang di situ, dan ukurannya y  sama saja dengan yang lain-lain. 40:33 Kamar-kamar jaganya, z  tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela; panjang pintu gerbang itu lima puluh hasta dan lebarnya dua puluh lima hasta. 40:34 Balai gerbangnya a  adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada delapan tingkat. 40:35 Kemudian dibawanya aku ke pintu gerbang utara b  dan ia mengukurnya, dan ukurannya c  sama saja dengan yang lain-lain. 40:36 Kamar-kamar jaganya, d  tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain, dan sekelilingnya ada jendela-jendela; panjang pintu gerbang itu lima puluh hasta dan lebarnya dua puluh lima hasta. 40:37 Balai gerbangnya e  adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas f  ada delapan tingkat.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[9:1]  1 Full Life : SELURUH ORANG ISRAEL.

Nas : 1Taw 9:1

Pasal 1Taw 9:1-44 memperhatikan seluruh masyarakat umat Allah (yaitu "seluruh Israel") setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel, sambil menekankan kesinambungan mereka dengan Israel sebelum pembuangan (bd. pasal Neh 9:1-38). Ayat pertama ini memberikan alasan bagi tawanan mereka, sedangkan sisa pasal ini membahas "para imam, orang-orang Lewi dan para budak di Bait Allah" (ayat 1Taw 9:2) yang ditugaskan Allah untuk memulihkan tatanan penyembahan sejati yang telah hilang selama pembuangan.

[4:1]  2 Full Life : TANDA-TANDA DAN MUJIZAT-MUJIZAT.

Nas : Dan 4:1-3

Nebukadnezar mengakui kebesaran dan kuasa Allah. Dia sampai pada keyakinan ini setelah mengalami penyakit gila yang merendahkan hatinya sebagaimana tercatat dalam pasal ini.

[4:9]  3 Full Life : KEPALA ORANG-ORANG BERILMU.

Nas : Dan 4:9

Orang berilmu (Aram -- hartumaya) sebenarnya mengacu kepada para juru tulis terpelajar yang menyalin dan memahami tulisan berbentuk baji yang paling kuno; beberapa di antara mereka memakai kalimat bertuah. Akan tetapi, raja mengakui bahwa pengetahuan dan kemampuan Daniel diberikan kepadanya secara adikodrati dan tidak diperolehnya dari hal-hal yang mungkin telah dibacanya dalam dongeng-dongeng kafir kuno.

[4:10]  4 Full Life : SEBATANG POHON.

Nas : Dan 4:10

Lih. ayat Dan 4:22 tentang apa yang dilambangkan pohon ini

menurut Daniel.

[4:16]  5 Full Life : HATI BINATANG ... SAMPAI TUJUH MASA BERLALU

Nas : Dan 4:16

(versi Inggris NIV -- pikiran binatang). Pada saat ini gambaran berubah dari sebuah pohon yang ditebang kepada makhluk hidup. Makhluk ini akan kehilangan pikirannya, atau kemampuannya untuk bernalar, dan diberikan pikiran binatang. Kehilangan akal ini akan berlangsung selama "tujuh masa" yang mungkin berarti tujuh musim (yaitu 3 1/2 tahun, karena pada hakikatnya hanya ada dua musim, musim basah dan musim kering).

[4:17]  6 Full Life : YANG MAHATINGGI BERKUASA.

Nas : Dan 4:17

Raja perlu belajar bahwa Tuhan Allah itu mahakuasa dan dapat menempatkan siapa saja yang diinginkan-Nya untuk memerintah kerajaan-kerajaan dunia.

[4:27]  7 Full Life : LEPASKANLAH DIRI TUANKU DARIPADA DOSA DENGAN MELAKUKAN KEADILAN.

Nas : Dan 4:27

Kenyataan bahwa Daniel meminta raja untuk bertobat menunjukkan bahwa hukuman Allah yang hebat itu dapat dielakkan. Jikalau Nebukadnezar meninggalkan dosanya dan berpaling kepada gaya hidup yang benar, berbaik hati kepada orang miskin dan melarat yang ditindasnya, Allah tidak akan melaksanakan apa yang dinyatakan-Nya di dalam mimpi itu.

[4:34]  8 Full Life : AKAL BUDIKU KEMBALI.

Nas : Dan 4:34-37

Tujuh merupakan angka kesempurnaan, karena itu pada akhir tujuh masa, akal budi Nebukadnezar dipulihkan. Dia bukan saja mengerti apa yang telah terjadi atas dirinya, tetapi juga mengakui kuasa, kebesaran, dan kedaulatan Allah Daniel, Tuhan Allah Israel.

[40:1]  9 Full Life : PENGLIHATAN-PENGLIHATAN ILAHI.

Nas : Yeh 40:1-43:27

Penglihatan tentang Bait Suci dialami Yehezkiel pada tahun 573 SM, dua puluh lima tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya.

[40:5]  10 Full Life : KELILING BANGUNAN ITU.

Nas : Yeh 40:5

Ada tiga penafsiran utama tentang penglihatan Bait Suci Yehezkiel ini:

  1. (1) Sebuah Bait Suci simbolik yang menggambarkan keadaan kekal yang dilukiskan dalam pasal Wahy 21:1-22:21;
  2. (2) sebuah Bait Suci simbolik yang melukiskan berkat-berkat kerajaan seribu tahun; atau
  3. (3) sebuah Bait Suci sungguhan yang akan didirikan pada masa kerajaan seribu tahun. Penafsiran manapun yang diterima, pokok-pokok ajaran yang terutama adalah
  4. (1) bahwa pada suatu hari kehadiran dan kemuliaan Allah akan dikembalikan kepada umat-Nya untuk selama-lamanya (Yeh 43:7), dan
  5. (2) bahwa berkat-berkat Kristus akan mengalir sebagai aliran yang semakin dalam (Yeh 47:1-12).

[40:5]  11 Full Life : TEMBOK, SELURUH KELILING BANGUNAN.

Nas : Yeh 40:5

Tembok ini akan menandai wilayah Bait Suci dan memisahkannya dari bagian kota yang lain. Orang percaya yang tubuhnya kini menjadi bait yang hidup dari Roh Kudus (1Kor 6:19), harus menjaga agar dirinya tetap terpisah dari masyarakat yang berdosa di sekeliling mereka serta dikuduskan bagi Allah dan kepentingannya

(lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA).TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA