TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 5:18-26

Konteks
5:18 Dari bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye ada empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh orang yang sanggup berperang, s  orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. 5:19 Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, t  Nafish dan Nodab. 5:20 Mereka mendapat bantuan u  melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru v  kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka Ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya w  kepada-Nya. 5:21 Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan: untanya lima puluh ribu ekor, kambing domba dua ratus lima puluh ribu ekor dan keledai dua ribu ekor, juga manusia seratus ribu jiwa. 5:22 Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran x  itu adalah dari pada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. y  5:23 Setengah suku Manasye z  diam di negeri itu mulai dari Basan sampai Baal-Hermon, Senir dan gunung Hermon. a  Mereka sudah banyak jumlahnya. 5:24 Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya dan Yahdiel, orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. 5:25 Tetapi ketika mereka berubah setia b  terhadap Allah nenek moyang mereka 1  dan berzinah c  dengan mengikuti segala allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, 5:26 maka Allah Israel menggerakkan hati d  Pul, e  yakni Tilgat-Pilneser, f  raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, g  Habor, Hara dan sungai negeri Gozan; demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini.

1 Tawarikh 6:3

Konteks
6:3 Anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miryam. j  Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, k  Eleazar l  dan Itamar. m 

1 Tawarikh 6:49

Konteks
6:49 Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah p  korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, q  dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu.

1 Tawarikh 6:4-15

Konteks
6:4 Eleazar memperanakkan Pinehas; n  Pinehas memperanakkan Abisua; 6:5 Abisua memperanakkan Buki; Buki memperanakkan Uzi; 6:6 Uzi memperanakkan Zerahya; Zerahya memperanakkan Merayot; 6:7 Merayot memperanakkan Amarya; Amarya memperanakkan Ahitub; 6:8 Ahitub memperanakkan Zadok; o  Zadok memperanakkan Ahimaas; 6:9 Ahimaas memperanakkan Azarya; Azarya memperanakkan Yohanan; 6:10 Yohanan memperanakkan Azarya; p  dialah yang memegang jabatan imam di Bait Suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. 6:11 Azarya memperanakkan Amarya; Amarya memperanakkan Ahitub; 6:12 Ahitub memperanakkan Zadok; Zadok memperanakkan Salum; 6:13 Salum memperanakkan Hilkia; q  Hilkia memperanakkan Azarya; 6:14 Azarya memperanakkan Seraya r ; Seraya memperanakkan Yozadak; s  6:15 Yozadak turut diangkut ketika TUHAN membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar.

1 Tawarikh 7:1--8:28

Konteks
Suku-suku selebihnya
7:1 Anak-anak Isakhar t  ialah Tola dan Pua, u  Yasub dan Simron, empat orang. 7:2 Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam dan Samuel, kepala-kepala puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada dua puluh dua ribu enam ratus orang. 7:3 Keturunan Uzi ialah Yizrahya dan anak-anak Yizrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoel dan Yisia, lima orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala. 7:4 Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara tiga puluh enam ribu orang, sebab isteri dan anak-anak mereka banyak. 7:5 Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakhar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada delapan puluh tujuh ribu orang yang terdaftar dalam silsilah. 7:6 Anak-anak Benyamin v  ialah Bela, Bekher dan Yediael, tiga orang. 7:7 Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri, lima orang, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; mereka yang terdaftar dalam silsilah ada dua puluh dua ribu tiga puluh empat orang. 7:8 Anak-anak Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Alemet; sekaliannya itu ialah anak-anak Bekher. 7:9 Mereka yang terdaftar dalam silsilah, menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada dua puluh ribu dua ratus orang. 7:10 Keturunan Yediael ialah Bilhan dan anak-anak Bilhan ialah Yeush, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis dan Ahisahar. 7:11 Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; orang-orang yang sanggup berperang ada tujuh belas ribu dua ratus. 7:12 Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir; Husim ialah keturunan Aher. 7:13 Anak-anak Naftali w  ialah Yahziel, Guni, Yezer dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. 7:14 Keturunan Manasye x  ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu; perempuan ini melahirkan Makhir, bapa Gilead. y  7:15 Makhir mengambil seorang isteri bagi Hupim dan Supim; nama saudaranya perempuan ialah Maakha. Nama anak yang kedua ialah Zelafead. z  Zelafead hanya mempunyai anak-anak perempuan. 7:16 Tetapi Maakha, isteri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peresh; nama saudaranya laki-laki ialah Seres dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. 7:17 Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead a  bin Makhir bin Manasye. 7:18 Saudaranya perempuan, Molekhet, melahirkan Isyhod, Abiezer b  dan Mahla. 7:19 Anak-anak Semida c  ialah Ahyan, Sekhem, Likhi dan Aniam. 7:20 Keturunan Efraim d  ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Bered, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, 7:21 dan anak orang ini ialah Zabad, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elad. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gat yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. 7:22 Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. 7:23 Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. 7:24 Anaknya perempuan ialah Seera yang telah mendirikan Bet-Horon-Hilir dan Bet-Horon-Hulu e  serta Uzen-Seera. 7:25 Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef; anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan, 7:26 dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, 7:27 dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. 7:28 Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Gezer f  dengan segala anak kotanya di sebelah barat, kemudian Sikhem dengan segala anak kotanya sampai Aya dengan segala anak kotanya, 7:29 dan pada perbatasan bani Manasye: Bet-Sean g  dengan segala anak kotanya, juga Taanakh dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor h  dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. 7:30 Anak-anak Asyer i  ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria; Serah ialah saudara perempuan mereka. 7:31 Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel; dialah bapa Birzait. 7:32 Heber memperanakkan Yaflet, Somer dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka. 7:33 Anak-anak Yaflet ialah Pasakh, Bimhab dan Asywat. Itulah anak-anak Yaflet. 7:34 Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba dan Aram. 7:35 Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Zofah, Yimna, Seles dan Amal. 7:36 Anak-anak Zofah ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri dan Yimra, 7:37 Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran dan Beera. 7:38 Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa dan Ara. 7:39 Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel dan Rizya. 7:40 Itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada dua puluh enam ribu orang.
Daftar keturunan Benyamin
8:1 Benyamin j  memperanakkan Bela, anak sulungnya, Asybel, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga, 8:2 Noha, anak yang keempat dan Rafa, anak yang kelima. 8:3 Anak-anak Bela ialah Adar, k  Gera, Abihud, 8:4 Abisua, Naaman, Ahoah, l  8:5 Gera, Sefufan dan Huram. 8:6 Inilah anak-anak Ehud; m  mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat; 8:7 Naaman, Ahia dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan; dia memperanakkan Uza dan Ahihud. 8:8 Saharaim mendapat anak di daerah Moab, sesudah diusirnya Husim dan Baara, isteri-isterinya. 8:9 Ia mendapat anak dari Hodesh, isterinya, yakni Yobab, Zibya, Mesa, Malkam, 8:10 Yeus, Sokhya dan Mirma; itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak; 8:11 sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. 8:12 Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam dan Semed; dia ini mendirikan kota Ono n  dan kota Lod dengan segala anak kotanya. 8:13 Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon; o  mereka telah menghalau penduduk Gat. p  8:14 Ahyo, Sasak, Yeremot, 8:15 Zebaja, Arad, Eder, 8:16 Mikhael, Yispa dan Yoha ialah anak-anak Beria. 8:17 Zebaja, Mesulam, Hizki, Heber, 8:18 Yismerai, Yizlia dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. 8:19 Yakim, Zikhri, Zabdi, 8:20 Elyoenai, Ziletai, Eliel, 8:21 Adaya, Beraya dan Simrat ialah anak-anak Simei. 8:22 Yispan, Eber, Eliel, 8:23 Abdon, Zikhri, Hanan, 8:24 Hananya, Elam, Antotia, 8:25 Yifdeya dan Pnuel ialah anak-anak Sasak. 8:26 Samserai, Seharya, Atalya, 8:27 Yaaresya, Elia dan Zikhri ialah anak-anak Yeroham. 8:28 Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka; mereka ini diam di Yerusalem.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[5:25]  1 Full Life : BERUBAH SETIA TERHADAP ALLAH NENEK MOYANG MEREKA.

Nas : 1Taw 5:25-26

Sepanjang Tawarikh, penulis menggarisbawahi kebenaran bahwa ketidaktaatan dan dosa mendatangkan hukuman dan malapetaka, sedangkan ketaatan dan kesetiaan mendatangkan sejahtera dan berkat (lih. 2Taw 7:14; 2Taw 15:2-7; 19:2; 21:12-15; 24:20; 28:9; 34:24-25). Prinsip rohani ini, yang masih berlaku dalam PB, seharusnya memotivasi kita untuk takut akan Tuhan dan mematuhi pimpinan Roh Kudus (lih. Rom 2:6-10; Rom 8:5-17; 1Kor 10:1-13).TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA