TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 3:10-17

Konteks
3:10 Keturunan Salomo ialah Rehabeam; w  anak orang ini ialah Abia; x  anak orang ini ialah Asa; y  anak orang ini ialah Yosafat; z  3:11 anak orang ini ialah Yoram; a  anak orang ini ialah Ahazia; b  anak orang ini ialah Yoas; c  3:12 anak orang ini ialah Amazia; d  anak orang ini ialah Azarya; e  anak orang ini ialah Yotam; f  3:13 anak orang ini ialah Ahas; g  anak orang ini ialah Hizkia; h  anak orang ini ialah Manasye; i  3:14 anak orang ini ialah Amon; j  anak orang ini ialah Yosia. k  3:15 Anak-anak Yosia: anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, l  anak yang ketiga ialah Zedekia m  dan anak yang keempat ialah Salum. n  3:16 Keturunan Yoyakim ialah Yekhonya, o  anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia. p  3:17 Anak-anak Yekhonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel, q  anaknya,


TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA