Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Versi:

1 Tawarikh 6:9-19

6:9 Ahimaas memperanakkan Azarya; Azarya memperanakkan Yohanan; 6:10 Yohanan memperanakkan Azarya; dialah yang memegang jabatan imam di Bait Suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. 6:11 Azarya memperanakkan Amarya; Amarya memperanakkan Ahitub; 6:12 Ahitub memperanakkan Zadok; Zadok memperanakkan Salum; 6:13 Salum memperanakkan Hilkia; Hilkia memperanakkan Azarya; 6:14 Azarya memperanakkan Seraya; Seraya memperanakkan Yozadak; 6:15 Yozadak turut diangkut ketika TUHAN membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. 6:16 Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari. 6:17 Inilah nama anak-anak Gerson: Libni dan Simei. 6:18 Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. 6:19 Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka:

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=1 taw 6:9-19
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)