TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 19:9-18

19:9 <0452> whyla <06311> hp <0> Kl <04100> hm <0> wl <0559> rmayw <0413> wyla <03068> hwhy <01697> rbd <02009> hnhw <08033> Ms <03885> Nlyw <04631> hremh <0413> la <08033> Ms <0935> abyw(19:9)

19:9 kai <2532> eishlyen <1525> ekei <1563> eiv <1519> to <3588> sphlaion <4693> kai <2532> katelusen <2647> ekei <1563> kai <2532> idou <2400> rhma <4487> kuriou <2962> prov <4314> auton <846> kai <2532> eipen ti <5100> su <4771> entauya hliou

19:10 <03947> htxql <05315> yspn <0853> ta <01245> wsqbyw <0905> ydbl <0589> yna <03498> rtwaw <02719> brxb <02026> wgrh <05030> Kyaybn <0853> taw <02040> worh <04196> Kytxbzm <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <01285> Ktyrb <05800> wbze <03588> yk <06635> twabu <0430> yhla <03069> hwhyl <07065> ytanq <07065> anq <0559> rmayw(19:10)

19:10 kai <2532> eipen hliou zhlwn ezhlwka <2206> tw <3588> kuriw <2962> pantokratori <3841> oti <3754> egkatelipon <1459> se <4771> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> ta <3588> yusiasthria <2379> sou <4771> kateskaqan <2679> kai <2532> touv <3588> profhtav <4396> sou <4771> apekteinan <615> en <1722> romfaia kai <2532> upoleleimmai <5275> egw <1473> monwtatov <3441> kai <2532> zhtousi <2212> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> labein <2983> authn <846>

19:11 <03068> hwhy <07494> serb <03808> al <07494> ser <07307> xwrh <0310> rxaw <03068> hwhy <07307> xwrb <03808> al <03068> hwhy <06440> ynpl <05553> Myelo <07665> rbsmw <02022> Myrh <06561> qrpm <02389> qzxw <01419> hlwdg <07307> xwrw <05674> rbe <03068> hwhy <02009> hnhw <03068> hwhy <06440> ynpl <02022> rhb <05975> tdmew <03318> au <0559> rmayw(19:11)

19:11 kai <2532> eipen exeleush <1831> aurion <839> kai <2532> sthsh <2476> enwpion <1799> kuriou <2962> en <1722> tw <3588> orei <3735> idou <2400> pareleusetai <3928> kuriov <2962> kai <2532> pneuma <4151> mega <3173> krataion <2900> dialuon <1262> orh <3735> kai <2532> suntribon <4937> petrav <4073> enwpion <1799> kuriou <2962> ouk <3364> en <1722> tw <3588> pneumati <4151> kuriov <2962> kai <2532> meta <3326> to <3588> pneuma <4151> susseismov ouk <3364> en <1722> tw <3588> susseismw kuriov <2962>

19:12 <01851> hqd <01827> hmmd <06963> lwq <0784> sah <0310> rxaw <03068> hwhy <0784> sab <03808> al <0784> sa <07494> serh <0310> rxaw(19:12)

19:12 kai <2532> meta <3326> ton <3588> susseismon pur <4442> ouk <3364> en <1722> tw <3588> puri <4442> kuriov <2962> kai <2532> meta <3326> to <3588> pur <4442> fwnh <5456> aurav lepthv kakei kuriov <2962>

19:13 <0452> whyla <06311> hp <0> Kl <04100> hm <0559> rmayw <06963> lwq <0413> wyla <02009> hnhw <04631> hremh <06607> xtp <05975> dmeyw <03318> auyw <0155> wtrdab <06440> wynp <03874> jlyw <0452> whyla <08085> emsk <01961> yhyw(19:13)

19:13 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hkousen <191> hliou kai <2532> epekaluqen <1943> to <3588> proswpon <4383> autou <846> en <1722> th <3588> mhlwth <3374> eautou <1438> kai <2532> exhlyen <1831> kai <2532> esth <2476> upo <5259> to <3588> sphlaion <4693> kai <2532> idou <2400> prov <4314> auton <846> fwnh <5456> kai <2532> eipen ti <5100> su <4771> entauya hliou

19:14 o <03947> htxql <05315> yspn <0853> ta <01245> wsqbyw <0905> ydbl <0589> yna <03498> rtwaw <02719> brxb <02026> wgrh <05030> Kyaybn <0853> taw <02040> worh <04196> Kytxbzm <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <01285> Ktyrb <05800> wbze <03588> yk <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhyl <07065> ytanq <07065> anq <0559> rmayw(19:14)

19:14 kai <2532> eipen hliou zhlwn <2206> ezhlwka <2206> tw <3588> kuriw <2962> pantokratori <3841> oti <3754> egkatelipon <1459> thn <3588> diayhkhn <1242> sou <4771> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> ta <3588> yusiasthria <2379> sou <4771> kayeilan <2507> kai <2532> touv <3588> profhtav <4396> sou <4771> apekteinan <615> en <1722> romfaia kai <2532> upoleleimmai <5275> egw <1473> monwtatov <3441> kai <2532> zhtousi <2212> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> labein <2983> authn <846>

19:15 <0758> Mra <05921> le <04428> Klml <02371> lazx <0853> ta <04886> txsmw <0935> tabw <01834> qvmd <04057> hrbdm <01870> Kkrdl <07725> bws <01980> Kl <0413> wyla <03068> hwhy <0559> rmayw(19:15)

19:15 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> auton <846> poreuou <4198> anastrefe <390> eiv <1519> thn <3588> odon <3598> sou <4771> kai <2532> hxeiv <1854> eiv <1519> thn <3588> odon <3598> erhmou <2048> damaskou <1154> kai <2532> criseiv ton <3588> azahl eiv <1519> basilea <935> thv <3588> suriav <4947>

19:16 <08478> Kytxt <05030> aybnl <04886> xsmt <065> hlwxm <0> lbam <08202> jps <01121> Nb <0477> esyla <0853> taw <03478> larvy <05921> le <04428> Klml <04886> xsmt <05250> ysmn <01121> Nb <03058> awhy <0853> taw(19:16)

19:16 kai <2532> ton <3588> iou uion <5207> namessi criseiv eiv <1519> basilea <935> epi <1909> israhl <2474> kai <2532> ton <3588> elisaie uion <5207> safat apo <575> abelmaoula criseiv eiv <1519> profhthn <4396> anti <473> sou <4771>

19:17 <0477> esyla <04191> tymy <03058> awhy <02719> brxm <04422> jlmnhw <03058> awhy <04191> tymy <02371> lazx <02719> brxm <04422> jlmnh <01961> hyhw(19:17)

19:17 kai <2532> estai <1510> ton <3588> swzomenon <4982> ek <1537> romfaiav azahl yanatwsei <2289> iou kai <2532> ton <3588> swzomenon <4982> ek <1537> romfaiav iou yanatwsei <2289> elisaie

19:18 <0> wl <05401> qsn <03808> al <0834> rsa <06310> hph <03605> lkw <01168> lebl <03766> werk <03808> al <0834> rsa <01290> Mykrbh <03605> lk <0505> Mypla <07651> tebs <03478> larvyb <07604> ytrashw(19:18)

19:18 kai <2532> kataleiqeiv <2641> en <1722> israhl <2474> epta <2033> ciliadav <5505> andrwn <435> panta <3956> gonata <1119> a <3739> ouk <3364> wklasan gonu <1119> tw <3588> baal <896> kai <2532> pan <3956> stoma <4750> o <3739> ou <3364> prosekunhsen <4352> autw <846>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA