TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Korintus 3:1-9

3:1 kagw <2504> adelfoi <80> ouk <3756> hdunhyhn <1410> (5675) lalhsai <2980> (5658) umin <5213> wv <5613> pneumatikoiv <4152> all <235> wv <5613> sarkinoiv <4560> wv <5613> nhpioiv <3516> en <1722> cristw <5547>

3:2 gala <1051> umav <5209> epotisa <4222> (5656) ou <3756> brwma <1033> oupw <3768> gar <1063> edunasye <1410> (5711) all <235> oude <3761> [eti] <2089> nun <3568> dunasye <1410> (5736)

3:3 eti <2089> gar <1063> sarkikoi <4559> este <1510> (5748) opou <3699> gar <1063> en <1722> umin <5213> zhlov <2205> kai <2532> eriv <2054> ouci <3780> sarkikoi <4559> este <1510> (5748) kai <2532> kata <2596> anyrwpon <444> peripateite <4043> (5719)

3:4 otan <3752> gar <1063> legh <3004> (5725) tiv <5100> egw <1473> men <3303> eimi <1510> (5748) paulou <3972> eterov <2087> de <1161> egw <1473> apollw <625> ouk <3756> anyrwpoi <444> este <1510> (5748)

3:5 ti <5101> oun <3767> estin <1510> (5748) apollwv <625> ti <5101> de <1161> estin <1510> (5748) paulov <3972> diakonoi <1249> di <1223> wn <3739> episteusate <4100> (5656) kai <2532> ekastw <1538> wv <5613> o <3588> kuriov <2962> edwken <1325> (5656)

3:6 egw <1473> efuteusa <5452> (5656) apollwv <625> epotisen <4222> (5656) alla <235> o <3588> yeov <2316> huxanen <837> (5707)

3:7 wste <5620> oute <3777> o <3588> futeuwn <5452> (5723) estin <1510> (5748) ti <5100> oute <3777> o <3588> potizwn <4222> (5723) all <235> o <3588> auxanwn <837> (5723) yeov <2316>

3:8 o <3588> futeuwn <5452> (5723) de <1161> kai <2532> o <3588> potizwn <4222> (5723) en <1520> eisin <1510> (5748) ekastov <1538> de <1161> ton <3588> idion <2398> misyon <3408> lhmqetai <2983> (5695) kata <2596> ton <3588> idion <2398> kopon <2873>

3:9 yeou <2316> gar <1063> esmen <1510> (5748) sunergoi <4904> yeou <2316> gewrgion <1091> yeou <2316> oikodomh <3619> este <1510> (5748)TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA