TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Korintus 15:35-58

15:35 alla <235> erei <2046> (5692) tiv <5100> pwv <4459> egeirontai <1453> (5743) oi <3588> nekroi <3498> poiw <4169> de <1161> swmati <4983> ercontai <2064> (5736)

15:36 afrwn <878> su <4771> o <3739> speireiv <4687> (5719) ou <3756> zwopoieitai <2227> (5743) ean <1437> mh <3361> apoyanh <599> (5632)

15:37 kai <2532> o <3739> speireiv <4687> (5719) ou <3756> to <3588> swma <4983> to <3588> genhsomenon <1096> (5697) speireiv <4687> (5719) alla <235> gumnon <1131> kokkon <2848> ei <1487> tucoi <5177> (5630) sitou <4621> h <2228> tinov <5100> twn <3588> loipwn <3062>

15:38 o <3588> de <1161> yeov <2316> didwsin <1325> (5719) autw <846> swma <4983> kaywv <2531> hyelhsen <2309> (5656) kai <2532> ekastw <1538> twn <3588> spermatwn <4690> idion <2398> swma <4983>

15:39 ou <3756> pasa <3956> sarx <4561> h <3588> auth <846> sarx <4561> alla <235> allh <243> men <3303> anyrwpwn <444> allh <243> de <1161> sarx <4561> kthnwn <2934> allh <243> de <1161> sarx <4561> pthnwn <4421> allh <243> de <1161> icyuwn <2486>

15:40 kai <2532> swmata <4983> epourania <2032> kai <2532> swmata <4983> epigeia <1919> alla <235> etera <2087> men <3303> h <3588> twn <3588> epouraniwn <2032> doxa <1391> etera <2087> de <1161> h <3588> twn <3588> epigeiwn <1919>

15:41 allh <243> doxa <1391> hliou <2246> kai <2532> allh <243> doxa <1391> selhnhv <4582> kai <2532> allh <243> doxa <1391> asterwn <792> asthr <792> gar <1063> asterov <792> diaferei <1308> (5719) en <1722> doxh <1391>

15:42 outwv <3779> kai <2532> h <3588> anastasiv <386> twn <3588> nekrwn <3498> speiretai <4687> (5743) en <1722> fyora <5356> egeiretai <1453> (5743) en <1722> afyarsia <861>

15:43 speiretai <4687> (5743) en <1722> atimia <819> egeiretai <1453> (5743) en <1722> doxh <1391> speiretai <4687> (5743) en <1722> asyeneia <769> egeiretai <1453> (5743) en <1722> dunamei <1411>

15:44 speiretai <4687> (5743) swma <4983> qucikon <5591> egeiretai <1453> (5743) swma <4983> pneumatikon <4152> ei <1487> estin <1510> (5748) swma <4983> qucikon <5591> estin <1510> (5748) kai <2532> pneumatikon <4152>

15:45 outwv <3779> kai <2532> gegraptai <1125> (5769) egeneto <1096> (5633) o <3588> prwtov <4413> anyrwpov <444> adam <76> eiv <1519> quchn <5590> zwsan <2198> (5723) o <3588> escatov <2078> adam <76> eiv <1519> pneuma <4151> zwopoioun <2227> (5723)

15:46 all <235> ou <3756> prwton <4412> to <3588> pneumatikon <4152> alla <235> to <3588> qucikon <5591> epeita <1899> to <3588> pneumatikon <4152>

15:47 o <3588> prwtov <4413> anyrwpov <444> ek <1537> ghv <1093> coikov <5517> o <3588> deuterov <1208> anyrwpov <444> ex <1537> ouranou <3772>

15:48 oiov <3634> o <3588> coikov <5517> toioutoi <5108> kai <2532> oi <3588> coikoi <5517> kai <2532> oiov <3634> o <3588> epouraniov <2032> toioutoi <5108> kai <2532> oi <3588> epouranioi <2032>

15:49 kai <2532> kaywv <2531> eforesamen <5409> (5656) thn <3588> eikona <1504> tou <3588> coikou <5517> foreswmen <5409> (5661) kai <2532> thn <3588> eikona <1504> tou <3588> epouraniou <2032>

15:50 touto <5124> de <1161> fhmi <5346> (5748) adelfoi <80> oti <3754> sarx <4561> kai <2532> aima <129> basileian <932> yeou <2316> klhronomhsai <2816> (5658) ou <3756> dunatai <1410> (5736) oude <3761> h <3588> fyora <5356> thn <3588> afyarsian <861> klhronomei <2816> (5719)

15:51 idou <2400> (5628) musthrion <3466> umin <5213> legw <3004> (5719) pantev <3956> ou <3756> koimhyhsomeya <2837> (5701) pantev <3956> de <1161> allaghsomeya <236> (5691)

15:52 en <1722> atomw <823> en <1722> riph <4493> ofyalmou <3788> en <1722> th <3588> escath <2078> salpiggi <4536> salpisei <4537> (5692) gar <1063> kai <2532> oi <3588> nekroi <3498> egeryhsontai <1453> (5701) afyartoi <862> kai <2532> hmeiv <2249> allaghsomeya <236> (5691)

15:53 dei <1163> (5904) gar <1063> to <3588> fyarton <5349> touto <5124> endusasyai <1746> (5670) afyarsian <861> kai <2532> to <3588> ynhton <2349> touto <5124> endusasyai <1746> (5670) ayanasian <110>

15:54 otan <3752> de <1161> to <3588> ynhton <2349> touto <5124> endushtai <1746> (5672) [thn] <3588> ayanasian <110> tote <5119> genhsetai <1096> (5695) o <3588> logov <3056> o <3588> gegrammenov <1125> (5772) katepoyh <2666> (5681) o <3588> yanatov <2288> eiv <1519> nikov <3534>

15:55 pou <4226> sou <4675> yanate <2288> to <3588> nikov <3534> pou <4226> sou <4675> yanate <2288> to <3588> kentron <2759>

15:56 to <3588> de <1161> kentron <2759> tou <3588> yanatou <2288> h <3588> amartia <266> h <3588> de <1161> dunamiv <1411> thv <3588> amartiav <266> o <3588> nomov <3551>

15:57 tw <3588> de <1161> yew <2316> cariv <5485> tw <3588> didonti <1325> (5723) hmin <2254> to <3588> nikov <3534> dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547>

15:58 wste <5620> adelfoi <80> mou <3450> agaphtoi <27> edraioi <1476> ginesye <1096> (5737) ametakinhtoi <277> perisseuontev <4052> (5723) en <1722> tw <3588> ergw <2041> tou <3588> kuriou <2962> pantote <3842> eidotev <1492> (5761) oti <3754> o <3588> kopov <2873> umwn <5216> ouk <3756> estin <1510> (5748) kenov <2756> en <1722> kuriw <2962>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA