TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Tawarikh 19:1-19

19:1 <08478> wytxt <01121> wnb <04427> Klmyw <05983> Nwme <01121> ynb <04428> Klm <05176> sxn <04191> tmyw <03651> Nk <0310> yrxa <01961> yhyw(19:1)

19:1 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> tauta <3778> apeyanen <599> naav basileuv <935> uiwn <5207> ammwn kai <2532> ebasileusen <936> anan uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

19:2 <05162> wmxnl <02586> Nwnx <0413> la <05983> Nwme <01121> ynb <0776> Ura <0413> la <01732> dywd <05650> ydbe <0935> wabyw <01> wyba <05921> le <05162> wmxnl <04397> Mykalm <01732> dywd <07971> xlsyw <02617> dox <05973> yme <01> wyba <06213> hve <03588> yk <05176> sxn <01121> Nb <02586> Nwnx <05973> Me <02617> dox <06213> hvea <01732> dywd <0559> rmayw(19:2)

19:2 kai <2532> eipen dauid poihsw <4160> eleov <1656> meta <3326> anan uiou <5207> naav wv <3739> epoihsen <4160> o <3588> pathr <3962> autou <846> met <3326> emou <1473> eleov <1656> kai <2532> apesteilen <649> aggelouv <32> dauid tou <3588> parakalesai <3870> auton <846> peri <4012> tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> hlyon <2064> paidev <3816> dauid eiv <1519> ghn <1065> uiwn <5207> ammwn tou <3588> parakalesai <3870> auton <846>

19:3 P <0413> Kyla <05650> wydbe <0935> wab <0776> Urah <07270> lgrlw <02015> Kphlw <02713> rqxl <05668> rwbeb <03808> alh <05162> Mymxnm <0> Kl <07971> xls <03588> yk <05869> Kynyeb <01> Kyba <0853> ta <01732> dywd <03513> dbkmh <02586> Nwnxl <05983> Nwme <01121> ynb <08269> yrv <0559> wrmayw(19:3)

19:3 kai <2532> eipon arcontev <758> ammwn prov <4314> anan mh <3165> doxazwn <1392> dauid ton <3588> patera <3962> sou <4771> enantion <1726> sou <4771> apesteilen <649> soi <4771> parakalountav <3870> ouc <3364> opwv <3704> exereunhswsin <1830> thn <3588> polin <4172> tou <3588> kataskophsai <2684> thn <3588> ghn <1065> hlyon <2064> paidev <3816> autou <846> prov <4314> se <4771>

19:4 <07971> Mxlsyw <04667> hevpmh <05704> de <02677> yuxb <04063> Mhywdm <0853> ta <03772> trkyw <01548> Mxlgyw <01732> dywd <05650> ydbe <0853> ta <02586> Nwnx <03947> xqyw(19:4)

19:4 kai <2532> elaben <2983> anan touv <3588> paidav <3816> dauid kai <2532> exurhsen <3587> autouv <846> kai <2532> afeilen twn <3588> manduwn autwn <846> to <3588> hmisu ewv <2193> thv <3588> anabolhv <311> kai <2532> apesteilen <649> autouv <846>

19:5 <07725> Mtbsw <02206> Mknqz <06779> xmuy <0834> rsa <05704> de <03405> wxryb <03427> wbs <04428> Klmh <0559> rmayw <03966> dam <03637> Mymlkn <0582> Mysnah <01961> wyh <03588> yk <07125> Mtarql <07971> xlsyw <0582> Mysnah <05921> le <01732> dywdl <05046> wdygyw <01980> wklyw(19:5)

19:5 kai <2532> hlyon <2064> apaggeilai tw <3588> dauid peri <4012> twn <3588> andrwn <435> kai <2532> apesteilen <649> eiv <1519> apanthsin autoiv <846> oti <3754> hsan <1510> htimwmenoi <821> sfodra <4970> kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> kayisate <2521> en <1722> iericw <2410> ewv <2193> tou <3588> anateilai <393> touv <3588> pwgwnav umwn <4771> kai <2532> anakamqate <344>

19:6 <06571> Mysrpw <07393> bkr <06678> hbwumw <04601> hkem <0758> Mra <04480> Nmw <0763> Myrhn <0> Mra <04480> Nm <0> Mhl <07936> rkvl <03701> Pok <03603> rkk <0505> Pla <05983> Nwme <01121> ynbw <02586> Nwnx <07971> xlsyw <01732> dywd <05973> Me <0887> wsabth <03588> yk <05983> Nwme <01121> ynb <07200> waryw(19:6)

19:6 kai <2532> eidon <3708> oi <3588> uioi <5207> ammwn oti <3754> hscunyh <153> laov <2992> dauid kai <2532> apesteilen <649> anan kai <2532> oi <3588> uioi <5207> ammwn cilia <5507> talanta <5007> arguriou <694> tou <3588> misywsasyai <3409> eautoiv <1438> ek <1537> suriav <4947> mesopotamiav <3318> kai <2532> ek <1537> suriav <4947> mooca kai <2532> ek <1537> swba armata <716> kai <2532> ippeiv <2460>

19:7 <04421> hmxlml <0935> wabyw <05892> Mhyrem <0622> wpoan <05983> Nwme <01121> ynbw <04311> abdym <06440> ynpl <02583> wnxyw <0935> wabyw <05971> wme <0853> taw <04601> hkem <04428> Klm <0853> taw <07393> bkr <0505> Pla <07970> Myslsw <08147> Myns <0> Mhl <07936> wrkvyw(19:7)

19:7 kai <2532> emisywsanto <3409> eautoiv <1438> duo <1417> kai <2532> triakonta <5144> ciliadav <5505> armatwn <716> kai <2532> ton <3588> basilea <935> mwca kai <2532> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> hlyon <2064> kai <2532> parenebalon katenanti maidaba kai <2532> oi <3588> uioi <5207> ammwn sunhcyhsan <4863> ek <1537> twn <3588> polewn <4172> autwn <846> kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> to <3588> polemhsai <4170>

19:8 <01368> Myrwbgh <06635> abu <03605> lk <0853> taw <03097> bawy <0853> ta <07971> xlsyw <01732> dywd <08085> emsyw(19:8)

19:8 kai <2532> hkousen <191> dauid kai <2532> apesteilen <649> ton <3588> iwab kai <2532> pasan <3956> thn <3588> stratian <4756> twn <3588> dunatwn <1415>

19:9 <07704> hdvb <0905> Mdbl <0935> wab <0834> rsa <04428> Myklmhw <05892> ryeh <06607> xtp <04421> hmxlm <06186> wkreyw <05983> Nwme <01121> ynb <03318> wauyw(19:9)

19:9 kai <2532> exhlyon <1831> oi <3588> uioi <5207> ammwn kai <2532> paratassontai eiv <1519> polemon <4171> para <3844> ton <3588> pulwna <4440> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> oi <3588> elyontev <2064> parenebalon kay <2596> eautouv <1438> en <1722> tw <3588> pediw

19:10 <0758> Mra <07125> tarql <06186> Kreyw <03478> larvyb <0970> rwxb <03605> lkm <0977> rxbyw <0268> rwxaw <06440> Mynp <0413> wyla <04421> hmxlmh <06440> ynp <01961> htyh <03588> yk <03097> bawy <07200> aryw(19:10)

19:10 kai <2532> eiden <3708> iwab oti <3754> gegonasin <1096> antiproswpoi tou <3588> polemein <4170> prov <4314> auton <846> kata <2596> proswpon <4383> kai <2532> exopisyen kai <2532> exelexato ek <1537> pantov <3956> neaniou <3494> ex <1537> israhl <2474> kai <2532> paretaxanto enantion <1726> tou <3588> surou <4948>

19:11 <05983> Nwme <01121> ynb <07125> tarql <06186> wkreyw <0251> wyxa <052> ysba <03027> dyb <05414> Ntn <05971> Meh <03499> rty <0853> taw(19:11)

19:11 kai <2532> to <3588> kataloipon <2645> tou <3588> laou <2992> edwken <1325> en <1722> ceiri <5495> abessa adelfou <80> autou <846> kai <2532> paretaxanto ex <1537> enantiav <1727> uiwn <5207> ammwn

19:12 <03467> Kyteswhw <04480> Kmm <02388> wqzxy <05983> Nwme <01121> ynb <0518> Mawo <08668> hewstl <0> yl <01961> tyyhw <0758> Mra <04480> ynmm <02388> qzxt <0518> Ma <0559> rmayw(19:12)

19:12 kai <2532> eipen ean <1437> krathsh <2902> uper <5228> eme <1473> surov <4948> kai <2532> esh <1510> moi <1473> eiv <1519> swthrian <4991> kai <2532> ean <1437> uioi <5207> ammwn krathswsin <2902> uper <5228> se <4771> kai <2532> swsw <4982> se <4771>

19:13 <06213> hvey <05869> wynyeb <02896> bwjh <03068> hwhyw <0430> wnyhla <05892> yre <01157> debw <05971> wnme <01157> deb <02388> hqzxtnw <02388> qzx(19:13)

19:13 andrizou <407> kai <2532> eniscuswmen <1765> peri <4012> tou <3588> laou <2992> hmwn <1473> kai <2532> peri <4012> twn <3588> polewn <4172> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> kai <2532> kuriov <2962> to <3588> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> autou <846> poihsei <4160>

19:14 <06440> wynpm <05127> wownyw <04421> hmxlml <0758> Mra <06440> ynpl <05973> wme <0834> rsa <05971> Mehw <03097> bawy <05066> sgyw(19:14)

19:14 kai <2532> paretaxato iwab kai <2532> o <3588> laov <2992> o <3588> met <3326> autou <846> katenanti surwn eiv <1519> polemon <4171> kai <2532> efugon <5343> ap <575> autou <846>

19:15 P <03389> Mlswry <03097> bawy <0935> abyw <05892> hryeh <0935> wabyw <0251> wyxa <052> ysba <06440> ynpm <01992> Mh <01571> Mg <05127> wownyw <0758> Mra <05127> on <03588> yk <07200> war <05983> Nwme <01121> ynbw(19:15)

19:15 kai <2532> oi <3588> uioi <5207> ammwn eidon <3708> oti <3754> efugon <5343> suroi <4948> kai <2532> efugon <5343> kai <2532> autoi <846> apo <575> proswpou <4383> iwab kai <2532> apo <575> proswpou <4383> abessa tou <3588> adelfou <80> autou <846> kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> hlyen <2064> iwab eiv <1519> ierousalhm <2419>

19:16 <06440> Mhynpl <01909> rzeddh <06635> abu <08269> rv <07780> Kpwsw <05104> rhnh <05676> rbem <0834> rsa <0758> Mra <0853> ta <03318> wayuwyw <04397> Mykalm <07971> wxlsyw <03478> larvy <06440> ynpl <05062> wpgn <03588> yk <0758> Mra <07200> aryw(19:16)

19:16 kai <2532> eiden <3708> surov <4948> oti <3754> etropwsato auton <846> israhl <2474> kai <2532> apesteilen <649> aggelouv <32> kai <2532> exhgagon <1806> ton <3588> suron <4948> ek <1537> tou <3588> peran <4008> tou <3588> potamou <4215> kai <2532> swfac arcistrathgov dunamewv <1411> adraazar emprosyen <1715> autwn <846>

19:17 <05973> wme <03898> wmxlyw <04421> hmxlm <0758> Mra <07125> tarql <01732> dywd <06186> Kreyw <0413> Mhla <06186> Kreyw <0413> Mhla <0935> abyw <03383> Ndryh <05674> rbeyw <03478> larvy <03605> lk <0853> ta <0622> Poayw <01732> dywdl <05046> dgyw(19:17)

19:17 kai <2532> aphggelh tw <3588> dauid kai <2532> sunhgagen <4863> ton <3588> panta <3956> israhl <2474> kai <2532> diebh <1224> ton <3588> iordanhn <2446> kai <2532> hlyen <2064> ep <1909> autouv <846> kai <2532> paretaxato ep <1909> autouv <846> kai <2532> paratassetai surov <4948> ex <1537> enantiav <1727> dauid kai <2532> epolemhsan <4170> auton <846>

19:18 <04191> tymh <06635> abuh <08269> rv <07780> Kpws <0853> taw <07273> ylgr <0376> sya <0505> Pla <0705> Myebraw <07393> bkr <0505> Mypla <07651> tebs <0758> Mram <01732> dywd <02026> grhyw <03478> larvy <06440> ynplm <0758> Mra <05127> onyw(19:18)

19:18 kai <2532> efugen <5343> surov <4948> apo <575> proswpou <4383> dauid kai <2532> apekteinen <615> dauid apo <575> tou <3588> surou <4948> epta <2033> ciliadav <5505> armatwn <716> kai <2532> tessarakonta <5062> ciliadav <5505> pezwn kai <2532> ton <3588> swfac arcistrathgon dunamewv <1411> apekteinen <615>

19:19 P <05750> dwe <05983> Nwme <01121> ynb <0853> ta <03467> eyswhl <0758> Mra <014> hba <03808> alw <05647> whdbeyw <01732> dywd <05973> Me <07999> wmylsyw <03478> larvy <06440> ynpl <05062> wpgn <03588> yk <01909> rzeddh <05650> ydbe <07200> waryw(19:19)

19:19 kai <2532> eidon <3708> paidev <3816> adraazar oti <3754> eptaikasin <4417> apo <575> proswpou <4383> israhl <2474> kai <2532> dieyento meta <3326> dauid kai <2532> edouleusan <1398> autw <846> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> surov <4948> tou <3588> bohyhsai <997> toiv <3588> uioiv <5207> ammwn eti <2089>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA