TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Samuel 9:1--31:13

Konteks
Saul diurapi menjadi raja
9:1 Ada seorang dari daerah Benyamin, z  namanya Kish a  bin Abiel, bin Zeror, bin Bekhorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. b  9:2 Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya; c  tidak ada seorangpun dari antara orang Israel yang lebih d  elok dari padanya: dari bahu ke atas ia lebih tinggi e  dari pada setiap orang sebangsanya. 9:3 Kish, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai f  betinanya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul, anaknya: "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu." 9:4 Lalu mereka berjalan melalui pegunungan g  Efraim; juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, h  tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai i  itu tidak ada; kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. 9:5 Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, j  berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia: "Mari, kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi kuatir k  mengenai kita." 9:6 Tetapi orang ini berkata kepadanya: "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, l  seorang yang terhormat; segala m  yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." 9:7 Jawab Saul kepada bujangnya itu: "Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian n  untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" 9:8 Jawab bujang itu pula kepada Saul: "Masih ada padaku seperempat syikal perak; itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita." 9:9 --Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk o  Allah, ia berkata begini: "Mari kita pergi kepada pelihat 1 ," sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. p  -- 9:10 Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu: "Pikiranmu itu baik. Mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. 9:11 Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba q  air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu: "Pelihat ada di sini?" 9:12 Jawab gadis-gadis itu kepada mereka: "Ya, ada, baru saja ia mendahului kamu, cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini, karena ada perjamuan korban r  untuk orang banyak di bukit s  pada hari ini. 9:13 Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya, sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan, sebelum ia datang; karena dialah yang memberkati t  korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera." 9:14 Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit, berpapasan dengan mereka. 9:15 Tetapi TUHAN telah menyatakan kepada Samuel, sehari sebelum kedatangan Saul, demikian: 9:16 "Besok kira-kira waktu ini Aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin; engkau akan mengurapi u  dia menjadi raja v  atas umat-Ku Israel dan ia akan menyelamatkan w  umat-Ku dari tangan orang Filistin. x  Sebab Aku telah memperhatikan sengsara umat-Ku itu, karena teriakannya y  telah sampai kepada-Ku." 9:17 Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah TUHAN kepadanya: "Inilah z  orang yang Kusebutkan kepadamu itu; orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umat-Ku." 9:18 Dalam pada itu Saul, datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata: "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" 9:19 Jawab Samuel kepada Saul, katanya: "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku; besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. 9:20 Adapun keledai-keledaimu, a  yang telah hilang tiga hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau kuatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini b  orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu?" 9:21 Tetapi jawab Saul: "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil c  di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina d  dari segala kaum suku Benyamin? e  Mengapa bapa berkata demikian kepadaku?" 9:22 Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira tiga puluh orang. 9:23 Berkatalah Samuel kepada juru masak: "Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan: Simpanlah ini dahulu." 9:24 Lalu juru masak itu menghidangkan paha f  dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata: "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu; makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini, ketika aku berkata: Aku telah mengundang orang banyak." Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. 9:25 Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota. Dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. g  9:26 Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu, katanya: "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi ke luar, yakni ia dan Samuel. 9:27 Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul: "Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." 10:1 Lalu Samuel mengambil buli-buli h  berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata: "Bukankah TUHAN telah mengurapi i  engkau 2  menjadi raja atas umat-Nya j  Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat TUHAN, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa TUHAN telah mengurapi engkau menjadi raja atas milik-Nya sendiri: 10:2 Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubur k  Rahel, di daerah Benyamin, di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu: Keledai-keledai l  yang engkau cari itu telah diketemukan; dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia kuatir m  mengenai kamu, katanya: Apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? 10:3 Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon tarbantin Tabor, maka di sana engkau akan ditemui oleh tiga orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel; n  seorang membawa tiga ekor anak kambing, seorang membawa tiga ketul roti dan yang lain lagi sebuyung anggur. 10:4 Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu dua ketul roti o  yang akan kauterima dari mereka. 10:5 Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea p  Allah, tempat kedudukan q  pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi, r  yang turun dari bukit s  pengorbanan dengan gambus, rebana, t  suling u  dan kecapi v  di depan mereka; mereka sendiri akan kepenuhan w  seperti nabi 3 . 10:6 Maka Roh x  TUHAN akan berkuasa atasmu; engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah y  menjadi manusia lain 4 . 10:7 Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa z  saja yang didapat oleh tanganmu, a  sebab Allah menyertai b  engkau. 10:8 Engkau harus pergi ke Gilgal c  mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu tujuh d  hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kaulakukan." 10:9 Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah e  hatinya 5  menjadi lain. Dan segala tanda-tanda f  yang tersebut itu terjadi g  pada hari itu juga. 10:10 Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi; Roh h  Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan i  seperti nabi di tengah-tengah mereka. 10:11 Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran, bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu; lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain: "Apakah gerangan j  yang terjadi dengan anak Kish itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? k " 10:12 Lalu seorang dari tempat itu menjawab: "Siapakah bapa mereka?" --Itulah sebabnya menjadi peribahasa: Apa Saul juga termasuk golongan nabi? l  10:13 Setelah habis ia kepenuhan m  seperti nabi, pulanglah ia. 10:14 Dan paman n  Saul berkata kepadanya dan bujangnya: "Dari mana kamu?" Jawabnya: "Mencari keledai-keledai o  itu, tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel." 10:15 Kemudian paman Saul itu berkata: "Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu." 10:16 Kata Saul kepada pamannya itu: "Terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai p  itu telah diketemukan." Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya.
Saul menjadi raja dengan undian
10:17 Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan TUHAN di Mizpa q  10:18 dan ia berkata kepada orang Israel itu: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas r  kamu. 10:19 Tetapi sekarang kamu menolak s  Allahmu yang menyelamatkan t  kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata: Tidak, angkatlah seorang raja u  atas kami. v  Maka sebab itu, berdirilah w  kamu di hadapan TUHAN, menurut sukumu dan menurut kaummu." 10:20 Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati x  suku Benyamin. 10:21 Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kish. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. 10:22 Sebab itu ditanyakan y  pulalah kepada TUHAN: "Apa orang itu juga datang ke mari?" TUHAN menjawab: "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang." 10:23 Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi z  dari pada setiap orang sebangsanya. 10:24 Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu: "Kamu lihatkah orang yang dipilih a  TUHAN itu? Sebab tidak ada seorangpun yang sama seperti b  dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian: "Hidup c  raja!" 10:25 Kemudian Samuel menguraikan d  kepada bangsa itu tentang hak-hak e  kerajaan 6 , f  menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan TUHAN; sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. 10:26 Saulpun pulang ke rumahnya, ke Gibea, g  dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa h  yang hatinya telah digerakkan Allah. 10:27 Tetapi orang-orang dursila i  berkata: "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita!" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan j  kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli.
Saul menyelamatkan Yabesh
11:1 Maka Nahas, k  orang Amon itu, bergerak maju dan berkemah mengepung Yabesh-Gilead. l  Lalu berkatalah semua orang Yabesh itu kepada Nahas: "Adakanlah perjanjian m  dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu." 11:2 Tetapi Nahas, orang Amon itu, berkata kepada mereka: "Dengan syarat n  inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil; o  dengan demikian aku mendatangkan malu p  kepada segenap orang Israel." 11:3 Para tua-tua q  Yabesh berkata kepadanya: "Berilah kelonggaran kepada kami tujuh hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel; dan jika tidak ada seorangpun yang menyelamatkan r  kami, maka kami akan keluar menyerahkan s  diri kepadamu." 11:4 Ketika para utusan itu sampai di Gibea t -Saul, dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah u  bangsa itu dengan suara nyaring. 11:5 Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya: "Ada apa dengan orang-orang itu, sehingga mereka menangis?" Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabesh itu. 11:6 Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh v  Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya 7  dengan sangat. 11:7 Diambilnyalah sepasang lembu, w  dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel x  dengan perantaraan utusan, pesannya: "Siapa y  yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian." Lalu TUHAN mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. z  11:8 Ketika Saul memeriksa a  barisan mereka di Bezek, b  maka ada tiga ratus ribu orang Israel dan tiga puluh ribu orang Yehuda. 11:9 Kepada para utusan yang datang itu dikatakan: "Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabesh-Gilead: Besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan." Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabesh, bersukacitalah mereka. 11:10 Lalu orang-orang Yabesh itu berkata kepada Nahas: "Besok kami akan keluar menyerahkan c  diri kepadamu; maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik." 11:11 Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi tiga pasukan. d  Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon e  sebelum hari panas; dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal dua orang bersama-sama. 11:12 Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel: "Siapakah f  yang telah berkata: Masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu, supaya kami membunuhnya." 11:13 Tetapi kata Saul: "Pada hari ini g  seorangpun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini TUHAN telah mewujudkan keselamatan h  kepada Israel." 11:14 Dan Samuel berkata kepada bangsa itu: "Marilah kita pergi ke Gilgal i  dan membaharui jabatan j  raja di sana." 11:15 Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal k  dan menjadikan Saul raja l  di sana di hadapan TUHAN di Gilgal, dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan TUHAN, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat.
Samuel minta diri dari bangsa itu
12:1 Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel: "Telah kudengarkan m  segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja n  telah kuangkat atasmu. 12:2 Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu; o  tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku p  laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. 12:3 Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan TUHAN dan di hadapan orang yang diurapi-Nya: q  Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai r  siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok s  sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya t  u  kepadamu." 12:4 Jawab mereka: "Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." 12:5 Lalu berkatalah ia kepada mereka: "TUHAN menjadi saksi v  kepada kamu, dan orang yang diurapi-Nyapun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa w  dalam tanganku. x " Jawab mereka: "Dia menjadi saksi." 12:6 Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu: "Tuhanlah saksi, yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun y  nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. 12:7 Maka sebab itu, berdirilah z  supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim a  di hadapan TUHAN 8  mengenai segala perbuatan b  keselamatan TUHAN yang telah dikerjakan-Nya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. 12:8 Ketika Yakub c  datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru d  kepada TUHAN, maka TUHAN mengutus e  Musa dan Harun, yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan membiarkan mereka diam di tempat ini. 12:9 Tetapi mereka melupakan f  TUHAN, Allah mereka, dan Ia menyerahkan mereka g  ke dalam tangan Sisera, h  panglima tentara di Hazor, i  dan ke dalam tangan orang Filistin j  dan raja Moab, k  yang berperang melawan mereka. 12:10 Mereka berseru-seru l  kepada TUHAN, katanya: Kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan m  TUHAN dan beribadah kepada para Baal dan para Asytoret; n  maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepada-Mu. 12:11 Sesudah itu TUHAN mengutus Yerubaal, o  Barak, p  Yefta q  dan Samuel, r  dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tenteram. 12:12 Tetapi ketika kamu melihat, bahwa Nahas, s  raja t  bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku: Tidak, seorang raja harus memerintah u  kami, padahal TUHAN, Allahmu, adalah rajamu. 12:13 Maka sebab itu, lihat itu raja v  yang telah kamu pilih, yang kamu minta. w  Sesungguhnya TUHAN telah mengangkat raja atasmu, 12:14 asal saja kamu takut x  akan TUHAN, beribadah kepada-Nya, mendengarkan firman-Nya 9  dan tidak menentang y  titah TUHAN, dan baik kamu, maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti TUHAN, Allahmu! 12:15 Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman TUHAN dan kamu menentang z  titah TUHAN, maka tangan TUHAN akan melawan kamu dan melawan rajamu. 12:16 Sekarang tinggallah berdiri a  dan lihatlah b  perkara yang besar yang akan dilakukan TUHAN di depan matamu ini. 12:17 Bukankah sekarang musim menuai c  gandum? Aku akan berseru d  kepada TUHAN, supaya Ia memberikan guruh e  dan hujan. f  Lihatlah dan sadarlah, bahwa besar kejahatan g  yang telah kamu lakukan itu di mata TUHAN dengan meminta raja bagimu." 12:18 Lalu berserulah Samuel kepada TUHAN, h  maka TUHAN memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah i  seluruh bangsa itu kepada TUHAN dan kepada Samuel. 12:19 Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel: "Berdoalah j  untuk hamba-hambamu ini kepada TUHAN, Allahmu, supaya jangan kami mati, k  sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." 12:20 Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu: "Jangan takut; memang kamu telah melakukan segala kejahatan l  ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti TUHAN, melainkan beribadahlah kepada TUHAN dengan segenap hatimu. 12:21 Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa m  kesia-siaan 10  n  yang tidak berguna dan tidak dapat menolong karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. 12:22 Sebab TUHAN tidak akan membuang o  umat-Nya 11 , sebab p  nama-Nya q  yang besar. Bukankah TUHAN telah berkenan untuk membuat r  kamu menjadi umat-Nya? 12:23 Mengenai aku, jauhlah dari padaku untuk berdosa kepada TUHAN dengan berhenti mendoakan s  kamu 12 ; aku akan mengajarkan t  kepadamu jalan yang baik dan lurus. 12:24 Hanya takutlah u  akan TUHAN dan setialah beribadah kepada-Nya 13  dengan segenap hatimu, v  sebab ketahuilah, w  betapa besarnya x  hal-hal yang dilakukan-Nya di antara kamu. 12:25 Tetapi jika kamu terus y  berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, z  baik kamu maupun rajamu itu. a "
Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang
13:1 Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja; dua tahun ia memerintah atas Israel. 13:2 Saul memilih tiga ribu orang dari antara orang Israel; dua ribu b  orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikhmas c  dan di pegunungan Betel, sedang seribu orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea d  Benyamin, tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang, masing-masing ke kemahnya. 13:3 Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan e  orang Filistin yang ada di Geba; f  dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala g  di seluruh negeri, sebab pikirnya: "Biarlah orang Ibrani mendengarnya." 13:4 Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar, bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin dan dengan demikian orang Israel dibenci h  oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. 13:5 Adapun orang Filistin telah berkumpul i  untuk berperang melawan orang Israel. Dengan tiga ribu kereta, enam ribu orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir j  di tepi laut mereka bergerak maju dan berkemah di Mikhmas, k  di sebelah timur Bet-Awen. l  13:6 Ketika dilihat orang-orang Israel, bahwa mereka terjepit--sebab rakyat memang terdesak--maka larilah rakyat bersembunyi m  di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi; n  13:7 malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad o  dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. p  13:8 Ia menunggu tujuh q  hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. 13:9 Sebab itu Saul berkata: "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan r  korban bakaran. 13:10 Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel s  datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam t  kepadanya. 13:11 Tetapi kata Samuel: "Apa yang telah kauperbuat?" Jawab Saul: "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikhmas, u  13:12 maka pikirku: Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, v  padahal aku belum memohonkan belas kasihan w  TUHAN; sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." 13:13 Kata Samuel kepada Saul: "Perbuatanmu itu bodoh. x  Engkau tidak mengikuti y  perintah TUHAN, Allahmu, yang diperintahkan-Nya kepadamu 14 ; sebab sedianya TUHAN mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. z  13:14 Tetapi sekarang kerajaanmu a  tidak akan tetap. TUHAN telah memilih seorang yang berkenan di hati-Nya 15  b  dan TUHAN telah menunjuk c  dia menjadi raja d  atas umat-Nya, karena engkau tidak mengikuti e  apa yang diperintahkan TUHAN kepadamu." 13:15 Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea f  Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu: kira-kira enam ratus g  orang banyaknya. 13:16 Saul dan Yonatan, anaknya, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka, tinggal di Geba h -Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikhmas. 13:17 Maka keluarlah orang-orang penjarah i  dari perkemahan orang Filistin dalam tiga gerombolan: gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, j  ke daerah Syual; 13:18 gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet-Horon, k  dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Zeboim l  arah ke padang gurun. 13:19 Seorang tukang besi m  tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata: "Jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. n " 13:20 Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya atau aritnya masing-masing-- 13:21 adapun bayarannya ialah dua pertiga syikal untuk mata bajak dan beliung, dan sepertiga syikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa-- 13:22 sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembingpun o  tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. p  Tetapi Saul dan Yonatan, anaknya itu, masih mempunyainya.
Kepahlawanan Yonatan
13:23 Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan q  gunung di Mikhmas. r  14:1 Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya: "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin 16  yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. 14:2 Adapun Saul duduk s  di ujung Gibea t  di bawah pohon delima u  yang di Migron. v  Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira enam ratus orang banyaknya. 14:3 Ahia, anak Ahitub, w  saudara Ikabod, x  anak Pinehas, anak Eli, y  imam TUHAN di Silo, z  dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. 14:4 Di antara pelintasan-pelintasan a  bukit, yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana: yang satu bernama Bozes, yang lain bernama Sene. 14:5 Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikhmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. b  14:6 Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu: "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat c  ini. Mungkin TUHAN akan bertindak untuk kita, sebab bagi TUHAN tidak sukar d  untuk menolong, baik dengan banyak e  orang maupun dengan sedikit f  orang." 14:7 Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya: "Lakukanlah niat hatimu itu; sungguh, aku sepakat." 14:8 Kata Yonatan: "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. 14:9 Apabila kata mereka kepada kita begini: Berhentilah, sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka, 14:10 tetapi apabila kata mereka begini: Naiklah ke mari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian TUHAN telah menyerahkan mereka ke dalam tangan g  kita. Itulah tandanya h  bagi kita." 14:11 Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu: "Lihat, orang-orang Ibrani i  keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi. j " 14:12 Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya: "Naiklah ke mari, maka kami akan menghajar k  kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya: "Naiklah mengikuti aku, sebab TUHAN telah menyerahkan mereka ke dalam tangan l  orang Israel." 14:13 Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas, dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. 14:14 Kekalahan yang pertama ini, yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira dua puluh orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. 14:15 Lalu timbullah kegentaran m  di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah n  itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. 14:16 Ketika peninjau-peninjau o  Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu--dan sesungguhnya, orang ramai seperti ombak berjalan ke sana ke mari-- 14:17 berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu: "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi dari pada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. 14:18 Lalu kata Saul kepada Ahia: "Bawalah p  baju efod q  ke mari." Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. 14:19 Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam r  itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu: "Biarlah!" 14:20 Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu; dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam s  temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. 14:21 Lagipula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung t  dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. 14:22 Bahkan, ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi u  di pegunungan Efraim, mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itupun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. 14:23 Demikianlah TUHAN menyelamatkan v  orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet-Awen. w 
Yonatan dibebaskan dari kutuk
14:24 Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, x  katanya: "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku." Sebab itu tidak ada seorangpun dari rakyat yang memakan sesuatu. 14:25 Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan dan di sana ada madu di tanah. 14:26 Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak ada seorangpun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. 14:27 Tetapi Yonatan tidak mendengar, bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu; y  kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. 14:28 Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya: "Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh, katanya: Terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini; sebab itu rakyat letih lesu." 14:29 Lalu kata Yonatan: "Ayahku mencelakakan z  negeri; coba lihat, bagaimana terangnya mataku, setelah aku merasai sedikit dari madu ini. 14:30 Apalagi, jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya, yang telah didapatnya! Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin." 14:31 Dan pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin dari Mikhmas a  sampai ke Ayalon. b  Rakyat sudah sangat letih lesu, 14:32 sebab itu rakyat menyambar jarahan; c  mereka mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah, dan memakannya dengan darahnya. d  14:33 Lalu diberitahukanlah kepada Saul, demikian: "Lihat, rakyat berdosa terhadap TUHAN dengan memakannya dengan darahnya. e " Dan ia berkata: "Kamu berbuat khianat; gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar ke mari." 14:34 Kata Saul pula: "Berserak-seraklah di antara rakyat dan katakan kepada mereka: Setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku; sembelihlah itu di sini, maka kamu boleh memakannya. Tetapi janganlah berdosa terhadap TUHAN dengan memakannya dengan darahnya. f " Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya, dan mereka menyembelihnya di sana. 14:35 Saul mendirikan mezbah g  bagi TUHAN; inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi TUHAN. 14:36 Lagi kata Saul: "Marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing dan janganlah kita biarkan hidup seorangpun dari mereka." Jawab mereka itu: "Perbuatlah apa yang kaupandang baik." Tetapi imam berkata: "Marilah kita dahulu tampil menghadap h  Allah di sini." 14:37 Saul bertanya kepada Allah: "Bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan Kauserahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel?" Tetapi pada hari itu Ia tidak menjawab i  Saul. 14:38 Lalu kata Saul: "Datanglah ke mari, kamu segala pemuka rakyat; berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi j  pada hari ini. 14:39 Sebab demi TUHAN yang hidup, k  yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan, l  anakku, maka ia pasti akan mati. m " Tetapi seorangpun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya. 14:40 Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel: "Kamu berdiri di sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain." Lalu jawab rakyat kepada Saul: "Perbuatlah apa yang kaupandang baik." 14:41 Lalu berkatalah Saul: "Ya, TUHAN, Allah Israel, mengapa Engkau tidak menjawab n  o  hamba-Mu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya TUHAN, Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim; tetapi jika kesalahan itu ada pada umat-Mu Israel, tunjukkanlah Tumim." Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. 14:42 Kata Saul: "Buanglah undi p  antara aku dan anakku Yonatan." Lalu didapati Yonatan. 14:43 Kata Saul kepada Yonatan: "Beritahukanlah kepadaku apa yang telah kauperbuat. q " Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya: "Memang, aku telah merasai sedikit madu r  dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati." 14:44 Kata Saul: "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi s  dari pada itu. Sesungguhnya, Yonatan, t  engkau harus mati." 14:45 Tetapi rakyat berkata kepada Saul: "Masakan Yonatan harus mati, dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel? Jauhlah yang demikian! Demi TUHAN yang hidup, sehelai u  rambutpun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi! Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini." Demikianlah rakyat membebaskan v  Yonatan, sehingga ia tidak harus mati. 14:46 Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, dan orang Filistin itupun kembali ke tempat kediamannya.
Catatan tentang musuh-musuh dan keluarga Saul
14:47 Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya: melawan Moab, w  bani Amon, x  Edom, y  raja-raja negeri Zoba z  dan orang Filistin. Dan ke manapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. 14:48 Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, a  dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. 14:49 Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi dan Malkisua. b  Nama kedua anaknya yang perempuan: yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikhal. c  14:50 Isteri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimaas. Panglima tentaranya bernama Abner, d  anak Ner, paman e  Saul. 14:51 Kish, f  ayah Saul, dan Ner, ayah Abner, adalah anak-anak Abiel. 14:52 Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa, yang dilihat Saul, dikumpulkannya g  kepadanya.
Saul ditolak sebagai raja
15:1 Berkatalah Samuel kepada Saul: "Aku telah diutus oleh TUHAN untuk mengurapi h  engkau menjadi raja atas Israel, umat-Nya; oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman TUHAN. 15:2 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek 17  i  kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka, ketika orang Israel pergi dari Mesir. 15:3 Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala j  yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu 18 , lembu maupun domba, unta maupun keledai." 15:4 Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim: ada dua ratus ribu orang pasukan berjalan kaki dan sepuluh ribu orang Yehuda. 15:5 Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. 15:6 Berkatalah Saul kepada orang Keni: k  "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel, ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. 15:7 Lalu Saul memukul kalah orang Amalek l  mulai dari Hawila sampai ke Syur, m  yang di sebelah timur Mesir. 15:8 Agag, n  raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, o  tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. 15:9 Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan p  Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga: tidak mau mereka menumpas semuanya 19  itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. 15:10 Lalu datanglah firman TUHAN kepada Samuel, demikian: 15:11 "Aku menyesal, q  karena Aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik r  dari pada Aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. s " Maka sakit hatilah t  Samuel dan ia berseru-seru kepada TUHAN semalam-malaman. 15:12 Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel, demikian: "Saul telah ke Karmel u  tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan; v  kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal." 15:13 Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya: "Diberkatilah kiranya engkau oleh TUHAN; aku telah melaksanakan firman TUHAN." 15:14 Tetapi kata Samuel: "Kalau begitu apakah bunyi kambing domba, yang sampai ke telingaku, dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" 15:15 Jawab Saul: "Semuanya itu dibawa dari pada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allahmu; tetapi selebihnya telah kami tumpas." 15:16 Lalu berkatalah Samuel kepada Saul: "Sudahlah! Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan TUHAN kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya: "Katakanlah." 15:17 Sesudah itu berkatalah Samuel: "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil w  pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah TUHAN telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? 15:18 TUHAN telah menyuruh engkau pergi, dengan pesan: Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. 15:19 Mengapa engkau tidak mendengarkan suara TUHAN? Mengapa engkau mengambil jarahan x  dan melakukan apa yang jahat di mata TUHAN?" 15:20 Lalu kata Saul kepada Samuel: "Aku memang mendengarkan y  suara TUHAN dan mengikuti jalan yang telah disuruh TUHAN kepadaku dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. 15:21 Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allahmu, di Gilgal." 15:22 Tetapi jawab Samuel: "Apakah TUHAN itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara TUHAN? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik dari pada korban sembelihan 20 , z  memperhatikan lebih baik dari pada lemak domba-domba jantan. 15:23 Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung 21  a  dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak b  firman TUHAN, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja 22 ." 15:24 Berkatalah Saul kepada Samuel: "Aku telah berdosa, c  sebab telah kulangkahi d  titah TUHAN dan perkataanmu; tetapi aku takut kepada rakyat, e  karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. 15:25 Maka sekarang, ampunilah f  kiranya dosaku; kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada TUHAN." 15:26 Tetapi jawab Samuel kepada Saul: "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak g  firman TUHAN; sebab itu TUHAN telah menolak engkau, sebagai raja atas Israel." 15:27 Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah h  Samuel, tetapi terkoyak. i  15:28 Kemudian berkatalah Samuel kepadanya: "TUHAN telah mengoyakkan j  dari padamu jabatan raja k  atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik dari padamu. l  15:29 Lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta m  dan Ia tidak tahu menyesal; n  sebab Ia bukan manusia yang harus menyesal." 15:30 Tetapi kata Saul: "Aku telah berdosa; o  tetapi tunjukkanlah juga hormatmu p  kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada TUHAN, Allahmu." 15:31 Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul. Dan Saul sujud menyembah kepada TUHAN. 15:32 Lalu berkatalah Samuel: "Bawa ke mari Agag, raja Amalek itu." Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya: "Sesungguhnya, kepahitan maut telah lewat." 15:33 Tetapi kata Samuel: "Seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. q " Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan TUHAN di Gilgal. 15:34 Kemudian Samuel pergi ke Rama, r  tetapi Saul pergi ke rumahnya, di Gibea s -Saul. 15:35 Sampai hari matinya Samuel t  tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berdukacita u  karena Saul. Dan TUHAN menyesal 23 , v  karena Ia menjadikan Saul raja atas Israel.
Daud diurapi menjadi raja
16:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Berapa lama lagi engkau berdukacita w  karena Saul? Bukankah ia telah Kutolak x  sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak y  dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, z  orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah Kupilih a  seorang raja bagi-Ku." 16:2 Tetapi Samuel berkata: "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman TUHAN: "Bawalah seekor lembu muda dan katakan: Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN. 16:3 Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu Aku akan memberitahukan b  kepadamu apa yang harus kauperbuat. Urapilah c  bagi-Ku orang yang akan Kusebut kepadamu." 16:4 Samuel berbuat seperti yang difirmankan TUHAN dan tibalah ia di kota Betlehem. d  Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar e  dan berkata: "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? f " 16:5 Jawabnya: "Ya, benar! Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN. Kuduskanlah g  dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. 16:6 Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, h  lalu pikirnya: "Sungguh, di hadapan TUHAN sekarang berdiri yang diurapi-Nya." 16:7 Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, i  tetapi TUHAN melihat hati. j " 16:8 Lalu Isai memanggil Abinadab k  dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata: "Orang inipun tidak dipilih TUHAN." 16:9 Kemudian Isai menyuruh Syama l  lewat, tetapi Samuel berkata: "Orang inipun tidak dipilih TUHAN." 16:10 Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai: "Semuanya ini tidak dipilih TUHAN." 16:11 Lalu Samuel berkata kepada Isai: "Inikah anakmu semuanya? m " Jawabnya: "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. n " Kata Samuel kepada Isai: "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan, sebelum ia datang ke mari." 16:12 Kemudian disuruhnyalah o  menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. p  Lalu TUHAN berfirman: "Bangkitlah, urapilah dia 24 , sebab inilah dia." 16:13 Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi q  Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah r  Roh TUHAN s  atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama.
Daud di istana Saul
16:14 Tetapi Roh TUHAN telah mundur t  dari pada Saul 25 , dan sekarang ia diganggu u  oleh roh jahat v  yang dari pada TUHAN. 16:15 Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya: "Ketahuilah, roh jahat yang dari pada Allah mengganggu engkau; 16:16 baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. w  Apabila roh jahat yang dari pada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman." 16:17 Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu: "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku." 16:18 Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya: "Sesungguhnya, aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, x  orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, y  yang pandai bicara, elok perawakannya; dan TUHAN menyertai z  dia." 16:19 Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan: "Suruhlah kepadaku anakmu Daud, yang ada pada kambing domba itu. a " 16:20 Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, b  sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. 16:21 Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. c  Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. 16:22 Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan: "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya." 16:23 Dan setiap kali apabila roh yang dari pada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya; Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat d  itu undur dari padanya 26 .
Goliat menantang tentara Israel
17:1 Orang Filistin mengumpulkan e  tentaranya untuk berperang; mereka berkumpul di Sokho yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Sokho f  dan Azeka g  di Efes-Damim. 17:2 Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di Lembah Tarbantin; h  mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. 17:3 Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. 17:4 Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat, i  dari Gat. Tingginya enam hasta sejengkal. 17:5 Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik; berat baju zirah ini lima ribu syikal tembaga. 17:6 Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing j  tembaga. 17:7 Gagang tombaknya seperti pesa k  tukang tenun, dan mata tombaknya itu enam ratus syikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai l  berjalan di depannya. 17:8 Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka: "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah m  bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. 17:9 Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu; tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." 17:10 Pula kata orang Filistin itu: "Aku menantang n  hari ini barisan Israel; berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. o " 17:11 Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan.
Daud tiba di medan pertempuran
17:12 Daud adalah anak seorang dari Efrata, p  dari Betlehem q -Yehuda, yang bernama Isai. r  Isai mempunyai delapan s  anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. 17:13 Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul; nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, t  anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, u  dan anak yang ketiga adalah Syama. v  17:14 Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. 17:15 Tetapi Daud selalu pulang dari pada Saul untuk menggembalakan w  domba x  ayahnya di Betlehem. 17:16 Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan empat puluh hari lamanya. 17:17 Isai berkata kepada Daud, anaknya: "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum y  ini seefa z  dan roti yang sepuluh ini; bawalah cepat-cepat ke perkemahan, kepada kakak-kakakmu. 17:18 Dan baiklah sampaikan keju yang sepuluh ini kepada kepala pasukan seribu. Tengoklah apakah kakak-kakakmu a  selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. 17:19 Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di Lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin." 17:20 Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. 17:21 Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. 17:22 Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang b  tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan; sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. 17:23 Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, c  dan Daud mendengarnya. 17:24 Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka dari padanya dengan sangat ketakutan. 17:25 Berkatalah orang-orang Israel itu: "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel! Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar, raja akan memberikan anaknya yang perempuan d  kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak e  di Israel." 17:26 Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya: "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh f  dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat g  ini, sampai ia berani mencemoohkan h  barisan dari pada Allah yang hidup? i " 17:27 Rakyat itupun menjawabnya dengan perkataan tadi: "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." 17:28 Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah j  Eliab kepada Daud sambil berkata: "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kautinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu: engkau datang ke mari dengan maksud melihat pertempuran." 17:29 Tetapi jawab Daud: "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja!" 17:30 Lalu berpalinglah ia dari padanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. 17:31 Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. 17:32 Berkatalah Daud kepada Saul: "Janganlah seseorang menjadi tawar hati k  karena dia; hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." 17:33 Tetapi Saul berkata l  kepada Daud: "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." 17:34 Tetapi Daud berkata kepada Saul: "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa m  atau beruang, yang menerkam seekor domba dari kawanannya, 17:35 maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap n  janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. 17:36 Baik singa o  maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari pada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari pada Allah yang hidup." 17:37 Pula kata Daud: "TUHAN yang telah melepaskan p  aku dari cakar singa q  dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud: "Pergilah! TUHAN menyertai r  engkau." 17:38 Lalu Saul mengenakan baju s  perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. 17:39 Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul: "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya.
Perkelahian Daud dengan Goliat
17:40 Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. 17:41 Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. t  17:42 Ketika orang Filistin itu menujukan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya u  Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. v  17:43 Orang Filistin itu berkata kepada Daud: "Anjingkah w  aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. 17:44 Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud: "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara x  dan kepada binatang-binatang di padang. y " 17:45 Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu: "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, z  tetapi aku mendatangi engkau dengan nama a  TUHAN semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kautantang b  itu. 17:46 Hari ini juga TUHAN akan menyerahkan c  engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu; hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat d  tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi e  tahu, bahwa Israel f  mempunyai Allah, 17:47 dan supaya segenap jemaah ini tahu, bahwa TUHAN menyelamatkan g  bukan dengan pedang h  dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran i  dan Iapun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." 17:48 Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu; 17:49 lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. 17:50 Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin 27  itu dengan umban j  dan batu; ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya, tanpa pedang di tangan. 17:51 Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya; diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah k  kepalanya dengan pedang l  itu. Ketika orang-orang Filistin melihat, bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. 17:52 Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. m  Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim, n  sampai Gat dan sampai Ekron. 17:53 Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. 17:54 Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. 17:55 Ketika Saul melihat Daud o  pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya: "Anak siapakah orang muda itu, Abner? p " Jawab Abner: "Demi tuanku hidup, ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu." 17:56 Kemudian raja berkata: "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu." 17:57 Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. 17:58 Kata Saul kepadanya: "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud: "Anak hamba tuanku, Isai, q  orang Betlehem itu."
Daud dan Yonatan
18:1 Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan r  dengan jiwa Daud; dan Yonatan mengasihi s  dia seperti jiwanya sendiri. t  18:2 Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. 18:3 Yonatan mengikat perjanjian u  dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 18:4 Yonatan menanggalkan jubah v  yang dipakainya, dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya dan ikat w  pinggangnya. 18:5 Daud maju berperang dan selalu berhasil x  ke mana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. y  Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul.
Saul benci kepada Daud
18:6 Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari z  dengan memukul rebana, a  dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing; 18:7 dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi b  berbalas-balasan, katanya: "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. c " 18:8 Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat; dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya: "Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu; akhir-akhirnya jabatan raja d  itupun jatuh kepadanya." 18:9 Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki e  Daud. 18:10 Keesokan harinya roh jahat f  yang dari pada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan 28  di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi g  seperti sehari-hari. h  Adapun Saul ada tombak i  di tangannya. 18:11 Saul melemparkan tombak itu, karena pikirnya: j  "Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding." Tetapi Daud mengelakkannya k  sampai dua kali. l  18:12 Saul menjadi takut m  kepada Daud, karena TUHAN n  menyertai o  Daud, sedang dari pada Saul Ia telah undur. p  18:13 Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan seribu, sehingga ia berada di depan q  dalam segala gerakan r  tentara. 18:14 Daud berhasil s  di segala perjalanannya, sebab TUHAN menyertai t  dia. 18:15 Ketika dilihat Saul, bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya; 18:16 tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan u  mereka. 18:17 Berkatalah Saul kepada Daud: "Ini dia anakku perempuan v  yang tertua, Merab; dia akan kuberikan kepadamu menjadi isterimu, w  hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang x  TUHAN." Sebab pikir y  Saul: "Janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin." 18:18 Tetapi Daud berkata kepada Saul: "Siapakah aku z  dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku, di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu a  raja?" 18:19 Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, b  anak Saul itu, kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, c  menjadi isterinya. 18:20 Tetapi Mikhal, d  anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud; ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka iapun menyetujuinya; e  18:21 sebab pikir Saul: "Baiklah Mikhal kuberikan kepadanya; biarlah ia menjadi jerat f  bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia!" Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya: "Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku." 18:22 Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya: "Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian: Sesungguhnya, raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau; maka sebab itu, jadilah engkau menantu raja." 18:23 Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab: "Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu g  raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah?" 18:24 Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya: "Demikianlah jawab yang diberi Daud." 18:25 Kemudian berkatalah Saul: "Beginilah kamu katakan kepada Daud: Raja tidak menghendaki mas kawin h  selain dari seratus kulit khatan orang Filistin sebagai pembalasan i  kepada musuh raja." Saul bermaksud j  untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. 18:26 Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, 18:27 tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu dua ratus orang serta membawa kulit khatan mereka; dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikhal, k  anaknya, kepadanya menjadi isterinya. 18:28 Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia, bahwa TUHAN menyertai Daud, dan bahwa seluruh orang Israel l  mengasihi Daud. 18:29 Maka makin takutlah m  Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. 18:30 Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil n  dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur.
Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali
19:1 Saul mengatakan kepada Yonatan, o  anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. p  Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud, 19:2 sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud: "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau; oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah q  di sana. 19:3 Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara r  dengan ayahku perihalmu; aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." 19:4 Lalu Yonatan mengatakan s  yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya, katanya: "Janganlah raja berbuat dosa t  terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu; bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu! 19:5 Ia telah mempertaruhkan nyawanya u  dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan TUHAN telah memberikan kemenangan v  yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah w  dengan membunuh Daud tanpa alasan?" 19:6 Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah: "Demi TUHAN yang hidup, ia tidak akan dibunuh." 19:7 Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. x  19:8 Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin; ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. 19:9 Tetapi roh jahat y  yang dari pada TUHAN hinggap pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya, dengan tombaknya di tangannya; dan Daud sedang main kecapi. z  19:10 Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan a  tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. 19:11 Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya b  dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. c  Tetapi Mikhal, isteri Daud, memberitahukan kepadanya, demikian: "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." 19:12 Lalu Mikhal menurunkan Daud dari jendela, d  ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. 19:13 Sesudah itu Mikhal mengambil terafim e  dan menaruhnya di tempat tidur; ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. 19:14 Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata: f  "Ia sakit." 19:15 Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya: "Bawalah dia di atas tempat tidur itu ke mari, supaya ia dibunuh." 19:16 Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. 19:17 Berkatalah Saul kepada Mikhal: "Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi, sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikhal kepada Saul: "Ia berkata kepadaku: Biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau?" 19:18 Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama g  dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. 19:19 Ketika diberitahukan kepada Saul, demikian: "Ketahuilah, Daud ada di Nayot, dekat Rama," 19:20 maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi 29  h  kepenuhan, dengan dikepalai oleh Samuel. Dan Roh Allah hinggap pada i  orang-orang suruhan Saul, sehingga merekapun kepenuhan j  seperti nabi. 19:21 Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul; ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itupun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang inipun juga kepenuhan 30 . 19:22 Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Sekhu, bertanyalah ia, katanya: "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang: "Ada di Nayot, dekat Rama." 19:23 Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama dan pada diapun hinggaplah Roh Allah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya ia kepenuhan k  seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. 19:24 Iapun menanggalkan l  pakaiannya, dan iapun juga kepenuhan di depan Samuel. m  Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata: "Apakah juga Saul termasuk golongan nabi? n "
Perjanjian antara Daud dan Yonatan
20:1 Maka larilah Daud dari Nayot, dekat Rama; sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata: "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku o  dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku? p " 20:2 Tetapi Yonatan berkata kepadanya: "Jauhlah yang demikian itu! engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin!" 20:3 Tetapi Daud menjawab, q  katanya: "Ayahmu tahu benar, bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya: Tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun, demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." 20:4 Yonatan berkata kepada Daud: "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." 20:5 Lalu kata Daud kepada Yonatan: "Kautahu, besok bulan baru, r  maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi s  di padang sampai lusa petang. 20:6 Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kaukatakan: Daud telah meminta t  dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, u  kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan v  bagi segenap kaumnya. 20:7 Jika begini dikatakannya: Baiklah! maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit w  dengan segera, ketahuilah, bahwa ia telah mengambil keputusan x  untuk mendatangkan celaka. 20:8 Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian y  di hadapan TUHAN dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh z  aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" 20:9 Tetapi jawab Yonatan: "Jauhlah yang demikian itu! Sebab jika kuketahui dengan pasti, bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?" 20:10 Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan: "Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku, apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" 20:11 Kata Yonatan kepada Daud: "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. 20:12 Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud: "Demi TUHAN, Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan a  ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? 20:13 Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya TUHAN menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi b  dari pada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. TUHAN kiranya menyertai c  engkau, seperti Ia menyertai ayahku dahulu. 20:14 Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia d  TUHAN? Tetapi jika aku sudah mati, 20:15 janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku e  sampai selamanya. Dan apabila TUHAN melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, 20:16 janganlah nama Yonatan f  g  terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya TUHAN menuntut balas h  dari pada musuh-musuh Daud." 20:17 Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah i  demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. 20:18 Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya: "Besok bulan baru; maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. j  20:19 Tetapi lusa engkau pasti akan dicari; engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi k  pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. 20:20 Maka aku akan memanahkan tiga anak panah l  ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. 20:21 Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku: Pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu: Lihat anak-anak panah itu lebih ke mari, ambillah! --maka datanglah, sebab, demi TUHAN yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. 20:22 Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu: Lihat anak-anak panah itu lebih ke sana! m  --maka pergilah, sebab TUHAN menyuruh engkau pergi. 20:23 Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya, TUHAN ada n  di antara aku dan engkau sampai selamanya." 20:24 Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru o  tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. 20:25 Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia, Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. p  20:26 Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya: "Barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya; mungkin ia tidak tahir; ya, tentu ia tidak tahir. q " 20:27 Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan, anaknya: "Mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini?" 20:28 Jawab Yonatan kepada Saul: "Daud telah meminta r  dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem, 20:29 katanya: Biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan s  bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja." 20:30 Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya: "Anak sundal yang kurang ajar! Bukankah aku tahu, bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? 20:31 Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu t  tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." 20:32 Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya: "Mengapa u  ia harus dibunuh? Apa v  yang dilakukannya?" 20:33 Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan, bahwa ayahnya telah mengambil keputusan w  untuk membunuh Daud. 20:34 Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. 20:35 Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. 20:36 Berkatalah ia kepada budaknya: "Larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan." Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. 20:37 Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya: "Bukankah anak panah itu lebih ke sana? x " 20:38 Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu: "Ayo, cepat, jangan berdiri saja!" Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. 20:39 Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. 20:40 Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia, dan berkata kepadanya: "Pergilah, bawalah ke kota." 20:41 Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu; ia sujud dengan mukanya ke tanah y  dan menyembah tiga kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. 20:42 Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud: "Pergilah dengan selamat; z  bukankah kita berdua telah bersumpah a  demi nama TUHAN, b  demikian: TUHAN akan ada c  di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. d " (20-43) Setelah itu bangunlah Daud dan pergi; dan Yonatanpun pulang ke kota.
Daud di Nob
21:1 Sampailah Daud ke Nob 31  e  kepada Ahimelekh, imam itu. Dengan gemetar f  Ahimelekh pergi menemui Daud dan berkata kepadanya: "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" 21:2 Jawab Daud kepada imam Ahimelekh: "Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku: Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. 21:3 Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku lima roti atau apapun yang ada." 21:4 Lalu jawab imam itu kepada Daud: "Tidak ada roti g  biasa padaku, hanya roti kudus h  yang ada; asal saja orang-orangmu itu menjaga diri i  terhadap perempuan." 21:5 Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya: "Memang, kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sediakala j  apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, k  sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." 21:6 Lalu imam itu memberikan kepadanya roti l  kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian; roti itu biasa diangkat orang dari hadapan TUHAN, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. 21:7 Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul, yang dikhususkan melayani TUHAN; namanya Doeg, m  seorang Edom, n  pengawas atas gembala-gembala Saul. 21:8 Berkatalah Daud kepada Ahimelekh: "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku, tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." 21:9 Kemudian berkatalah imam itu: "Pedang o  Goliat, p  orang Filistin, yang kaupukul kalah di Lembah Tarbantin, q  itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah; yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud: "Tidak ada yang seperti itu; berikanlah itu kepadaku."
Daud di Gat
21:10 Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul; sampailah r  ia kepada Akhis, raja kota Gat. 21:11 Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya: "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari, demikian: Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa? s " 21:12 Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis, raja kota Gat itu. 21:13 Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan t  di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka; ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. 21:14 Lalu berkatalah Akhis kepada para pegawainya: "Tidakkah kamu lihat, bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? 21:15 Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?"
Daud di gua Adulam
22:1 Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua u  Adulam. v  Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. 22:2 Berhimpunlah w  juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira empat ratus orang. 22:3 Dari sana Daud pergi ke Mizpa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab: "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu, apa yang dilakukan Allah kepadaku." 22:4 Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, x  dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. 22:5 Tetapi Gad, y  nabi itu, berkata kepada Daud: "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. z 
Para imam di Nob dibunuh
22:6 Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk a  di bawah pohon tamariska b  di bukit, dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. 22:7 Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya: "Cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin! Apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur, apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala c  atas pasukan seribu dan atas pasukan seratus, 22:8 sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan d  melawan aku dan tidak ada seorangpun yang menyatakan kepadaku, bahwa anakku mengikat diri e  dengan anak Isai f  itu? Tidak ada seorangpun dari kamu yang cemas g  karena aku, atau yang menyatakan kepadaku, bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini." 22:9 Lalu menjawablah Doeg, h  orang Edom itu, yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya: "Telah kulihat, bahwa anak Isai itu datang ke Nob, i  kepada Ahimelekh bin Ahitub. j  22:10 Ia menanyakan k  TUHAN bagi Daud dan memberikan bekal l  kepadanya; juga pedang m  Goliat, orang Filistin itu, diberikannya kepadanya." 22:11 Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelekh bin Ahitub, imam itu, bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob; dan datanglah sekaliannya menghadap raja. 22:12 Kata Saul: "Cobalah dengar, ya anak Ahitub!" Jawabnya: "Ya, tuanku." 22:13 Kemudian bertanyalah Saul kepadanya: "Mengapa kamu mengadakan persepakatan n  melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini?" 22:14 Lalu Ahimelekh menjawab raja: "Tetapi siapakah o  di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud, apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu, dan dihormati dalam rumahmu? 22:15 Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak! Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar." 22:16 Tetapi raja berkata: "Engkau mesti dibunuh, Ahimelekh, engkau dan seluruh keluargamu. p " 22:17 Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya: "Majulah dan bunuhlah para imam TUHAN itu sebab mereka membantu Daud; sebab walaupun mereka tahu, bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku." Tetapi para pegawai raja tidak mau q  mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam TUHAN itu. 22:18 Lalu berkatalah raja kepada Doeg: "Majulah engkau dan paranglah para imam r  itu." Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu delapan puluh lima orang 32 , yang memakai baju efod s  dari kain lenan. 22:19 Juga penduduk Nob, t  kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang; u  laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. 22:20 Tetapi seorang anak Ahimelekh bin Ahitub, v  namanya Abyatar w  luput; ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. x  22:21 Ketika Abyatar memberitahukan kepada Daud, bahwa Saul telah membunuh para imam TUHAN, 22:22 berkatalah Daud kepada Abyatar: "Memang pada hari itu juga ketika Doeg, y  orang Edom itu, ada di sana, aku telah tahu, bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama dari pada kematian seluruh keluargamu. 22:23 Tinggallah padaku, janganlah takut; sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, z  ia juga ingin mencabut nyawaku; di dekatku engkau aman."
Daud di Kehila
23:1 Diberitahukanlah kepada Daud, begini: "Ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila a  dan menjarah tempat-tempat pengirikan. b " 23:2 Lalu bertanyalah c  Daud kepada TUHAN: "Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu?" Jawab TUHAN kepada Daud: "Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila." 23:3 Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya: "Ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin." 23:4 Lalu bertanya d  pulalah Daud kepada TUHAN, maka TUHAN menjawab dia, firman-Nya: "Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab Aku akan menyerahkan orang Filistin e  itu ke dalam tanganmu. f " 23:5 Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila; ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. 23:6 Ketika Abyatar g  bin Ahimelekh melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod h  di tangannya. 23:7 Kepada Saul diberitahukan, bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul: "Allah telah menyerahkan i  dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang j  ia telah mengurung dirinya." 23:8 Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. 23:9 Ketika diketahui Daud, bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada imam Abyatar: k  "Bawalah efod l  itu ke mari." 23:10 Berkatalah Daud: "TUHAN, Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti, bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. 23:11 Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? TUHAN, Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini." Jawab TUHAN: "Ia akan datang." 23:12 Kemudian bertanyalah Daud: "Akan diserahkan m  oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul?" Firman TUHAN: "Akan mereka serahkan." 23:13 Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, n  kira-kira enam ratus orang banyaknya, mereka keluar dari Kehila dan pergi ke mana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan, bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang.
Daud di padang gurun Zif
23:14 Maka Daud tinggal di padang gurun, o  di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. p  Dan selama waktu itu Saul mencari q  dia, tetapi Allah tidak r  menyerahkan dia ke dalam tangannya. 23:15 Daud takut, karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. s  Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, 23:16 maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan t  kepercayaan Daud kepada Allah 23:17 dan berkata kepadanya: "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau; engkau akan menjadi raja u  atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." 23:18 Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian v  di hadapan TUHAN. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. 23:19 Tetapi beberapa orang Zif w  pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata: "Daud menyembunyikan diri dekat kami x  di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakhila, y  di sebelah selatan padang belantara. 23:20 Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang; tanggungan kamilah untuk menyerahkan z  dia ke dalam tangan raja." 23:21 Berkatalah Saul: "Diberkatilah a  kiranya kamu oleh TUHAN, karena kamu menunjukkan sayangmu b  kepadaku. 23:22 Baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana; sebab telah dikatakan orang kepadaku, bahwa ia sangat cerdik. 23:23 Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti; dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya, jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti c  dia di antara segala ribuan orang Yehuda." 23:24 Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif, mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, d  di dataran di sebelah selatan padang belantara. e  23:25 Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud, lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon; 23:26 Saul f  berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul; tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka, 23:27 ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan: "Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." 23:28 Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu: Gunung Batu Keluputan.
Daud membiarkan Saul hidup
23:29 (24-1) Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu g  gunung di En-Gedi. h  24:1 (24-2) Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya, demikian: "Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. i " 24:2 (24-3) Kemudian Saul mengambil tiga ribu orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari j  Daud dan orang-orangnya di gunung batu Kambing Hutan. 24:3 (24-4) Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua k  dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, l  tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. 24:4 (24-5) Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud: "Telah tiba hari yang dikatakan m  TUHAN kepadamu: Sesungguhnya, Aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kaupandang baik. n " Maka Daud bangun, lalu memotong o  punca jubah Saul dengan diam-diam. 24:5 (24-6) Kemudian berdebar-debarlah hati p  Daud, karena ia telah memotong punca Saul; 24:6 (24-7) lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya: "Dijauhkan Tuhanlah kiranya dari padaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi q  TUHAN 33 , yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi TUHAN." 24:7 (24-8) Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu; ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. 24:8 (24-9) Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya: "Tuanku raja!" Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah r  dan sujud menyembah. 24:9 (24-10) Lalu berkatalah Daud kepada Saul: "Mengapa engkau mendengarkan s  perkataan orang-orang yang mengatakan: Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? t  24:10 (24-11) Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat, bahwa TUHAN sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu; ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang u  kepadamu karena pikirku: Aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi TUHAN. 24:11 (24-12) Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini! Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong v  punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kauketahui dan kaulihat, bahwa tanganku bersih w  dari pada kejahatan x  dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa y  terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar z  aku untuk mencabut nyawaku. a  24:12 (24-13) TUHAN kiranya menjadi hakim b  di antara aku dan engkau, TUHAN kiranya membalaskan c  aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau; 24:13 (24-14) seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan: Dari orang fasik timbul kefasikan. d  Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. 24:14 (24-15) Terhadap siapakah raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kaukejar? Anjing mati! e  Seekor kutu f  saja! 24:15 (24-16) Sebab itu TUHAN kiranya menjadi hakim g  yang memutuskan h  antara aku dan engkau; Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan i  perkaraku dan memberi keadilan j  kepadaku dengan melepaskan k  aku dari tanganmu." 24:16 (24-17) Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul: "Suaramukah l  itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. 24:17 (24-18) Katanya kepada Daud: "Engkau lebih benar dari pada aku, m  sebab engkau telah melakukan yang baik n  kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat o  kepadamu. 24:18 (24-19) Telah kautunjukkan pada hari ini, betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku: walaupun TUHAN telah menyerahkan p  aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. 24:19 (24-20) Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? TUHAN kiranya membalaskan q  kepadamu kebaikan ganti apa yang kaulakukan kepadaku pada hari ini. 24:20 (24-21) Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu, bahwa engkau pasti menjadi raja r  dan jabatan raja s  Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. 24:21 (24-22) Oleh sebab itu, bersumpahlah t  kepadaku demi TUHAN, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. u " 24:22 (24-23) Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. v 
Kematian Samuel
25:1 Dan matilah w  Samuel 34 ; seluruh orang Israel berkumpul meratapi x  dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. y  Dan Daud berkemas, lalu pergi ke padang gurun Paran.
Daud, Nabal dan Abigail
25:2 Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon, z  yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya: a  ia mempunyai tiga ribu ekor domba dan seribu ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan b  bulu domba-dombanya. 25:3 Nama orang itu Nabal dan nama isterinya Abigail. c  Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. d  25:4 Ketika didengar Daud di padang gurun, bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, 25:5 maka Daud menyuruh sepuluh orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata: "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku 25:6 dan sampaikanlah salam ini kepadanya: Selamat! Selamatlah e  engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. f  25:7 Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu g  dan tidak ada sesuatu yang hilang dari pada mereka selama mereka ada di Karmel. 25:8 Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu; bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa h  yang ada padamu." 25:9 Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menanti. 25:10 Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya: "Siapakah i  Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. 25:11 Masakan aku mengambil rotiku, j  air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" 25:12 Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. 25:13 Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya: k  "Kamu masing-masing, sandanglah pedang!" Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya; Daud sendiripun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira empat ratus orang maju l  mengikuti Daud, sedang dua ratus orang tinggal menjaga barang-barang. m  25:14 Tetapi kepada Abigail, isteri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya: "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam n  kepada tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. 25:15 Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami; mereka tidak mengganggu o  kami dan kami tidak kehilangan apa-apa p  selama kami lalu-lalang di dekat mereka, ketika kami ada di ladang. 25:16 Mereka seperti pagar tembok q  sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. 25:17 Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kauperbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, r  sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." 25:18 Lalu segeralah Abigail mengambil dua ratus roti, dua buyung anggur, lima domba yang telah diolah, lima sukat bertih gandum, s  seratus buah kue kismis t  dan dua ratus kue ara, dimuatnyalah semuanya ke atas keledai, u  25:19 lalu berkata kepada bujang-bujangnya: "Berjalanlah mendahului v  aku; aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal, suaminya, tidaklah diberitahunya. w  25:20 Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya, turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. 25:21 Daud tadinya telah berkata: "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatupun yang hilang x  dari segala kepunyaannya; ia membalas y  kebaikanku dengan kejahatan. z  25:22 Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi a  dari pada itu, jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki b  sajapun dari semua yang ada padanya." 25:23 Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. c  25:24 Ia sujud pada kaki Daud serta berkata: "Aku sajalah, ya tuanku, yang menanggung kesalahan d  itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. 25:25 Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia: Nabal namanya dan bebal e  f  orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. 25:26 Oleh sebab itu, tuanku, demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah TUHAN dari pada melakukan hutang darah g  dan dari pada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, h  biarlah menjadi sama seperti Nabal i  musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku! 25:27 Oleh sebab itu, pemberian j  yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. 25:28 Ampunilah k  kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah TUHAN akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, l  karena tuanku ini melakukan perang m  TUHAN dan tidak ada yang jahat n  terdapat padamu selama hidupmu. 25:29 Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, o  maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada TUHAN, Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankan-Nya p  dari dalam salang umban. q  25:30 Apabila TUHAN melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankan-Nya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja r  atas Israel, 25:31 maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila TUHAN berbuat baik kepada tuanku, ingatlah s  kepada hambamu t  ini." 25:32 Lalu berkatalah Daud kepada Abigail: "Terpujilah u  TUHAN, Allah Israel, yang mengutus engkau 35  menemui aku pada hari ini; 25:33 terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku dari pada melakukan hutang darah v  dan dari pada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. 25:34 Tetapi demi TUHAN, Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku dari pada berbuat jahat kepadamu--jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-lakipun tinggal hidup pada Nabal w  sampai fajar menyingsing." 25:35 Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya: "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu; lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima x  permintaanmu dengan baik." 25:36 Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah, Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira y  dan mabuk z  sekali. Sebab itu tidaklah diceriterakan a  perempuan itu sepatah katapun kepadanya, sampai fajar menyingsing. 25:37 Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceriterakanlah kepadanya oleh isterinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. b  25:38 Dan kira-kira sepuluh hari sesudah itu TUHAN memukul c  Nabal, sehingga ia mati. 25:39 Ketika didengar Daud, bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia: "Terpujilah TUHAN, yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hamba-Nya dari pada berbuat jahat. TUHAN telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi isterinya. 25:40 Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, demikian: "Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi isterinya." 25:41 Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata: "Sesungguhnya, hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu." 25:42 Kemudian berkemaslah Abigail d  dengan segera; ia menunggang keledainya, dengan diiringi lima orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi isteri Daud. 25:43 Juga Ahinoam e  dari Yizreel telah diambil Daud menjadi isterinya; kedua perempuan itu menjadi isterinya. f  25:44 Tetapi Saul telah memberikan Mikhal, anaknya perempuan, isteri Daud, kepada Palti g  bin Lais, yang dari Galim h  itu.
Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup
26:1 Datanglah orang Zif i  kepada Saul di Gibea serta berkata: "Daud menyembunyikan j  diri di bukit Hakhila di padang belantara. k " 26:2 Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan tiga ribu orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari l  Daud di padang gurun Zif. 26:3 Berkemahlah Saul di bukit Hakhila m  yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud, bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, 26:4 disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah, bahwa Saul benar-benar datang. 26:5 Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner n  bin Ner, panglima tentaranya, --Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya-- 26:6 berbicaralah Daud kepada Ahimelekh, orang Het o  itu, dan kepada Abisai, p  anak Zeruya, q  saudara Yoab, katanya: "Siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu?" Jawab Abisai: "Aku turun bersama-sama dengan engkau." 26:7 Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. 26:8 Lalu berkatalah Abisai kepada Daud: "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan dua kali." 26:9 Tetapi kata Daud kepada Abisai: "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi r  TUHAN 36 , dan bebas dari hukuman? s " 26:10 Lagi kata Daud: "Demi TUHAN yang hidup, niscaya TUHAN akan membunuh t  dia: entah karena sampai ajalnya u  dan ia mati, v  entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. 26:11 Kiranya TUHAN menjauhkan dari padaku untuk menjamah orang yang diurapi TUHAN. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi." 26:12 Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena TUHAN membuat mereka tidur nyenyak. w  26:13 Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. 26:14 Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya: "Tidakkah engkau menjawab, Abner?" Maka jawab Abner, katanya: "Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" 26:15 Kemudian berkatalah Daud kepada Abner: "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja, tuanmu itu. 26:16 Tidak baik hal yang kauperbuat itu. Demi TUHAN yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi TUHAN itu. Sekarang, lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya?" 26:17 Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata: "Suaramukah x  itu, anakku Daud?" Jawab Daud: "Suaraku, tuanku raja." 26:18 Lalu berkatalah ia: "Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan y  yang melekat pada tanganku? 26:19 Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan z  perkataan hambanya ini. Jika TUHAN yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah Ia mencium bau korban persembahan; a  tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan TUHAN, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian dari pada milik b  TUHAN, dengan berkata: Pergilah, beribadahlah kepada allah c  lain. 26:20 Sebab itu, janganlah kiranya darahku d  tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan TUHAN. Sebab raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan e  f  di gunung-gunung." 26:21 Lalu berkatalah Saul: "Aku telah berbuat dosa, g  pulanglah, anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga h  di matamu. Sesungguhnya, perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali." 26:22 Tetapi Daud menjawab: "Inilah tombak itu, ya tuanku raja! Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. 26:23 TUHAN akan membalas i  kebenaran j  dan kesetiaan setiap orang, sebab TUHAN menyerahkan k  engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi TUHAN. 26:24 Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata TUHAN, dan hendaknya Ia melepaskan l  aku dari segala kesusahan." 26:25 Lalu berkatalah Saul kepada Daud: "Diberkatilah m  kiranya engkau, anakku Daud. Apa juapun yang kauperbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya.
Daud di antara orang Filistin
27:1 Tetapi Daud berpikir dalam hatinya: "Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin 37 ; maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya." 27:2 Bersiaplah Daud, lalu berjalan n  ke sana, ia dan keenam ratus orang o  yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akhis p  bin Maokh, raja kota Gat. 27:3 Daud dan semua orangnya menetap pada Akhis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya; Daud dengan kedua orang isterinya, q  yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas isteri Nabal, perempuan Karmel. 27:4 Setelah diberitahukan kepada Saul, bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, ia tidak lagi mencarinya. 27:5 Berkatalah Daud kepada Akhis: "Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?" 27:6 Maka pada hari itu Akhis memberikan Ziklag kepadanya; itulah sebabnya Ziklag r  menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. 27:7 Dan lamanya Daud tinggal s  di daerah orang Filistin adalah satu tahun empat bulan. 27:8 Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, t  orang Girzi dan orang Amalek; u  sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur v  sampai tanah Mesir. 27:9 Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorangpun tidak dibiarkannya hidup, w  baik laki-laki maupun perempuan; ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta dan pakaian, kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akhis. 27:10 Jika Akhis bertanya: "Di mana kamu menyerbu pada hari ini?" maka jawab Daud: "Di Tanah Negeb Yehuda," atau: "Di Tanah Negeb orang Yerahmeel, x " atau: "Di Tanah Negeb orang Keni. y " 27:11 Daud tidak membiarkan hidup seorangpun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gat, sebab pikirnya: "Jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami, dengan berkata: Beginilah dilakukan Daud." Itulah kebiasaannya, selama ia tinggal di daerah orang Filistin. 27:12 Tetapi Akhis mempercayai Daud, sebab pikirnya: "Tentulah ia telah membuat diri dibenci z  di antara orang Israel, bangsanya; ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. a "
Saul di En-Dor
28:1 Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan b  tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akhis kepada Daud: "Ketahuilah baik-baik, bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara." 28:2 Jawab Daud kepada Akhis: "Baik, engkau akan tahu, apa yang dapat diperbuat hambamu ini." Lalu Akhis berkata kepada Daud: "Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku c  sendiri sampai selamanya." 28:3 Adapun Samuel sudah mati. d  Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, e  di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan f  dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. g  28:4 Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju, dan berkemah dekat Sunem. h  Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. i  28:5 Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. j  28:6 Dan Saul bertanya k  kepada TUHAN, tetapi TUHAN tidak menjawab dia 38 , baik dengan mimpi, l  baik dengan Urim, m  baik dengan perantaraan para nabi. n  28:7 Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya: "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah; o  maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia: "Di En-Dor p  ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." 28:8 Lalu menyamarlah q  Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan dua orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul: "Cobalah engkau menenung r  bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." 28:9 Tetapi perempuan itu menjawabnya: "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan s  dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat t  terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" 28:10 Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi TUHAN, katanya: "Demi TUHAN yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." 28:11 Sesudah itu bertanyalah perempuan itu: "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya: "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." 28:12 Ketika perempuan itu melihat Samuel 39 , berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian: "Mengapa engkau menipu aku? u  Engkau sendirilah Saul!" 28:13 Maka berbicaralah raja kepadanya: "Janganlah takut; tetapi apakah yang kaulihat?" Perempuan itu menjawab Saul: "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. v " 28:14 Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu: "Bagaimana rupanya?" Jawabnya: "Ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah. w " Maka tahulah Saul, bahwa itulah Samuel, lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. 28:15 Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul: "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul: "Aku sangat dalam keadaan terjepit: orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur x  dari padaku. Ia tidak menjawab y  aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. z  Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku, apa yang harus kuperbuat." 28:16 Lalu berbicaralah Samuel: "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal TUHAN telah undur dari padamu dan telah menjadi musuhmu? 28:17 TUHAN telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankan-Nya dengan perantaraanku, yakni TUHAN telah mengoyakkan a  kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. 28:18 Karena engkau tidak mendengarkan b  suara TUHAN dan tidak melaksanakan murka-Nya c  yang bernyala-nyala itu atas Amalek, d  itulah sebabnya TUHAN melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. 28:19 Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan TUHAN ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu e  sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan TUHAN ke dalam tangan orang Filistin." 28:20 Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. 28:21 Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat, bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya: "Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu; aku telah mempertaruhkan nyawaku f  dan mendengarkan perkataan yang kaukatakan kepadaku. 28:22 Oleh sebab itu, kiranya engkaupun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti; makanlah, supaya ada kekuatanmu, apabila engkau berjalan pula." 28:23 Tetapi Saul menolak g  dan berkata: "Aku tidak mau makan." Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka, lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. 28:24 Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu h  tambun di rumahnya maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. 28:25 Dihidangkannyalah semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya, lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga.
Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin
29:1 Orang Filistin mengumpulkan i  segala tentara mereka ke Afek, j  sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yizreel. k  29:2 Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan seratus dan seribu, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya l  bersama-sama dengan Akhis, 29:3 berkatalah para panglima orang Filistin itu: "Apa gunanya orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akhis kepada para panglima orang Filistin itu: "Bukankah dia itu Daud, m  hamba Saul, raja Israel, yang sudah satu dua tahun n  bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatupun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini?" 29:4 Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya; serta berkata kepadanya: "Suruhlah orang itu pulang, o  supaya ia kembali ke tempat, yang kautunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang, bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan p  kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? 29:5 Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari, demikian: Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa? q " 29:6 Lalu Akhis memanggil Daud, dan berkata kepadanya: "Demi TUHAN yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik, jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu, sejak saat r  engkau datang kepadaku sampai hari ini; tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja s  kota. 29:7 Sebab itu, pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." 29:8 Tetapi Daud berkata kepada Akhis: "Apa yang telah kuperbuat? Dan kesalahan apa yang kaudapati pada hambamu ini, sejak saat aku menjadi hamba kepadamu, sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja?" 29:9 Lalu Akhis menjawab Daud: "Aku tahu, engkau ini memang kusukai seperti utusan t  Allah. Hanya, para panglima u  orang Filistin telah berkata: Ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. 29:10 Jadi, bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau; bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah. v " 29:11 Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yizreel.
Ziklag terbakar -- Pembalasan Daud kepada orang Amalek
30:1 Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag w  pada hari yang ketiga, orang Amalek x  telah menyerbu Tanah Negeb dan Ziklag; Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar y  habis. 30:2 Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka, dengan tidak membunuh seorangpun; mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. 30:3 Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan isteri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. z  30:4 Lalu menangislah a  Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. 30:5 Juga kedua isteri b  Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas isteri Nabal, orang Karmel itu. 30:6 Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. c  Seluruh rakyat itu telah pedih hati, d  masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan e  kepercayaannya kepada TUHAN, Allahnya. 30:7 Lalu Daud memberi perintah kepada imam Abyatar f  bin Ahimelekh: "Bawalah efod 40  g  itu kepadaku." Maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud. 30:8 Kemudian bertanyalah h  Daud kepada TUHAN, katanya: "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan Ia berfirman kepadanya: "Kejarlah, sebab sesungguhnya, engkau akan dapat menyusul i  mereka dan melepaskan para tawanan. j " 30:9 Lalu pergilah Daud beserta keenam ratus orang k  yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, 30:10 maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta empat ratus orang. Dua ratus orang yang terlalu lelah l  untuk menyeberangi sungai Besor itu, berhenti di sana. 30:11 Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air, 30:12 dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan dua buah kue kismis, dan setelah dimakannya, ia segar m  kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama tiga hari tiga malam. 30:13 Kemudian bertanyalah Daud kepadanya: "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya: "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. n  Tuanku meninggalkan aku, karena tiga hari yang lalu aku jatuh sakit. 30:14 Kami telah menyerbu Tanah Negeb orang Kreti o  dan daerah Yehuda dan Tanah Negeb Kaleb, p  dan Ziklag telah kami bakar q  habis." 30:15 Daud bertanya kepadanya: "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya: "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku r  itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." 30:16 Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum dan mengadakan perayaan s  karena jarahan t  yang besar, yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. 30:17 Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan u  mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam; tidak ada seorangpun dari mereka yang lolos, kecuali empat ratus orang muda yang melarikan diri v  dengan menunggang unta. 30:18 Daud melepaskan w  semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu; juga kedua isterinya dapat dilepaskan Daud. 30:19 Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka; semuanya itu dibawa Daud kembali. 30:20 Daud mengambil segala kambing domba dan lembu; semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata: "Inilah jarahan Daud." 30:21 Ketika Daud sampai kepada kedua ratus orang yang telah terlalu lelah x  untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. 30:22 Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang, yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya: "Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka isterinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi!" 30:23 Tetapi Daud berkata: "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian, dengan apa yang diberikan TUHAN kepada kita; sebab Ia telah melindungi kita, dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. 30:24 Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab, bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama 41  seperti bagian orang yang pergi berperang; itu akan dibagi sama-sama. y " 30:25 Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya; hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang.
Daud mengirim pemberian kepada para tua-tua di Yehuda
30:26 Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya, dengan pesan: "Inilah pemberian z  kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh TUHAN," 30:27 yakni kepada yang di Betel, a  kepada yang di Ramot b  di Tanah Selatan, kepada yang di Yatir, c  30:28 kepada yang di Aroer, d  kepada yang di Sifmot, e  kepada yang di Estemoa, f  30:29 kepada yang di Rakhal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, g  kepada yang di kota-kota orang Keni, h  30:30 kepada yang di Horma, i  kepada yang di Bor-Asan, j  kepada yang di Atakh, 30:31 kepada yang di Hebron k  dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara.
Saul mati
31:1 Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. l  31:2 Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya m  dan menewaskan Yonatan, n  Abinadab dan Malkisua, o  anak-anak Saul. 31:3 Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul; para pemanah menjumpainya, dan melukainya p  dengan parah. 31:4 Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya: "Hunuslah pedangmu dan tikamlah q  aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat r  ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. 31:5 Ketika pembawa senjatanya melihat, bahwa Saul telah mati, iapun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. 31:6 Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati s  pada hari itu. 31:7 Ketika dilihat orang-orang Israel, yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga; kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. 31:8 Ketika keesokan harinya orang Filistin t  datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. 31:9 Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar u  itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. v  31:10 Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asytoret, w  dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. x  31:11 Ketika penduduk Yabesh-Gilead y  mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, 31:12 maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, z  mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabesh dan membakar a  mayat-mayat itu di sana. 31:13 Mereka mengambil tulang-tulangnya b  lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska c  di Yabesh. Sesudah itu berpuasalah d  mereka tujuh hari e  lamanya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[9:9]  1 Full Life : PELIHAT.

Nas : 1Sam 9:9

Seorang pelihat (Ibr. _ro'eh_, "dia yang melihat") adalah seorang yang diberi kemampuan khusus oleh Allah untuk melihat dunia rohani atau melihat peristiwa-peristiwa yang akan datang (bd. ayat 1Sam 9:19; 2Sam 24:11; 2Taw 29:25; 35:15). Sering kali Allah menyatakan aneka peristiwa masa kini atau masa depan kepada seorang nabi melalui mimpi atau penglihatan (bd. Bil 12:6); jadi, ketika karunia nubuat jarang terlihat, maka diberitahu bahwa "penglihatan-penglihatan pun tidak sering" (1Sam 3:1). Kemudian dalam sejarah Israel nabi menjadi lebih terkemuka daripada seorang pelihat, karena tugas utama nabi adalah berbicara kepada umat perjanjian Allah mengenai apa yang dilihat atau yang didengarnya dari Allah mengenai kesetiaan mereka kepada Allah

(lihat art. NABI DI DALAM PERJANJIAN LAMA).

[10:1]  2 Full Life : TUHAN TELAH MENGURAPI ENGKAU.

Nas : 1Sam 10:1

Maksud dari pengurapan Saul ialah

 1. (1) untuk mempersembahkannya kepada Allah guna tugas khusus yang untuknya ia dipanggil, dan
 2. (2) untuk menyalurkan kepadanya kasih karunia dan karunia yang memungkinkan dia melaksanakan tugas yang dibebankan Allah kepadanya. "Orang yang diurapi Tuhan" menjadi istilah umum untuk raja Israel (1Sam 26:9; bd. 1Sam 12:3; Rat 4:20). Raja tertinggi yang diurapi Allah adalah Yesus, sang Mesias (Ibr. _mashiah_, "Dia yang Diurapi"), yang diurapi Allah dengan Roh Kudus (Yoh 1:32-33). Karena itu, semua pengikut Yesus harus diurapi dengan Roh Kudus yang sama (2Kor 1:21; 1Yoh 2:20) sebagai imam dan raja perjanjian yang baru (bd. 1Pet 2:5,9).

[10:5]  3 Full Life : MEREKA SENDIRI AKAN KEPENUHAN SEPERTI NABI

Nas : 1Sam 10:5

(versi Inggris NIV -- bernubuat seperti nabi). Kepenuhan seperti nabi ini (ayat 1Sam 10:6,10-11,13) mungkin sekali mencakup pujian kepada Allah melalui ucapan nubuat dan nyanyian yang diilhamkan Roh Kudus (bd. Bil 11:25).

[10:6]  4 Full Life : MANUSIA LAIN.

Nas : 1Sam 10:6

Allah mengubah sifat batin Saul melalui pengurapan-Nya dengan Roh Kudus (bd. ayat 1Sam 10:9). Perubahan ini tidak bersifat permanen atau tanpa syarat, tetapi sesuatu yang dapat dipelihara hanya oleh ketaatan kepada Allah. Kemudian Saul menolak untuk taat kepada Allah sehingga, setelah itu Roh Kudus meninggalkannya (1Sam 13:13-14; 15:11; 16:14).

[10:9]  5 Full Life : ALLAH MENGUBAH HATINYA.

Nas : 1Sam 10:9

Saul memiliki banyak sekali karunia pemberian Allah untuk menolongnya melayani Allah dan Israel dengan cara yang benar. Ia memiliki hati yang diubah, pemberian kuasa oleh Roh Kudus (ayat 1Sam 10:6), tubuh yang kuat (ayat 1Sam 10:23), sikap rendah hati (1Sam 9:21), dan bimbingan serta doa Samuel (1Sam 12:23-25). Perhatikan secara khusus karunia bernubuat (ayat 1Sam 10:10-31), yang menjadi tanda bahwa ia telah diurapi untuk menjadi raja. Sekalipun demikian, oleh kebebalannya sendiri segera Saul gagal untuk tetap setia kepada Allah dan firman-Nya (1Sam 13:13-14).

[10:25]  6 Full Life : HAK-HAK KERAJAAN.

Nas : 1Sam 10:25

Seorang raja Israel haruslah jelas berbeda dengan raja dari bangsa-bangsa lain. Ia bukan seorang raja yang berkuasa mutlak, tetapi harus menjadi raja teokratis yang tunduk kepada Allah sebagai Penguasa tertinggi bangsa itu. (Lih. Ul 17:14-20 untuk aneka tugas dan peraturan bagi para raja.)

[11:6]  7 Full Life : BERKUASALAH ROH ALLAH ATAS DIA, DAN MENYALA-NYALALAH AMARAH-NYA.

Nas : 1Sam 11:6

Janji pemberian kuasa oleh Roh Kudus yang diungkapkan oleh Samuel ketika Saul diurapi sebagai raja (1Sam 10:6) kini digenapi. Perhatikan bahwa Saul, selaku raja, memberi kepemimpinan militer yang sama terhadap musuh-musuh Israel sebagaimana telah dilakukan oleh para hakim (bd. 1Sam 14:6 di mana frasa ini dipakai untuk Simson). Salah satu aspek dari karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya ialah amarah sejati terhadap dosa dan penganiayaan orang lain. Yesus sendiri beberapa kali mengungkapkan kemarahan seperti itu terhadap dosa dan kejahatan

(lihat cat. --> Luk 19:45;

lihat cat. --> Yoh 11:33).

[atau ref. Luk 19:45; Yoh 11:33]

[12:7]  8 Full Life : BERHAKIM DI HADAPAN TUHAN.

Nas : 1Sam 12:7-18

Samuel menyatakan hati seorang nabi sejati dengan memohon bangsa Israel untuk tetap setia kepada Allah dan perintah-perintah-Nya. Samuel sendiri tetap setia kepada Allah dan maksud-Nya sepanjang hidupnya serta tidak pernah menyimpang dari integritas, tugas, atau amanat pribadi yang semula (ayat 1Sam 12:3-5; 2:35).

[12:14]  9 Full Life : TAKUT AKAN TUHAN ... MENDENGARKAN FIRMAN-NYA.

Nas : 1Sam 12:14

Samuel menjelaskan bahwa berkat Allah dan kesejahteraan bangsa itu tergantung bukan pada raja, tetapi pada tanggapan mereka yang menghormati dan melayani Allah dengan ketaatan penuh kepada firman perjanjian-Nya (ayat 1Sam 12:24-25).

[12:21]  10 Full Life : JANGANLAH MENYIMPANG UNTUK MENGEJAR DEWA KESIA-SIAAN.

Nas : 1Sam 12:21

Samuel mengingatkan orang Israel untuk tidak menyembah dewa-dewa yang tidak berdaya; hanya Tuhan Allah yang sanggup memberikan bantuan yang mereka perlukan pada saat-saat krisis. Untuk keterangan lebih lanjut tentang penyembahan berhala,

lihat art. SIFAT PENYEMBAHAN BERHALA.

[12:22]  11 Full Life : TUHAN TIDAK AKAN MEMBUANG UMAT-NYA.

Nas : 1Sam 12:22

Allah tetap bekerja dengan bangsa Israel sekalipun mereka telah membuat pilihan yang salah dan menyimpang dari kehendak-Nya yang sempurna bagi mereka. Dalam kemurahan dan kesabaran-Nya, sering Allah tetap menolong kita sekalipun kita telah membuat pilihan yang salah dan menapaki jalan yang bukan sepenuhnya menjadi kehendak-Nya bagi kita. Ketika kita menyimpang, kita harus memohon pengampunan dan kembali menaati dan melayani Allah dengan segenap hati (ayat 1Sam 12:24). Apabila ini dilakukan, Allah akan memberkati kita dalam situasi sekarang ini. Tetapi apabila kita terus menurut kemauan kita sendiri, kita mendatangkan kehancuran atas diri kita (ayat 1Sam 12:25).

[12:23]  12 Full Life : JAUHLAH DARIPADAKU UNTUK BERDOSA ... DENGAN BERHENTI MENDOAKAN KAMU.

Nas : 1Sam 12:23

Samuel adalah orang yang senantiasa berdoa.

 1. 1) Ia lahir sebagai jawaban atas doa permohonan ibunya (1Sam 1:10-20); ia berdoa bagi umat Allah dan melalui doa ia melihat Israel dibebaskan dari musuh mereka (1Sam 7:5-14); ia berdoa ketika Israel menolak Allah (1Sam 8:6); ia senantiasa berdoa agar umat Allah takut akan Tuhan dan melayani Dia dengan setia (1Sam 12:23-24).
 2. 2) Ayat Mazm 99:6 menyatakan bahwa ia termasuk "di antara orang-orang yang menyerukan nama-Nya." Yer 15:1 menunjukkan bahwa selaku juru syafaat, kedudukan Samuel setara dengan Musa di hadapan Allah.
 3. 3) Samuel demikian memahami sifat, kepentingan, dan kuasa dari doa syafaat sehingga ia menganggapnya dosa apabila ia berhenti memanjatkan doa syafaat

  (lihat art. DOA SYAFAAT).

[12:24]  13 Full Life : HANYA TAKUTLAH AKAN TUHAN DAN SETIALAH BERIBADAH KEPADA-NYA.

Nas : 1Sam 12:24

Sekalipun Saul kini menjadi raja Israel, Samuel selaku nabi Allah tetap memanggil raja dan rakyatnya untuk berjalan di jalan Allah (ayat 1Sam 12:23). Sebagai nabi yang mewakili Allah dan firman-Nya, ia berdiri terpisah dari Saul dan semua raja di masa depan sebagai suara Allah (1Sam 3:20; 15:1; Kel 7:1-2). Raja-raja Israel harus tetap tunduk kepada kekuasaan, ajaran, dan teguran Allah yang disampaikan melalui para nabi-Nya (bd. 1Sam 13:13-14; 15:17-23; 2Sam 12:1-15).

[13:13]  14 Full Life : TIDAK MENGIKUTI PERINTAH TUHAN ... YANG DIPERINTAHKAN-NYA KEPADAMU.

Nas : 1Sam 13:13

Tuhan secara khusus telah memerintahkan Saul untuk tinggal di Gilgal menantikan kedatangan Samuel yang akan mempersembahkan korban dan memberikan pengarahan (1Sam 10:8). Allah menguji ketaatan Saul dengan secara sengaja menunda kedatangan Samuel sampai melewati tujuh hari yang telah disetujui. Dalam perasaan putus asa (ayat 1Sam 13:8) dan angkuh (ayat 1Sam 13:9), Saul sendiri langsung mempersembahkan korban bertentangan dengan firman Allah. Karena Saul gagal menaati perintah Allah, Samuel memberitahukannya bahwa Allah akan mengambil kerajaan itu darinya (ayat 1Sam 13:13-14). Walaupun Saul tetap bertakhta hingga akhir hidupnya, putranya Yonatan tidak akan menaiki takhta sebagai penggantinya.

[13:14]  15 Full Life : SEORANG YANG BERKENAN DI HATI-NYA.

Nas : 1Sam 13:14

Teks :
 1. 1) Daud adalah orang itu -- orang yang berkenan di hati Allah, dalam hal-hal berikut:
  1. (a) ia sudah percaya kepada Allah sejak masih muda (1Sam 17:34,37);
  2. (b) dengan tekun dan tetap ia mencari wajah dan nasihat Allah dengan sikap ketergantungan seorang anak (1Sam 23:2,4; 30:8; 2Sam 2:1; 2Sam 5:19,23);
  3. (c) ia menyembah Allah dengan segenap jiwa raganya dan menyuruh seluruh Israel melakukan hal yang sama (pasal 1Taw 15:1-16:43);
  4. (d) dengan rendah hati diakuinya bahwa Allah adalah Raja Israel yang sesungguhnya dan bahwa dirinya hanyalah wakil Allah (2Sam 5:12); dan
  5. (e) dalam sebagian besar kelakuannya di hadapan umum ia menaati Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya (bd. Kis 13:22).
 2. 2) Akan tetapi, kemudian hari, beberapa kali Daud sangat mendukakan hati Allah sehingga ia tidak lagi orang yang berkenan kepada-Nya. Ia menghina Allah dan firman-Nya dengan berzinah dan membunuh (2Sam 12:7-14) dan menghitung jumlah orang Israel bertentangan dengan kehendak Allah (1Taw 21:1-17).

[14:1]  16 Full Life : PASUKAN PENGAWAL ORANG FILISTIN.

Nas : 1Sam 14:1

Pasal ini menekankan bahwa orang Israel telah berhasil mengalahkan orang Filistin hanya karena Allah ada di pihak mereka. Mereka patah semangat, kalah jumlah, dan persenjataannya kurang memadai (1Sam 13:19-22), tanpa harapan sama sekali untuk menang, namun mereka menang karena "Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu" (ayat 1Sam 14:23). Ketika situasi tampaknya menentang kita dan sumber daya tampak kurang memadai, selaku anak-anak Allah kita memiliki hak untuk berseru kepada-Nya mohon pertolongan di saat kita memerlukannya

(lihat cat. --> Ibr 4:16).

[atau ref. Ibr 4:16]

Ia telah berjanji untuk menjadi "penolong dalam kesesakan" (Mazm 46:2) dan menyalurkan kasih karunia bagi seluruh kebutuhan kita (2Kor 12:9).

[15:2]  17 Full Life : MEMBALAS APA YANG DILAKUKAN ORANG AMALEK.

Nas : 1Sam 15:2

Suku Amalek (yaitu, keturunan Amalek) menjadi suku pertama yang menentang Allah dan bangsa Israel di padang gurun (Kel 17:8-13). Mereka melambangkan kuasa kejahatan dan perlawanan kepada Allah, umat-Nya, dan kebenaran-Nya. Tanggung jawab Saul ialah memusnahkan bangsa Amalek dan cara hidup mereka yang jahat (ayat 1Sam 15:3). Di bawah kedok semangat religius, Saul menolak untuk sepenuhnya menuruti perintah Allah mengenai bangsa Amalek sehingga kemudian ia ditolak sebagai raja oleh Allah (ayat 1Sam 15:18-23).

[15:3]  18 Full Life : BUNUHLAH SEMUANYA ... KANAK-KANAK MAUPUN ANAK-ANAK YANG MENYUSU.

Nas : 1Sam 15:3

Kejahatan, kekejaman, dan pemberontakan bangsa Amalek sudah demikian meluas sehingga penumpasan anak-anak yang menyusu adalah suatu tindakan kemurahan. Perhatikan bahwa karena hebatnya kefasikan umat manusia pada zaman Nuh, Allah dengan sedih mengambil keputusan untuk membinasakan semua orang termasuk anak-anak dan bayi-bayi (Kej 6:5-7). Di sini Allah juga memutuskan bahwa bangsa Amalek harus dimusnahkan. Lebih baik anak-anak Amalek mati ketika masih bayi daripada hidup di bawah pengaruh kebejatan dan kejahatan orang-tuanya.

[15:9]  19 Full Life : SAUL DAN RAKYAT ITU ... TIDAK MAU MEREKA MENUMPAS SEMUANYA.

Nas : 1Sam 15:9

Saul memberontak dan tidak menaati Allah dan perintah-perintah-Nya yang jelas (ayat 1Sam 15:2-3, ayat 1Sam 15:18-19) karena dia tidak mengabdi kepada kehendak Allah dengan sepenuh hati. Ia menganggap firman Allah itu baik tetapi tidak demikian kudus sehingga harus ditaati dalam segala hal. Penolakan firman Tuhan olehnya (ayat 1Sam 15:22-23) menjadi lebih berarti lagi karena sebelumnya Saul telah ditegur sebab ketidaktaatannya (1Sam 13:13).

[15:22]  20 Full Life : MENDENGARKAN LEBIH BAIK DARIPADA KORBAN SEMBELIHAN

Nas : 1Sam 15:22

(versi Inggris NIV -- "menaati lebih baik ..."). Menaati Firman Allah dengan segenap hati adalah lebih baik daripada suatu bentuk penyembahan, pelayanan atau pengorbanan pribadi yang lahiriah. Dosa Saul ialah menempatkan pemahamannya sendiri tentang apa yang benar di atas penyataan alkitabiah; dosa ini akan menjadi titik pusat dari kemurtadan terakhir yang dinubuatkan untuk masa sebelum Yesus datang kembali (Mat 24:11,24; 2Tes 2:9-12; 2Tim 4:3-4; bd. 2Pet 2:1-22). Penyembahan, doa, puji-pujian, karunia-karunia rohani, dan pelayanan kepada Allah tidak berharga dalam pandangan-Nya jikalau tidak disertai ketaatan tegas kepada Allah dan standar kebenaran-Nya (bd. Yes 58:2; 59:2; 1Kor 13:1-13).

[15:23]  21 Full Life : PENDURHAKAAN ... DOSA BERTENUNG.

Nas : 1Sam 15:23

Dosa "bertenung" artinya berusaha untuk memanipulasi peristiwa, orang, atau masa depan dengan mempergunakan roh-roh orang yang sudah mati (bd. Im 19:26; Ul 18:9-12). Pemberontakan terhadap Firman Allah adalah sama dengan dosa ini karena keduanya mencakup penolakan ke-Tuhanan Allah dan suatu usaha untuk menentukan kesudahan hal-hal dengan cara yang tidak selaras dengan cara Allah. Selanjutnya, kedua dosa itu mengeluarkan si pelanggar dari perlindungan Allah dan meletakkannya di bawah kuasa Iblis dan roh-roh jahat yang membinasakan (bd. 1Sam 16:14; 18:10; 19:9).

[15:23]  22 Full Life : IA TELAH MENOLAK ENGKAU SEBAGAI RAJA.

Nas : 1Sam 15:23

Teks :
 1. 1) Pencabutan hak Saul sebagai raja dan kemudian juga penolakan keturunannya tidak berarti bahwa Allah menolak Saul secara pribadi untuk selamanya. Sekalipun kedudukan Saul sebagai raja tidak pernah akan dipulihkan, ia masih dapat diampuni dan menikmati hubungan yang menyelamatkan dengan Allah melalui pertobatan yang sungguh-sungguh dan dengan hidup bagi Tuhan (ayat 1Sam 15:24-25,31).
 2. 2) Prinsip yang sama berlaku pada zaman perjanjian baru. Seorang pemimpin rohani dapat gagal secara moral, dan oleh karena itu ditolak selama-lamanya oleh Allah dari kedudukan rohani, namun tetap terbuka untuk menerima pengampunan, keselamatan, dan persekutuan yang sempurna dengan Allah

  (lihat art. SYARAT-SYARAT MORAL PENILIK JEMAAT).

[15:35]  23 Full Life : TUHAN MENYESAL.

Nas : 1Sam 15:35

"Menyesal" (Ibr. _naham_) mengungkapkan perasaan dan kesedihan Allah yang mendalam atas pemberontakan Saul; kesedihan Allah mencakup penyesalan bahwa Ia telah mengangkat Saul menjadi raja Israel.

[16:12]  24 Full Life : BANGKITLAH, URAPILAH DIA.

Nas : 1Sam 16:12

Pada usia muda Daud sudah menyatakan hati dan kerinduan bagi Allah selaku Gembala rohani (lih. Mazm 23:1-6). Hati Daud yang sungguh-sungguh mendambakan Allah (ayat 1Sam 16:7) merupakan alasan utama Allah memilih dia sebagai raja berikutnya di Israel.

[16:14]  25 Full Life : ROH TUHAN TELAH MUNDUR DARI SAUL.

Nas : 1Sam 16:14

Karena Saul memberontak terhadap kehendak Allah, ia diserahkan kepada pengaruh roh-roh jahat (lih. 1Sam 15:23). Roh-roh jahat bertindak di bawah kehendak permisif Allah yang berdaulat dan kadang-kadang karena kehendak-Nya yang langsung (Hak 9:23; 1Raj 22:19-23; juga Luk 22:3; Rom 1:21-32; 2Tes 2:8-12;

lihat cat. --> Luk 11:26;

[atau ref. Luk 11:26]

lihat art. KEHENDAK ALLAH).

[16:23]  26 Full Life : ROH YANG JAHAT ITU UNDUR DARI PADANYA.

Nas : 1Sam 16:23

Rupanya Roh Kudus aktif dalam musik Daud sehingga Saul menerima kebebasan sementara dari penindasan roh jahat yang menimpa dirinya sebagai hukuman Allah.

[17:50]  27 Full Life : DEMIKIANLAH DAUD MENGALAHKAN ORANG FILISTIN.

Nas : 1Sam 17:50

Kemenangan Daud atas Goliat diperoleh karena imannya kepada Allah yang telah diuji dan dibuktikan dalam hidupnya. Kita dapat menemukan lima faktor khusus yang menghasilkan kemenangannya:

 1. 1) Daud mengasihi Allah (1Sam 16:7) yang membuatnya senantiasa mencari Allah dan wajah-Nya (bd. 1Taw 16:10-11).
 2. 2) Daud bersemangat dan sangat memperhatikan kehormatan Tuhan Allah Israel (ayat 1Sam 17:26,36,46). Ia menyadari bahwa Goliat bukan saja menantang bala tentara Israel, tetapi Tuhan Yang Mahakuasa.
 3. 3) Kepercayaan Daud akan kuasa Tuhan telah diperkuat oleh ingatannya akan masa-masa sebelumnya ketika ia berdoa dan mengalami kelepasan dari Allah (ayat 1Sam 17:34-37; bd. Mazm 29:3-4).
 4. 4) Daud tidak mengandalkan dirinya tetapi Allah dalam mengalahkan Goliat dan orang Filistin (ayat 1Sam 17:37,45-47; bd. Mazm 33:16-17; 44:7-8; Hos 1:7).
 5. 5) Roh Tuhan turun dengan kuasa di atasnya (1Sam 16:13; bd. Za 4:6). Manakala anak-anak Allah menghadapi persoalan dan situasi yang tampaknya tidak dapat diatasi, maka raksasa-raksasa tersebut dapat dikalahkan jikalau kita menggunakan iman seperti Daud dan bersandar kepada kuasa Roh Kudus (lih. Ef 3:20-21; Fili 4:13).

[18:10]  28 Full Life : ROH JAHAT YANG DARIPADA ALLAH ITU BERKUASA ATAS SAUL, SEHINGGA IA KERASUKAN

Nas : 1Sam 18:10

(versi Inggris NIV -- ia bernubuat). Ayat ini jangan diartikan bahwa Allah secara langsung mengutus roh jahat ke dalam Saul, tetapi bahwa Allah mengizinkan roh jahat memasukinya

(lihat cat. --> 1Sam 16:14;

[atau ref. 1Sam 16:14]

lihat art. KEHENDAK ALLAH).

Istilah Ibrani yang dipakai untuk "nubuat" di sini dapat mengacu kepada nubuat yang benar atau nubuat yang palsu. Saul tidak bernubuat dengan Roh Allah; melainkan itu mungkin ocehan dan ucapan karena kerasukan roh jahat.

[19:20]  29 Full Life : SEKUMPULAN NABI.

Nas : 1Sam 19:20

Samuel telah mendirikan sekolah bagi para nabi. Kelompok nabi-nabi juga disebutkan pada zaman Elia dan Elisa (bd. 1Raj 20:35; 2Raj 6:1-7). Sekolah-sekolah semacam itu diadakan supaya mendorong mereka yang berkarunia nubuat untuk mengembangkan cara hidup yang benar dan saleh melalui pelatihan rohani, supaya pelayanan mereka dapat menolong menahan kemurtadan dan mendorong ketaatan yang benar kepada firman Allah. Yang perlu diperhatikan ialah bahwa kelompok-kelompok nabi ini sangat mementingkan Roh Kudus (bd. 1Sam 10:5-6).

[19:21]  30 Full Life : ORANG-ORANG INIPUN JUGA KEPENUHAN

Nas : 1Sam 19:21

(versi Inggris NIV -- bernubuat). Ayat 1Sam 19:18-24 menyatakan bahwa Roh Allah dapat turun atas seseorang sebagai hukuman atau berkat.

 1. 1) Saul telah mengirim orang untuk menangkap Daud. Untuk menghalangi tujuan itu Roh Allah menguasai mereka dengan kehadiran dan pengaruh-Nya. Saul sendiri kemudian juga dikuasai oleh Roh Allah dan direndahkan dengan rebah terhantar dalam keadaan tak sadarkan diri sehari-harian dan semalam-malaman.
 2. 2) Nas ini menjelaskan bahwa kedatangan Roh Kudus atas seseorang untuk bernubuat atau manifestasi karismatik lainnya tidaklah senantiasa berarti bahwa orang itu mempunyai hubungan yang benar dengan Allah. Saul memberontak terhadap Allah, namun dikuasai oleh Roh (bd. Mat 7:22-23).

[21:1]  31 Full Life : SAMPAILAH DAUD KE NOB.

Nas : 1Sam 21:1

Pasal 1Sam 21:1-22:23 mencatat pelarian Daud dari Saul dan kegagalannya untuk sepenuhnya percaya kepada Allah. Dalam usaha menyelamatkan hidupnya, Daud berbohong (ayat 1Sam 21:2), mencari perlindungan antara orang Filistin yang fasik (ayat 1Sam 21:10-15), dan secara tidak langsung menyebabkan kematian para imam dan banyak orang lain (1Sam 22:11-23; bd. Mazm 52:1-11). Dengan menggunakan penipuan, Daud gagal untuk menyerahkan hidupnya tanpa syarat kepada Tuhan dan perlindungan-Nya.

[22:18]  32 Full Life : IA MEMBUNUH ... DELAPAN PULUH LIMA ORANG.

Nas : 1Sam 22:18

Allah membiarkan Doeg membunuh hamba-hamba Allah dan orang tidak berdosa lainnya, termasuk wanita dan anak-anak. Di dunia yang berdosa ini, orang yang tidak bersalah sering menderita dengan tidak adil. Umat Allah jangan terkejut apabila mereka menderita karena perbuatan orang jahat. Dalam hidup ini kita akan mengalami kesulitan (Kis 14:22), tetapi dalam hidup yang akan datang kita akan menerima berkat berkelimpahan yang jauh melampaui semua penderitaan dan kesusahan kita saat ini (Rom 8:18-39).

[24:6]  33 Full Life : YANG DIURAPI TUHAN.

Nas : 1Sam 24:7

Frasa ini hanya mengacu kepada Saul dalam penugasannya sebagai raja Israel; ini tidak berarti bahwa saat ini dia diurapi Roh Kudus. Daud tidak menerima perintah dari Allah untuk menyingkirkan Saul dari takhta melalui pembunuhan.

 1. 1) Ayat 1Sam 24:6-10 sama sekali tidak menjadi dasar untuk tidak mendisiplin atau tidak melawan pemimpin-pemimpin gereja yang gagal secara moral atau yang meninggalkan ajaran Firman Allah (lih. 1Tim 3:1-13; 5:19-20; Tit 1:5-9). Para pemimpin semacam itu harus disingkirkan dari kedudukan mereka.
 2. 2) Lagi pula, para pemimpin gereja tidak boleh memakai ayat-ayat ini untuk menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas perilaku mereka pada sesama pemimpin atau pada tubuh Kristus.

[25:1]  34 Full Life : DAN MATILAH SAMUEL.

Nas : 1Sam 25:1

Kematian Samuel mengakhiri kehidupan salah seorang hamba Allah yang paling setia.

 1. 1) Ia bersemangat untuk Allah dan melakukan lebih banyak dari orang lain pada zamannya untuk menaati apa yang ada di hati Allah (1Sam 2:35; 12:7-25; 15:10-11,35). Hidup Samuel memberikan teladan yang unggul dari integritas, kejujuran, kesetiaan, dan kemurnian moral (1Sam 12:1-5).
 2. 2) Samuel mewariskan reputasi yang membuatnya sejajar dengan tokoh-tokoh PL yang terbesar. Allah sendiri menyebutkannya bersama dengan Musa (Yer 15:1). Samuel dan para nabi benar lainnya, bukan para raja, mewakili kepemimpinan rohani dan moral tertinggi di bawah perjanjian yang lama.

[25:32]  35 Full Life : ALLAH ISRAEL, YANG MENGUTUS ENGKAU.

Nas : 1Sam 25:32

Allah mengutus Abigail untuk mencegah Daud melakukan suatu ketidakadilan besar kepada semua orang Nabal (ayat 1Sam 25:34). Daud menyadari betapa salahnya dia dalam merencanakan pembalasan sekejam itu. Kadang-kadang Allah mengirim orang lain kepada kita dengan nasihat baik yang membuka mata kita dan melindungi kita dari melakukan perbuatan yang salah. Ketika orang lain menasihati kita, kita harus mempertimbangkan rencana kita dengan Firman Allah dan pimpinan Roh dalam hati kita

(lihat cat. --> Rom 8:14).

[atau ref. Rom 8:14]

[26:9]  36 Full Life : ORANG YANG DIURAPI TUHAN.

Nas : 1Sam 26:9

Daud menolak untuk membunuh Saul karena telah memperoleh keyakinan bahwa Allah sendiri akan menyingkirkan Saul dan bahwa Daud akan menjadi raja pada saat yang ditetapkan Allah (lih. ayat 1Sam 26:10; 13:13-14; 1Sam 15:23; 16:12-13). Situasi Daud dan Saul yang unik jangan dianggap sebagai alasan untuk membiarkan para pemimpin rohani dalam gereja terus berdosa dan berbuat jahat

(lihat cat. --> 1Sam 24:6).

[atau ref. 1Sam 24:6]

[27:1]  37 Full Life : NEGERI ORANG FILISTIN.

Nas : 1Sam 27:1

Karena takut akan ketidakmantapan Saul, di sini Daud gagal mempercayai Allah; pasal ini mencatat kelakuan Daud yang tercela sesudah itu. Ia berlindung di antara musuh-musuh Allah (ayat 1Sam 27:1), bertindak secara tidak manusiawi tanpa persetujuan Allah (ayat 1Sam 27:8-11) dan menggunakan kebohongan (ayat 1Sam 27:10-12). Penulis kisah ini yang terilhamkan mengisahkan semua tindakan Daud ini tanpa menyetujuinya. Peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam Alkitab tidaklah berarti bahwa itu disetujui oleh Allah. Baca 1Taw 22:8 mengenai penilaian Allah atas karier Daud sebagai panglima perang.

[28:6]  38 Full Life : TUHAN TIDAK MENJAWAB DIA.

Nas : 1Sam 28:6

Saul mencari firman nubuat dari Allah di tengah-tengah kesulitannya, tetapi tidak menerima apa-apa. Dalam keadaan putus asa dia lalu meminta tolong pada seorang tukang sihir.

[28:12]  39 Full Life : PEREMPUAN ITU MELIHAT SAMUEL.

Nas : 1Sam 28:12

Tuhan mengutus roh Samuel untuk menampakkan diri kepada Saul. Perhatikan fakta-fakta berikut:

 1. 1) Spiritisme sangat dikutuk dalam Alkitab (Ul 18:9-12; bd. Im 19:31; 20:6). Para tukang sihir itu sebenarnya tidak menghubungi orang mati, tetapi pada umumnya menghubungi roh-roh penipu. Kisah ini tidak membenarkan usaha menghubungi orang mati.
 2. 2) Wanita itu terkejut dan menjadi ketakutan ketika Samuel betul-betul datang; hal ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak mengharapkan Samuel tetapi roh jahat. Jelas penampakan Samuel bukanlah akibat dari sihirnya.
 3. 3) Penampakan sang nabi terjadi dengan suatu tindakan luar biasa dari Allah supaya menyampaikan pesan penghakiman yang terakhir dari Allah kepada raja Saul.

[30:7]  40 Full Life : EFOD.

Nas : 1Sam 30:7

Efod menjadi jubah kudus yang hanya dipakai imam besar. Jubah ini dihiasi dengan batu-batu mulia yang memungkinkan seseorang mengetahui kehendak Allah dalam situasi tertentu, mirip dengan cara penggunaan Urim dan Tumim

(lihat cat. --> Kel 28:30).

[atau ref. Kel 28:30]

[30:24]  41 Full Life : BAGIAN ORANG YANG TINGGAL ... ADALAH SAMA.

Nas : 1Sam 30:24

Daud menetapkan bahwa mereka yang tinggal di rumah dan dengan setia mengurus perbekalan bagi mereka yang pergi berperang harus mendapat bagian yang sama dari rampasan perang. Prinsip ini dapat diterapkan ketika mengutus misionaris ke negara asing untuk memberitakan Injil. Mereka yang tinggal, yang dengan setia mendukung dan mendoakan yang pergi, akan mendapatkan bagian sama dalam upah sorgawi dan perkenan Allah

(lihat cat. --> Mat 10:41).

[atau ref. Mat 10:41]TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA