: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ras Syamra | Rasul | Ratapan | Ratna Cempaka | Raya | Raya, Perayaan Pentakosta | Reaiah | Reaya | Reba | Rebana | Rebecca

Raya, Perayaan Pentakosta

Raya, Perayaan Bulan Baru [pedoman]

 1. 1. Diadakan pada hari pertama bulan itu.
 2. Bil 10:10
 3. 2. Dirayakan dengan meniup sangkakala.
 4. Bil 10:10; Mazm 81:4,5
 5. 3. Pengorbanan pada - .
 6. Bil 28:11-15
 7. 4. Waktu untuk:
  1. 4.1 Bertanya kepada pesuruh-pesuruh Allah.
  2. 2Raj 4:23
  3. 4.2 Beribadah di rumah Allah.
  4. Yes 66:23; Yeh 46:1
  5. 4.3 Jamuan.
  6. 1Sam 20:5,18
 8. 5. Dirayakan dengan khidmat.
 9. 1Taw 23:31; 2Taw 2:4; 8:13; 31:3
 10. 6. Dipulihkan setelah pembuangan.
 11. Ezr 3:5; Neh 10:33
 12. 7. Jika hanya secara lahiriah saja dibenci Allah.
 13. Yes 1:13,14
 14. 8. Tidak disukai oleh orang yang tidak beribadah.
 15. Am 8:5
 16. 9. Dihilangkan dari orang Yahudi karena dosa.
 17. Hos 2:10
 18. 10. Perhatian terhadap - oleh orang Kristen disalahkan.
 19. Kol 2:16; Gal 4:10

Raya, Perayaan Bunyi Serunai [pedoman]

 1. 1. Dirayakan pada tanggal satu bulan yang ketujuh.
 2. Im 23:24; Bil 29:1
 3. 2. Satu hari raya yang diperingati dengan meniup serunai.
 4. Im 23:24
 5. 3. Satu hari pertemuan kudus dan hari istirahat.
 6. Im 23:24,25
 7. 4. Korban-korban dipersembahkan pada - .
 8. Bil 29:2-6

Raya, Perayaan Paskah [pedoman]

 1. 1. Ditetapkan oleh Allah.
 2. Kel 12:1,2
 3. 2. Dimulai pada petang hari tanggal empat belas bulan pertama.
 4. Kel 12:2,6,18; Im 23:5; Bil 9:3
 5. 3. Tujuh hari lamanya.
 6. Kel 12:15; Im 23:6
 7. 4. Dinamai:
  1. 4.1 Paskah Tuhan.
  2. Kel 12:11,27
  3. 4.2 Paskah.
  4. Bil 9:5; Yoh 2:23
  5. 4.3 Hari Raya Roti Tidak Beragi.
  6. Mr 14:1; Luk 22:1; Kis 12:3; 20:6
  7. 4.4 Paskah orang Yahudi.
  8. Yoh 2:13; 11:55
 8. 5. Domba Paskah dimakan pada hari yang pertama.
 9. Kel 12:6,8
 10. 6. Roti yang tidak beragi dimakan.
 11. Kel 12:15; Ul 16:3
 12. 7. Semua orang laki-laki harus menghadiri - .
 13. Kel 23:17; Ul 16:16
 14. 8. Ragi:
  1. 8.1 Tidak boleh ada di dalam rumah selama - .
  2. Kel 12:19
  3. 8.2 Tidak boleh dilihat di seluruh daerah.
  4. Kel 13:7
  5. 8.3 Suatu apa pun yang beragi tidak boleh dimakan.
  6. Kel 12:20
  7. 8.4 Hukuman kalau makan.
  8. Kel 12:15,19
 15. 9. Hari pertama dan yang terakhir dari - diadakan pertemuan yang kudus.
 16. Kel 12:16; Bil 28:18,25
 17. 10. Pengorbanan selama - .
 18. Im 23:8; Bil 28:19-24
 19. 11. Seberkas hasil penuaian pertama dipersembahkan pada hari sesudah hari
 20. Sabat.
  Im 23:10-14
 21. 12. Untuk merayakan:
  1. 12.1 Kelepasan segala anak sulung.
  2. Kel 12:12,13
  3. 12.2 Kelepasan orang Israel dari perbudakan orang Mesir.
  4. Kel 12:17,42; Ul 16:3
 22. 13. Akan dirayakan selamanya pada zaman pembebasan Musa.
 23. Kel 12:14; 13:10
 24. 14. Anak-anak harus diajar tentang maksud dan cara merayakan - .
 25. Kel 12:26,27; 13:8
 26. 15. Tidak seorang pun dari orang yang tidak bersunat boleh merayakan - .
 27. Kel 12:43,45
 28. 16. Orang asing dan hamba apabila telah disunat boleh merayakan - .
 29. Kel 12:44,48
 30. 17. Boleh dirayakan pada bulan yang kedua oleh orang yang tidak suci pada
 31. waktu yang ditentukan.
  Bil 9:6-11; 2Taw 30:2,3,15
 32. 18. Melalaikan - dihukum mati.
 33. Bil 9:13
 34. 19. Perlu menyucikan diri sebelum merayakan - .
 35. 2Taw 30:15-19; Yoh 11:55
 36. 20. Merayakan - secara tidak sesuai dengan apa yang tertulis, dihukum.
 37. 2Taw 30:18,20
 38. 21. Hari Paskah yang luar biasa:
  1. 21.1 Waktu berangkat dari Mesir.
  2. Kel 12:28,50
  3. 21.2 Di padang gurun Sinai.
  4. Bil 9:3-5
  5. 21.3 Waktu masuk negeri perjanjian.
  6. Yos 5:10,11
  7. 21.4 Pada masa pemerintahan Yosia.
  8. 2Raj 23:22,23; 2Taw 35:1,18
  9. 21.5 Pada masa pemerintahan Hizkia.
  10. 2Taw 30:1
  11. 21.6 Setelah pembuangan.
  12. Ezr 6:19,20
  13. 21.7 Sebelum kematian Kristus.
  14. Luk 22:15
 39. 22. Musa telah menentukan - dengan iman.
 40. Ibr 11:28
 41. 23. Kristus selalu merayakan - .
 42. Mat 26:17-20; Luk 22:15; Yoh 2:13,23
 43. 24. Perjamuan Kudus mulai pada - .
 44. Mat 26:26-28
 45. 25. Biasanya pemerintah melepaskan seorang yang terpenjara ketika - .
 46. Mat 27:15; Luk 23:16,17
 47. 26. Orang-orang di Yerusalem meminjamkan rumah-rumahnya kepada orang-orang
 48. asing untuk merayakan - .
  Luk 22:11,12
 49. 27. Sehari sebelum hari Sabat dalam - dinamai hari persiapan Paskah.
 50. Yoh 19:14,31
 51. 28. Hari Sabat dalam - adalah satu hari besar.
 52. Yoh 19:31
 53. 29. Melukiskan penebusan oleh Kristus Yesus.
 54. 1Kor 5:7,8

Raya, Perayaan Pentahbisan Bait Allah [pedoman]

 1. 1. Untuk merayakan penyucian kaabah setelah dinajiskan oleh Antiokhia.
 2. Dan 11:31
 3. 2. Dirayakan ketika musim dingin, pada bulan Kislew.
 4. Yoh 10:22

Raya, Perayaan Pentakosta [pedoman]

 1. 1. Diadakan pada hari yang kelima puluh sesudah mempersembahkan korban
 2. sajian yang baru untuk mempersembahkan unjukan.
  Im 23:15,16; Ul 16:9
 3. 2. Dinamai:
  1. 2.1 Hari - pengumpulan buah bungaran dari hasil usahanya.
  2. Kel 23:16
  3. 2.2 Hari raya Tujuh Minggu.
  4. Kel 34:22; Ul 16:10
  5. 2.3 Hari hulu hasil (hari raya buah bungaran).
  6. Bil 28:26
  7. 2.4 Hari Pentakosta.
  8. Kis 2:1
 4. 3. Harus dirayakan untuk selama-lamanya.
 5. Im 23:21
 6. 4. Semua orang laki-laki harus menghadiri - .
 7. Kel 23:16,17; Ul 16:16
 8. 5. Suatu pertemuan kudus.
 9. Im 23:21; Bil 28:26
 10. 6. Suatu masa bersukaria yang suci.
 11. Ul 16:11,12
 12. 7. Taurat diberikan di gunung Sinai pada hari - .
 13. Kel 19:1,11; 12:6,12
 14. 8. Hulu hasil roti dipersembahkan pada - .
 15. Im 23:17; Ul 16:10
 16. 9. Persembahan pada - .
 17. Im 23:18,19; Bil 28:27-31
 18. 10. Roh Kudus dikaruniakan kepada para rasul pada - .
 19. Kis 2:1-3
 20. 11. Dirayakan oleh sidang yang mula-mula.
 21. Kis 20:16; 1Kor 16:8

Raya, Perayaan Pondok Daun [pedoman]

 1. 1. Dirayakan sesudah menuai.
 2. Ul 16:13
 3. 2. Mulai pada hari kelima belas pada bulan ketujuh.
 4. Im 23:34,39
 5. 3. Tujuh hari lamanya.
 6. Im 23:34,41; Ul 16:13,15
 7. 4. Dinamai hari raya pengumpulan hasil.
 8. Kel 34:22
 9. 5. Semua orang laki-laki harus menghadiri.
 10. Kel 23:16,17
 11. 6. Pada hari pertama dan hari terakhir - ada pertemuan kudus.
 12. Im 23:35,39; Bil 29:12,35
 13. 7. Mempersembahkan korban pada - .
 14. Im 23:36,37; Bil 29:11-39
 15. 8. Harus dirayakan:
  1. 8.1 Dengan bersukaria.
  2. Ul 16:14,15
  3. 8.2 Selama-lamanya.
  4. Im 23:41
 16. 9. Orang harus tinggal dalam pondok-pondok daun pada - .
 17. Im 23:42; Neh 8:15,16
 18. 10. Pembacaan hukum Taurat di depan seluruh orang Israel setiap
 19. tujuh tahun pada - .
  Ul 31:10-12; Neh 8:19
 20. 11. Cara merayakan:
  1. 11.1 Mengambil pelepah-pelepah pohon korma.
  2. Im 23:40; Wahy 7:9
  3. 11.2 Mengambil air dari dalam kolam Siloam.
  4. Yes 12:3; Yoh 7:2,37-39
  5. 11.3 Menyanyikan "Hosana".
  6. Mazm 118:24-29; Mat 21:8,9
 21. 12. Untuk mengingat kembali perjalanan orang Israel di padang gurun.
 22. Im 23:43
 23. 13. Perayaan - yang luar biasa:
  1. 13.1 Pada waktu pentahbisan Bait Suci Salomo.
  2. 1Raj 8:2,65
  3. 13.2 Sesudah pembuangan.
  4. Ezr 3:4,5; Neh 8:18

Raya, Perayaan Purim Atau Undi [pedoman]

 1. 1. Diadakan oleh Mordekhai.
 2. Est 9:20
 3. 2. Untuk merayakan kekalahan niat jahat Haman.
 4. Est 3:7-15; 9:24-26
 5. 3. Mulai pada hari keempat belas dari bulan kedua belas.
 6. Est 9:17
 7. 4. Selama dua hari.
 8. Est 9:21
 9. 5. Cara merayakan - .
 10. Est 9:17-19,22
 11. 6. Ditanggungkan ke atas orang Yahudi sendiri.
 12. Est 9:27,28
 13. 7. Disahkan dengan kekuasaan raja.
 14. Est 9:29-32

Raya, Perayaan Tahun Sabat [pedoman]

 1. 1. Sabat untuk tanah.
 2. Im 25:2
 3. 2. Dirayakan tiap-tiap tahun ke tujuh.
 4. Kel 23:11; Im 25:4
 5. 3. Kelebihan tahun yang keenam disediakan untuk - .
 6. Im 25:20-22
 7. 4. Undang-undang mengenai:
  1. 4.1 Menghentikan segala pekerjaan di ladang.
  2. Im 25:4,5
  3. 4.2 Hasil tanah dimiliki bersama.
  4. Kel 23:11; Im 25:6,7
  5. 4.3 Penghapusan hutang.
  6. Ul 15:1-3; Neh 10:31
  7. 4.4 Kemerdekaan segala budak Ibrani.
  8. Kel 21:2; Ul 15:12
  9. 4.5 Pembacaan hukum Taurat di hadapan seluruh orang Israel
  10. pada hari raya Pondok Daun. Ul 15:3
  11. 4.6 Kelepasan tidak diberikan kepada orang asing pada - .
  12. Ul 15:3
 8. 5. Kelepasan - tidak berarti bahwa boleh menghentikan pertolongan
 9. kepada orang miskin.
  Ul 15:9-11
 10. 6. Orang Yahudi diancam hukuman kalau melalaikan - .
 11. Im 26:34,35,43; Yer 34:13-18
 12. 7. Ditawan selama tujuh puluh tahun merupakan satu hukuman, karena
 13. melalaikan - .
  2Taw 36:20,21
 14. 8. Pemulihan - sesudah kembali dari tawanan.
 15. Neh 10:31

Raya, Perayaan Ulang Tahun [pedoman]

 1. 1. Ditetapkan oleh Allah.
 2. Kel 23:14
 3. 2. Disebutkan.
 4. Kel 23:15,16
 5. 3. Dinamai:
  1. 3.1 Hari-hari raya yang telah ditetapkan.
  2. Im 23:4; 2Taw 8:13; Yes 1:14; Rat 1:4
  3. 3.2 Perayaan.
  4. Yes 1:13
 6. 4. Untuk mengucap syukur.
 7. Mazm 122:4
 8. 5. Semua orang laki-laki harus menghadiri - .
 9. Kel 23:17; 34:23
 10. 6. Anak-anak mulai menghadiri - pada waktu berumur dua belas tahun.
 11. Luk 2:42
 12. 7. Orang perempuan sering kali menghadiri - .
 13. 1Sam 1:3,9; Luk 2:41
 14. 8. Orang Yahudi menghadiri - dengan sukacita.
 15. Mazm 122:1,2
 16. 9. Orang Yahudi berjalan menuju - beramai-ramai.
 17. Mazm 42:5; Luk 2:44
 18. 10. Bahaya dan kesusahan yang dijumpai dikiaskan.
 19. Mazm 84:7,8
 20. 11. Negeri dilindungi pada waktu - .
 21. Kel 34:24
 22. 12. Korban yang harus dipersembahkan pada - .
 23. Kel 34:20; Ul 16:16,17
 24. 13. Waktu untuk:
  1. 13.1 Bersenang-senang dan bersukacita.
  2. Mazm 42:5; Yes 30:29
  3. 13.2 Mempersembahkan korban.
  4. 1Sam 1:3; 1Raj 9:25; 2Taw 8:13
  5. 13.3 Berpesta.
  6. 1Sam 1:4,9
 25. 14. Sepuluh suku bangsa Israel ditipu oleh Yerobeam agar tidak
 26. menghadiri - .
  1Raj 12:27,28
 27. 15. Tidak ada gunanya dirayakan oleh orang Yahudi yang hanya berbakti
 28. secara lahiriah saja.
  Yes 1:13,14; Am 5:21
 29. 16. Kristus menghadiri - .
 30. Yoh 5:1; 7:10
 31. 17. Orang Yahudi yang tersebar di negeri-negeri yang jauh sering kali
 32. menghadiri - .
  Kis 2:5-11; 8:27
 33. 18. Melukiskan jemaat.
 34. Ibr 12:22,23

Raya, Perayaan Yobel [pedoman]

 1. 1. Diadakan tiap-tiap tahun yang kelima puluh.
 2. Im 25:8,10
 3. 2. Mulai pada hari raya pendamaian.
 4. Im 25:9
 5. 3. Dinamai:
  1. 3.1 Tahun kebebasan.
  2. Yeh 46:17
  3. 3.2 Hari pembalasan.
  4. Yes 63:4
  5. 3.3 Tahun penuntutan bela.
  6. Yes 63:4
  7. 3.4 Tahun rahmat Tuhan.
  8. Yes 61:2
 6. 4. Dikabarkan dengan memperdengarkan bunyi sangkakala.
 7. Im 25:9; Mazm 89:16
 8. 5. Haruslah kudus.
 9. Im 25:12
 10. 6. Undang-undang tentang - :
  1. 6.1 Pengembalian segala warisan.
  2. Im 25:10,13,28; 27:24
  3. 6.2 Penghentian segala pekerjaan di ladang.
  4. Im 25:11
  5. 6.3 Hasil tanah yang tumbuh dengan sendirinya adalah untuk umum.
  6. Im 25:12
  7. 6.4 Penebusan harta benda yang dijual pada waktu dulu.
  8. Im 25:23-27
  9. 6.5 Pembebasan hamba-hamba bangsa Ibrani.
  10. Im 25:40,41,54
 11. 7. Penjualan harta milik dihitung mulai dari - .
 12. Im 25:15,16
 13. 8. Rumah-rumah di kota yang dikelilingi pagar tembok jika tidak ditebus
 14. dalam waktu satu tahun maka - tidak berguna.
  Im 25:30
 15. 9. Nilai harta milik yang dipersembahkan dihitung dari - .
 16. Im 27:14-23
 17. 10. Melukiskan Injil.
 18. Yes 61:1,2; Luk 4:18,19TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.11 detik
dipersembahkan oleh YLSA