Daftar Isi
HAAG: Pencambukan (: Penderaan)

Pencambukan (: Penderaan)

Pencambukan (: Penderaan) [haag]

Pencambukan (: Penderaan).

Untuk menghukum pemerkosaan dan hojat di dalam PL orang antara lain dikenakan pukulan dengan tongkat (sampai 40 pukulan. Ul 25:2-3; Ams 10:13). Sebenarnya ~P dilakukan dengan cambuk kulit atau cemeti. Hal itu belum diandaikan pada 1Raj 12:11,14, tetapi sudah menjadi ketentuan pada 2Mak 7:1. Pelanggaran-pelanggaran itu menurut tradisi Yahudi pada zaman Yesus diperbolehkan untuk langsung dihukum dengan ~P di sinagoga (Mat 10:17; 23:34; Mr 13:9; Kis 5:40). Semula diadakan pembedaan antara ~P Yahudi dari ~P Romawi (2Kor 11:24-25; Kis 16:22). Di waktu kemudian orang hanya mengenal cambuk Romawi yang berbentuk 3 helai cambuk kulit, sehingga penderaan bisa diperkecil jumlahnya menjadi 13 pukulan, ~P Romawi dipakai: (a) untuk menghukum seorang budak. Juga dipakai untuk menghukum pelanggaran militer yang besar-besar. (b) Untuk memancing pengakuan-pengakuan. (c) Sebelum orang disalibkan. Hukuman (a) dan (b) tidak boleh diberikan pada seorang warga-negara Romawi (Kis 16:22,37; 22:24 dan seterusnya: Paulus). Hukuman (c) yang dilakukan pada diri Yesus (Mark 15:15 dsj.), dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar peri kemanusiaan. ~P semacam itu kadang-kadang mematikan orang yang akan disalib. Adapun cambuk yang digunakan adalah sabuk-sabuk kulit dan tali-tali yang kadang-kadang dirangkai dengan tulang-tulang atau dengan peluru-peluru logam. Gamb. 27.
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA