Program Bacaan 

Bacaan Alkitab 16 April

<<
>>
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

1 Tawarikh 7:1--9:44

Konteks
Suku-suku selebihnya
7:1 Anak-anak Isakhar t  ialah Tola dan Pua, u  Yasub dan Simron, empat orang. 7:2 Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam dan Samuel, kepala-kepala puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada dua puluh dua ribu enam ratus orang. 7:3 Keturunan Uzi ialah Yizrahya dan anak-anak Yizrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoel dan Yisia, lima orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala. 7:4 Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara tiga puluh enam ribu orang, sebab isteri dan anak-anak mereka banyak. 7:5 Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakhar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada delapan puluh tujuh ribu orang yang terdaftar dalam silsilah. 7:6 Anak-anak Benyamin v  ialah Bela, Bekher dan Yediael, tiga orang. 7:7 Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri, lima orang, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; mereka yang terdaftar dalam silsilah ada dua puluh dua ribu tiga puluh empat orang. 7:8 Anak-anak Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Alemet; sekaliannya itu ialah anak-anak Bekher. 7:9 Mereka yang terdaftar dalam silsilah, menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada dua puluh ribu dua ratus orang. 7:10 Keturunan Yediael ialah Bilhan dan anak-anak Bilhan ialah Yeush, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis dan Ahisahar. 7:11 Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; orang-orang yang sanggup berperang ada tujuh belas ribu dua ratus. 7:12 Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir; Husim ialah keturunan Aher. 7:13 Anak-anak Naftali w  ialah Yahziel, Guni, Yezer dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. 7:14 Keturunan Manasye x  ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu; perempuan ini melahirkan Makhir, bapa Gilead. y  7:15 Makhir mengambil seorang isteri bagi Hupim dan Supim; nama saudaranya perempuan ialah Maakha. Nama anak yang kedua ialah Zelafead. z  Zelafead hanya mempunyai anak-anak perempuan. 7:16 Tetapi Maakha, isteri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peresh; nama saudaranya laki-laki ialah Seres dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. 7:17 Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead a  bin Makhir bin Manasye. 7:18 Saudaranya perempuan, Molekhet, melahirkan Isyhod, Abiezer b  dan Mahla. 7:19 Anak-anak Semida c  ialah Ahyan, Sekhem, Likhi dan Aniam. 7:20 Keturunan Efraim d  ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Bered, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, 7:21 dan anak orang ini ialah Zabad, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elad. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gat yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. 7:22 Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. 7:23 Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. 7:24 Anaknya perempuan ialah Seera yang telah mendirikan Bet-Horon-Hilir dan Bet-Horon-Hulu e  serta Uzen-Seera. 7:25 Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef; anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan, 7:26 dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, 7:27 dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. 7:28 Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Gezer f  dengan segala anak kotanya di sebelah barat, kemudian Sikhem dengan segala anak kotanya sampai Aya dengan segala anak kotanya, 7:29 dan pada perbatasan bani Manasye: Bet-Sean g  dengan segala anak kotanya, juga Taanakh dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor h  dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. 7:30 Anak-anak Asyer i  ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria; Serah ialah saudara perempuan mereka. 7:31 Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel; dialah bapa Birzait. 7:32 Heber memperanakkan Yaflet, Somer dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka. 7:33 Anak-anak Yaflet ialah Pasakh, Bimhab dan Asywat. Itulah anak-anak Yaflet. 7:34 Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba dan Aram. 7:35 Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Zofah, Yimna, Seles dan Amal. 7:36 Anak-anak Zofah ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri dan Yimra, 7:37 Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran dan Beera. 7:38 Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa dan Ara. 7:39 Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel dan Rizya. 7:40 Itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada dua puluh enam ribu orang.
Daftar keturunan Benyamin
8:1 Benyamin j  memperanakkan Bela, anak sulungnya, Asybel, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga, 8:2 Noha, anak yang keempat dan Rafa, anak yang kelima. 8:3 Anak-anak Bela ialah Adar, k  Gera, Abihud, 8:4 Abisua, Naaman, Ahoah, l  8:5 Gera, Sefufan dan Huram. 8:6 Inilah anak-anak Ehud; m  mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat; 8:7 Naaman, Ahia dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan; dia memperanakkan Uza dan Ahihud. 8:8 Saharaim mendapat anak di daerah Moab, sesudah diusirnya Husim dan Baara, isteri-isterinya. 8:9 Ia mendapat anak dari Hodesh, isterinya, yakni Yobab, Zibya, Mesa, Malkam, 8:10 Yeus, Sokhya dan Mirma; itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak; 8:11 sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. 8:12 Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam dan Semed; dia ini mendirikan kota Ono n  dan kota Lod dengan segala anak kotanya. 8:13 Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon; o  mereka telah menghalau penduduk Gat. p  8:14 Ahyo, Sasak, Yeremot, 8:15 Zebaja, Arad, Eder, 8:16 Mikhael, Yispa dan Yoha ialah anak-anak Beria. 8:17 Zebaja, Mesulam, Hizki, Heber, 8:18 Yismerai, Yizlia dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. 8:19 Yakim, Zikhri, Zabdi, 8:20 Elyoenai, Ziletai, Eliel, 8:21 Adaya, Beraya dan Simrat ialah anak-anak Simei. 8:22 Yispan, Eber, Eliel, 8:23 Abdon, Zikhri, Hanan, 8:24 Hananya, Elam, Antotia, 8:25 Yifdeya dan Pnuel ialah anak-anak Sasak. 8:26 Samserai, Seharya, Atalya, 8:27 Yaaresya, Elia dan Zikhri ialah anak-anak Yeroham. 8:28 Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka; mereka ini diam di Yerusalem.
Keturunan Saul
8:29 Tetapi di Gibeon q  diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha. 8:30 Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Nadab, 8:31 Gedor, Ahyo, Zekher 8:32 dan Miklot yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. 8:33 Ner r  memperanakkan Kish; s  Kish memperanakkan Saul; t  Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Esybaal. u  8:34 Anak Yonatan v  ialah Meribaal dan Meribaal w  memperanakkan Mikha. 8:35 Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tarea dan Ahas. 8:36 Ahas memperanakkan Yoada; Yoada memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza. 8:37 Moza memperanakkan Bina; anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. 8:38 Azel mempunyai enam orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. 8:39 Anak-anak Esek, saudaranya, ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeush, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. 8:40 Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah; anak dan cucu mereka banyak: seratus lima puluh orang. Mereka semuanya itu termasuk bani Benyamin. x 
Daftar penduduk Yerusalem
9:1 Seluruh orang Israel 1  y  telah terdaftar dalam silsilah; mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel z  oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. a  9:2 Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota b  mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi dan para budak c  di bait Allah. 9:3 Di Yerusalem tinggal orang-orang dari bani Yehuda, dari bani Benyamin, dari bani Efraim dan Manasye: 9:4 Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda. d  9:5 Dan dari orang Syela ialah Asaya, anak yang sulung, dengan anak-anaknya. 9:6 Dari keturunan Zerah ialah Yeuel dengan sanak saudaranya, enam ratus sembilan puluh orang. 9:7 Dari bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawya bin Hasenua, 9:8 Yibnea bin Yeroham, Ela bin Uzi bin Mikhri dan Mesulam bin Sefaca bin Rehuel bin Yibnia 9:9 dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka, sembilan ratus lima puluh enam orang. Semua orang itu adalah kepala puak. 9:10 Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakhin, 9:11 Azarya bin Hilkia bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah, 9:12 lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyhur e  bin Malkia, dan Masai bin Adiel bin Yahzera bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer, 9:13 dengan sanak saudara mereka, kepala-kepala puak, seribu tujuh ratus enam puluh orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. 9:14 Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hasabya, dari keturunan Merari; 9:15 lalu Bakbakar, Heresh, Galal dan Matanya f  bin Mikha bin Zikhri bin Asaf, 9:16 serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun dan Berekhya bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. g  9:17 Penunggu-penunggu h  pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon dan Ahiman, dengan sanak saudara mereka; Salum ialah kepala. 9:18 Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang i  raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan bani Lewi. 9:19 Salum j  bin Kore bin Ebyasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu Kemah, seperti bapa-bapa mereka bertugas di perkemahan TUHAN sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. 9:20 Pinehas k  bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. TUHAN kiranya menyertai dia. 9:21 Zakharia l  bin Meselemya adalah penunggu pintu Kemah Pertemuan. 9:22 Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu m  ambang pintu ada dua ratus dua belas orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel, pelihat n  itu, mengangkat mereka dalam jabatan itu. 9:23 Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah TUHAN, yakni Bait Kemah itu. 9:24 Ke arah empat mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara dan selatan. 9:25 Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka, pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama tujuh hari o  untuk bekerja bersama-sama mereka, 9:26 sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan p  rumah Allah. 9:27 Mereka bermalam di sekitar rumah Allah q  itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan r  dan harus membuka pintu setiap pagi. 9:28 Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah: mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. 9:29 Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, s  dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan dan rempah-rempah, 9:30 sedangkan beberapa t  orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. 9:31 Matica, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. 9:32 Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian u  untuk disediakan setiap hari Sabat. 9:33 Dan inilah para penyanyi, v  kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam w  mereka sibuk dengan pekerjaannya. 9:34 Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala, menurut keturunan mereka; mereka ini diam di Yerusalem.
Silsilah Saul
9:35 Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, x  dan nama isterinya ialah Maakha. 9:36 Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, 9:37 Gedor, Ahyo, Zakharia dan Miklot. 9:38 Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. 9:39 Ner y  memperanakkan Kish; z  Kish memperanakkan Saul; Saul memperanakkan Yonatan, a  Malkisua, Abinadab dan Esybaal. b  9:40 Anak Yonatan ialah Meribaal, c  dan Meribaal memperanakkan Mikha. 9:41 Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tahrea dan Ahas. 9:42 Ahas memperanakkan Yaera; Yaera memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza. 9:43 Moza memperanakkan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. 9:44 Azel mempunyai enam orang anak dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah anak-anak Azel.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[9:1]  1 Full Life : SELURUH ORANG ISRAEL.

Nas : 1Taw 9:1

Pasal 1Taw 9:1-44 memperhatikan seluruh masyarakat umat Allah (yaitu "seluruh Israel") setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel, sambil menekankan kesinambungan mereka dengan Israel sebelum pembuangan (bd. pasal Neh 9:1-38). Ayat pertama ini memberikan alasan bagi tawanan mereka, sedangkan sisa pasal ini membahas "para imam, orang-orang Lewi dan para budak di Bait Allah" (ayat 1Taw 9:2) yang ditugaskan Allah untuk memulihkan tatanan penyembahan sejati yang telah hilang selama pembuangan.TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA