kecilkan semua  

Teks -- Kejadian 7:1-24 (TB)

Tampilkan Strong
Konteks
Air bah
7:1 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Nuh: "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang Kulihat benar di hadapan-Ku di antara orang zaman ini. 7:2 Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kauambil tujuh pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram satu pasang, jantan dan betinanya; 7:3 juga dari burung-burung di udara tujuh pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. 7:4 Sebab tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi empat puluh hari empat puluh malam lamanya, dan Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang Kujadikan itu." 7:5 Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan TUHAN kepadanya. 7:6 Nuh berumur enam ratus tahun, ketika air bah datang meliputi bumi. 7:7 Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan isterinya dan isteri anak-anaknya karena air bah itu. 7:8 Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, 7:9 datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. 7:10 Setelah tujuh hari datanglah air bah meliputi bumi. 7:11 Pada waktu umur Nuh enam ratus tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ketujuh belas bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. 7:12 Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi empat puluh hari empat puluh malam lamanya. 7:13 Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, dan isteri Nuh, dan ketiga isteri anak-anaknya bersama-sama dengan dia, ke dalam bahtera itu, 7:14 mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap; 7:15 dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. 7:16 Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh; lalu TUHAN menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 7:17 Empat puluh hari lamanya air bah itu meliputi bumi; air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. 7:18 Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. 7:19 Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, 7:20 sampai lima belas hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. 7:21 Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap, yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. 7:22 Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. 7:23 Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi; hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. 7:24 Dan berkuasalah air itu di atas bumi seratus lima puluh hari lamanya.
Paralel   Ref. Silang (TSK)   Ref. Silang (FULL)   ITL  

Nama Orang, Nama Tempat, Topik/Tema Kamus

Nama Orang dan Nama Tempat:
 · Ham a man and nation; son of Noah,a country occupied by the descendants of Ham
 · Nuh a son of Lamech and the father of Shem, Ham, and Japheth,son of Lamech; builder of the ark,daughter of Zelophehad
 · Sem the father of Arphaxad; a son of Noah; an ancestor of Jesus,son of Noah
 · Yafet son of Noah


Topik/Tema Kamus: Bahtera | Nuh | Sejarah Purba | Cerita Air Bah | Bahtera Nuh | Bela | Air Bah | Bumi | Air | Marah, Kemarahan Tuhan Allah | Kapal | Gunung, Pegunungan | Hukum, Hukuman | Awan | Tahun | Hujan | Manusia | Waktu Atau Masa | Binatang | Air Di Bawah | selebihnya
Daftar Isi

Catatan Kata/Frasa
Full Life , Jerusalem , Ende , Endetn , Ref. Silang FULL

Catatan Kata/Frasa
Wycliffe

Catatan Rentang Ayat
Matthew Henry , SH , Utley , Topik Teologia

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per frasa)

Full Life: Kej 7:6 - AIR BAH DATANG MELIPUTI BUMI. Nas : Kej 7:6 Air bah menjadi hukuman universal Allah kepada dunia yang fasik dan tidak bertobat. Rasul Petrus mengacu kepada air bah untuk menging...

Nas : Kej 7:6

Air bah menjadi hukuman universal Allah kepada dunia yang fasik dan tidak bertobat. Rasul Petrus mengacu kepada air bah untuk mengingatkan para pembacanya bahwa Allah akan menghukum dunia lagi pada akhir zaman, kali ini dengan api (2Pet 3:10). Penghukuman itu akan meliputi pencurahan murka Allah atas orang fasik dalam taraf yang tidak ada bandingannya dalam sejarah (Mat 24:21;

lihat art. KESENGSARAAN BESAR).

Allah memanggil orang percaya masa kini, sebagaimana Dia memanggil Nuh ketika itu, untuk mengingatkan yang belum selamat mengenai saat mengerikan ini dan mendorong mereka untuk bertobat dari dosa-dosanya, berbalik kepada Allah melalui Kristus dan diselamatkan.

Full Life: Kej 7:11-12 - TERBELAH SEGALA MATA AIR SAMUDERA RAYA YANG DAHSYAT. Nas : Kej 7:11-12 Dua peristiwa yang membawa perubahan besar mempercepat terjadinya air bah: ledakan tempat-tempat penyimpanan air yang besar di ba...

Nas : Kej 7:11-12

Dua peristiwa yang membawa perubahan besar mempercepat terjadinya air bah: ledakan tempat-tempat penyimpanan air yang besar di bawah tanah, mungkin disebabkan oleh gempa bumi dengan gelombang-gelombang pasang yang besar dari samudera, dan hujan yang amat lebat selama 40 hari (ayat Kej 7:12).

 1. 1) Demikianlah, semua makhluk hidup di luar bahtera yang biasanya hidup di tanah kering mati, baik manusia maupun hewan (ayat Kej 7:21-22; Mat 24:37-39; 1Pet 3:20; 2Pet 2:5).
 2. 2) Air naik begitu tinggi sehingga "ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit" (ayat Kej 7:19-20); yaitu, seluruh bumi terendam air. Kenyataan ini menunjuk suatu banjir menyeluruh dan bukan sekedar banjir lokal di tempat tertentu saja (bd. 2Pet 3:6). Air mulai surut setelah 150 hari (ayat Kej 7:24). Bahtera Nuh akhirnya terdampar di salah satu puncak gunung Ararat (Armenia), 800 kilometer dari tempat semula (Kej 8:4).
 3. 3) Bumi mulai mengering, dan Nuh meninggalkan bahtera 377 hari setelah air bah dimulai (Kej 8:13-14).
 4. 4) Rasul Petrus menyatakan bahwa dunia sebelum air bah "binasa" (2Pet 3:6). Ini menunjukkan bahwa oleh karena suatu pergolakan topografikal yang sangat besar, bumi pra-air bah berubah secara radikal, baik secara fisik maupun secara geologis, menjadi bumi sebagaimana adanya saat ini.

Full Life: Kej 7:23 - DIHAPUSKAN ALLAH SEGALA YANG ADA ... HANYA NUH YANG TINGGAL HIDUP. Nas : Kej 7:23 Kisah air bah berbicara mengenai hukuman dan keselamatan. 1) Air bah itu yang membinasakan semua kehidupan manusia di luar b...

Nas : Kej 7:23

Kisah air bah berbicara mengenai hukuman dan keselamatan.

 1. 1) Air bah itu yang membinasakan semua kehidupan manusia di luar bahtera perlu untuk menghapus korupsi moral yang ekstrem dan untuk memberikan kesempatan baru kepada manusia untuk bersekutu dengan Allah.
 2. 2) Rasul Petrus menyatakan bahwa baptisan Kristen dapat disamakan dengan keselamatan Nuh dari bencana air bah

  (lihat cat. --> 1Pet 3:21).

  [atau ref. 1Pet 3:21]

Jerusalem: Kej 6:5--9:17 - -- Bagian kitab Kejadian ini menyatukan dua ceritera sejalan mengenai peristiwa yang sama. Ceritera pertama berasal dari tradisi Yahwista. Ia bergaya bah...

Bagian kitab Kejadian ini menyatukan dua ceritera sejalan mengenai peristiwa yang sama. Ceritera pertama berasal dari tradisi Yahwista. Ia bergaya bahasa hidup dan berwarna-warni dan merangkum Kej 6:5-8; 7:1-5,7-10 (berupa saduran), Kej 6:12,16,17,22; 8:2-3,6-12,13,20-22. Ceritera lain berasal dari tradisi Para Imam. Bahasa dan rumusannya lebih tepat dan lebih dipikirkan masak-masak, tetapi gaya bahasanya kurang menarik. Ia merangkum Kej 6:9-22; 7:6-11,13-16,18-21,24; 8:1-2,3-5,13,14-19; 9:1-17. Penyadur yang menyatukan kedua ceritera itu mempertahankan corak khas masing-masing ceritera. ia sama sekali tidak berusaha menghilangkan beberapa perbedaan antara kedua tradisi tsb. Ada juga terpelihara beberapa ceritera mengenai air bah yang berasal dari Babel. Ceritera-ceritera itu menunjukkan berbagai persamaan yang menyolok dengan kisah yang tercantum dalam Alkitab. Ceritera Alkitab tidak bergantung pada ceritera-ceritera Babel secara langsung, namun bersumber pada tradisi asli itu berupa sebuah kemenangan akan satu atau beberapa banjir dahsyat yang pernah melanda lembah sungai Tigris dan Efrat. Lama kelamaan banjir itu dalam tradisi diperbesar sampai menjadi air bah yang melanda seluruh bumi. Hanya ceritera Kitab Suci memperkaya kisah rakyat aseli itu dengan ajaran mengenai keadilan dan kerahiman Allah dan dengan ajaran mengenai kedosaan manusia serta keselamatan yang dikaruniakan Allah kepada orang benar (bdk Ibr 11:7). Air bah merupakan penghakiman Allah dan mengibaratkan penghakiman di akhir zaman, Luk 17:26 dst; Mat 24:37 dst, sama seperti keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada Nuh menjadi lambang keselamatan yang diperoleh manusia melalui baptisan, 1Pe 3:20-21.

Jerusalem: Kej 7:8-9 - -- Ayat-ayat ini berupa sisipan yang memperpadukan tradisi Yahwista yang membedakan binatang haram dengan binatang halal, dan tradisi Para Imam yang meng...

Ayat-ayat ini berupa sisipan yang memperpadukan tradisi Yahwista yang membedakan binatang haram dengan binatang halal, dan tradisi Para Imam yang mengatakan bahwa semua binatang berpasang-pasangan masuk bahtera.

Jerusalem: Kej 7:11 - tingkap-tingkap di langit Air di bawah langit dan air di atas langit mendobrak bendungan yang dipasang Allah, Kej 1:7. Begitu dunia kembali kepada keadaannya yang semula: semua...

Air di bawah langit dan air di atas langit mendobrak bendungan yang dipasang Allah, Kej 1:7. Begitu dunia kembali kepada keadaannya yang semula: semua dicampur-adukkan. Menurut tradisi Yahwista air bah disebabkan hujan deras, Kej 7:4,12.

Ende: Kej 7:11 - -- Waktu mentjiptakan bumi, Tuhan mentjeraikan air jang ada diatas dari air jang ada dibawah bumi, dan karena itu bumi dapat didiami orang (lihat Kej 1:6...

Waktu mentjiptakan bumi, Tuhan mentjeraikan air jang ada diatas dari air jang ada dibawah bumi, dan karena itu bumi dapat didiami orang (lihat Kej 1:6). Sekarang Tuhan menumpahkan air dari atas tjakrawala hingga membandjiri bumi. Keadaan katjau-balau kembali.

Ende: Kej 7:22 - -- Keadaan seluruh umat manusia telah merosot (Kej 6:5-12). Maka air bah menimpa seluruh umat manusia pula. Tjerita ini sebetulnja tidak bermaksud member...

Keadaan seluruh umat manusia telah merosot (Kej 6:5-12). Maka air bah menimpa seluruh umat manusia pula. Tjerita ini sebetulnja tidak bermaksud memberi laporan historis tentang bandjir air jang pernah terdjadi disalah satu tempat. Artinja tjerita ini oleh pengarang telah diangkat diatas peristiwa historis, mendjadi perlambang jang menekankan kebenaran, bahwa segala manusia jang berdosa dihukum oleh Tuhan, baik didunia ini, maupun setjara umum dan definitif pada achir djaman.

Endetn: Kej 7:6 - air bah hibrani menambah lagi kata "air".

hibrani menambah lagi kata "air".

Endetn: Kej 7:8 - dan dari segala jang merajap diperbaiki menurut Sam., Junani, Syr., Vulg. Tertulis: "dan segala...."

diperbaiki menurut Sam., Junani, Syr., Vulg. Tertulis: "dan segala...."

Ref. Silang FULL: Kej 7:1 - seisi rumahmu // Kulihat benar · seisi rumahmu: Kej 6:18; Kej 6:18; Mat 24:38; Luk 17:26-27; Ibr 11:7; 1Pet 3:20; 2Pet 2:5 · Kulihat benar: Kej 6:9; Kej 6:9; Yeh 14:14...

· seisi rumahmu: Kej 6:18; [Lihat FULL. Kej 6:18]; Mat 24:38; Luk 17:26-27; Ibr 11:7; 1Pet 3:20; 2Pet 2:5

· Kulihat benar: Kej 6:9; [Lihat FULL. Kej 6:9]; Yeh 14:14

Ref. Silang FULL: Kej 7:2 - tidak haram · tidak haram: Kej 7:8; Kej 8:20; Im 10:10; 11:1-47; Ul 14:3-20; Yeh 44:23; Hag 2:13; Kis 10:14-15

Ref. Silang FULL: Kej 7:3 - terpelihara hidup · terpelihara hidup: Kej 6:20

· terpelihara hidup: Kej 6:20

Ref. Silang FULL: Kej 7:4 - menurunkan hujan // atas bumi // puluh hari // puluh malam // yang Kujadikan · menurunkan hujan: Kej 8:2 · atas bumi: 1Raj 13:34; Yer 28:16 · puluh hari: Bil 13:25; Ul 9:9; 1Sam 17:16; 1Raj 19:8 · pu...

· menurunkan hujan: Kej 8:2

· atas bumi: 1Raj 13:34; Yer 28:16

· puluh hari: Bil 13:25; Ul 9:9; 1Sam 17:16; 1Raj 19:8

· puluh malam: Kej 7:12,17; Kel 24:18; 32:1; 34:28; Ul 9:9,11,18,25; 10:10; Ayub 37:6,13; Mat 4:2

· yang Kujadikan: Kej 6:7,13; [Lihat FULL. Kej 6:7]; [Lihat FULL. Kej 6:13]

Ref. Silang FULL: Kej 7:5 - Tuhan kepadanya · Tuhan kepadanya: Kej 6:22; Kej 6:22

· Tuhan kepadanya: Kej 6:22; [Lihat FULL. Kej 6:22]

Ref. Silang FULL: Kej 7:6 - ratus tahun · ratus tahun: Kej 5:32; Kej 5:32

· ratus tahun: Kej 5:32; [Lihat FULL. Kej 5:32]

Ref. Silang FULL: Kej 7:7 - dalam bahtera · dalam bahtera: Kej 6:18; Kej 6:18

· dalam bahtera: Kej 6:18; [Lihat FULL. Kej 6:18]

Ref. Silang FULL: Kej 7:8 - tidak haram · tidak haram: Kej 7:2; Kej 7:2

· tidak haram: Kej 7:2; [Lihat FULL. Kej 7:2]

Ref. Silang FULL: Kej 7:9 - kepada Nuh · kepada Nuh: Kej 6:22; Kej 6:22

· kepada Nuh: Kej 6:22; [Lihat FULL. Kej 6:22]

Ref. Silang FULL: Kej 7:10 - tujuh hari · tujuh hari: Kej 7:4; Kej 7:4

· tujuh hari: Kej 7:4; [Lihat FULL. Kej 7:4]

Ref. Silang FULL: Kej 7:11 - waktu umur // pada bulan // yang dahsyat // di langit · waktu umur: Kej 5:32; Kej 5:32 · pada bulan: Kej 8:4,14 · yang dahsyat: Kej 1:7; Kej 1:7; Ayub 28:11; Mazm 36:7; 42:8; Ams 8:24...

· waktu umur: Kej 5:32; [Lihat FULL. Kej 5:32]

· pada bulan: Kej 8:4,14

· yang dahsyat: Kej 1:7; [Lihat FULL. Kej 1:7]; Ayub 28:11; Mazm 36:7; 42:8; Ams 8:24; Yes 51:10; Yeh 26:19

· di langit: Kej 8:2; 2Raj 7:2; Mazm 78:23; Yes 24:18; Mal 3:10

Ref. Silang FULL: Kej 7:12 - puluh malam · puluh malam: Kej 7:4; Kej 7:4; 1Sam 12:17; 1Sam 12:17; Ayub 28:26; Ayub 28:26

· puluh malam: Kej 7:4; [Lihat FULL. Kej 7:4]; 1Sam 12:17; [Lihat FULL. 1Sam 12:17]; Ayub 28:26; [Lihat FULL. Ayub 28:26]

Ref. Silang FULL: Kej 7:13 - Yafet, anak-anak // dalam bahtera · Yafet, anak-anak: Kej 8:16; 1Pet 3:20; 2Pet 2:5 · dalam bahtera: Kej 6:18; Kej 6:18

· Yafet, anak-anak: Kej 8:16; 1Pet 3:20; 2Pet 2:5

· dalam bahtera: Kej 6:18; [Lihat FULL. Kej 6:18]

Ref. Silang FULL: Kej 7:14 - segala jenis · segala jenis: Kej 1:11; Kej 1:11

· segala jenis: Kej 1:11; [Lihat FULL. Kej 1:11]

Ref. Silang FULL: Kej 7:15 - dalam bahtera · dalam bahtera: Kej 7:8-9; Kej 6:19

· dalam bahtera: Kej 7:8-9; Kej 6:19

Ref. Silang FULL: Kej 7:16 - kepada Nuh · kepada Nuh: Kej 6:22; Kej 6:22

· kepada Nuh: Kej 6:22; [Lihat FULL. Kej 6:22]

Ref. Silang FULL: Kej 7:17 - puluh hari · puluh hari: Kej 7:4; Kej 7:4

· puluh hari: Kej 7:4; [Lihat FULL. Kej 7:4]

Ref. Silang FULL: Kej 7:19 - dan ditutupinyalah · dan ditutupinyalah: Mazm 104:6

· dan ditutupinyalah: Mazm 104:6

Ref. Silang FULL: Kej 7:20 - belas hasta · belas hasta: Kej 8:4-5, 2Pet 3:6

· belas hasta: Kej 8:4-5, 2Pet 3:6

Ref. Silang FULL: Kej 7:21 - semua manusia · semua manusia: Kej 6:7,13; Kej 6:7; Kej 6:13; 2Pet 3:6

· semua manusia: Kej 6:7,13; [Lihat FULL. Kej 6:7]; [Lihat FULL. Kej 6:13]; 2Pet 3:6

Ref. Silang FULL: Kej 7:22 - nafas hidup · nafas hidup: Kej 1:30; Kej 1:30

· nafas hidup: Kej 1:30; [Lihat FULL. Kej 1:30]

Ref. Silang FULL: Kej 7:23 - atas bumi // dalam bahtera · atas bumi: Ayub 14:19; 21:18; 22:11,16; Mazm 90:5; Yes 28:2; Mat 24:39; Luk 17:27; 1Pet 3:20; 2Pet 2:5 · dalam bahtera: Ibr 11:7

Ref. Silang FULL: Kej 7:24 - puluh hari · puluh hari: Kej 8:3; Ayub 12:15

· puluh hari: Kej 8:3; Ayub 12:15

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per Ayat)

Wycliffe: Kej 7:11 - Terbelah // segala mata air samudera raya 7:11. Terbelah (bãga) segala mata air samudera raya. Sejumlah besar air disimpan di bawah bumi. Jumlah air yang sangat besar ini disebut teh&oc...

7:11. Terbelah (bãga) segala mata air samudera raya. Sejumlah besar air disimpan di bawah bumi. Jumlah air yang sangat besar ini disebut tehôm - "samudera raya" (bdg. Kej. 1:2). Air di bawah permukaan yang dibatasi oleh kekuatan kreatif Allah pada hari penciptaan kedua ini, dilepaskan untuk mengalir dalam jumlah besar dan dengan kehebatan yang tidak dapat dilukiskan. Air bah yang terjadi pada waktu itu bukan banjir besar biasa, namun sebuah banjir raksasa yang tiba-tiba melanda penduduk yang terkejut. Bãga menunjuk kepada luapan menyeluruh yang menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi. Air bah itu merupakan terlepasnya kekuatan menghancurkan yang tidak tergambarkan. Manusia tidak dapat membayangkan keganasan dan kekuatan penghancur dari air bah tersebut, juga kedahsyatan dari peragaan kekuatan Allah untuk menghancurkan makhluk-makhluk yang berdosa. Kerusakan menyeluruh manusia ketika itu jauh lebih buruk daripada yang dapat kita bayangkan. Penghancuran itu diperlukan.

Wycliffe: Kej 7:16-18 - Tuhan menutup pintu ... di belakang Nuh // air itu makin bertambah-tambah 16-18. Tuhan menutup pintu ... di belakang Nuh (sãgar) ... air itu makin bertambah-tambah (gãbar). Di tengah-tengah amukan badai dan gel...

16-18. Tuhan menutup pintu ... di belakang Nuh (sãgar) ... air itu makin bertambah-tambah (gãbar). Di tengah-tengah amukan badai dan gelombang air yang besar, Yehovah, Allah perjanjian, mengulurkan tangan kemurahan-Nya dan menutup pintu bahtera untuk menyelamatkan orang-orang-Nya. Tetapi Dia teras mencurahkan gelombang-gelombang air untuk menghancurkan sepenuhnya orang-orang berdosa di muka bumi. Para penghuni rumah terapung itu dapat terapung terus dengan aman dan terlindung sebab mereka mengandalkan Allah. Tangan ilahi yang telah membelah samudera raya dan membuka tingkap-tingkap di langit untuk mencurahkan kehancuran telah juga menunjukkan perhatian penuh kasih bagi orang-orang yang akan merupakan inti dari awal yang baru.

Sementara orang-orang pilihan Allah berdiam dengan aman di dalam bahtera, air teras bertambah dan meliputi seluruh bumi. Kata kerja gãbar menunjuk kepada penguasaan, penundukan dan kuasa yang besar. Dengan tidak kenal kasihan air memegang kendali dan terus memerintah hingga gunung-gunung yang tinggipun tenggelam. Kembali maksud ilahi yang agung, perkasa dan memaksa menjadi makin jelas. Maksud ilahi sedang dilaksanakan di bumi. Kehendak Allah sedang dikerjakan.

buka semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Rentang Ayat

Matthew Henry: Kej 7:1-4 - Nuh Diundang Masuk ke dalam Bahtera Dalam pasal ini kita mendapati terjadinya apa yang sudah diberitahukan dalam pasal sebelumnya, baik tentang kehancuran dunia lama maupun keselama...

Matthew Henry: Kej 7:5-10 - Air Bah Air Bah (Kejadian 7:5-10) Inilah kepatuhan Nuh yang siap sedia mengikuti perintah-perintah Allah kepadanya. Amatilah, 1. Ia masuk ke dalam ...

Matthew Henry: Kej 7:11-12 - Hujan Empat Puluh Hari Empat Puluh Malam Hujan Empat Puluh Hari Empat Puluh Malam (Kejadian 7:11-12) Inilah, I. Tahun terjadinya peristiwa yang besar ini. Tahun ini dicatat dengan t...

Matthew Henry: Kej 7:13-16 - Masuk ke dalam Bahtera Masuk ke dalam Bahtera (Kejadian 7:13-16) Di sini diulangi lagi apa yang sudah diceritakan sebelumnya tentang Nuh yang masuk ke dalam bahtera, ber...

Matthew Henry: Kej 7:17-20 - Air Bah Meliputi Bumi Air Bah Meliputi Bumi (Kejadian 7:17-20) Di sini kita diberi tahu, I. Berapa lama air bah itu naik, yaitu empat puluh hari (ay. 17). Dunia y...

Matthew Henry: Kej 7:21-24 - Air Bah Membinasakan Segala Makhluk Air Bah Membinasakan Segala Makhluk (Kejadian 7:21-24) Inilah, I. Kehancuran semua makhluk hidup di mana-mana oleh air bah.Pergilah, pandang...

SH: Kej 7:1-24 - Dimusnahkan untuk ditata kembali. (Minggu, 9 Februari 2003) Dimusnahkan untuk ditata kembali. Kisah air bah ini mengungkapkan tentang dua hal bertentangan dalam kehidupan manusia. Di satu sisi, Allah ...

Utley: Kej 7:1-5 - --NASKAH NASB (UPDATED): Kej 7:1-51 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Nuh: "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang K...

Utley: Kej 7:6-12 - --NASKAH NASB (UPDATED): Kej 7:6-126 Nuh berumur enam ratus tahun, ketika air bah datang meliputi bumi. 7 Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama...

Utley: Kej 7:13-16 - --NASKAH NASB (UPDATED): Kej 7:13-1613 Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, dan isteri Nuh, dan ketiga isteri anak-a...

Utley: Kej 7:17-24 - --NASKAH NASB (UPDATED): Kej 7:17-2417 Empat puluh hari lamanya air bah itu meliputi bumi; air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung t...

Topik Teologia: Kej 7:1 - -- Pekerjaan-Pekerjaan Allah Pemeliharaan Allah Pemeliharaan Allah Berlaku di Dalam Kehidupan Orang-orang Percaya Pemeliharaan-Nya Me...

Topik Teologia: Kej 7:4 - -- Pekerjaan-Pekerjaan Allah Pemeliharaan Allah

Topik Teologia: Kej 7:5 - -- Kehidupan Kristen: Tanggung Jawab kepada Allah Menaati Allah Taat kepada Allah Teladan-teladan Ketaatan Nuh Menaati Alla...

Topik Teologia: Kej 7:13 - -- Yesus Kristus Kristus dalam Perjanjian Lama Kristus dalam Paralel Objek yang Diparalelkan dengan Kristus Bahtera Kej 7:1...

buka semua
Pendahuluan / Garis Besar

Full Life: Kejadian (Pendahuluan Kitab) Penulis : Musa Tema : Permulaan Tanggal Penulisan: + 1445 -- 1405 SM Latar Belakang Kejadian cocok sebagai kitab Perjanjian La...

Full Life: Kejadian (Garis Besar) Garis Besar I. Permulaan Sejarah Manusia (Kej 1:1-11:26) A. Asal Mula Alam Semesta dan Kehidupan (Ke...

Matthew Henry: Kejadian (Pendahuluan Kitab) Di hadapan kita sekarang ada Kitab Suci, atau buku, sebab itulah arti kitab. Kita menyebutnya Alkitab, untuk menunjukkan keunggulannya. Sebab kitab...

Jerusalem: Kejadian (Pendahuluan Kitab) PENGANTAR JUDUL-JUDUL, PEMBAGIAN DAN ISI Kelima buku pertama Kitab Suci merupakan suatu kesatuan yang oleh orang-orang Yahudi diberi nama "Hukum&...

Ende: Kejadian (Pendahuluan Kitab) KEDJADIAN KATA PENDAHULUAN Perintjian Kitab Perdjandjian Lama Perdjandjian Lama terdiri dari 45 kitab, jang tertulis atas Ilham ilahi, dan memuat wahj...

Wycliffe: Kejadian (Pendahuluan Kitab) PENDAHULUAN KEJADIAN Judul. Kata Kejadian merupakan terjemahan dari istilah Inggris Genesis yang diambil dari bahasa Yunani melalui bahasa Latin. Di ...

Wycliffe: Kejadian (Garis Besar) GARIS BESAR KEJADIAN I. Aneka Permulaan Pertama (1:1-11:32) A. Penciptaan (1:1-2:25) B. Pencobaan dan Kejatuhan (3:1-24) ...

BIS: Kejadian (Pendahuluan Kitab) KEJADIAN PENGANTAR Buku Kejadian mengisahkan penciptaan alam semesta, asal-usul umat manusia, pangkal dosa dan penderitaan di dunia, serta bagaimana

KEJADIAN

PENGANTAR

Buku Kejadian mengisahkan penciptaan alam semesta, asal-usul umat manusia, pangkal dosa dan penderitaan di dunia, serta bagaimana Allah berhubungan dengan manusia. Buku Kejadian dapat dibagi ke dalam dua bagian yang penting:

 1. 1. Pasal 1-11 (Kej 1:1-11:32). Penciptaan alam semesta dan asal-usul umat manusia. Dalam bagian ini juga diceritakan tentang Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Nuh dan banjir besar, serta Menara Babel.
 2. 2. Pasal 12-50 (Kej 12:1-50:26). Asal-usul nenek moyang bangsa Israel. Nenek moyang pertama ialah Abraham. Ia terkenal karena iman dan ketaatannya kepada Allah. Lalu menyusul sejarah Ishak anak Abraham, dan Yakub anak Ishak (Yakub disebut juga Israel). Kemudian sejarah kedua belas anak laki-laki Yakub. Merekalah yang menjadi pendiri kedua belas suku Israel. Penulis memberi perhatian khusus kepada salah seorang anak Yakub yang bernama Yusuf dan peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya menyebabkan Yakub bersama anak-anaknya dan keluarga mereka masing-masing pindah ke Mesir.

Meskipun buku ini mengisahkan tentang orang-orang di zaman awal, namun yang mendapat tekanan khusus ialah kisah tentang perbuatan-perbuatan Allah. Buku ini dimulai dengan penegasan bahwa Allah telah menciptakan alam semesta, dan diakhiri dengan janji bahwa Allah akan tetap memperhatikan umat-Nya. Yang memegang peranan utama di seluruh buku ini adalah Allah yang menghakimi dan menghukum barangsiapa yang berbuat salah. Dia pula yang membimbing dan menolong umat-Nya serta membentuk sejarah mereka. Buku yang kuno ini ditulis untuk mencatat kisah tentang iman suatu bangsa dan juga untuk membantu agar iman itu tetap hidup.

Isi

 1. Penciptaan alam semesta dan manusia
  Kej 1:1-2:25
 2. Pangkal dosa dan penderitaan
  Kej 3:1-24
 3. Dari Adam sampai Nuh
  Kej 4:1-5:32
 4. Nuh dan banjir besar
  Kej 6:1-10:32
 5. Menara Babel
  Kej 11:1-9
 6. Dari Sem sampai Abram
  Kej 11:10-32
 7. Para Kepala Keluarga: Abraham, Ishak, Yakub
  Kej 12:1-35:29
 8. Keturunan Esau
  Kej 36:1-43
 9. Yusuf dan saudara-saudaranya
  Kej 37:1-45:28
 10. Orang Israel di Mesir
  Kej 46:1-50:26

Ajaran: Kejadian (Pendahuluan Kitab) Tujuan Supaya dengan mengetahui isi kitab Kejadian, dapat memahami kekuasaan Allah dalam sejarah penciptaan, serta kuasa dan kehendak Allah terhadap

Tujuan

Supaya dengan mengetahui isi kitab Kejadian, dapat memahami kekuasaan Allah dalam sejarah penciptaan, serta kuasa dan kehendak Allah terhadap ciptaan-Nya.

Pendahuluan

Penulis : Musa.

Isi Kitab: Kitab Kejadian adalah kitab yang pertama dalam Alkitab. Kitab ini dibagi atas 50 pasal dan berisi dua hal penting: Pertama: Sejarah peristiwa- peristiwa penting. Kedua: Sejarah Bapak- bapak orang beriman. Melalui dua pembagian ini, dapat dilihat kemahakuasaan Allah dalam setiap peristiwa penting dan juga kemahakuasaan kehendak Allah yang bekerja dalam kehidupan setiap Bapak orang beriman.

I. Ajaran-ajaran utama dalam Kitab Kejadian

(Bagian I, pasal 1-11; Kej 1:1-11:32). Pasal-pasal pertama sampai sebelas memuat empat peristiwa penting.

 1. Pasal 1-2 (Kej 1:1-2:7).

  Peristiwa penciptaan langit dan bumi, serta segala isinya Peristiwa ini sungguh-sungguh terjadi dan dikerjakan Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat membuat gunung, lautan, matahari, bulan dan bintang, serta manusia yang dapat berpikir, berbicara, bernapas.

  Pendalaman

  Bacalah pasal Kej 1:1; 2:1-7 Apa sajakah yang diciptakan oleh Allah?

 2. Pasal 2-5 (Kej 2:8-5:32).

  Peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa Setelah Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di taman Eden untuk hidup di sana menurut kehendak Allah. Di taman Eden (Firdaus) ini Adam dan Hawa diperkenankan oleh Allah untuk hidup dengan berkat dan kasih-Nya, tetapi setan menggoda mereka sehingga mereka melanggar perintah Allah dan jatuh ke dalam dosa. Sebagai akibatnya, melalui kejatuhan Adam dan Hawa semua manusia menjadi orang berdosa.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Kej 3:9-19.
  2. Apakah yang menyebabkan manusia berdosa? (Kej 3:11,17).
  3. Apakah akibat dosa terhadap:
   1. (1) Iblis? (Kej 3:15).
   2. (2) Ular? (Kej 3:14).
   3. (3) Wanita? (Kej 3:16).
   4. (4) Pria? (Kej 3:17-19).
   5. (5) Sesama manusia? - membenci/membunuh (Kej 4:5-8).
   6. (6) Kepribadian manusia? - berbohong (Kej 4:8-9).
 3. Pasal 6-10 (Kej 6:1-10:32).

  Peristiwa hukuman Allah kepada manusia melalui air bah Melalui Adam dan Hawa yang sudah berdosa itu, keturunannya mulai dari Kain dan Habil sampai pada Set dan seterusnya, menjadi semakin jahat, sehingga akhirnya Tuhan Allah Yang Mahakuasa itu menghukum manusia karena Allah sangat membenci kejahatan. Allah menghukum dan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam yang disebut Air Bah. Dalam hukuman Allah yang sangat dahsyat itu hanya satu keluarga yang diselamatkan oleh Allah yaitu keluarga Nuh dan istrinya serta anak-anak bersama istri mereka. Setelah ini Allah memberi pelangi sebagai tanda janji-Nya bahwa Ia tidak akan menghukum manusia dengan Air Bah lagi.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Kej 6:5-8. Apakah yang menyebabkan manusia dimusnahkan?
  2. Bacalah pasal Kej 6:9-12,22. Apa sebabnya Nuh tidak ikut dihukum?
  3. Bacalah pasal Kej 9:8-17. Apa janji Allah tentang Air Bah dan Pelangi?
 4. Pasal 11 (Kej 11:1-32).

  Peristiwa terjadinya bermacam-macam bahasa di dunia Setelah Air Bah manusia mulai berkembang biak dengan pengetahuan dan kemampuan yang tinggi. Dengan demikian manusia berusaha untuk mempertahankan kehidupan bersama dalam satu bangsa dan satu bahasa di daerah tertentu saja, sehingga mereka berusaha untuk membangun suatu menara yang tingginya sampai ke langit. Tetapi maksud ini bertentangan dengan kehendak Allah terhadap manusia, yaitu untuk memenuhi bumi ini. Oleh karena itu Allah menyatakan kemahakuasaan-Nya dengan mengacaukan bahasa mereka sehingga pembangunan menara itu tidak dapat diselesaikan. Karena kekacauan bahasa itu, maka kota dimana pembangunan menara itu dilaksanakan disebut Babel.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Kej 11:1-9. Ada berapa macam bahasakah di dunia sebelum pembuatan menara Babel?
  2. Mengapakah di dunia sekarang ada bermacam-macam bahasa?

II. Kesimpulan/Aplikasi (penerapan)

 1. Dalam peristiwa penciptaan, Allah menciptakan dunia da isinya untuk kemuliaan-Nya.
 2. Dalam peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, Alla menyatakan kebesaran, kasih dan keadilan-Nya kepada manusia.
 3. Dalam peristiwa Air Bah dan menara Babel Allah menyataka kekudusan dan kemahakuasaan-Nya kepada manusia.

Pertanyaan-pertanyaan yang Dapat Digunakan untuk Tanya Jawab

 1. Siapakah pencipta dunia dan isinya?
 2. Siapakah manusia pertama yang diciptakan Allah?
 3. Mengapa manusia diusir dari taman Eden?
 4. Mengapa Allah menghukum manusia dengan air bah?
 5. Siapakah yang diselamatkan Allah dari air bah?
 6. Bagaimanakah Allah menggagalkan pembangunan menara Babel?
 7. Pelajaran rohani apakah yang saudara dapatkan dari pelajaran ini?

2. KITAB KEJADIAN (II)

Tujuan

Agar anggota jemaat mengetahui dan mengerti bahwa Allah yang menjadi pencipta manusia selalu menunjukkan kasih dan kesetiaan-Nya dalam memelihara umat-Nya.

Pendahuluan

Penulis : Musa.

Isi Kitab: Setelah mengetahui dan mengerti betapa besar keagungan dan kemahakuasaan Allah dalam sejarah peristiwa-peristiwa terbesar (pelajaran pertama), maka pelajaran ini merupakan kelanjutan dari pelajaran tersebut. Pelajaran ini berisi bagaimana Allah memelihara umat-Nya melalui kehidupan dari Bapa-bapa orang beriman.

I. Ajaran-ajaran utama dalam Kitab Kejadian

(Bagian II, Pasal 11-50; Kej 11:1-50:26). Dalam pasal-pasal sebelas sampai lima puluh akan diuraikan empat orang tokoh penting sebagai Bapak-bapak orang beriman.

 1. Sejarah kehidupan Abraham Abraham adalah seorang yang kuat imannya. Ia menerima panggilan Allah yang ajaib. Kemudian ia meninggalkan tempat kediamannya untuk mengikuti panggilan Allah. Ia dituntun Allah menetap di Kanaan, dimana Abraham dengan iman menantikan kelahiran putra Allah yang dijanjikan. Karena ketaatan Abraham, maka Allah mengadakan perjanjian berkat bagi Abraham dan keturunannya.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Kej 12:1-4. Siapakah yang memanggil Abraham dan apakah janji-Nya?
  2. Apakah nama Abraham pada waktu ia dipanggil oleh Allah? (Kej 12:1). Apakah tanggapan Abraham terhadap panggilan itu? (Kej 12:3).
  3. Bacalah pasal Kej 18:10-15. Apakah janji yang Allah berikan pada Abraham? Apakah janji itu ditepati? (Kej 21:1-3).
  4. Bacalah pasal Kej 22:15-18. Apakah janji yang Allah berikan? Apakah yang menyebabkan Abraham diberkati?
 2. Sejarah kehidupan Ishak Ishak adalah anak perjanjian yang diberikan kepada Abraham. Ishak dilahirkan melalui kelahiran yang ajaib, yaitu pada waktu Sara sudah tua. Ishak adalah perantara yang menggenapi janji Allah. Melalui perjalanan hidup Ishak yang penuh suka dan duka itu, dapatlah dilihat lambang kehidupan orang yang dipakai Tuhan. Ishak diberkati oleh Tuhan.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Kej 21:1-3. Apakah Ishak lahir sebagai anak yang dijanjikan?
  2. Bacalah pasal Kej 22:1-3. Apakah perintah Allah kepada Abraham? Dan apakah yang ia lakukan?
  3. Bacalah pasal Kej 22:9-12. Apakah yang terjadi atas diri Ishak?
  4. Bacalah pasal Kej 25:19-26. Siapakah istri Ishak dan siapakah anak-anaknya?
  5. Bacalah pasal Kej 25:23-24. Apakah janji yang diberikan pada Yakub?
 3. Sejarah kehidupan Yakub Ishak mempunyai dua anak kembar yaitu Yakub dan Esau (pasal Kej 25:24). Dalam sejarah Bapak-bapak orang beriman Yakub terkenal karena membeli hak kesulungan kakaknya Esau dengan sepiring kacang merah (Kej 25:34). Yakub sebelum menjadi orang beriman mengalami banyak pengalaman hidup yang sulit, namun terlihat kemahakuasaan Allah dalam memelihara Yakub. Akhirnya Yakub menjadi orang yang sangat beriman dan dalam kehidupannya menjadi orang yang melayani.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Kej 25:34; 27:30-36. Apakah yang dilakukan Yakub terhadap kakaknya da terhadap ayahnya?
  2. Bacalah pasal Kej 27:33. Apakah Yakub tetap diberkati?
  3. Bacalah pasal Kej 28:10-22. Apakah janji yang diberikan pada Yakub?
  4. Bacalah pasal Kej 32:22-31. Mengapakah nama Yakub berubah? Dan apakah artinya?
  5. Bacalah pasal Kej 33:1-5. Bagaimanakah hubungan Yakub dengan Esau sekarang?
 4. Sejarah kehidupan Yusuf

  Keturunan dari Yakub menurut kitab Kejadian ada 12 orang dan diantaranya ada seorang yang mempunyai kisah hidup yang selalu berkenan kepada Allah, namanya Yusuf. Dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya, sehingga ia dijual (pasal 37; Kej 37:1-36). Sampai suatu saat dia dimasukkan penjara, tetapi hidupnya tetap berkenan kepada Allah. Allah yang Mahakuasa itu setia membimbing setiap orang yang melakukan kehendak- Nya, sehingga akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir (Kej 41:40), karena ia dapat meramalkan mimpi raja Firaun (Kej 41:25-36). Sebagai orang yang penuh dengan roh Allah, Yusuf dalam kehidupannya selalu berkenan kepada Allah. Saudara-saudaranya yang pernah mengkhianati dia tetap dikasihinya dan pada akhirnya semua keluarga Yusuf itu tinggal bersama dengan dia di tanah Mesir (pasal Kej 47:11- 12).

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Kej 35:22-26. Berapakah keturunan Yakub?
  2. Uraikanlah dengan singkat penjualan Yusuf ke Mesi (dari pasal 37; Kej 37:1-36).
  3. Uraikanlah dengan singkat ketulusan hati Yusu (pasal 39; Kej 39:1-23).
  4. Bacalah pasal Kej 41:25-36,40. Apakah yang dilakukan Yusuf? Dan apakah yang ia terima?
  5. Uraikan dengan singkat kisah akhir kehidupan Yusu beserta keluarganya (dari pasal Kej 47:1-12).

II. Kesimpulan/penerapan

 1. Di dalam Allah memanggil seseorang untuk menjadi hamba-Nya, Ia selal memelihara dan mencukupkan kebutuhan hamba-Nya itu.
 2. Ketaatan pada Firman Allah merupakan jalan untuk memperoleh kehidupa yang berkelimpahan.
 3. Ketergantungan mutlak kepada Allah, merupakan jalan untuk mengalami ata menerima kuasa Allah.
 4. Bapa Abraham merupakan contoh iman yang sejati.
 5. Bapa Ishak merupakan contoh akan ketaatan pada kehendak Allah dan oran tua.
 6. Bapa Yakub merupakan contoh akan kemenangan dari penderitaan yang membaw kebahagiaan.
 7. Bapa Yusuf merupakan contoh akan kehidupan yang penuh akan kasih kepad Allah dan sesama.

Pertanyaan-pertanyaan yang Dapat Digunakan untuk Tanya Jawab

 1. Apakah yang dilakukan oleh Abraham atas perintah-perintah Allah?
 2. Bagaimanakah sikap Yusuf ketika akan dipersembahkan?
 3. Bagaimanakah Yakub mengalami perubahan nama?
 4. Bagaimanakah sikap Yakub terhadap kesalahan saudara-saudaranya?
 5. Pelajaran rohani apakah yang saudara dapatkan dari pelajaran ini?

Intisari: Kejadian (Pendahuluan Kitab) Segalanya Bermula Dari Sini PENTINGNYA KITAB KEJADIANIsi Alkitab tidak akan berarti banyak tanpa Kitab Kejadian. Kitab ini menjawab pertanyaan-pertan

Segalanya Bermula Dari Sini

PENTINGNYA KITAB KEJADIAN
Isi Alkitab tidak akan berarti banyak tanpa Kitab Kejadian. Kitab ini menjawab pertanyaan-pertanyaan "penting" seperti mengapa kita berada di sini dari mana kita datang. Kejaian berbicara tentang awal mula dunia, manusia, masyarakat, keluarga, bangsa-bangsa, dosa dan keselamatan. Khususnya, Kejadian bercerita tentang lahirnya bangsa Yahudi.

GAYA PENULISAN KITAB KEJADIAN
1. Kitab Kejadian mengajarkan kebenaran dengan menceritakan kisah-kisah, bukan dengan memberikan pelajaran dalam bentuk yang lebih formal.
2. Kisah-kisah yang diceritakan bersifat sangat manusiawi. Tidak ada upaya untuk menutup-nutupi fakta, bahkan pahlawan-pahlawan besar sekalipun digambarkan apa adanya.
3. Semua kisah diceritakan dengan penuh keagungan dan dengan gaya yang mengharukan. Dinilai dari standar apa pun, disimpulkan bahwa Kitab Kejadian ditulis dengan cemerlang.

PENULIS KITAB KEJADIAN
Penulisnya tidak dikenal, tetapi Perjanjian Baru secara tidak langsung menunjukkan bahwa Kitab Kejadian ditulis oleh Musa dan pendapat ini tidak pernah dipertanyakan oleh gereja sampai saat ini. Kita tidak tahu bagaimana kitab ini ditulis, tetapi cukup beralasan untuk menerima Musa sebagai editor yang mengumpulkan sejumlah kisah dan fakta, yang beberapa di antaranya mungkin sudah lama beredar luas sebelum masa Musa.

NILAI KITAB KEJADIAN
Banyak orang mungkin menilai bahwa ilmu modern dan sejarah telah meremehkan nilai Kitab Kejadian. Kendatipun demikian, kita tetap dapat membaca Kitab Kejadian dengan penuh kepercayaan akan nilai kebenarannya berdasarkan dua alasan, yaitu:
1. Karena di antara semua argumentasi ilmiah atau sejarah yang mempertanyakan ketepatan Kitab Kejadian selalu terdapat lebih dari satu yang mendukung Kitab Kejadian.
2. Sebagian besar dari yang diperdebatkan bukan terutama mengenai kebenaran itu sendiri, melainkan tentang cara-cara pendekatan modern terhadap kebenaran. Apapun anggapan kita tentang kebenaran, Kitab Kejadian tetap merupakan kebenaran. Di atas segalanya, Kitab Kejadian merupakan kebenaran yang diungkapkan oleh Allah sendiri mengenai diri-Nya, kita dan dunia tempat kita hidup.

Pesan

Memerinci pengajaran dari Kitab Kejadian tidak selalu mudah dan apa yang diberikan di bawah ini hanyalah sekadar contoh.

1. Apa yang diajarkan oleh Kitab Kejadian mengenai Allah
o Dia kekal dan hidup. Kej 1:1
o Dia pencipta dan pemberi hidup. Kej 1:1-2:9
o Dia adalah pribadi dan rindu bersekutu dengan manusia. Kej 1:26-2:25; 3:8; 15:1-16
o Dia kudus dan akan menghakimi orang berdosa. Kej 3:8-24; 6:5-8; 11:1-9; 18:16-19:29
o Dia penuh belas kasihan, dalam penghakiman sekalipun. Kej 3:21; 4:15; 6:8; 18:32
o Dia sabar menangani pengikut-pengikut-Nya seperti digambarkan dalam kisah Abraham dan Yakub.
o Dia berdaulat atas segala kuasa. Kej 18:14; 26:12-16; 50:20

2. Apa yang diajarkan oleh Kitab Kejadian mengenai manusia?
o Dia dilahirkan dalam gambar Allah, dan karenanya bernilai serta mempunyai kemampuan kreatif. Kej 1:27-30
o Dia mengikuti kehendak sendiri dan menuruti jalannya yang berdosa tanpa Allah. Kej 3:1-7
o Dosanya sudah tertanam dalam tatanan hidupnya, seperti ditunjukkan oleh Abraham. Kej 20:1-18
o Dia perlu bersekutu dengan penciptanya, seperti diajarkan melalui kehidupan Abraham.
o Dia bisa diubahkan oleh Allah, seperti ditunjukkan melalui kehidupan Yakub.
o Dia berada di bawah kuasa pemeliharaan Allah, seperti ditunjukkan melalui kehidupan Yusuf

3. Apakah yang diajarkan oleh Kitab Kejadian mengenai masyarakat?
o Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, bukan sebagai pribadi yang menyendiri. Kej 2:1-18
o Banyak terdapat contoh mengenai masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan bersama.
o Kesatuan dasar dari struktur masyarakat ialah perkawinan. Kej 2:24
o Undang-undang pemerintah juga diperlukan untuk membantu manusia hidup dalam dunia yang penuh dosa ini.

Penerapan

Pesan dalam Kitab Kejadian dapat diterapkan ke dalam tiga wilayah hubungan:

1. Ke dalam kehidupan kita dengan Allah.
o Taati Allah. Ini yang terbaik, yaitu mengikuti jalan Allah.
o Berimanlah kepada-Nya. Ini yang paling benar, walaupun kelihatannya tidak masuk akal.
o Percayalah kepada-Nya. Allah sungguh-sungguh memelihara kita.
o Berbicaralah dengan-Nya. Dia harus ditanyai tentang masalah-masalah dan keputusan-keputusan yang kita ambil.
o Biarkan Dia bekerja. Allah mampu mengubah suatu kehidupan yang serusak apa pun menjadi suatu kehidupan yang indah.

2. Ke dalam kehidupan keluarga kita.
o Jujurlah satu dengan yang lain.
o Jangan pilih kasih.
o Hati-hati terhadap perasaan iri.
o Tetap setia dalam keadaan sukar sekalipun.
o Hiduplah menurut perintah Allah, bukan menurut keinginan sendiri.

3. Ke dalam kehidupan kita dalam dunia.
o Kembangkan dan gunakan sumber-sumber alam dengan penuh tanggung jawab.
o Ingatlah bahwa semua orang mempunyai pencipta yang sama dan dibentuk menurut gambar-Nya.
o Ingatlah bahwa Allah juga memperhatikan masalah-masalah internasional, bukan hanya masalah pribadi dan rohani.
o Hiduplah dengan jujur dan jadilah saksi yang baik.

Tema-tema Kunci

1. Pemilihan
Habel, Nuh, Abraham, Yakub dan Yusuf semuanya dipanggil Allah dan dipilih untuk ditempatkan dalam sejarah umat Allah. Kadang-kadang seperti dalam kisah Yakub, pilihan tersebut bertentangan dengan cara-cara tradisional yang lazim dilakukan. Bacalah sekali lagi kisah mengenai panggilan mereka dan catatlah apa yang Anda pelajari tentang bagaimana Allah memilih.

2. Keselamatan
Setelah manusia berdosa, Allah menyatakan dengan jelas bahwa Dia akan menyelamatkannya. Kej 3:15; 4:4; 22:8 menunjuk kepada karya Kristus di kemudian hari. Pengajaran apa lagi mengenai keselamatan yang Anda temukan dalam kitab ini?

3. Kerja
Bahkan sebelum kejatuhannya, manusia sudah mempunyai tugas untuk dikerjakan di dunia ini (Kej 1:28). Manusia diciptakan untuk bekerja. Setelah jatuh ke dalam dosa, tugas itu menjadi kurang menyenangkan (Kej 3:17-19). Pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam hubungannya dengan pekerjaan dalam dunia dewasa ini?

4. Istirahat
Gagasan untuk menjadikan satu hari dalam seminggu sebagai waktu untuk beristirahat datang dari pasal-pasal pertama dalam Alkitab (Kej 2:2,3). Perintah itu bukan saja merupakan salah satu dari sepuluh perintah Allah, tetapi merupakan perintah utama dari pencipta kita. Apa pesan semuanya ini bagi masyarakat kita sendiri?

5. Setan
Baca kembali kisah tentang kejatuhan manusia (Kej 3:1-7) dan perhatikan apa yang diajarkan mengenai setan dan cara-cara kerjanya.

6. Maut
Maut mengancam (Kej 3:3), dikalahkan (Kej 5:24) dan dihadapi (contoh Kej 49:1-50:3). Apa yang dapat kita pelajari dari sini?

7. Moralitas
Dalam keseluruhan Kitab Kejadian kita membaca adanya perhatian terhadap kehidupan moral. Apa ciri-ciri utama dari moralitas yang digariskan di sini?

8. Perkawinan
Apa yang diajarkan dalam ayat-ayat Kej2:18-25 mengenai maksud perkawinan?

9. Ibadah
Apa yang diajarkan Kitab Kejadian tentang bagaimana kita seharusnya menyembah Allah (contoh Kej 4:1-7; 28:10-22)?

Garis Besar Intisari: Kejadian (Pendahuluan Kitab) [1] RIWAYAT UMAT MANUSIA Kej 1:1-11:30 Kej 1:1-2:3Penciptaan Dunia Kej 2:4-25Penciptaan laki-laki dan perempuan Kej 3:1-24Kejatuhan manusia

[1] RIWAYAT UMAT MANUSIA Kej 1:1-11:30

Kej 1:1-2:3Penciptaan Dunia
Kej 2:4-25Penciptaan laki-laki dan perempuan
Kej 3:1-24Kejatuhan manusia
Kej 4:1-26Riwayat Kain dan Habil
Kej 5:1-32Ringkasan sejarah -- Adam sampai Nuh
Kej 6:1-9:28Riwayat Nuh
Kej 10:1-32Keluarga Nuh
Kej 11:1-9Menara Babel
Kej 11:10-30Ringkasan sejarah -- Sem sampai Abram

[2] RIWAYAT ABRAHAM Kej 11:31-25:18

Kej 11:31-12:9Abraham memulai perjalanannya
Kej 12:10-20Abraham menghadapi kelaparan dan Mesir
Kej 13:1-18Abraham berpisah dari Lot
Kej 14:1-24Abraham menyelamatkan Lot
Kej 15:1-21Abraham bertemu dengan Allah
Kej 16:1-16Abraham mendapat seorang anak laki-laki dengan caranya sendiri
Kej 17:1-27Abraham bertemu lagi dengan Allah
Kej 18:1-19:38Abraham menerima tiga pengunjung surgawi
Kej 20:1-18Abraham berbohong pada Abimelekh
Kej 21:1-7Abraham mendapat seorang anak laki-laki dengan cara Allah
Kej 21:8-34Abraham menghadapi berbagai masalah
Kej 22:1-24Abraham menghadapi ujian berat
Kej 23:1-20Abraham mengubur istrinya
Kej 24:1-67Abraham merencanakan hari depannya
Kej 25:1-18Hari-hari akhir Abraham

[3] RIWAYAT ISHAK Kej 25:19-27:40

Kej 25:19-34Ishak mendapatkan dua orang anak laki-laki
Kej 26:1-35Ishak menghadapi masalah
Kej 27:1-40Ishak ditipu

[4] RIWAYAT YAKUB Kej 27:41-37:1

Kej 27:41-28:9Yakub bergegas meninggalkan kampung halamannya
Kej 28:10-22Yakub bertemu Allah di Betel
Kej 29:1-31:55Yakub bekerja pada Laban selama bertahun-tahun
Kej 32:1-33:20Yakub akhirnya pulang ke rumah
Kej 34:1-31Yakub berselisih dengan Sikem
Kej 35:1-21Yakub bertemu Allah lagi di Betel
Kej 35:22-37:1Keluarga Yakub

[5] RIWAYAT YUSUF Kej 37:2-50:26

Kej 37:2-11Yusuf dan mimpi kanak-kanaknya
Kej 37:12-36Yusuf dan saudara-saudaranya yang jahat
Kej 38:1-30Yehuda dan Tamar
Kej 39:1-40:23Yusuf di penjara dengan tidak adil
Kej 41:1-57Yusuf dan pembebasannya secara tak terduga
Kej 42:1-45:28Yusuf dan saudara-saudaranya yang kekurangan
Kej 46:1-50:3Yusuf dan ayahnya yang sudah lanjut usia
Kej 50:4-26Yusuf dan hari-hari akhir hidupnya
Advanced Commentary (Kamus, Lagu-Lagu Himne, Gambar, Ilustrasi Khotbah, Pertanyaan-Pertanyaan, dll)


TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.52 detik
dipersembahkan oleh YLSA