Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Matius 13:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mat 13:12

Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi 1 , sehingga ia berkelimpahan; tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. a 

BIS (1985) ©

SABDAweb Mat 13:12

Karena orang yang sudah mempunyai, akan diberi lebih banyak lagi, dan ia akan berkelebihan. Tetapi orang yang tidak mempunyai apa-apa, maka sedikit yang ada padanya malah akan diambil.

AYT Draft

Sebab, orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi kan dan ia akan berkelimpahan. Namun, siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai akan diambil dari padanya.

TL (1954) ©

SABDAweb Mat 13:12

Karena barangsiapa yang mempunyai barang sesuatu, kepadanya akan diberi lagi, dan ia akan beroleh dengan limpahnya. Tetapi barangsiapa yang tiada mempunyai sesuatu itu, daripadanya juga akan diambil barang yang ada padanya.

MILT (2008)

Sebab siapa saja yang mempunyai, kepadanya akan diberikan dan dia akan dibuat berkelimpahan, tetapi siapa saja yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai, akan diambil dari padanya.

WBTC Draft (2006) ©

SABDAweb Mat 13:12

Orang yang sudah mempunyai, maka kepadanya akan diberi lebih lagi, sehingga ia akan mempunyai lebih banyak daripada yang dibutuhkannya. Tetapi orang yang tidak mempunyai banyak, yang ada padanya pun akan diambil dari dia.

FAYH (1989) ©

SABDAweb Mat 13:12

Ia berkata kepada mereka, "Karena kepada yang mempunyai akan diberikan lebih banyak lagi, sehingga berkelimpahan; tetapi dari yang tidak mempunyai, bahkan yang sedikit yang ada padanya akan diambil. Itulah sebabnya mengapa Aku menggunakan perumpamaan, supaya orang dapat mendengar dan melihat, tetapi tidak dapat mengerti.

ENDE (1969) ©

SABDAweb Mat 13:12

Karena barang siapa mempunjai sesuatu akan diberi lagi, lalu ia berkelimpahan. Tetapi barang siapa tidak mempunjai sesuatu, maka jang ada padanja akan diambil daripadanja djuga.

Shellabear Draft (1912) ©

SABDAweb Mat 13:12

Karena orang yang sudah mempunyai sesuatu, padanyalah akan diberi lagi, lalu diperolehnya kelimpahan: tetapi orang yang tiada mempunyai sesuatu itu, maka barang yang ada padanya itu pun akan direbut dari padanya.

Shellabear 2000 (2000)

Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan ditambahkan, sehingga ia mempunyainya berlimpah-limpah. Tetapi setiap orang yang tidak mempunyai, apa yang dipunyainya pun akan diambil darinya.

Melayu BABA (1913) ©

SABDAweb Mat 13:12

Kerna barang-siapa yang ada apa-apa, k-pada dia nanti di-brikan, dan dia nanti ada banyak skali: ttapi barang-siapa yang t'ada apa-apa, deri-pada dia sampaikan apa yang dia ada pun nanti kna ambil.

Klinkert 1879 (1879) ©

SABDAweb Mat 13:12

Karena barang-siapa jang padanja ada, kapadanja djoega akan diberi dan diperolehnja dengan kalempahan kelak, akan tetapi barang-siapa jang padanja tiada, maka daripadanja djoega akan di-ambil barang jang padanja.

Klinkert 1863 (1863) ©

SABDAweb Mat 13:12

{Mat 25:29; Mar 4:24,25; Luk 8:18; 19:26} Karna sama orang jang poenja, nanti dikasih, dan dia nanti dapet lebih; tetapi sama orang, jang tidak poenja, nanti di-ambil djoega barang jang dia poenja.

Leydekker Draft (1733) ©

SABDAweb Mat 13:12

Karana barang sijapa jang mempunja`ij sasawatu, lagi 'akan deberij padanja, maka 'ija 'akan ber`awleh limpahnja: tetapi barang sijapa jang tijada mempunja`ij sasawatu, lagi 'itu jang 'ada padanja 'akan de`ambil deri padanja.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku

TB ITL ©

SABDAweb Mat 13:12

Karena
<1063>
siapa yang
<3748>
mempunyai
<2192>
, kepadanya
<846>
akan diberi
<1325>
, sehingga
<2532>
ia berkelimpahan
<4052>
; tetapi
<1161>
siapa yang
<3748>
tidak
<3756>
mempunyai
<2192>
, apapun juga
<2532>
yang
<3739>
ada padanya
<2192>
akan diambil
<142>
dari
<575>
padanya
<846>
.
TL ITL ©

SABDAweb Mat 13:12

Karena
<1063>
barangsiapa
<3748>
yang mempunyai
<2192>
barang sesuatu, kepadanya
<846>
akan diberi
<1325>
lagi, dan
<2532> <2532>
ia akan beroleh dengan limpahnya
<4052>
. Tetapi
<1161>
barangsiapa
<3748>
yang tiada
<3756>
mempunyai
<2192>
sesuatu itu, daripadanya
<575>
juga akan diambil
<142>
barang
<3739>
yang ada padanya
<2192>
.
GREEK
ostiv
<3748>
R-NSM
gar
<1063>
CONJ
ecei
<2192> (5719)
V-PAI-3S
doyhsetai
<1325> (5701)
V-FPI-3S
autw
<846>
P-DSM
kai
<2532>
CONJ
perisseuyhsetai
<4052> (5701)
V-FPI-3S
ostiv
<3748>
R-NSM
de
<1161>
CONJ
ouk
<3756>
PRT-N
ecei
<2192> (5719)
V-PAI-3S
kai
<2532>
CONJ
o
<3739>
R-ASN
ecei
<2192> (5719)
V-PAI-3S
aryhsetai
<142> (5701)
V-FPI-3S
ap
<575>
PREP
autou
<846>
P-GSM
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mat 13:12

Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi 1 , sehingga ia berkelimpahan; tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. a 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mat 13:12

Karena siapa yang 1  mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan; tetapi siapa yang 1  tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari 2  padanya.

Catatan Full Life

Mat 13:12 1

Nas : Mat 13:12

Lihat cat. --> Mat 25:29; dan

lihat cat. --> Mr 4:25.

[atau ref. Mat 25:29; Mr 4:25]

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.01 detik
dipersembahkan oleh YLSA