Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 8:2-11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 8:2

Pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada-Nya. Ia duduk dan mengajar v  mereka.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 8:2

Keesokan harinya pagi-pagi Ia pergi lagi ke Rumah Tuhan, dan banyak orang datang kepada-Nya. Yesus duduk, lalu mulai mengajar mereka.

AYT Draft

Pagi-pagi benar, Ia datang lagi ke Bait Allah dan semua orang datang kepada-Nya. Ia duduk dan mengajar mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 8:2

Pada pagi-pagi hari datanglah Ia pula ke dalam Bait Allah, maka sekalian orang banyak pun datang kepada-Nya, lalu duduklah Ia mengajar mereka itu.

MILT (2008)

Dan ketika fajar menyingsing, Dia tiba kembali di bait suci, dan semua orang datang kepada-Nya. Dan setelah duduk, Dia mengajar mereka.

WBTC Draft (2006) ©

SABDAweb Yoh 8:2

Pagi-pagi benar Yesus kembali ke pelataran Bait. Orang banyak datang kepada-Nya. Yesus duduk dan mengajar mereka.

FAYH (1989) ©

SABDAweb Yoh 8:2

Tetapi keesokan harinya pagi-pagi benar Ia sudah berada lagi di Bait Allah. Orang banyak segera berkumpul, lalu Ia duduk serta berkata-kata kepada mereka.

ENDE (1969) ©

SABDAweb Yoh 8:2

Pada pagi hari Ia tiba kembali dikenisah dan semua orang mengerumuniNja, dan Ia duduk mengadjar mereka.

Shellabear Draft (1912) ©

SABDAweb Yoh 8:2

Maka pada pagi-pagi hari datanglah pula ia kedalam ka'bah, maka segala orang kaum itu pun datang kepadanya; lalu duduklah ia mengajar sekaliannya.

Shellabear 2000 (2000)

Pada waktu hari masih pagi sekali, Isa sudah tiba kembali di Bait Allah. Semua orang datang kepada-Nya, lalu Ia duduk dan mengajar mereka.

Melayu BABA (1913) ©

SABDAweb Yoh 8:2

Dan pagi-pagi dia pergi lagi skali di ka'abah, dan smoa orang bangsa itu datang k-pada dia; dan dia dudok mngajar dia-orang.

Klinkert 1879 (1879) ©

SABDAweb Yoh 8:2

Maka pada pagi-pagi hari datanglah ija poela kadalam roemah Allah, maka samoewa orang pon datang mendapatkan dia, laloe doedoeklah ija mengadjar mareka-itoe.

Klinkert 1863 (1863) ©

SABDAweb Yoh 8:2

Maka pada pagi-pagi hari Toehan dateng kembali dalem kabah, maka samowa orang banjak dateng sama dia; lantas Toehan doedoek mengadjar sama dia-orang.

Leydekker Draft (1733) ©

SABDAweb Yoh 8:2

Maka pada pagi 2 harij datanglah 'ija pula masokh Kaxbah, dan samowa khawm datanglah kapadanja: maka dudokhlah 'ija meng`adjar marika 'itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 8:2

Pagi-pagi benar
<3722>
Ia berada
<3854>
lagi
<3825>
di
<1519>
Bait Allah
<2411>
, dan
<2532>
seluruh
<3956>
rakyat
<2992>
datang
<2064>
kepada-Nya
<4314> <846>
. Ia duduk
<2523>
dan mengajar
<1321>
mereka
<846>
.

[<1161> <2532>]
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 8:2

Pada pagi-pagi
<3722>
hari datanglah
<3854>
Ia pula
<3825>
ke
<1519>
dalam Bait Allah
<2411>
, maka
<2532>
sekalian
<3956>
orang banyak
<2992>
pun datang
<2064>
kepada-Nya
<4314> <846>
, lalu
<2532>
duduklah
<2523>
Ia mengajar
<1321>
mereka
<846>
itu.
GREEK
[[oryrou
<3722>
N-GSM
de
<1161>
CONJ
palin
<3825>
ADV
paregeneto
<3854> (5633)
V-2ADI-3S
eiv
<1519>
PREP
to
<3588>
T-ASN
ieron
<2411>
N-ASN
[kai
<2532>
CONJ
pav
<3956>
A-NSM
o
<3588>
T-NSM
laov
<2992>
N-NSM
hrceto
<2064> (5711)
V-INI-3S
prov
<4314>
PREP
auton
<846>
P-ASM
kai
<2532>
CONJ
kayisav
<2523> (5660)
V-AAP-NSM
edidasken
<1321> (5707)
V-IAI-3S
autouv]]]
<846>
P-APM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 8:2

Pagi-pagi benar 1  Ia berada lagi di Bait Allah, dan 2  seluruh rakyat datang kepada-Nya. Ia duduk 2  dan mengajar mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.01 detik
dipersembahkan oleh YLSA