Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kisah Para Rasul 10:28

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kis 10:28

Ia berkata kepada mereka: "Kamu tahu, betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. n  Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. o 

BIS (1985) ©

SABDAweb Kis 10:28

Lalu ia berkata kepada mereka, "Saudara-saudara sendiri tahu bahwa orang Yahudi dilarang oleh agamanya untuk mengunjungi atau berhubungan dengan orang-orang dari bangsa lain. Tetapi Allah sudah menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak boleh menganggap siapa pun juga najis atau haram.

AYT Draft

Lalu, Petrus berkata kepada mereka, “Kamu sendiri tahu bahwa dilarang bagi seseorang yang adalah orang Yahudi untuk berhubungan atau mengunjungi orang bukan Yahudi, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak seharusnya menyebut siapa pun haram atau najis.

TL (1954) ©

SABDAweb Kis 10:28

Lalu kata Petrus kepada mereka itu, "Kamu sendiri mengetahui, bahwa tiada halal bagi seorang Yahudi berkarib atau bercampur dengan orang bangsa asing; tetapi Allah sudah menunjukkan kepadaku, supaya aku jangan mengatakan barang seorang pun haram atau najis.

MILT (2008)

Dan dia berkata kepada mereka, "Kamu tahu, betapa terlarang bagi seorang Yahudi untuk dihubungi atau didatangi oleh orang asing, tetapi Allah Elohim 2316 telah menunjukkan kepadaku agar tidak menyebut seseorang, siapa pun, cemar atau najis.

WBTC Draft (2006) ©

SABDAweb Kis 10:28

Kata Petrus kepada mereka, "Kamu tahu bahwa adalah bertentangan dengan hukum Taurat bagi orang Yahudi berhubungan atau mengunjungi orang yang bukan Yahudi. Tetapi Allah menunjukkan kepadaku, bahwa aku tidak boleh menganggap siapa pun haram atau najis.

FAYH (1989) ©

SABDAweb Kis 10:28

Petrus berkata kepada mereka, "Saudara-Saudara tahu bahwa hukum Yahudi tidak membenarkan saya memasuki rumah orang bukan-Yahudi seperti ini. Tetapi dalam suatu penglihatan, Allah telah menyatakan kepada saya, bahwa saya tidak boleh memandang rendah siapa pun.

ENDE (1969) ©

SABDAweb Kis 10:28

Berkatalah ia kepada mereka: Kamu tahu, betapa kerasnja larangan bagi orang Jahudi, tidak boleh bergaul dengan orang-orang bangsa asing atau masuk kedalam rumah mereka. Tetapi Allah telah menundjukkan kepadaku, bahwa tak seorangpun jang boleh disebut bernoda atau nadjis.

Shellabear Draft (1912) ©

SABDAweb Kis 10:28

maka kata Peterus kepadanya, Telah maklumlah kamu bahwa tiada halal bagi orang Yahudi berhubung dengan orang bangsa lain, walau melawat dia sekalipun; tetapi Allah sudah menyatakan kepadaku janganlah aku mengatakan seorang jua pun haram atau najis.

Shellabear 2000 (2000)

Petrus berkata, “Kamu telah mengetahui bahwa bagi orang Israil tidaklah halal berhubungan dengan bangsa lain, sekalipun hanya untuk datang ke rumahnya. Akan tetapi, Allah sudah menunjukkan kepadaku bahwa aku tak boleh menyebut seseorang kafir atau najis.

Melayu BABA (1913) ©

SABDAweb Kis 10:28

dan dia kata sama dia-orang, "Kamu sndiri tahu yang orang Yahudi langgar hukum kalau champur sama orang lain bangsa, atau kalau mlawat pun; ttapi k-pada sahya Allah sudah nyatakan yang sahya t'ada patut kata siapa pun haram atau najis:

Klinkert 1879 (1879) ©

SABDAweb Kis 10:28

Maka kata Peteroes kapada mareka-itoe: Kamoe tahoe bahwa bagai orang Jehoedi tidak halal berkampoeng dengan orang bangsa lain ataw masoek kadalam roemahnja, tetapi telah ditoendjoek Allah kapadakoe djangan akoe mengatakan barang sa'orang haram ataw nedjis adanja.

Klinkert 1863 (1863) ©

SABDAweb Kis 10:28

Maka katanja sama dia-orang: {Kis 11:3; Kel 23:32; 34:15; Ula 7:2; Yoh 4:9; 18:28} Kamoe taoe, jang tra-bolih orang Jahoedi berkoempoel sama orang bangsa lain, atawa masok dalem roemahnja; {Kis 15:8; Efe 3:6} tetapi Allah soedah toendjoek sama akoe tiada patoet mengataken jang sa-orang manoesia haram atawa nadjis adanja.

Leydekker Draft (1733) ©

SABDAweb Kis 10:28

Maka berkatalah 'ija kapada marika 'itu: kamu 'ini tahu bagimana bukan 'ada hhal pada laki 2 Jehudij berteman 'ataw berdatang kapada sa`awrang, jang kaluwaran bangsanja: tetapi 'Allah sudah tondjokh padaku djangan katakan barang sa`awrang manusija hharam 'ataw nedjis.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku

TB ITL ©

SABDAweb Kis 10:28

Ia berkata
<5346>
kepada
<4314>
mereka
<846>
: "Kamu
<5210>
tahu
<1987>
, betapa kerasnya larangan
<111>
bagi seorang
<435>
Yahudi
<2453>
untuk bergaul
<2853>
dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau
<2228>
masuk ke
<4334>
rumah mereka. Tetapi Allah
<2316>
telah menunjukkan
<1166>
kepadaku, bahwa aku tidak boleh
<3367>
menyebut
<3004>
orang
<444>
najis
<2839>
atau
<2228>
tidak tahir
<169>
.

[<5037> <5613> <1510> <246> <2504>]
TL ITL ©

SABDAweb Kis 10:28

Lalu kata
<5346>
Petrus
<5037>
kepada
<4314>
mereka
<846>
itu, "Kamu
<5210>
sendiri mengetahui
<1987>
, bahwa
<5613>
tiada halal
<111>
bagi seorang
<435>
Yahudi
<2453>
berkarib
<2853>
atau
<2228>
bercampur
<4334>
dengan orang bangsa asing
<246>
; tetapi
<2504>
Allah
<2316>
sudah menunjukkan
<1166>
kepadaku, supaya aku jangan
<3367>
mengatakan
<3004>
barang seorang
<444>
pun haram
<2839>
atau
<2228>
najis
<169>
.
GREEK
efh
<5346> (5713)
V-IXI-3S
te
<5037>
PRT
prov
<4314>
PREP
autouv
<846>
P-APM
umeiv
<5210>
P-2NP
epistasye
<1987> (5736)
V-PNI-2P
wv
<5613>
ADV
ayemiton
<111>
A-NSN
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
andri
<435>
N-DSM
ioudaiw
<2453>
A-DSM
kollasyai
<2853> (5745)
V-PPN
h
<2228>
PRT
prosercesyai
<4334> (5738)
V-PNN
allofulw
<246>
A-DSM
kamoi
<2504>
P-1DS-C
o
<3588>
T-NSM
yeov
<2316>
N-NSM
edeixen
<1166> (5656)
V-AAI-3S
mhdena
<3367>
A-ASM
koinon
<2839>
A-ASM
h
<2228>
PRT
akayarton
<169>
A-ASM
legein
<3004> (5721)
V-PAN
anyrwpon
<444>
N-ASM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kis 10:28

1  2 Ia berkata kepada mereka: "Kamu tahu, betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.01 detik
dipersembahkan oleh YLSA