Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 19:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 19:16

Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh g  dan kilat 1  dan awan h  padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, i  sehingga gemetarlah j  seluruh bangsa yang ada di perkemahan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 19:16

Pada hari yang ketiga, diwaktu pagi, ada guruh dan petir. Awan yang tebal muncul di atas gunung dan terdengarlah bunyi trompet yang sangat keras. Semua orang di perkemahan gemetar ketakutan.

AYT Draft

Pada pagi di hari yang ketiga, awan tebal turun menyelimuti gunung. Terjadilah guruh, kilat, dan terdengarlah suara trompet yang sangat keras. Semua orang di perkemahan menjadi ketakutan.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 19:16

Hata, maka sesungguhnya pada hari yang ketiga pagi-pagi jadilah di atas bukit itu beberapa kilat dan petir dan awan yang kabus dan bunyi nafiri amat besar, sehingga gementarlah mereka itu sekalian yang dalam petentaraan itu.

MILT (2008)

Dan setelah tiga hari, ketika masih pagi; maka terjadilah guruh dan kilat, dan awan tebal di atas gunung itu, dan bunyi sangkakala yang sangat keras; lalu gemetarlah seluruh umat yang ada di perkemahan itu.

FAYH (1989) ©

SABDAweb Kel 19:16

Pada pagi hari yang ketiga terjadilah guntur yang dahsyat disertai kilat sabung-menyabung dan sebuah awan yang tebal turun ke atas gunung. Lalu terdengarlah satu bunyi tiupan tanduk domba, yang panjang dan nyaring, sehingga seluruh bangsa itu gemetar.

ENDE (1969) ©

SABDAweb Kel 19:16

Dan sungguhlah pada hari jang ketiga pagi-pagi, datanglah guruh dan kilat, dan awan tebalpun meliputi gunung itu dan terdengar bunji nafiri jang sangat njaring, sehingga gemetarlah seluruh bangsa jang ada didalam perkemahan.

Shellabear Draft (1912) ©

SABDAweb Kel 19:16

Maka jadilah pada lusanya pada pagi hari maka adalah beberapa kilat dan petir dan awan yang kabus di atas gunung itu dan bunyi tong-tong amat besar maka segala orang kaum itu yang dalam tempat kemahnya itu gemetaranlah.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku

TB ITL ©

SABDAweb Kel 19:16

Dan terjadilah
<01961>
pada hari
<03117>
ketiga
<07992>
, pada waktu terbit
<01961>
fajar
<01242>
, ada
<01961>
guruh
<06963>
dan kilat
<01300>
dan awan
<06051>
padat
<03515>
di atas
<05921>
gunung
<02022>
dan bunyi
<06963>
sangkakala
<07782>
yang sangat
<03966>
keras
<02389>
, sehingga gemetarlah
<02729>
seluruh
<03605>
bangsa
<05971>
yang
<0834>
ada di perkemahan
<04264>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 19:16

Hata
<01961>
, maka sesungguhnya
<01961>
pada hari
<03117>
yang ketiga
<07992>
pagi-pagi
<01242>
jadilah
<01961>
di atas
<05921>
bukit
<02022>
itu beberapa kilat
<01300>
dan petir
<06963>
dan awan
<06051>
yang kabus
<03515>
dan bunyi
<06963>
nafiri
<07782>
amat
<03966>
besar
<02389>
, sehingga gementarlah
<02729>
mereka
<05971>
itu sekalian
<03605>
yang
<0834>
dalam petentaraan
<04264>
itu.
HEBREW
hnxmb
<04264>
rsa
<0834>
Meh
<05971>
lk
<03605>
drxyw
<02729>
dam
<03966>
qzx
<02389>
rps
<07782>
lqw
<06963>
rhh
<02022>
le
<05921>
dbk
<03515>
Nnew
<06051>
Myqrbw
<01300>
tlq
<06963>
yhyw
<01961>
rqbh
<01242>
tyhb
<01961>
ysylsh
<07992>
Mwyb
<03117>
yhyw (19:16)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kel 19:16

Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh g  dan kilat 1  dan awan h  padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, i  sehingga gemetarlah j  seluruh bangsa yang ada di perkemahan.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 19:16

Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh 1  3  dan kilat dan awan padat 2  di atas gunung dan bunyi 1  3  sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa 4  yang ada di perkemahan.

Catatan Full Life

Kel 19:16 1

Nas : Kel 19:16

Manifestasi mengagumkan yang menyertai kunjungan Allah mempunyai beberapa tujuan:

  1. (1) menunjukkan kekudusan, kuasa, dan kemahatinggian Allah (ayat Kel 19:9);
  2. (2) membangkitkan iman kepada Allah dan menetapkan kekuasaan hamba-Nya, Musa (ayat Kel 19:9);
  3. (3) menetapkan takut akan Allah di dalam hati umat itu sehingga mereka tidak berbuat dosa (ayat Kel 19:16; 20:20; bd. Ibr 12:18-21); dan
  4. (4) menekankan kepada umat itu bahwa hukuman dan kematian akan menjadi akibat dari ketidaktaatan yang disengaja kepada Allah (ayat Kel 19:12-25; bd. Ibr 10:26-31).

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.01 detik
dipersembahkan oleh YLSA