Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ibrani 12:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ibr 12:15

Jagalah supaya jangan ada seorangpun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, e  agar jangan tumbuh akar f  yang pahit 1  yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ibr 12:15

Jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah, supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya.

AYT Draft

Pastikan supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Allah; pastikan juga supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan masalah sehingga mencemari banyak orang.

TL (1954) ©

SABDAweb Ibr 12:15

Tengokkanlah baik-baik, supaya jangan barang seorang tiada mendapat anugerah Allah, dan jangan barang sesuatu akar yang pahit tumbuh dan mengadakan kesusahan, sehingga orang banyak itu dinajiskan-Nya;

MILT (2008)

Sambil memerhatikan agar jangan ada seorang pun yang kurang akan anugerah Allah Elohim 2316, supaya jangan ada satu pun akar kepahitan yang tumbuh, dan banyak orang dapat dicemari olehnya.

WBTC Draft (2006) ©

SABDAweb Ibr 12:15

Hati-hatilah supaya tidak ada yang gagal mendapat anugerah Allah. Hati-hatilah supaya tidak ada orang seperti tanaman pahit yang tumbuh di antara kamu. Orang semacam itu dapat mencemarkan seluruh kelompokmu.

FAYH (1989) ©

SABDAweb Ibr 12:15

Hendaklah Saudara saling menjagai, supaya tidak seorang pun di antara Saudara gagal mendapat berkat Allah. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara Saudara-saudara, sebab kalau ada, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang.

ENDE (1969) ©

SABDAweb Ibr 12:15

Djagalah supaja djangan seorangpun mengundurkan diri dari rahmat Allah, dan djangan bertumbuh akar-akar pahit jang menghasilkan kerusuhan dan meratjuni banjak orang.

Shellabear Draft (1912) ©

SABDAweb Ibr 12:15

maka ingatlah baik-baik jangan barang seorang mendapat anugerah Allah; dan jangan bertumbuh kelak barang akar kepahitan sehingga memberi susah, dan orang banyak itu dinajiskannya;

Shellabear 2000 (2000)

Ingatlah baik-baik, jangan sampai ada seorang pun yang tidak memperoleh anugerah Allah dan jangan sampai tumbuh akar kepahitan yang mendatangkan kesusahan serta menajiskan banyak orang.

Melayu BABA (1913) ©

SABDAweb Ibr 12:15

jaga baik-baik spaya jangan satu orang pun t'ada dapat anugrah Allah; dan jangan pula bertumboh apa-apa akar kpahitan yang kasi susah, dan kbanyakan orang kna najis oleh-nya;

Klinkert 1879 (1879) ©

SABDAweb Ibr 12:15

Djagalah baik-baik soepaja djangan barang sa'orang oendoer daripada karoenia Allah, "asal djangan toemboeh barang akar kapahitan," jang mengharoekan kamoe, sahingga banjak orang dinedjiskan olihnja;

Klinkert 1863 (1863) ©

SABDAweb Ibr 12:15

{2Ko 6:1} Radjin-radjin djaga, sopaja djangan ada orang oendoer dari kasihan Allah; dan "djangan barang {Ula 29:18} akar jang pahit timboel" dan {Kis 17:13; Gal 5:12} menjoesahi kamoe, maka dari sebab itoe banjak orang djadi nadjis.

Leydekker Draft (1733) ©

SABDAweb Ibr 12:15

Sambil 'ingat bajik 2, sopaja djangan barang sa`awrang 'ondor deri pada nixmet 'Allah: sopaja djangan barang 'akar kapahitan jang tomboh ka`atas 'itu berbowat gompar, dan banjakh 'awrang djadi nedjis 'awlehnja 'itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku

TB ITL ©

SABDAweb Ibr 12:15

Jagalah
<1983>
supaya jangan
<3361>
ada seorangpun
<5100>
menjauhkan diri
<5302>
dari
<575>
kasih karunia
<5485>
Allah
<2316>
, agar jangan
<3361>
tumbuh akar
<4491>
yang pahit
<4088>
yang menimbulkan
<5453>
kerusuhan
<1776>
dan
<2532>
yang mencemarkan
<3392>
banyak orang
<4183>
.

[<5100> <507> <1223> <846>]
TL ITL ©

SABDAweb Ibr 12:15

Tengokkanlah baik-baik
<1983>
, supaya jangan
<3361>
barang seorang
<5100>
tiada mendapat
<5302>
anugerah
<5485>
Allah
<2316>
, dan jangan
<3361>
barang sesuatu
<5100>
akar
<4491>
yang pahit
<4088>
tumbuh
<5453>
dan
<2532>
mengadakan kesusahan
<1776>
, sehingga
<1223>
orang banyak
<4183>
itu dinajiskan-Nya
<3392>
;
GREEK
episkopountev
<1983> (5723)
V-PAP-NPM
mh
<3361>
PRT-N
tiv
<5100>
X-NSM
usterwn
<5302> (5723)
V-PAP-NSM
apo
<575>
PREP
thv
<3588>
T-GSF
caritov
<5485>
N-GSF
tou
<3588>
T-GSM
yeou
<2316>
N-GSM
mh
<3361>
PRT-N
tiv
<5100>
X-NSF
riza
<4491>
N-NSF
pikriav
<4088>
N-GSF
anw
<507>
ADV
fuousa
<5453> (5723)
V-PAP-NSF
enoclh
<1776> (5725)
V-PAS-3S
kai
<2532>
CONJ
di
<1223>
PREP
authv
<846>
P-GSF
mianywsin
<3392> (5686)
V-APS-3P
oi
<3588>
T-NPM
polloi
<4183>
A-NPM
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Ibr 12:15

Jagalah supaya jangan ada seorangpun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, e  agar jangan tumbuh akar f  yang pahit 1  yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ibr 12:15

Jagalah 1  supaya jangan ada seorangpun 2  4  menjauhkan diri dari 3  kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar 4  yang pahit yang menimbulkan kerusuhan 5  dan 6  yang mencemarkan banyak orang.

Catatan Full Life

Ibr 12:15 1

Nas : Ibr 12:15

"Akar yang pahit" ini menunjuk kepada jiwa dan sikap yang ditandai oleh kebencian dan kemarahan yang mendalam. Di dalam ayat ini yang dimaksudkan mungkin adalah sikap dendam yang hebat terhadap didikan Tuhan sebagai ganti dari kepatuhan yang rendah hati terhadap kehendak-Nya bagi kehidupan kita. Sikap kepahitan mungkin juga ditujukan kepada orang-orang tertentu di dalam gereja. Sikap seperti ini akan mencemarkan orang yang bersangkutan, maksudnya: menjadikannya tidak layak menghampiri Allah dalam doa. Kepahitan di kalangan orang percaya dapat menyebar dan mencemarkan banyak orang, sambil menghancurkan kekudusan yang "tanpanya tak seorang pun dapat melihat Allah" (ayat Ibr 12:14).

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.01 detik
dipersembahkan oleh YLSA