Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Timotius 5:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Tim 5:16

Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. b 

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Tim 5:16

Tetapi kalau seorang wanita Kristen mempunyai anggota keluarga yang sudah menjadi janda, ia harus membantu janda-janda itu; jangan membiarkan jemaat yang menanggung mereka. Dengan demikian jemaat dapat membantu janda-janda yang sama sekali tidak punya sanak saudara.

AYT Draft

Jika ada orang percaya mempunyai sanak keluarga yang janda, biarlah mereka memelihara janda-janda itu sehingga jemaat tidak harus dibebani dan dapat menolong mereka yang betul-betul janda.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Tim 5:16

Jikalau barang seorang laki-laki atau perempuan yang beriman itu mempunyai janda, hendaklah ia menolong mereka itu dan jangan sidang jemaat itu terbeban, supaya dapat sidang itu menolong segala perempuan yang janda betul.

MILT (2008)

Jika seorang pria yang percaya atau wanita yang percaya mengurus para janda, biarlah dia menolong mereka dan janganlah gereja dibebani, supaya dapat menolong mereka yang sungguh-sungguh janda.

WBTC Draft (2006) ©

SABDAweb 1Tim 5:16

Jika ada laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai janda-janda selaku anggota keluarga, ia harus mengurusnya sendiri. Jemaat tidak perlu repot mengurus mereka sehingga jemaat dapat mengurus janda-janda lain yang tidak mempunyai keluarga.

FAYH (1989) ©

SABDAweb 1Tim 5:16

Sekali lagi kuperingatkan kepadamu, bahwa sanak saudara seorang janda harus memelihara janda itu, dan jangan membiarkan dia menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat mempergunakan uangnya untuk mengurus para janda yang benar-benar hidup sebatang kara, yang tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa.

ENDE (1969) ©

SABDAweb 1Tim 5:16

Djikalau pada seorang wanita beriman ada djanda-djanda dalam keluarganja, maka hendaklah ia membelandjai mereka dan djangan umat dibebani, supaja umat sanggup memelihara mereka jang betul-betul djanda.

Shellabear Draft (1912) ©

SABDAweb 1Tim 5:16

Maka jikalau pada barang seorang perempuan yang beriman itu ada perempuan janda, hendaklah ia menolong akan dia, dan jangan sidang itu diberatkan, supaya dapat sidang itu menolong akan perempuan-perempuan yang janda betul.

Shellabear 2000 (2000)

Jikalau seorang ibu beriman memiliki sanak keluarga yang sudah menjanda, maka hendaklah ia menolongnya. Janganlah jemaah dibebani, supaya jemaah dapat menolong ibu-ibu lain yang betul-betul janda.

Melayu BABA (1913) ©

SABDAweb 1Tim 5:16

Jikalau satu prempuan yang perchaya ada prempuan-prempuan bujang sama dia, biar dia tolong sama dia-orang, dan jangan eklisia itu kna brat; spaya eklisia boleh tolong sama prempuan-prempuan yang bujang btul.

Klinkert 1879 (1879) ©

SABDAweb 1Tim 5:16

Maka kalau sa'orang laki-laki ataw perempoewan jang pertjaja itoe bersaoedarakan perempoewan djanda, hendaklah mareka-itoe menoeloeng akandia dan djangan mendatangkan kaberatan kapada sidang, soepaja olih sidang ditoeloeng akan orang perempoewan jang djanda betoel.

Klinkert 1863 (1863) ©

SABDAweb 1Tim 5:16

Kaloe sa-orang laki-laki atawa perampoean jang pertjaja ada menaroh perampoean djanda, maka biar dia-orang toeloeng sama dia, dan djangan dia ditanggong olih pakoempoelan, sopaja itoe pakoempoelan bolih toeloeng sama perampoean jang djanda betoel.

Leydekker Draft (1733) ©

SABDAweb 1Tim 5:16

DJikalaw pada barang sa`awrang laki 2 mu`min, 'ataw parampuwan mu`min 'ada barang parampuwan baluw, hendakhlah 'ija memberij tulong barang jang tjukop pada marika 'itu, dan djangan djamaxat kena kabaratan, sopaja 'ija dapat memberij tulong barang jang tjukop pada segala parampuwan jang songgoh 2 'ada baluw.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku

TB ITL ©

SABDAweb 1Tim 5:16

Jika
<1487>
seorang laki-laki atau perempuan
<5100>
yang percaya
<4103>
mempunyai
<2192>
anggota keluarga yang janda
<5503>
, hendaklah ia membantu
<1884>
mereka
<846>
sehingga
<2532>
mereka jangan
<3361>
menjadi beban
<916>
bagi jemaat
<1577>
. Dengan demikian
<2443>
jemaat dapat membantu
<1884>
mereka yang benar-benar
<3689>
janda
<5503>
.

[<2228>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Tim 5:16

Jikalau
<1487>
barang
<5100>
seorang laki-laki atau perempuan
<5100>
yang beriman
<4103>
itu mempunyai
<2192>
janda
<5503>
, hendaklah ia menolong
<1884>
mereka
<846>
itu dan
<2532>
jangan
<3361>
sidang jemaat
<1577>
itu terbeban
<916>
, supaya
<2443>
dapat sidang itu menolong
<1884>
segala perempuan yang janda
<5503>
betul
<3689>
.
GREEK
ei
<1487>
COND
tiv
<5100>
X-NSM
pisth
<4103>
A-NSF
ecei
<2192> (5719)
V-PAI-3S
chrav
<5503>
N-APF
eparkeitw
<1884> (5720)
V-PAM-3S
autaiv
<846>
P-DPF
kai
<2532>
CONJ
mh
<3361>
PRT-N
bareisyw
<916> (5744)
V-PPM-3S
h
<2228>
PRT
ekklhsia
<1577>
N-NSF
ina
<2443>
CONJ
taiv
<3588>
T-DPF
ontwv
<3689>
ADV
chraiv
<5503>
N-DPF
eparkesh
<1884> (5661)
V-AAS-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Tim 5:16

Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda 2 , hendaklah ia membantu 1  mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu 1  mereka yang benar-benar janda 2 .

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.01 detik
dipersembahkan oleh YLSA