Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 23 ayat untuk mendekatkan AND book:13 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 18:3

Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, raja Zoba, w  dekat Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. x 

(0.99)1Taw 9:38

Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.

(0.99)1Taw 11:17

Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata: "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang!"

(0.97)1Taw 8:32

dan Miklot yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.

(0.93)1Taw 11:18

Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan b  kepada TUHAN,

(0.92)1Taw 12:40

Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakhar, Zebulon dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue ara dan kue kismis, p  anggur dan minyak, lembu sapi dan kambing domba, dalam jumlah besar, q  sebab ada sukacita r  di Israel.

(0.92)1Taw 21:15

Pula Allah mengutus malaikat j  ke Yerusalem k  untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka TUHAN melihatnya, lalu menyesallah l  Ia karena malapetaka yang hendak didatangkan-Nya itu, lalu berfirmanlah Ia kepada malaikat pemusnah m  itu: "Cukup! Turunkanlah sekarang tanganmu itu 1 !" Pada waktu itu malaikat TUHAN itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus.

(0.42)1Taw 6:78

dan di seberang sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben: Bezer n  yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya,

(0.42)1Taw 11:15

Sekali datanglah tiga orang dari ketiga puluh kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah z  Refaim.

(0.41)1Taw 19:7

Mereka menyewa tiga puluh dua ribu kereta, serta raja negeri Maakha dengan tentaranya, yang datang berkemah dekat Medeba. o  Juga bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang.

(0.40)1Taw 5:26

maka Allah Israel menggerakkan hati d  Pul, e  yakni Tilgat-Pilneser, f  raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, g  Habor, Hara dan sungai negeri Gozan; demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini.

(0.40)1Taw 19:17

Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel, q  diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke dekat mereka, dan diaturnya barisannya melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia,

(0.13)1Taw 15:23

Berekhya dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut;

(0.12)1Taw 10:3

Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul; para pemanah menjumpainya dan melukainya.

(0.11)1Taw 15:24

dan Sebanya, Yosafat, Netaneel, Amasai, Zakharia, Benaya dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri w  di hadapan tabut Allah, sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu.

(0.11)1Taw 26:16

Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta Pintu Gerbang Syalekhet di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain.

(0.10)1Taw 9:27

Mereka bermalam di sekitar rumah Allah q  itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan r  dan harus membuka pintu setiap pagi.

(0.10)1Taw 8:30

Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Nadab,

(0.10)1Taw 4:39

Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor q  sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka.

(0.10)1Taw 7:29

dan pada perbatasan bani Manasye: Bet-Sean g  dengan segala anak kotanya, juga Taanakh dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor h  dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam.
TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA