TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yohanes 3:1-5

Konteks
Percakapan dengan Nikodemus
3:1 Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, b  seorang pemimpin agama c  Yahudi. 3:2 Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata: "Rabi, d  kami tahu, e  bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah; sebab tidak ada seorangpun yang dapat mengadakan tanda-tanda f  yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. g " 3:3 Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali 1 , h  i  ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah." 3:4 Kata Nikodemus kepada-Nya: "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" 3:5 Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air 2  dan Roh, j  k  ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[3:3]  1 Full Life : DILAHIRKAN KEMBALI.

Nas : Yoh 3:3

Mengenai pembahasan ajaran Alkitab tentang kelahiran baru,

lihat art. PEMBAHARUAN.

[3:5]  2 Full Life : DILAHIRKAN DARI AIR.

Nas : Yoh 3:5

Yesus mungkin sekali sedang menunjuk kepada karya penyucian oleh Roh Kudus dalam kelahiran baru. Dalam Tit 3:5 Paulus berbicara tentang "permandian kelahiran kembali dan ... pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus".TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA