TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 7:3

7:3 <02088> hzh <04725> Mwqmb <0853> Mkta <07931> hnksaw <04611> Mkyllemw <01870> Mkykrd <03190> wbyjyh <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(7:3)

7:3 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> diorywsate tav <3588> odouv <3598> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> epithdeumata umwn <4771> kai <2532> katoikiw umav <4771> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778>

Yehezkiel 18:30

18:30 <05771> Nwe <04383> lwskml <0> Mkl <01961> hyhy <03808> alw <06588> Mkyesp <03605> lkm <07725> wbyshw <07725> wbws <03068> hwhy <0136> ynda <05002> Man <03478> larvy <01004> tyb <0853> Mkta <08199> jpsa <01870> wykrdk <0376> sya <03651> Nkl(18:30)

18:30 ekaston <1538> kata <2596> thn <3588> odon <3598> autou <846> krinw <2919> umav <4771> oikov <3624> israhl <2474> legei <3004> kuriov <2962> epistrafhte <1994> kai <2532> apostreqate <654> ek <1537> paswn <3956> twn <3588> asebeiwn <763> umwn <4771> kai <2532> ouk <3364> esontai <1510> umin <4771> eiv <1519> kolasin <2851> adikiav <93>

Yoel 2:12-14

2:12 <04553> dpombw <01065> ykbbw <06685> Mwubw <03824> Mkbbl <03605> lkb <05704> yde <07725> wbs <03068> hwhy <05002> Man <06258> hte <01571> Mgw(2:12)

2:12 kai <2532> nun <3568> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> epistrafhte <1994> prov <4314> me <1473> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> kardiav <2588> umwn <4771> kai <2532> en <1722> nhsteia <3521> kai <2532> en <1722> klauymw <2805> kai <2532> en <1722> kopetw <2870>

2:13 <07451> herh <05921> le <05162> Mxnw <02617> dox <07227> brw <0639> Mypa <0750> Kra <01931> awh <07349> Mwxrw <02587> Nwnx <03588> yk <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0413> la <07725> wbwsw <0899> Mkydgb <0408> law <03824> Mkbbl <07167> werqw(2:13)

2:13 kai <2532> diarrhxate tav <3588> kardiav <2588> umwn <4771> kai <2532> mh <3165> ta <3588> imatia <2440> umwn <4771> kai <2532> epistrafhte <1994> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> umwn <4771> oti <3754> elehmwn <1655> kai <2532> oiktirmwn <3629> estin <1510> makroyumov <3116> kai <2532> polueleov kai <2532> metanown <3340> epi <1909> taiv <3588> kakiaiv <2549>

2:14 P <0430> Mkyhla <03068> hwhyl <05262> Konw <04503> hxnm <01293> hkrb <0310> wyrxa <07604> ryashw <05162> Mxnw <07725> bwsy <03045> edwy <04310> ym(2:14)

2:14 tiv <5100> oiden ei <1487> epistreqei <1994> kai <2532> metanohsei <3340> kai <2532> upoleiqetai <5275> opisw <3694> autou <846> eulogian <2129> yusian <2378> kai <2532> spondhn kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473>

Maleakhi 3:7

3:7 <07725> bwsn <04100> hmb <0559> Mtrmaw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0413> Mkyla <07725> hbwsaw <0413> yla <07725> wbws <08104> Mtrms <03808> alw <02706> yqxm <05493> Mtro <01> Mkytba <03117> ymyml(3:7)

3:7 apo <575> twn <3588> adikiwn <93> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771> exeklinate <1578> nomima <3545> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> efulaxasye <5442> epistreqate <1994> prov <4314> me <1473> kai <2532> epistrafhsomai <1994> prov <4314> umav <4771> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> kai <2532> eipate en <1722> tini <5100> epistreqwmen <1994>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA