TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 36:27

Konteks
36:27 Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Barukh langsung dari mulut f  Yeremia itu, maka datanglah firman TUHAN kepada Yeremia, bunyinya:

Yeremia 36:32

Konteks
36:32 Maka Yeremia mengambil gulungan lain 1  dan memberikannya kepada juru tulis Barukh bin Neria yang menuliskan q  di dalamnya langsung dari mulut r  Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar s  Yoyakim, raja Yehuda dalam api itu. Lagipula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu.

Yehezkiel 26:1--27:36

Konteks
Nubuatan melawan Tirus
26:1 Pada tahun kesebelas, dalam bulan yang tertentu, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: g  26:2 "Hai anak manusia, oleh karena Tirus 2  h  berkata mengenai Yerusalem: Syukur! i  Sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu; ia akan beralih kepadaku, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. 26:3 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan j  menimbulkan gelombang-gelombangnya. 26:4 Mereka akan memusnahkan k  tembok-tembok Tirus l  dan meruntuhkan menara-menaranya, debu tanahnya akan Kubuang sampai bersih dari padanya dan akan Kujadikan dia gunung batu yang gundul. 26:5 Ia akan menjadi penjemuran pukat m  di tengah lautan, n  sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH; ia akan menjadi jarahan o  bagi bangsa-bangsa. p  26:6 Dan anak-anaknya perempuan, yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. 26:7 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku membawa dari utara raja Nebukadnezar, q  raja Babel, raja segala raja r  untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, s  pasukan berkuda, dan sekumpulan tentara yang banyak. 26:8 Anak-anakmu perempuan yang tinggal di daratan akan dibunuhnya dengan pedang; ia akan menimbun tembok pengepungan t  dan menyusun alat-alat pendobrak u  dan memasang perisai melawan engkau. 26:9 Tumbukan alat pendobraknya akan dilancarkan terhadap tembok-tembokmu dan menara-menaramu akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya. v  26:10 Kudanya adalah begitu banyak, sehingga engkau akan ditutupi oleh abu; karena derap pasukan berkudanya dan kertak roda keretanya w  tembok-tembokmu akan gemetar, kalau ia memasuki pintu-pintu gerbangmu seperti orang memasuki kota yang sudah terbuka karena pendobrakan. 26:11 Dengan kaki x  kuda-kudanya ia hendak menginjak-injak semua jalan-jalanmu, rakyatmu akan dibunuh dengan pedang, dan tugu-tugu y  yang kauandalkan akan dirobohkan ke tanah. z  26:12 Mereka akan merampas kekayaanmu dan menjarah barang-barang perniagaanmu; mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah; batumu, kayumu dan tanahmu akan dibuang ke dalam air. a  26:13 Aku akan mengakhiri b  keramaian nyanyianmu c  dan suara kecapimu d  tidak akan kedengaran lagi. e  26:14 Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul dan dengan demikian engkau akan menjadi penjemuran pukat, sehingga engkau tidak akan dibangun kembali, f  sebab Aku, Tuhanlah yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 26:15 Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada Tirus: Apakah daerah pesisir g  tidak akan gemetar h  mendengar derum kejatuhanmu, kalau orang-orang yang berebahan mengerang i  karena pembunuhan bersimaharajalela di tengah-tengahmu? 26:16 Semua pemuka bangsa-bangsa yang di tepi lautan akan turun takhta dan menjauhkan jubah-jubah kerajaannya dan menanggalkan pakaiannya yang berwarna-warna. j  Mereka akan diliputi k  kegentaran dan akan duduk di tanah; l  mereka akan gentar m  senantiasa dan kaget n  melihat engkau. 26:17 Dan mereka akan mengucapkan suatu ratapan o  mengenai engkau dan akan mengatakan kepadamu: Bagaimana engkau, hai kota yang terpuja, hilang dari lautan, kota yang berkuasa di laut, engkau dengan pendudukmu, yang menimbulkan ketakutan pada penduduk di daratan? p  26:18 Sekarang, daerah pesisir jadi gentar q  pada hari jatuhmu, ya, daerah pesisir yang di tepi laut gempar mendengar kesudahanmu. r  26:19 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada saat Aku menjadikan engkau kota reruntuhan, seperti kota-kota yang tidak berpenduduk lagi, kalau Aku menaikkan pasang samudera raya s  atasmu dan air banjir menutupi engkau, t  26:20 maka Aku akan menurunkan engkau, supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, u  kepada bangsa dahulu kala, dan Aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah seperti reruntuhan dahulu kala, bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, supaya engkau jangan lagi didiami orang, dan jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup. v  26:21 Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan dan engkau tidak terjumpa lagi. w  Engkau dicari orang, tetapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. x "
Nyanyian ratapan mengenai Tirus
27:1 3 Datanglah firman TUHAN kepadaku: 27:2 "Hai engkau anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan y  mengenai Tirus, 27:3 dan katakanlah kepada Tirus, z  yang terletak di pintu masuk lautan, a  dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Hai Tirus, engkau berkata: aku kapal yang maha indah. b  27:4 Wilayahmu di tengah lautan; ahli bangunmu membuat keindahanmu sempurna. c  27:5 Seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar Senir, d  mereka mengambil aras Libanon e  membuat bagimu tiang layar. 27:6 Pohon tarbantin f  dari Basan dipakai untuk dayungmu; geladakmu mereka buat dari tulang gading ditatahkan di cemara dari pantai Kitim. g  27:7 Layarmu diperbuat dari lenan halus h  yang berwarna-warni dari tanah Mesir; itulah tandamu. Dan tendamu diperbuat dari kain ungu tua dan kain ungu muda i  dari pantai Elisa. j  27:8 Orang Sidon dan Arwad k  menjadi pendayungmu; tukang-tukangmu, hai Tirus, berada padamu, mereka menjadi pelaut-pelautmu. l  27:9 Tua-tua Gebal m  dengan ahli-ahlinya berada padamu hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu. Segala kapal laut n  beserta anak kapalnya berlabuh padamu hendak menukarkan barang dagangannya. 27:10 Orang Persia, o  Lud p  dan Put, q  yang menjadi prajuritmu ada dalam ketenteraanmu. Perisai r  dan ketopong digantungkan padamu; mereka menambah semarakmu. 27:11 Orang Arwad dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling dan orang Gamad di atas menara-menaramu; mereka menggantungkan perisai-perisainya pada tembok-tembokmu sekeliling, mereka membuat keindahanmu sempurna. s  27:12 Tarsis t  berdagang dengan engkau dalam segala macam harta u  yang banyak; mereka menukarkan perak, besi, timah putih dan timah hitam ganti barang-barangmu. 27:13 Yawan, v  Tubal dan Mesekh w  berdagang dengan engkau; mereka menukarkan budak-budak, x  barang-barang tembaga ganti barang-barang daganganmu. 27:14 Dari Bet-Togarma y  mereka menukarkan kuda kereta, kuda tunggang dan bagal ganti barang-barangmu. 27:15 Orang Rodos z  berdagang dengan engkau, banyak daerah pesisir a  menjadi daerah pasaranmu; mereka membawa kepadamu tulang gading b  dan kayu arang sebagai upeti. 27:16 Edom c  berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu; mereka menukarkan permata batu darah, d  kain ungu muda, pakaian berwarna-warna, kain lenan e  halus, karang f  dan batu delima ganti barang-barangmu. 27:17 Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau; mereka menukarkan gandum g  dari Minit, h  mur, madu, minyak dan balsam i  ganti barang-barang daganganmu. j  27:18 Damsyik k  berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu, karena segala macam barangmu l  yang banyak. Anggur dari Helbon, bulu domba dari Sakhar, 27:19 dan anggur ditukarkan mereka ganti barang-barangmu; besi yang sudah dikerjakan dari Uzal, m  n  kayu teja o  dan tebu ada di antara barang-barang daganganmu. 27:20 Dedan p  berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda. 27:21 Arab q  dan semua pemuka Kedar r  berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan; dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau. 27:22 Pedagang Syeba s  dan Raema berdagang dengan engkau; mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah t  dan segala batu permata yang mahal-mahal dan emas u  ganti barang-barangmu. 27:23 Haran, v  Kane, Eden, w  Asyur x  dan Kilmad berdagang dengan engkau. 27:24 Mereka berdagang di pasar-pasarmu dalam jubah-jubah yang maha indah, kain ungu tua, pakaian yang berwarna-warni, permadani yang beraneka warna dan tali berpilin yang teguh. 27:25 Kapal-kapal Tarsis y  membawa barang-barang dagangan ini bagimu. Penuh dengan muatan berat engkau di tengah lautan. z  27:26 Ke lautan luas pendayungmu membawa engkau. Tetapi badai timur a  melandamu di tengah lautan. 27:27 Hartamu, b  barangmu, daganganmu, anak kapalmu dan pelaut-pelautmu, tukang-tukangmu dan pedagang-pedagangmu dengan semua prajurit-prajuritmu yang ada padamu, ya, bersama seluruh penumpang-penumpangmu, terbenam dalam lautan c  pada hari tenggelammu. 27:28 Mendengar teriakan pelautmu gemetarlah d  tanah daratan. 27:29 Mereka turun dari kapalnya, yang mengayun dayung semua. Anak kapal, pelaut semuanya ke daratan lari mereka. 27:30 Ratapan kuat, teriakan pahit diperdengarkan terhadapmu; taruh abu e  di atas kepala, berguling-guling f  dalam debu. g  27:31 Mereka menggundul h  diri, demi engkau, dan melilitkan kain kabung; mereka menangis, i  jiwa merana, karena engkau; suatu ratapan yang pahit. j  27:32 Dalam meratap karena engkau mereka mengucapkan, menangiskan ratapan: k  Siapa seperti Tirus, yang sudah dimusnahkan di tengah lautan? l  27:33 Sesudah barangmu datang dari laut m  engkau mengenyangkan banyak bangsa-bangsa, dengan banyaknya hartamu, n  daganganmu engkau memperkaya raja-raja dunia. 27:34 Sekarang engkau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan laut dan tenggelam di dasar lautan; daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. o  27:35 Orang pesisir p  kaget q  semua melihatmu; raja-rajanya menggigil, mukanya berkerut. r  27:36 Pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit terhadapmu, s  akhir hidupmu mendahsyatkan, dan lenyap t  selamanya engkau."

Yehezkiel 31:1--32:32

Konteks
Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang
31:1 Pada tahun l  kesebelas, dalam bulan yang ketiga, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: m  31:2 "Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya: Di dalam kebesaranmu siapakah yang dapat menyamai engkau? 31:3 Lihat, n  Aku menyamakan engkau 4  dengan pohon aras di Libanon, o  penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali; tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. p  31:4 Sungai-sungai q  membuatnya besar samudera raya membuatnya meninggi; itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu; dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. r  31:5 Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi s  dari segala pohon di padang; ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang lantaran air t  yang melimpah datang. 31:6 Pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara, di bawah cabangnya segala binatang di hutan, melahirkan u  anaknya; dan semuanya bangsa besar duduk bernaung v  di bawahnya. 31:7 Ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang; karena akarnya julur-jalar sampai di air w  yang berlimpah-limpah. 31:8 Pohon-pohon aras x  di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya, juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan y  tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. z  31:9 Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di taman Eden, a  di taman Allah b  segala pohon cemburu padanya. 31:10 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit dan ia menjadi sombong c  karena ketinggiannya, 31:11 maka Aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya 5 ; Aku menghalau d  dia. 31:12 Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, e  akan menebang dia dan membiarkannya; di atas gunung-gunung dan di semua lembah f  cabang-cabangnya berjatuhan dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. g  31:13 Di atas batangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di udara dan di antara cabang-cabangnya h  diam segala binatang di hutan. 31:14 Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya; sebab mereka semuanya telah diserahkan i  ke dalam maut, j  ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. k  31:15 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada hari ia turun ke dunia orang mati, Aku membuat samudera raya berkabung karena dia. Aku mengempang sungai-sungainya, sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia Aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. l  31:16 Mendengar derum kejatuhannya Aku membuat bangsa-bangsa gemetar, m  pada saat Aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dan segala pohon n  taman Eden o  akan merasa terhibur p  di bumi yang paling bawah, q  yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon, yang menghisap banyak air. 31:17 Mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, r  dan mereka yang bernaung di bawahnya di tengah bangsa-bangsa mati juga. 31:18 Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di taman Eden dan engkau telentang di tengah orang-orang yang tak bersunat s  bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya, demikianlah firman Tuhan ALLAH."
Nyanyian ratapan mengenai Firaun
32:1 Pada tahun kedua belas, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: t  32:2 "Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan u  mengenai Firaun 6 , raja Mesir dan katakanlah kepadanya: Engkau menyamakan dirimu dengan singa v  muda di antara bangsa-bangsa. Tetapi engkau seperti buaya w  di laut; x  sungai-sungaimu kaubuat berbuih, engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya. y  32:3 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak, dan mengangkat engkau di dalam pukat-Ku. z  32:4 Kuhempaskan engkau ke tanah, Kulemparkan engkau ke padang. Dan ke atasmu Kusuruh hinggap segala burung di udara, dengan dagingmu a  Kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. 32:5 Dagingmu Kubiarkan berhamburan di atas pegunungan, lembah-lembah b  Aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. 32:6 Bumi Kuberi minum darahmu c  yang mengalir, ya, juga gunung-gunung; dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. d  32:7 Waktu Aku membinasakan engkau, langit akan Kututup dan bintangnya Kubuat berkabut. Matahari Kututup dengan awan dan bulan, cahayanya tak disinarkan. e  32:8 Semua yang bersinar di langit akan Kugelapkan f  demi engkau. Kegelapan Kudatangkan atas tanahmu, g  demikianlah firman Tuhan ALLAH. 32:9 Aku menggelisahkan hati banyak bangsa, kalau Aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa, ke negeri-negeri yang belum kamu kenal. 32:10 Aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu, kalau Aku menetak-netakkan pedang-Ku h  di hadapan mereka. Mereka akan gentar, terus-menerus, masing-masing demi hidupnya, i  pada hari j  kesudahanmu. 32:11 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Pedang k  raja Babel l  akan datang atasmu. m  32:12 Aku akan membuat khalayak pengikutmu berebahan oleh pedang para pahlawan, semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa. n  Kecongkakan Mesir akan dipatahkan dan khalayak pengikutnya semua dipunahkan. o  32:13 Semua binatangnya akan Kubinasakan dari tepi sungai-sungai besar; kaki manusia tidak lagi mengeruhkannya dan di dalamnya tiada hewan p  menggelompar. 32:14 Maka airnya akan Kujernihkan, sungai-sungainya akan Kubuat mengalir seperti minyak, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 32:15 Pada saat Mesir Kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri dan semua penduduknya habis Kumusnahkan, mereka akan tahu bahwa Akulah TUHAN. q  32:16 Inilah ratapan r  yang seharusnya dinyanyikan; kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya; mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak, demikianlah firman Tuhan ALLAH." 32:17 Pada tahun kedua belas, dalam bulan pertama, pada tanggal lima belas bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: s  32:18 "Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan--engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat--mengenai khalayak ramai di Mesir dan turunkanlah t  mereka ke bumi yang paling bawah 7  menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. u  32:19 Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat! v  32:20 Mereka akan rebah di tengah orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang dan seluruh rakyatnya w  yang banyak akan telentang x  bersama dia. 32:21 Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati: y  Mereka telah turun dan telentang, orang-orang yang tidak bersunat z  itu, yang mati terbunuh oleh pedang. 32:22 Di situ Asyur dengan semua sekutunya, sekelilingnya terdapat kuburnya; mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang. 32:23 Kuburnya ditentukan pada bagian yang terdalam dari liang a  dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya; b  mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. 32:24 Di situ Elam c  dan sekeliling kuburnya seluruh rakyatnya yang banyak; mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, d  yaitu yang tanpa disunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. e  Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. f  32:25 Di tengah orang-orang yang mati terbunuh disediakan tempat tidur baginya dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya; mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, g  mati terbunuh oleh pedang. Oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur; mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh. 32:26 Di situ Mesekh dan Tubal h  dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya; mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, sebab mereka menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. 32:27 Mereka tidak dibaringkan bersama pahlawan-pahlawan i  yang mati rebah pada zaman dahulu, yang turun ke dunia orang mati bersama segala senjata perangnya dan yang pedang-pedangnya ditaruh orang di bawah kepalanya serta perisai-perisainya terletak di atas tulang-tulangnya; sebab ketakutan terhadap pahlawan-pahlawan itu meliputi dunia orang-orang hidup. 32:28 Engkau akan telentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. 32:29 Di situ Edom, j  raja-rajanya dan semua pemimpinnya, yang ditempatkan dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, walaupun mereka kuat; mereka dibaringkan dekat orang-orang yang tidak disunat dan dekat orang-orang yang turun ke liang kubur. k  32:30 Di situ pemimpin-pemimpin dari utara, l  semuanya mereka, dan semua orang Sidon, m  yang dengan malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh, walaupun dengan kekuatannya mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka; mereka dibaringkan tanpa disunat n  dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. o  32:31 Firaun akan melihat mereka semuanya dan ia akan merasa terhibur 8  p  dengan nasib khalayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 32:32 Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang yang mati terbunuh oleh pedang. Firaun q  dengan seluruh khalayak ramai yang mengikutinya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. r "

Yehezkiel 39:1-29

Konteks
39:1 Dan engkau, anak manusia, bernubuatlah melawan Gog 9  w  dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menjadi lawanmu, hai Gog raja agung negeri Mesekh x  dan Tubal y  39:2 dan Aku akan menarik dan menuntun engkau dan Aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali z  dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. a  39:3 Aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu b  jatuh dan membuat panah-panahmu c  berjatuhan dari tangan kananmu. 39:4 Di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau; dan engkau akan Kuberikan kepada burung-burung buas d  dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas e  menjadi makanannya. 39:5 Engkau akan rebah di padang, sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. f  39:6 Aku mendatangkan api g  ke atas Magog h  dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir i  dengan aman tenteram, dan mereka akan mengetahui j  bahwa Akulah TUHAN 10 . 39:7 Dan Aku akan menyatakan nama-Ku yang kudus di tengah-tengah umat-Ku Israel dan Aku tidak lagi membiarkan nama-Ku yang kudus dinajiskan, k  sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui l  bahwa Akulah TUHAN, Yang Mahakudus di Israel. m  39:8 Sungguh, pasti datang dan terjadi, yaitu hari n  yang sudah Kufirmankan. 39:9 Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, o  tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya p  selama tujuh tahun 11 . 39:10 Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah kayu api di hutan-hutan, sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas q  orang-orang yang merampas mereka dan menjarah orang-orang yang menjarah mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH. r  39:11 Maka pada hari itu Aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat, di mana ia akan dikubur s  di Israel, yaitu Lembah Penyeberangan di sebelah timur dari laut dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya dan tempat itu akan disebut Lembah Khalayak Ramai Gog. t  39:12 Kaum Israel akan mengubur mereka selama tujuh bulan dengan maksud mentahirkan tanah u  itu. 39:13 Dan seluruh penduduk negeri turut menguburnya dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari Aku menyatakan kemuliaan-Ku, v  demikianlah firman Tuhan ALLAH. 39:14 Beberapa orang dikhususkan untuk terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu untuk mengubur orang-orang yang masih bergelimpangan di atas tanah dengan maksud mentahirkannya. Sesudah lewat yang tujuh bulan itu mereka akan memeriksa tanah itu. 39:15 Kalau mereka menjelajahinya dan seorang menjumpai sepotong tulang manusia, maka ia harus meletakkan batu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur menguburkannya di Lembah khalayak Ramai Gog. 39:16 --Dan ada juga nama kota Hamona--.Dengan demikian mereka mentahirkan tanah itu. 39:17 Dan engkau, anak manusia, beginilah firman Tuhan ALLAH: Katakanlah kepada segala jenis burung-burung w  dan segala binatang buas: Berkumpullah kamu dan datanglah, berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang Kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel; kamu akan makan daging dan minum darah. x  39:18 Daging para pahlawan akan kamu makan dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum, mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba, kambing jantan dan lembu jantan, ternak gemukan dari Basan. y  39:19 Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan korban z  yang Kuadakan bagimu. 39:20 Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuan-Ku dengan makanan: kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang, demikianlah firman Tuhan ALLAH. a  39:21 Aku akan membuat kuasa kemuliaan-Ku berlaku atas bangsa-bangsa dan mereka semua melihat hukuman yang akan Kujatuhkan dan melihat tangan-Ku yang akan memukul mereka. b  39:22 Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allah mereka, mulai hari itu dan seterusnya. 39:23 Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berobah setia terhadap Aku, Aku menyembunyikan wajah-Ku terhadap mereka. Dan Aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. c  39:24 Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka Kuperlakukan mereka dan Kusembunyikan wajah-Ku terhadap mereka. d  39:25 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Sekarang, Aku akan memulihkan e  keadaan Yakub dan akan menyayangi f  seluruh kaum Israel dan cemburu-Ku timbul untuk mempertahankan nama-Ku g  yang kudus. 39:26 Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka, yang dilakukannya terhadap Aku, kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tenteram h  dengan tidak dikejutkan i  oleh apapun, 39:27 dan kalau Aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka dan pada saat Aku menunjukkan kekudusan-Ku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa j  yang banyak. 39:28 Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka k  kembali di tanahnya dan Aku tidak membiarkan seorangpun dari padanya tinggal l  di sana. 39:29 Aku tidak lagi menyembunyikan wajah-Ku m  terhadap mereka, kalau Aku mencurahkan Roh-Ku n  ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH. o "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[36:32]  1 Full Life : GULUNGAN LAIN.

Nas : Yer 36:32

Yeremia dan Barukh mempersiapkan gulungan lain dengan beberapa tambahan. Seiring dengan waktu, lebih banyak lagi ditambah, hingga lengkaplah kitab Yeremia sebagaimana adanya hari ini, sebagian dari Alkitab yang diilhami.

[26:2]  2 Full Life : TIRUS.

Nas : Yeh 26:2

Tirus, ibukota Fenisia, terletak 96 kilometer barat laut Nazaret di pesisir Laut Tengah. Sebagian kota ini adalah sebuah pulau dan sebagian adalah daerah pantai di kaki pegunungan Libanon. Tirus bersukacita atas kejatuhan Yerusalem karena percaya bahwa mereka akan memperoleh keuntungan keuangan karena Yehuda selaku saingan kini sudah tidak ada. Keinginan Tirus akan kekayaan tanpa memikirkan penderitaan yang diakibatkan olehnya pada orang lain mendatangkan hukuman Allah (juga lih. pasal Yes 23:1-18). Kota ini ditaklukkan oleh "banyak bangsa" (ayat Yeh 26:3) yaitu Babel, Persia dan kemudian Yunani di bawah pimpinan Aleksander Agung (332 SM).

[27:1]  3 Full Life : RATAPAN MENGENAI TIRUS.

Nas : Yeh 27:1-36

Tirus mempunyai armada kapal dagang yang besar; pasal ini melukiskan Tirus sebagai kapal yang besar dan indah yang membawa barang dagangan dan harta kepada banyak bangsa. Namun Allah di dalam hukuman-Nya akan merusak kapal itu menjadi berkeping-keping, dan banyak orang akan meratapi kebinasaanya. Bandingkan pasal ini dengan pasal Wahy 18:1-24, di mana Allah membinasakan pusat perdagangan dunia

(lihat cat. --> Wahy 18:2;

lihat cat. --> Wahy 18:4;

lihat cat. --> Wahy 18:7;

lihat cat. --> Wahy 18:9).

[atau ref. Wahy 18:2-9]

[31:3]  4 Full Life : ASYUR.

Nas : Yeh 31:3

(Tidak ada dalam terjemahan baru LAI). Yehezkiel membandingkan situasi Mesir dengan hari-hari kemuliaan dan kejatuhan Asyur. Asyur yang pernah menjadi kekuatan dunia, kini telah dibinasakan oleh Babel, bangsa yang sama yang akan mengalahkan Mesir.

[31:11]  5 Full Life : SELARAS DENGAN KEJAHATANNYA.

Nas : Yeh 31:11

Hukuman-hukuman Allah tidak sewenang-wenang; hukuman-Nya selalu sesuai dengan kejahatan seseorang atau bangsa. Pada saat ini, Allah tidak ingin memberlakukan hukuman tetapi menawarkan pengampunan kepada semua orang yang berbalik kepada-Nya melalui Anak-Nya, Yesus Kristus.

[32:2]  6 Full Life : RATAPAN MENGENAI FIRAUN.

Nas : Yeh 32:2

Ratapan ini mengejek Firaun yang menganggap dirinya sekuat singa atau makhluk laut yang besar; akan tetapi, ia harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Mahatinggi, seperti yang harus dilakukan oleh semua pemimpin dunia akhirnya.

[32:18]  7 Full Life : BUMI YANG PALING BAWAH.

Nas : Yeh 32:18-31

Mesir dilukiskan sebagai turut bersama-sama dalam kuburan bangsa-bangsa lain yang telah dihukum karena kekejaman dan ketidakadilan mereka (ayat Yeh 32:27); para pemimpin perkasa lain yang telah mati akan berbicara tentang Mesir di tempat itu (ayat Yeh 32:21).

[32:31]  8 Full Life : AKAN MERASA TERHIBUR.

Nas : Yeh 32:31

Firaun akan merasa sedikit "terhibur" ketika mengetahui bahwa dirinya tidak sendiri di dalam kubur, merenungkan kebenaran bahwa orang sengsara senang jika ada yang menemani dan bahwa orang terhukum tidak mau menderita sendirian.

[39:1]  9 Full Life : BERNUBUATLAH MELAWAN GOG.

Nas : Yeh 39:1-29

Pasal ini mengulang kembali hukuman Allah atas Gog dan menggambarkan pemusnahan semua musuh Israel. Pasal ini menekankan campur tangan ajaib Allah demi umat-Nya.

[39:6]  10 Full Life : BAHWA AKULAH TUHAN.

Nas : Yeh 39:6

Dengan membinasakan pasukan-pasukan penyerbu dari bangsa-bangsa yang jahat itu, Tuhan akan mewujudkan kemuliaan-Nya sehingga semua orang akan tahu bahwa Dia sendirilah Allah.

[39:9]  11 Full Life : TUJUH TAHUN.

Nas : Yeh 39:9

"Tujuh tahun" di sini (juga lih. ayat Yeh 39:12) mungkin tujuh tahun yang sungguhan, atau mungkin sebuah angka simbolik yang menunjukkan kesempurnaan kebinasaan musuh. Bagaimanapun juga, berita pasal ini jelas: umat Allah pada akhirnya akan menang, dan semua kejahatan serta penderitaan akan dihapuskan.TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA