TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yakobus 5:7-11

5:7 makroyumhsate <3114> (5657) oun <3767> adelfoi <80> ewv <2193> thv <3588> parousiav <3952> tou <3588> kuriou <2962> idou <2400> (5628) o <3588> gewrgov <1092> ekdecetai <1551> (5736) ton <3588> timion <5093> karpon <2590> thv <3588> ghv <1093> makroyumwn <3114> (5723) ep <1909> autw <846> ewv <2193> labh <2983> (5632) proimon <4406> kai <2532> oqimon <3797>

5:8 makroyumhsate <3114> (5657) kai <2532> umeiv <5210> sthrixate <4741> (5657) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> oti <3754> h <3588> parousia <3952> tou <3588> kuriou <2962> hggiken <1448> (5758)

5:9 mh <3361> stenazete <4727> (5720) adelfoi <80> kat <2596> allhlwn <240> ina <2443> mh <3361> kriyhte <2919> (5686) idou <2400> (5628) o <3588> krithv <2923> pro <4253> twn <3588> yurwn <2374> esthken <2476> (5707) <2476> (5758)

5:10 upodeigma <5262> labete <2983> (5628) adelfoi <80> thv <3588> kakopayiav <2552> kai <2532> thv <3588> makroyumiav <3115> touv <3588> profhtav <4396> oi <3739> elalhsan <2980> (5656) en <1722> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962>

5:11 idou <2400> (5628) makarizomen <3106> (5719) touv <3588> upomeinantav <5278> (5660) thn <3588> upomonhn <5281> iwb <2492> hkousate <191> (5656) kai <2532> to <3588> telov <5056> kuriou <2962> eidete <3708> (5627) oti <3754> polusplagcnov <4184> estin <1510> (5748) o <3588> kuriov <2962> kai <2532> oiktirmwn <3629>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA