TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 8:34

8:34 tiv <5101> o <3588> katakrinwn <2632> (5723) <2632> (5694) cristov <5547> [ihsouv] <2424> o <3588> apoyanwn <599> (5631) mallon <3123> de <1161> egeryeiv <1453> (5685) [ek <1537> nekrwn] <3498> ov <3739> estin <1510> (5748) en <1722> dexia <1188> tou <3588> yeou <2316> ov <3739> kai <2532> entugcanei <1793> (5719) uper <5228> hmwn <2257>

Ibrani 7:25

7:25 oyen <3606> kai <2532> swzein <4982> (5721) eiv <1519> to <3588> pantelev <3838> dunatai <1410> (5736) touv <3588> prosercomenouv <4334> (5740) di <1223> autou <846> tw <3588> yew <2316> pantote <3842> zwn <2198> (5723) eiv <1519> to <3588> entugcanein <1793> (5721) uper <5228> autwn <846>

1 Yohanes 3:15

3:15 pav <3956> o <3588> miswn <3404> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> anyrwpoktonov <443> estin <1510> (5748) kai <2532> oidate <1492> (5758) oti <3754> pav <3956> anyrwpoktonov <443> ouk <3756> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166> en <1722> autw <846> menousan <3306> (5723)TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA