TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 8:10-12

8:10 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eyaumasen <2296> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) toiv <3588> akolouyousin <190> (5723) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> par <3844> oudeni <3762> tosauthn <5118> pistin <4102> en <1722> tw <3588> israhl <2474> euron <2147> (5627)

8:11 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> polloi <4183> apo <575> anatolwn <395> kai <2532> dusmwn <1424> hxousin <2240> (5692) kai <2532> anakliyhsontai <347> (5701) meta <3326> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> en <1722> th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

8:12 oi <3588> de <1161> uioi <5207> thv <3588> basileiav <932> ekblhyhsontai <1544> (5701) eiv <1519> to <3588> skotov <4655> to <3588> exwteron <1857> ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA