TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 6:9-13

6:9 outwv <3779> oun <3767> proseucesye <4336> (5737) umeiv <5210> pater <3962> hmwn <2257> o <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> agiasyhtw <37> (5682) to <3588> onoma <3686> sou <4675>

6:10 elyetw <2064> (5628) h <3588> basileia <932> sou <4675> genhyhtw <1096> (5676) to <3588> yelhma <2307> sou <4675> wv <5613> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> epi <1909> ghv <1093>

6:11 ton <3588> arton <740> hmwn <2257> ton <3588> epiousion <1967> dov <1325> (5628) hmin <2254> shmeron <4594>

6:12 kai <2532> afev <863> (5628) hmin <2254> ta <3588> ofeilhmata <3783> hmwn <2257> wv <5613> kai <2532> hmeiv <2249> afhkamen <863> (5656) toiv <3588> ofeiletaiv <3781> hmwn <2257>

6:13 kai <2532> mh <3361> eisenegkhv <1533> (5661) hmav <2248> eiv <1519> peirasmon <3986> alla <235> rusai <4506> (5663) hmav <2248> apo <575> tou <3588> ponhrou <4190>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA