TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 4:18-22

4:18 peripatwn <4043> (5723) de <1161> para <3844> thn <3588> yalassan <2281> thv <3588> galilaiav <1056> eiden <1492> (5627) duo <1417> adelfouv <80> simwna <4613> ton <3588> legomenon <3004> (5746) petron <4074> kai <2532> andrean <406> ton <3588> adelfon <80> autou <846> ballontav <906> (5723) amfiblhstron <293> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> hsan <1510> (5713) gar <1063> alieiv <231>

4:19 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> deute <1205> (5773) opisw <3694> mou <3450> kai <2532> poihsw <4160> (5692) umav <5209> alieiv <231> anyrwpwn <444>

4:20 oi <3588> de <1161> euyewv <2112> afentev <863> (5631) ta <3588> diktua <1350> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846>

4:21 kai <2532> probav <4260> (5631) ekeiyen <1564> eiden <1492> (5627) allouv <243> duo <1417> adelfouv <80> iakwbon <2385> ton <3588> tou <3588> zebedaiou <2199> kai <2532> iwannhn <2491> ton <3588> adelfon <80> autou <846> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> meta <3326> zebedaiou <2199> tou <3588> patrov <3962> autwn <846> katartizontav <2675> (5723) ta <3588> diktua <1350> autwn <846> kai <2532> ekalesen <2564> (5656) autouv <846>

4:22 oi <3588> de <1161> euyewv <2112> afentev <863> (5631) to <3588> ploion <4143> kai <2532> ton <3588> patera <3962> autwn <846> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846>

Markus 1:16-20

1:16 kai <2532> paragwn <3855> (5723) para <3844> thn <3588> yalassan <2281> thv <3588> galilaiav <1056> eiden <1492> (5627) simwna <4613> kai <2532> andrean <406> ton <3588> adelfon <80> simwnov <4613> amfiballontav <906> (5723) en <1722> th <3588> yalassh <2281> hsan <1510> (5713) gar <1063> alieiv <231>

1:17 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> deute <1205> (5773) opisw <3694> mou <3450> kai <2532> poihsw <4160> (5692) umav <5209> genesyai <1096> (5635) alieiv <231> anyrwpwn <444>

1:18 kai <2532> euyuv <2117> afentev <863> (5631) ta <3588> diktua <1350> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846>

1:19 kai <2532> probav <4260> (5631) oligon <3641> eiden <1492> (5627) iakwbon <2385> ton <3588> tou <3588> zebedaiou <2199> kai <2532> iwannhn <2491> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> autouv <846> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> katartizontav <2675> (5723) ta <3588> diktua <1350>

1:20 kai <2532> euyuv <2117> ekalesen <2564> (5656) autouv <846> kai <2532> afentev <863> (5631) ton <3588> patera <3962> autwn <846> zebedaion <2199> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> meta <3326> twn <3588> misywtwn <3411> aphlyon <565> (5627) opisw <3694> autou <846>

Lukas 5:1-11

5:1 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> ton <3588> oclon <3793> epikeisyai <1945> (5738) autw <846> kai <2532> akouein <191> (5721) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) estwv <2476> (5761) para <3844> thn <3588> limnhn <3041> gennhsaret <1082>

5:2 kai <2532> eiden <1492> (5627) ploia <4143> duo <1417> estwta <2476> (5761) para <3844> thn <3588> limnhn <3041> oi <3588> de <1161> alieiv <231> ap <575> autwn <846> apobantev <576> (5631) eplunon <4150> (5707) ta <3588> diktua <1350>

5:3 embav <1684> (5631) de <1161> eiv <1519> en <1520> twn <3588> ploiwn <4143> o <3739> hn <1510> (5713) simwnov <4613> hrwthsen <2065> (5656) auton <846> apo <575> thv <3588> ghv <1093> epanagagein <1877> (5629) oligon <3641> kayisav <2523> (5660) de <1161> ek <1537> tou <3588> ploiou <4143> edidasken <1321> (5707) touv <3588> oclouv <3793>

5:4 wv <5613> de <1161> epausato <3973> (5668) lalwn <2980> (5723) eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> simwna <4613> epanagage <1877> (5628) eiv <1519> to <3588> bayov <899> kai <2532> calasate <5465> (5657) ta <3588> diktua <1350> umwn <5216> eiv <1519> agran <61>

5:5 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) simwn <4613> eipen <2036> (5627) epistata <1988> di <1223> olhv <3650> nuktov <3571> kopiasantev <2872> (5660) ouden <3762> elabomen <2983> (5627) epi <1909> de <1161> tw <3588> rhmati <4487> sou <4675> calasw <5465> (5692) ta <3588> diktua <1350>

5:6 kai <2532> touto <5124> poihsantev <4160> (5660) sunekleisan <4788> (5656) plhyov <4128> icyuwn <2486> polu <4183> dierrhsseto <1284> (5712) de <1161> ta <3588> diktua <1350> autwn <846>

5:7 kai <2532> kateneusan <2656> (5656) toiv <3588> metocoiv <3353> en <1722> tw <3588> eterw <2087> ploiw <4143> tou <3588> elyontav <2064> (5631) sullabesyai <4815> (5641) autoiv <846> kai <2532> hlyon <2064> (5627) kai <2532> eplhsan <4130> (5656) amfotera <297> ta <3588> ploia <4143> wste <5620> buyizesyai <1036> (5745) auta <846>

5:8 idwn <1492> (5631) de <1161> simwn <4613> petrov <4074> prosepesen <4363> (5627) toiv <3588> gonasin <1119> ihsou <2424> legwn <3004> (5723) exelye <1831> (5628) ap <575> emou <1700> oti <3754> anhr <435> amartwlov <268> eimi <1510> (5748) kurie <2962>

5:9 yambov <2285> gar <1063> periescen <4023> (5627) auton <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> sun <4862> autw <846> epi <1909> th <3588> agra <61> twn <3588> icyuwn <2486> wn <3739> sunelabon <4815> (5627)

5:10 omoiwv <3668> de <1161> kai <2532> iakwbon <2385> kai <2532> iwannhn <2491> uiouv <5207> zebedaiou <2199> oi <3739> hsan <1510> (5713) koinwnoi <2844> tw <3588> simwni <4613> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> simwna <4613> ihsouv <2424> mh <3361> fobou <5399> (5737) apo <575> tou <3588> nun <3568> anyrwpouv <444> esh <1510> (5704) zwgrwn <2221> (5723)

5:11 kai <2532> katagagontev <2609> (5631) ta <3588> ploia <4143> epi <1909> thn <3588> ghn <1093> afentev <863> (5631) panta <3956> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA