TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 28:1-10

28:1 oqe <3796> de <1161> sabbatwn <4521> th <3588> epifwskoush <2020> (5723) eiv <1519> mian <1520> sabbatwn <4521> hlyen <2064> (5627) maria <3137> h <3588> magdalhnh <3094> kai <2532> h <3588> allh <243> maria <3137> yewrhsai <2334> (5658) ton <3588> tafon <5028>

28:2 kai <2532> idou <2400> (5628) seismov <4578> egeneto <1096> (5633) megav <3173> aggelov <32> gar <1063> kuriou <2962> katabav <2597> (5631) ex <1537> ouranou <3772> kai <2532> proselywn <4334> (5631) apekulisen <617> (5656) ton <3588> liyon <3037> kai <2532> ekayhto <2521> (5711) epanw <1883> autou <846>

28:3 hn <1510> (5713) de <1161> h <3588> eidea <2397> autou <846> wv <5613> astraph <796> kai <2532> to <3588> enduma <1742> autou <846> leukon <3022> wv <5613> ciwn <5510>

28:4 apo <575> de <1161> tou <3588> fobou <5401> autou <846> eseisyhsan <4579> (5681) oi <3588> thrountev <5083> (5723) kai <2532> egenhyhsan <1096> (5675) wv <5613> nekroi <3498>

28:5 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> aggelov <32> eipen <2036> (5627) taiv <3588> gunaixin <1135> mh <3361> fobeisye <5399> (5737) umeiv <5210> oida <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> ihsoun <2424> ton <3588> estaurwmenon <4717> (5772) zhteite <2212> (5719)

28:6 ouk <3756> estin <1510> (5748) wde <5602> hgeryh <1453> (5681) gar <1063> kaywv <2531> eipen <2036> (5627) deute <1205> (5773) idete <1492> (5628) ton <3588> topon <5117> opou <3699> ekeito <2749> (5711)

28:7 kai <2532> tacu <5035> poreuyeisai <4198> (5679) eipate <2036> (5628) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> oti <3754> hgeryh <1453> (5681) apo <575> twn <3588> nekrwn <3498> kai <2532> idou <2400> (5628) proagei <4254> (5719) umav <5209> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> ekei <1563> auton <846> oqesye <3700> (5695) idou <2400> (5628) eipon <2036> (5627) umin <5213>

28:8 kai <2532> apelyousai <565> (5631) tacu <5035> apo <575> tou <3588> mnhmeiou <3419> meta <3326> fobou <5401> kai <2532> carav <5479> megalhv <3173> edramon <5143> (5627) apaggeilai <518> (5658) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846>

28:9 kai <2532> idou <2400> (5628) ihsouv <2424> uphnthsen <5221> (5656) autaiv <846> legwn <3004> (5723) cairete <5463> (5720) ai <3588> de <1161> proselyousai <4334> (5631) ekrathsan <2902> (5656) autou <846> touv <3588> podav <4228> kai <2532> prosekunhsan <4352> (5656) autw <846>

28:10 tote <5119> legei <3004> (5719) autaiv <846> o <3588> ihsouv <2424> mh <3361> fobeisye <5399> (5737) upagete <5217> (5720) apaggeilate <518> (5657) toiv <3588> adelfoiv <80> mou <3450> ina <2443> apelywsin <565> (5632) eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> kakei <2546> me <3165> oqontai <3700> (5695)TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA