TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 1:29-34

1:29 kai <2532> euyuv <2117> ek <1537> thv <3588> sunagwghv <4864> exelyontev <1831> (5631) hlyon <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> simwnov <4613> kai <2532> andreou <406> meta <3326> iakwbou <2385> kai <2532> iwannou <2491>

1:30 h <3588> de <1161> penyera <3994> simwnov <4613> katekeito <2621> (5711) puressousa <4445> (5723) kai <2532> euyuv <2117> legousin <3004> (5719) autw <846> peri <4012> authv <846>

1:31 kai <2532> proselywn <4334> (5631) hgeiren <1453> (5656) authn <846> krathsav <2902> (5660) thv <3588> ceirov <5495> kai <2532> afhken <863> (5656) authn <846> o <3588> puretov <4446> kai <2532> dihkonei <1247> (5707) autoiv <846>

1:32 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) ote <3753> edusen <1416> (5656) o <3588> hliov <2246> eferon <5342> (5707) prov <4314> auton <846> pantav <3956> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) kai <2532> touv <3588> daimonizomenouv <1139> (5740)

1:33 kai <2532> hn <1510> (5713) olh <3650> h <3588> poliv <4172> episunhgmenh <1996> (5772) prov <4314> thn <3588> yuran <2374>

1:34 kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) pollouv <4183> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) poikilaiv <4164> nosoiv <3554> kai <2532> daimonia <1140> polla <4183> exebalen <1544> (5627) kai <2532> ouk <3756> hfien <863> (5707) lalein <2980> (5721) ta <3588> daimonia <1140> oti <3754> hdeisan <1492> (5715) auton <846> [criston <5547> einai] <1510> (5750)TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA