TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 1:21-39

1:21 kai <2532> eisporeuontai <1531> (5736) eiv <1519> kafarnaoum <2584> kai <2532> euyuv <2117> toiv <3588> sabbasin <4521> eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> edidasken <1321> (5707)

1:22 kai <2532> exeplhssonto <1605> (5712) epi <1909> th <3588> didach <1322> autou <846> hn <1510> (5713) gar <1063> didaskwn <1321> (5723) autouv <846> wv <5613> exousian <1849> ecwn <2192> (5723) kai <2532> ouc <3756> wv <5613> oi <3588> grammateiv <1122>

1:23 kai <2532> euyuv <2117> hn <1510> (5713) en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> autwn <846> anyrwpov <444> en <1722> pneumati <4151> akayartw <169> kai <2532> anekraxen <349> (5656)

1:24 legwn <3004> (5723) ti <5101> hmin <2254> kai <2532> soi <4671> ihsou <2424> nazarhne <3479> hlyev <2064> (5627) apolesai <622> (5658) hmav <2248> oida <1492> (5758) se <4571> tiv <5101> ei <1510> (5748) o <3588> agiov <40> tou <3588> yeou <2316>

1:25 kai <2532> epetimhsen <2008> (5656) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> [legwn] <3004> (5723) fimwyhti <5392> (5682) kai <2532> exelye <1831> (5628) ex <1537> autou <846>

1:26 kai <2532> sparaxan <4682> (5660) auton <846> to <3588> pneuma <4151> to <3588> akayarton <169> kai <2532> fwnhsan <5455> (5660) fwnh <5456> megalh <3173> exhlyen <1831> (5627) ex <1537> autou <846>

1:27 kai <2532> eyambhyhsan <2284> (5681) apantev <537> wste <5620> suzhtein <4802> (5721) autouv <846> legontav <3004> (5723) ti <5101> estin <1510> (5748) touto <5124> didach <1322> kainh <2537> kat <2596> exousian <1849> kai <2532> toiv <3588> pneumasin <4151> toiv <3588> akayartoiv <169> epitassei <2004> (5719) kai <2532> upakouousin <5219> (5719) autw <846>

1:28 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) h <3588> akoh <189> autou <846> euyuv <2117> pantacou <3837> eiv <1519> olhn <3650> thn <3588> pericwron <4066> thv <3588> galilaiav <1056>

1:29 kai <2532> euyuv <2117> ek <1537> thv <3588> sunagwghv <4864> exelyontev <1831> (5631) hlyon <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> simwnov <4613> kai <2532> andreou <406> meta <3326> iakwbou <2385> kai <2532> iwannou <2491>

1:30 h <3588> de <1161> penyera <3994> simwnov <4613> katekeito <2621> (5711) puressousa <4445> (5723) kai <2532> euyuv <2117> legousin <3004> (5719) autw <846> peri <4012> authv <846>

1:31 kai <2532> proselywn <4334> (5631) hgeiren <1453> (5656) authn <846> krathsav <2902> (5660) thv <3588> ceirov <5495> kai <2532> afhken <863> (5656) authn <846> o <3588> puretov <4446> kai <2532> dihkonei <1247> (5707) autoiv <846>

1:32 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) ote <3753> edusen <1416> (5656) o <3588> hliov <2246> eferon <5342> (5707) prov <4314> auton <846> pantav <3956> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) kai <2532> touv <3588> daimonizomenouv <1139> (5740)

1:33 kai <2532> hn <1510> (5713) olh <3650> h <3588> poliv <4172> episunhgmenh <1996> (5772) prov <4314> thn <3588> yuran <2374>

1:34 kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) pollouv <4183> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) poikilaiv <4164> nosoiv <3554> kai <2532> daimonia <1140> polla <4183> exebalen <1544> (5627) kai <2532> ouk <3756> hfien <863> (5707) lalein <2980> (5721) ta <3588> daimonia <1140> oti <3754> hdeisan <1492> (5715) auton <846> [criston <5547> einai] <1510> (5750)

1:35 kai <2532> prwi <4404> ennuca <1773> lian <3029> anastav <450> (5631) exhlyen <1831> (5627) [kai <2532> aphlyen] <565> (5627) eiv <1519> erhmon <2048> topon <5117> kakei <2546> proshuceto <4336> (5711)

1:36 kai <2532> katediwxen <2614> (5656) auton <846> simwn <4613> kai <2532> oi <3588> met <3326> autou <846>

1:37 kai <2532> euron <2147> (5627) auton <846> kai <2532> legousin <3004> (5719) autw <846> oti <3754> pantev <3956> zhtousin <2212> (5719) se <4571>

1:38 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> agwmen <71> (5725) allacou <237> eiv <1519> tav <3588> ecomenav <2192> (5746) kwmopoleiv <2969> ina <2443> kai <2532> ekei <1563> khruxw <2784> (5661) eiv <1519> touto <5124> gar <1063> exhlyon <1831> (5627)

1:39 kai <2532> hlyen <2064> (5627) khrusswn <2784> (5723) eiv <1519> tav <3588> sunagwgav <4864> autwn <846> eiv <1519> olhn <3650> thn <3588> galilaian <1056> kai <2532> ta <3588> daimonia <1140> ekballwn <1544> (5723)TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA