TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 1:15

1:15 [kai <2532> legwn] <3004> (5723) oti <3754> peplhrwtai <4137> (5769) o <3588> kairov <2540> kai <2532> hggiken <1448> (5758) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> metanoeite <3340> (5720) kai <2532> pisteuete <4100> (5720) en <1722> tw <3588> euaggeliw <2098>

Lukas 13:3

13:3 ouci <3780> legw <3004> (5719) umin <5213> all <235> ean <1437> mh <3361> metanohte <3340> (5725) pantev <3956> omoiwv <3668> apoleisye <622> (5698)

Lukas 13:5

13:5 ouci <3780> legw <3004> (5719) umin <5213> all <235> ean <1437> mh <3361> metanohshte <3340> (5661) pantev <3956> wsautwv <5615> apoleisye <622> (5698)

Kisah Para Rasul 2:38

2:38 petrov <4074> de <1161> prov <4314> autouv <846> metanohsate <3340> (5657) kai <2532> baptisyhtw <907> (5682) ekastov <1538> umwn <5216> en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> afesin <859> twn <3588> amartiwn <266> umwn <5216> kai <2532> lhmqesye <2983> (5695) thn <3588> dwrean <1431> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151>

Kisah Para Rasul 3:19

3:19 metanohsate <3340> (5657) oun <3767> kai <2532> epistreqate <1994> (5657) prov <4314> to <3588> exaleifyhnai <1813> (5683) umwn <5216> tav <3588> amartiav <266> (3-20) opwv <3704> an <302> elywsin <2064> (5632) kairoi <2540> anaquxewv <403> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> kuriou <2962>

Kisah Para Rasul 11:21

11:21 kai <2532> hn <1510> (5713) ceir <5495> kuriou <2962> met <3326> autwn <846> poluv <4183> te <5037> ariymov <706> o <3588> pisteusav <4100> (5660) epestreqen <1994> (5656) epi <1909> ton <3588> kurion <2962>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA