TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 1:5-25

1:5 egeneto <1096> (5633) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> hrwdou <2264> basilewv <935> thv <3588> ioudaiav <2449> iereuv <2409> tiv <5100> onomati <3686> zacariav <2197> ex <1537> efhmeriav <2183> abia <7> kai <2532> gunh <1135> autw <846> ek <1537> twn <3588> yugaterwn <2364> aarwn <2> kai <2532> to <3588> onoma <3686> authv <846> elisabet <1665>

1:6 hsan <1510> (5713) de <1161> dikaioi <1342> amfoteroi <297> enantion <1726> tou <3588> yeou <2316> poreuomenoi <4198> (5740) en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> entolaiv <1785> kai <2532> dikaiwmasin <1345> tou <3588> kuriou <2962> amemptoi <273>

1:7 kai <2532> ouk <3756> hn <1510> (5713) autoiv <846> teknon <5043> kayoti <2530> hn <1510> (5713) [h] <3588> elisabet <1665> steira <4723> kai <2532> amfoteroi <297> probebhkotev <4260> (5761) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> autwn <846> hsan <1510> (5713)

1:8 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> ierateuein <2407> (5721) auton <846> en <1722> th <3588> taxei <5010> thv <3588> efhmeriav <2183> autou <846> enanti <1725> tou <3588> yeou <2316>

1:9 kata <2596> to <3588> eyov <1485> thv <3588> ierateiav <2405> elacen <2975> (5627) tou <3588> yumiasai <2370> (5658) eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> ton <3588> naon <3485> tou <3588> kuriou <2962>

1:10 kai <2532> pan <3956> to <3588> plhyov <4128> hn <1510> (5713) tou <3588> laou <2992> proseucomenon <4336> (5740) exw <1854> th <3588> wra <5610> tou <3588> yumiamatov <2368>

1:11 wfyh <3700> (5681) de <1161> autw <846> aggelov <32> kuriou <2962> estwv <2476> (5761) ek <1537> dexiwn <1188> tou <3588> yusiasthriou <2379> tou <3588> yumiamatov <2368>

1:12 kai <2532> etaracyh <5015> (5681) zacariav <2197> idwn <1492> (5631) kai <2532> fobov <5401> epepesen <1968> (5627) ep <1909> auton <846>

1:13 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> auton <846> o <3588> aggelov <32> mh <3361> fobou <5399> (5737) zacaria <2197> dioti <1360> eishkousyh <1522> (5681) h <3588> dehsiv <1162> sou <4675> kai <2532> h <3588> gunh <1135> sou <4675> elisabet <1665> gennhsei <1080> (5692) uion <5207> soi <4671> kai <2532> kaleseiv <2564> (5692) to <3588> onoma <3686> autou <846> iwannhn <2491>

1:14 kai <2532> estai <1510> (5704) cara <5479> soi <4671> kai <2532> agalliasiv <20> kai <2532> polloi <4183> epi <1909> th <3588> genesei <1078> autou <846> carhsontai <5463> (5690)

1:15 estai <1510> (5704) gar <1063> megav <3173> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> oinon <3631> kai <2532> sikera <4608> ou <3756> mh <3361> pih <4095> (5632) kai <2532> pneumatov <4151> agiou <40> plhsyhsetai <4130> (5701) eti <2089> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> autou <846>

1:16 kai <2532> pollouv <4183> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> epistreqei <1994> (5692) epi <1909> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> autwn <846>

1:17 kai <2532> autov <846> proeleusetai <4281> (5695) enwpion <1799> autou <846> en <1722> pneumati <4151> kai <2532> dunamei <1411> hliou <2243> epistreqai <1994> (5658) kardiav <2588> paterwn <3962> epi <1909> tekna <5043> kai <2532> apeiyeiv <545> en <1722> fronhsei <5428> dikaiwn <1342> etoimasai <2090> (5658) kuriw <2962> laon <2992> kateskeuasmenon <2680> (5772)

1:18 kai <2532> eipen <2036> (5627) zacariav <2197> prov <4314> ton <3588> aggelon <32> kata <2596> ti <5101> gnwsomai <1097> (5695) touto <5124> egw <1473> gar <1063> eimi <1510> (5748) presbuthv <4246> kai <2532> h <3588> gunh <1135> mou <3450> probebhkuia <4260> (5761) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> authv <846>

1:19 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> aggelov <32> eipen <2036> (5627) autw <846> egw <1473> eimi <1510> (5748) gabrihl <1043> o <3588> paresthkwv <3936> (5761) enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> apestalhn <649> (5648) lalhsai <2980> (5658) prov <4314> se <4571> kai <2532> euaggelisasyai <2097> (5670) soi <4671> tauta <5023>

1:20 kai <2532> idou <2400> (5628) esh <1510> (5704) siwpwn <4623> (5723) kai <2532> mh <3361> dunamenov <1410> (5740) lalhsai <2980> (5658) acri <891> hv <3739> hmerav <2250> genhtai <1096> (5638) tauta <5023> any <473> wn <3739> ouk <3756> episteusav <4100> (5656) toiv <3588> logoiv <3056> mou <3450> oitinev <3748> plhrwyhsontai <4137> (5701) eiv <1519> ton <3588> kairon <2540> autwn <846>

1:21 kai <2532> hn <1510> (5713) o <3588> laov <2992> prosdokwn <4328> (5723) ton <3588> zacarian <2197> kai <2532> eyaumazon <2296> (5707) en <1722> tw <3588> cronizein <5549> (5721) en <1722> tw <3588> naw <3485> auton <846>

1:22 exelywn <1831> (5631) de <1161> ouk <3756> edunato <1410> (5711) lalhsai <2980> (5658) autoiv <846> kai <2532> epegnwsan <1921> (5627) oti <3754> optasian <3701> ewraken <3708> (5758) en <1722> tw <3588> naw <3485> kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) dianeuwn <1269> (5723) autoiv <846> kai <2532> diemenen <1265> (5707) kwfov <2974>

1:23 kai <2532> egeneto <1096> (5633) wv <5613> eplhsyhsan <4130> (5681) ai <3588> hmerai <2250> thv <3588> leitourgiav <3009> autou <846> aphlyen <565> (5627) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

1:24 meta <3326> de <1161> tautav <3778> tav <3588> hmerav <2250> sunelaben <4815> (5627) elisabet <1665> h <3588> gunh <1135> autou <846> kai <2532> periekruben <4032> (5707) eauthn <1438> mhnav <3376> pente <4002> legousa <3004> (5723)

1:25 oti <3754> outwv <3779> moi <3427> pepoihken <4160> (5758) kuriov <2962> en <1722> hmeraiv <2250> aiv <3739> epeiden <1896> (5627) afelein <851> (5629) oneidov <3681> mou <3450> en <1722> anyrwpoiv <444>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA