TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 45:1-13

45:1 <0251> wyxa <0413> la <03130> Powy <03045> edwthb <0854> wta <0376> sya <05975> dme <03808> alw <05921> ylem <0376> sya <03605> lk <03318> wayuwh <07121> arqyw <05921> wyle <05324> Mybunh <03605> lkl <0662> qpathl <03130> Powy <03201> lky <03808> alw(45:1)

45:1 kai <2532> ouk <3364> hdunato <1410> iwshf <2501> anecesyai pantwn <3956> twn <3588> paresthkotwn <3936> autw <846> all <235> eipen exaposteilate <1821> pantav <3956> ap <575> emou <1473> kai <2532> ou <3364> pareisthkei <3936> oudeiv <3762> eti <2089> tw <3588> iwshf <2501> hnika <2259> anegnwrizeto toiv <3588> adelfoiv <80> autou <846>

45:2 <06547> herp <01004> tyb <08085> emsyw <04713> Myrum <08085> wemsyw <01065> ykbb <06963> wlq <0853> ta <05414> Ntyw(45:2)

45:2 kai <2532> afhken fwnhn <5456> meta <3326> klauymou <2805> hkousan <191> de <1161> pantev <3956> oi <3588> aiguptioi <124> kai <2532> akouston egeneto <1096> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> faraw <5328>

45:3 <06440> wynpm <0926> wlhbn <03588> yk <0853> wta <06030> twnel <0251> wyxa <03201> wlky <03808> alw <02416> yx <01> yba <05750> dweh <03130> Powy <0589> yna <0251> wyxa <0413> la <03130> Powy <0559> rmayw(45:3)

45:3 eipen de <1161> iwshf <2501> prov <4314> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> egw <1473> eimi <1510> iwshf <2501> eti <2089> o <3588> pathr <3962> mou <1473> zh <2198> kai <2532> ouk <3364> edunanto <1410> oi <3588> adelfoi <80> apokriyhnai autw <846> etaracyhsan <5015> gar <1063>

45:4 <04714> hmyrum <0853> yta <04376> Mtrkm <0834> rsa <0251> Mkyxa <03130> Powy <0589> yna <0559> rmayw <05066> wsgyw <0413> yla <04994> an <05066> wsg <0251> wyxa <0413> la <03130> Powy <0559> rmayw(45:4)

45:4 eipen de <1161> iwshf <2501> prov <4314> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> eggisate <1448> prov <4314> me <1473> kai <2532> hggisan <1448> kai <2532> eipen egw <1473> eimi <1510> iwshf <2501> o <3588> adelfov <80> umwn <4771> on <3739> apedosye <591> eiv <1519> aigupton <125>

45:5 <06440> Mkynpl <0430> Myhla <07971> ynxls <04241> hyxml <03588> yk <02008> hnh <0853> yta <04376> Mtrkm <03588> yk <05869> Mkynyeb <02734> rxy <0408> law <06087> wbuet <0408> la <06258> htew(45:5)

45:5 nun <3568> oun <3767> mh <3165> lupeisye <3076> mhde <3366> sklhron <4642> umin <4771> fanhtw <5316> oti <3754> apedosye <591> me <1473> wde <3592> eiv <1519> gar <1063> zwhn <2222> apesteilen <649> me <1473> o <3588> yeov <2316> emprosyen <1715> umwn <4771>

45:6 <07105> ryuqw <02758> syrx <0369> Nya <0834> rsa <08141> Myns <02568> smx <05750> dwew <0776> Urah <07130> brqb <07458> berh <08141> Mytns <02088> hz <03588> yk(45:6)

45:6 touto <3778> gar <1063> deuteron <1208> etov <2094> limov <3042> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> eti <2089> loipa pente <4002> eth <2094> en <1722> oiv <3739> ouk <3364> estai <1510> arotriasiv oude <3761> amhtov

45:7 <01419> hldg <06413> hjylpl <0> Mkl <02421> twyxhlw <0776> Urab <07611> tyras <0> Mkl <07760> Mwvl <06440> Mkynpl <0430> Myhla <07971> ynxlsyw(45:7)

45:7 apesteilen <649> gar <1063> me <1473> o <3588> yeov <2316> emprosyen <1715> umwn <4771> upoleipesyai <5275> umwn <4771> kataleimma <2640> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ekyreqai <1625> umwn <4771> kataleiqin megalhn <3173>

45:8 <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lkb <04910> lsmw <01004> wtyb <03605> lkl <0113> Nwdalw <06547> herpl <01> bal <07760> ynmyvyw <0430> Myhlah <03588> yk <02008> hnh <0853> yta <07971> Mtxls <0859> Mta <03808> al <06258> htew(45:8)

45:8 nun <3568> oun <3767> ouc <3364> umeiv <4771> me <1473> apestalkate <649> wde <3592> all <235> h <2228> o <3588> yeov <2316> kai <2532> epoihsen <4160> me <1473> wv <3739> patera <3962> faraw <5328> kai <2532> kurion <2962> pantov <3956> tou <3588> oikou <3624> autou <846> kai <2532> arconta <758> pashv <3956> ghv <1065> aiguptou <125>

45:9 <05975> dmet <0408> la <0413> yla <03381> hdr <04714> Myrum <03605> lkl <0113> Nwdal <0430> Myhla <07760> ynmv <03130> Powy <01121> Knb <0559> rma <03541> hk <0413> wyla <0559> Mtrmaw <01> yba <0413> la <05927> wlew <04116> wrhm(45:9)

45:9 speusantev <4692> oun <3767> anabhte <305> prov <4314> ton <3588> patera <3962> mou <1473> kai <2532> eipate autw <846> tade <3592> legei <3004> o <3588> uiov <5207> sou <4771> iwshf <2501> epoihsen <4160> me <1473> o <3588> yeov <2316> kurion <2962> pashv <3956> ghv <1065> aiguptou <125> katabhyi <2597> oun <3767> prov <4314> me <1473> kai <2532> mh <3165> meinhv <3306>

45:10 <0> Kl <0834> rsa <03605> lkw <01241> Krqbw <06629> Knauw <01121> Kynb <01121> ynbw <01121> Kynbw <0859> hta <0413> yla <07138> bwrq <01961> tyyhw <01657> Nsg <0776> Urab <03427> tbsyw(45:10)

45:10 kai <2532> katoikhseiv en <1722> gh <1065> gesem arabiav <688> kai <2532> esh <1510> egguv <1451> mou <1473> su <4771> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> sou <4771> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> twn <3588> uiwn <5207> sou <4771> ta <3588> probata <4263> sou <4771> kai <2532> ai <3588> boev <1016> sou <4771> kai <2532> osa <3745> soi <4771> estin <1510>

45:11 <0> Kl <0834> rsa <03605> lkw <01004> Ktybw <0859> hta <03423> srwt <06435> Np <07458> ber <08141> Myns <02568> smx <05750> dwe <03588> yk <08033> Ms <0853> Kta <03557> ytlklkw(45:11)

45:11 kai <2532> ekyreqw <1625> se <4771> ekei <1563> eti <2089> gar <1063> pente <4002> eth <2094> limov <3042> ina <2443> mh <3165> ektribhv su <4771> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> sou <4771> kai <2532> panta <3956> ta <3588> uparconta <5225> sou <4771>

45:12 <0413> Mkyla <01696> rbdmh <06310> yp <03588> yk <01144> Nymynb <0251> yxa <05869> ynyew <07200> twar <05869> Mkynye <02009> hnhw(45:12)

45:12 idou <2400> oi <3588> ofyalmoi <3788> umwn <4771> blepousin <991> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> beniamin <958> tou <3588> adelfou <80> mou <1473> oti <3754> to <3588> stoma <4750> mou <1473> to <3588> laloun <2980> prov <4314> umav <4771>

45:13 <02008> hnh <01> yba <0853> ta <03381> Mtdrwhw <04116> Mtrhmw <07200> Mtyar <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <04714> Myrumb <03519> ydwbk <03605> lk <0853> ta <01> ybal <05046> Mtdghw(45:13)

45:13 apaggeilate oun <3767> tw <3588> patri <3962> mou <1473> pasan <3956> thn <3588> doxan <1391> mou <1473> thn <3588> en <1722> aiguptw <125> kai <2532> osa <3745> eidete <3708> kai <2532> tacunantev katagagete <2609> ton <3588> patera <3962> mou <1473> wde <3592>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA