TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 37:12-36

37:12 <07927> Mksb <01> Mhyba <06629> Nau <0853> ta <07462> twerl <0251> wyxa <01980> wklyw(37:12)

37:12 eporeuyhsan <4198> de <1161> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> boskein <1006> ta <3588> probata <4263> tou <3588> patrov <3962> autwn <846> eiv <1519> sucem <4966>

37:13 <02009> ynnh <0> wl <0559> rmayw <0413> Mhyla <07971> Kxlsaw <01980> hkl <07927> Mksb <07462> Myer <0251> Kyxa <03808> awlh <03130> Powy <0413> la <03478> larvy <0559> rmayw(37:13)

37:13 kai <2532> eipen israhl <2474> prov <4314> iwshf <2501> ouc <3364> oi <3588> adelfoi <80> sou <4771> poimainousin <4165> en <1722> sucem <4966> deuro <1204> aposteilw <649> se <4771> prov <4314> autouv <846> eipen de <1161> autw <846> idou <2400> egw <1473>

37:14 <07927> hmks <0935> abyw <02275> Nwrbx <06010> qmem <07971> whxlsyw <01697> rbd <07725> ynbshw <06629> Nauh <07965> Mwls <0853> taw <0251> Kyxa <07965> Mwls <0853> ta <07200> har <04994> an <01980> Kl <0> wl <0559> rmayw(37:14)

37:14 eipen de <1161> autw <846> israhl <2474> poreuyeiv <4198> ide <3708> ei <1487> ugiainousin <5198> oi <3588> adelfoi <80> sou <4771> kai <2532> ta <3588> probata <4263> kai <2532> anaggeilon <312> moi <1473> kai <2532> apesteilen <649> auton <846> ek <1537> thv <3588> koiladov thv <3588> cebrwn kai <2532> hlyen <2064> eiv <1519> sucem <4966>

37:15 <01245> sqbt <04100> hm <0559> rmal <0582> syah <07592> whlasyw <07704> hdvb <08582> het <02009> hnhw <0582> sya <04672> whaumyw(37:15)

37:15 kai <2532> euren <2147> auton <846> anyrwpov <444> planwmenon <4105> en <1722> tw <3588> pediw hrwthsen <2065> de <1161> auton <846> o <3588> anyrwpov <444> legwn <3004> ti <5100> zhteiv <2212>

37:16 <07462> Myer <01992> Mh <0375> hpya <0> yl <04994> an <05046> hdygh <01245> sqbm <0595> ykna <0251> yxa <0853> ta <0559> rmayw(37:16)

37:16 o <3588> de <1161> eipen touv <3588> adelfouv <80> mou <1473> zhtw <2212> anaggeilon <312> moi <1473> pou <4225> boskousin <1006>

37:17 <01886> Ntdb <04672> Maumyw <0251> wyxa <0310> rxa <03130> Powy <01980> Klyw <01886> hnytd <01980> hkln <0559> Myrma <08085> ytems <03588> yk <02088> hzm <05265> weon <0376> syah <0559> rmayw(37:17)

37:17 eipen de <1161> autw <846> o <3588> anyrwpov <444> aphrkasin <522> enteuyen <1782> hkousa <191> gar <1063> autwn <846> legontwn <3004> poreuywmen <4198> eiv <1519> dwyaim kai <2532> eporeuyh <4198> iwshf <2501> katopisyen twn <3588> adelfwn <80> autou <846> kai <2532> euren <2147> autouv <846> en <1722> dwyaim

37:18 <04191> wtymhl <0853> wta <05230> wlkntyw <0413> Mhyla <07126> brqy <02962> Mrjbw <07350> qxrm <0853> wta <07200> waryw(37:18)

37:18 proeidon <4308> de <1161> auton <846> makroyen <3113> pro <4253> tou <3588> eggisai <1448> auton <846> prov <4314> autouv <846> kai <2532> eponhreuonto tou <3588> apokteinai <615> auton <846>

37:19 <0935> ab <01976> hzlh <02472> twmlxh <01167> leb <02009> hnh <0251> wyxa <0413> la <0376> sya <0559> wrmayw(37:19)

37:19 eipan de <1161> ekastov <1538> prov <4314> ton <3588> adelfon <80> autou <846> idou <2400> o <3588> enupniasthv ekeinov <1565> ercetai <2064>

37:20 <02472> wytmlx <01961> wyhy <04100> hm <07200> harnw <0398> whtlka <07451> her <02416> hyx <0559> wnrmaw <0953> twrbh <0259> dxab <07993> whklsnw <02026> whgrhnw <01980> wkl <06258> htew(37:20)

37:20 nun <3568> oun <3767> deute <1205> apokteinwmen <615> auton <846> kai <2532> riqwmen auton <846> eiv <1519> ena <1519> twn <3588> lakkwn kai <2532> eroumen yhrion <2342> ponhron <4190> katefagen <2719> auton <846> kai <2532> oqomeya <3708> ti <5100> estai <1510> ta <3588> enupnia <1798> autou <846>

37:21 <05315> spn <05221> wnkn <03808> al <0559> rmayw <03027> Mdym <05337> whluyw <07205> Nbwar <08085> emsyw(37:21)

37:21 akousav <191> de <1161> roubhn exeilato <1807> auton <846> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> autwn <846> kai <2532> eipen ou <3364> pataxomen <3960> auton <846> eiv <1519> quchn <5590>

37:22 <01> wyba <0413> la <07725> wbyshl <03027> Mdym <0853> wta <05337> lyuh <04616> Neml <0> wb <07971> wxlst <0408> la <03027> dyw <04057> rbdmb <0834> rsa <02088> hzh <0953> rwbh <0413> la <0853> wta <07993> wkylsh <01818> Md <08210> wkpst <03808> la <07205> Nbwar <0413> Mhla <0559> rmayw(37:22)

37:22 eipen de <1161> autoiv <846> roubhn mh <3165> ekcehte <1632> aima <129> embalete <1685> auton <846> eiv <1519> ton <3588> lakkon touton <3778> ton <3588> en <1722> th <3588> erhmw <2048> ceira <5495> de <1161> mh <3165> epenegkhte <2018> autw <846> opwv <3704> exelhtai <1807> auton <846> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> autwn <846> kai <2532> apodw <591> auton <846> tw <3588> patri <3962> autou <846>

37:23 <05921> wyle <0834> rsa <06446> Myoph <03801> tntk <0853> ta <03801> wtntk <0853> ta <03130> Powy <0853> ta <06584> wjyspyw <0251> wyxa <0413> la <03130> Powy <0935> ab <0834> rsak <01961> yhyw(37:23)

37:23 egeneto <1096> de <1161> hnika <2259> hlyen <2064> iwshf <2501> prov <4314> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> exedusan <1562> ton <3588> iwshf <2501> ton <3588> citwna <5509> ton <3588> poikilon <4164> ton <3588> peri <4012> auton <846>

37:24 <04325> Mym <0> wb <0369> Nya <07386> qr <0953> rwbhw <0953> hrbh <0853> wta <07993> wklsyw <03947> whxqyw(37:24)

37:24 kai <2532> labontev <2983> auton <846> erriqan eiv <1519> ton <3588> lakkon o <3588> de <1161> lakkov kenov <2756> udwr <5204> ouk <3364> eicen <2192>

37:25 <04714> hmyrum <03381> dyrwhl <01980> Myklwh <03910> jlw <06875> yruw <05219> takn <05375> Myavn <01581> Mhylmgw <01568> delgm <0935> hab <03459> Mylaemsy <0736> txra <02009> hnhw <07200> waryw <05869> Mhynye <05375> wavyw <03899> Mxl <0398> lkal <03427> wbsyw(37:25)

37:25 ekayisan <2523> de <1161> fagein <2068> arton <740> kai <2532> anableqantev <308> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> eidon <3708> kai <2532> idou <2400> odoiporoi ismahlitai hrconto <757> ek <1537> galaad kai <2532> ai <3588> kamhloi <2574> autwn <846> egemon <1073> yumiamatwn <2368> kai <2532> rhtinhv kai <2532> stakthv eporeuonto <4198> de <1161> katagagein <2609> eiv <1519> aigupton <125>

37:26 <01818> wmd <0853> ta <03680> wnyokw <0251> wnyxa <0853> ta <02026> grhn <03588> yk <01215> eub <04100> hm <0251> wyxa <0413> la <03063> hdwhy <0559> rmayw(37:26)

37:26 eipen de <1161> ioudav <2455> prov <4314> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> ti <5100> crhsimon <5539> ean <1437> apokteinwmen <615> ton <3588> adelfon <80> hmwn <1473> kai <2532> kruqwmen <2928> to <3588> aima <129> autou <846>

37:27 <0251> wyxa <08085> wemsyw <01931> awh <01320> wnrvb <0251> wnyxa <03588> yk <0> wb <01961> yht <0408> la <03027> wndyw <03459> Mylaemsyl <04376> wnrkmnw <01980> wkl(37:27)

37:27 deute <1205> apodwmeya <591> auton <846> toiv <3588> ismahlitaiv toutoiv <3778> ai <3588> de <1161> ceirev <5495> hmwn <1473> mh <3165> estwsan <1510> ep <1909> auton <846> oti <3754> adelfov <80> hmwn <1473> kai <2532> sarx <4561> hmwn <1473> estin <1510> hkousan <191> de <1161> oi <3588> adelfoi <80> autou <846>

37:28 <04714> hmyrum <03130> Powy <0853> ta <0935> waybyw <03701> Pok <06242> Myrveb <03459> Mylaemsyl <03130> Powy <0853> ta <04376> wrkmyw <0953> rwbh <04480> Nm <03130> Powy <0853> ta <05927> wleyw <04900> wksmyw <05503> Myrxo <04084> Mynydm <0376> Mysna <05674> wrbeyw(37:28)

37:28 kai <2532> pareporeuonto <3899> oi <3588> anyrwpoi <444> oi <3588> madihnaioi oi <3588> emporoi <1713> kai <2532> exeilkusan kai <2532> anebibasan <307> ton <3588> iwshf <2501> ek <1537> tou <3588> lakkou kai <2532> apedonto <591> ton <3588> iwshf <2501> toiv <3588> ismahlitaiv eikosi <1501> cruswn kai <2532> kathgagon <2609> ton <3588> iwshf <2501> eiv <1519> aigupton <125>

37:29 <0899> wydgb <0853> ta <07167> erqyw <0953> rwbb <03130> Powy <0369> Nya <02009> hnhw <0953> rwbh <0413> la <07205> Nbwar <07725> bsyw(37:29)

37:29 anestreqen <390> de <1161> roubhn epi <1909> ton <3588> lakkon kai <2532> ouc <3364> ora <3708> ton <3588> iwshf <2501> en <1722> tw <3588> lakkw kai <2532> dierrhxen ta <3588> imatia <2440> autou <846>

37:30 <0935> ab <0589> yna <0575> hna <0589> ynaw <0369> wnnya <03206> dlyh <0559> rmayw <0251> wyxa <0413> la <07725> bsyw(37:30)

37:30 kai <2532> anestreqen <390> prov <4314> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> kai <2532> eipen to <3588> paidarion <3808> ouk <3364> estin <1510> egw <1473> de <1161> pou <4225> poreuomai <4198> eti <2089>

37:31 <01818> Mdb <03801> tntkh <0853> ta <02881> wlbjyw <05795> Myze <08163> ryev <07819> wjxsyw <03130> Powy <03801> tntk <0853> ta <03947> wxqyw(37:31)

37:31 labontev <2983> de <1161> ton <3588> citwna <5509> tou <3588> iwshf <2501> esfaxan <4969> erifon <2056> aigwn kai <2532> emolunan <3435> ton <3588> citwna <5509> tw <3588> aimati <129>

37:32 <03808> al <0518> Ma <01931> awh <01121> Knb <03801> tntkh <04994> an <05234> rkh <04672> wnaum <02063> taz <0559> wrmayw <01> Mhyba <0413> la <0935> waybyw <06446> Myoph <03801> tntk <0853> ta <07971> wxlsyw(37:32)

37:32 kai <2532> apesteilan <649> ton <3588> citwna <5509> ton <3588> poikilon <4164> kai <2532> eishnegkan <1533> tw <3588> patri <3962> autwn <846> kai <2532> eipan touton <3778> euromen <2147> epignwyi <1921> ei <1487> citwn <5509> tou <3588> uiou <5207> sou <4771> estin <1510> h <2228> ou <3364>

37:33 <03130> Powy <02963> Prj <02963> Prj <0398> whtlka <07451> her <02416> hyx <01121> ynb <03801> tntk <0559> rmayw <05234> hrykyw(37:33)

37:33 kai <2532> epegnw <1921> auton <846> kai <2532> eipen citwn <5509> tou <3588> uiou <5207> mou <1473> estin <1510> yhrion <2342> ponhron <4190> katefagen <2719> auton <846> yhrion <2342> hrpasen <726> ton <3588> iwshf <2501>

37:34 <07227> Mybr <03117> Mymy <01121> wnb <05921> le <056> lbatyw <04975> wyntmb <08242> qv <07760> Mvyw <08071> wytlmv <03290> bqey <07167> erqyw(37:34)

37:34 dierrhxen de <1161> iakwb <2384> ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> epeyeto <2007> sakkon <4526> epi <1909> thn <3588> osfun <3751> autou <846> kai <2532> epenyei <3996> ton <3588> uion <5207> autou <846> hmerav <2250> pollav <4183>

37:35 <01> wyba <0853> wta <01058> Kbyw <07585> hlas <057> lba <01121> ynb <0413> la <03381> dra <03588> yk <0559> rmayw <05162> Mxnthl <03985> Namyw <05162> wmxnl <01323> wytnb <03605> lkw <01121> wynb <03605> lk <06965> wmqyw(37:35)

37:35 sunhcyhsan <4863> de <1161> pantev <3956> oi <3588> uioi <5207> autou <846> kai <2532> ai <3588> yugaterev <2364> kai <2532> hlyon <2064> parakalesai <3870> auton <846> kai <2532> ouk <3364> hyelen <2309> parakaleisyai <3870> legwn <3004> oti <3754> katabhsomai <2597> prov <4314> ton <3588> uion <5207> mou <1473> penywn <3996> eiv <1519> adou <86> kai <2532> eklausen <2799> auton <846> o <3588> pathr <3962> autou <846>

37:36 P <02876> Myxbjh <08269> rv <06547> herp <05631> oyro <06318> rpyjwpl <04714> Myrum <0413> la <0853> wta <04376> wrkm <04084> Myndmhw(37:36)

37:36 oi <3588> de <1161> madihnaioi apedonto <591> ton <3588> iwshf <2501> eiv <1519> aigupton <125> tw <3588> petefrh tw <3588> spadonti faraw <5328> arcimageirwTIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA