TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kejadian 24:29-67

Konteks
24:29 Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban n . Laban berlari ke luar mendapatkan orang itu, ke mata air tadi, 24:30 sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan o  saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya, yang bunyinya: "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia mendapatkan orang itu, yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, 24:31 dan berkata: "Marilah engkau yang diberkati TUHAN, p  mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu, dan juga tempat untuk unta-untamu." 24:32 Masuklah orang itu ke dalam rumah. Ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan q  kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki r  untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. 24:33 Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu: "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban: "Silakan!" 24:34 Lalu berkatalah ia: "Aku ini hamba Abraham. s  24:35 TUHAN sangat t  memberkati u  tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya; v  TUHAN telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. w  24:36 Dan Sara, isteri tuanku itu, sesudah tua, x  telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu; kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. y  24:37 Tuanku itu telah mengambil sumpahku: z  Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang isteri dari antara perempuan Kanaan, yang negerinya kudiami a  ini, 24:38 tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang isteri bagi anakku. b  24:39 Jawabku kepada tuanku itu: Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. c  24:40 Tetapi katanya kepadaku: TUHAN, yang di hadapan-Nya aku hidup, d  akan mengutus malaikat-Nya menyertai engkau, e  dan akan membuat perjalananmu berhasil 1 , f  sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang isteri dari kaumku dan dari rumah ayahku. g  24:41 Barulah engkau lepas dari sumpahmu h  kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu; hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. 24:42 Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku: TUHAN, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya Engkau membuat berhasil i  perjalanan yang kutempuh ini. 24:43 Di sini aku berdiri di dekat mata air j  ini; kiranya terjadi begini: Apabila seorang gadis k  datang ke luar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya: Tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu l  itu, 24:44 dan ia menjawab: Minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air, --dialah kiranya isteri, yang telah TUHAN tentukan bagi anak m  tuanku itu. 24:45 Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, n  Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya, o  dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya: Tolong berikan aku minum. p  24:46 Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata: Minumlah, dan unta-untamu juga q  akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga r  diberinya minum. 24:47 Sesudah itu aku bertanya kepadanya: Anak siapakah engkau? s  Jawabnya: Ayahku Betuel t  anak Nahor yang dilahirkan u  Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya v  dan gelang pada tangannya. w  24:48 Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah TUHAN, x  serta memuji TUHAN, Allah tuanku Abraham, y  yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. z  24:49 Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia a  kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku; dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri." 24:50 Lalu Laban dan Betuel b  menjawab: "Semuanya ini datangnya dari TUHAN; c  kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. d  24:51 Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi isteri anak tuanmu, seperti yang difirmankan e  TUHAN." 24:52 Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah TUHAN. f  24:53 Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian g  kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka; juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian h  yang indah-indah. 24:54 Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu: "Lepaslah aku pulang i  kepada tuanku." 24:55 Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga: "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang sepuluh hari lagi, j  kemudian bolehlah engkau pergi." 24:56 Tetapi jawabnya kepada mereka: "Janganlah tahan aku, sedang TUHAN telah membuat perjalananku berhasil; k  lepaslah l  aku, supaya aku pulang kepada tuanku." 24:57 Kata mereka: "Baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya m  sendiri." 24:58 Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya: "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya: "Mau. n " 24:59 Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang o  pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. p  24:60 Dan mereka memberkati q  Ribka, kata mereka kepadanya: "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, r  dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. s " 24:61 Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya t  perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. 24:62 Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-Roi; u  ia tinggal di Tanah Negeb. v  24:63 Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan w  di padang. Ia melayangkan pandangnya, x  maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. 24:64 Ribka juga melayangkan pandangnya dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. y  24:65 Katanya kepada hamba itu: "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu: "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya z  dan bertelekunglah ia. 24:66 Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. 24:67 Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah a  Sara, b  ibunya, dan mengambil dia menjadi isterinya. c  Ishak mencintainya d  dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. e 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[24:40]  1 Full Life : AKAN MENGUTUS MALAIKAT-NYA MENYERTAI ENGKAU, DAN AKAN MEMBUAT PERJALANANMU BERHASIL.

Nas : Kej 24:40

Ayat ini menyatakan salah satu cara Allah melindungi anak-anak-Nya dan menuntun jalan hidup mereka. Ia bisa mengutus malaikat-malaikat untuk bekerja di belakang layar untuk menjadikan perjalanan mereka berhasil. Ibr 1:14 menyatakan bahwa para malaikat adalah "roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan"

(lihat cat. --> Mat 18:10;

[atau ref. Mat 18:10]

lihat art. PARA MALAIKAT DAN MALAIKAT TUHAN).TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA