TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kejadian 10:1-32

Konteks
Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham dan Yafet
10:1 Inilah keturunan b  Sem, Ham dan Yafet 1 , c  anak-anak d  Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. 10:2 Keturunan Yafet 2  ialah Gomer, e  Magog, f  Madai, Yawan, g  Tubal, h  Mesekh i  dan Tiras. 10:3 Keturunan Gomer ialah Askenas, j  Rifat dan Togarma. k  10:4 Keturunan Yawan ialah Elisa, l  Tarsis, m  orang Kitim n  dan orang Dodanim. 10:5 Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya o  sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. 10:6 Keturunan Ham 3  ialah Kush, p  Misraim, Put q  dan Kanaan. r  10:7 Keturunan Kush ialah Seba, s  Hawila, t  Sabta, Raema u  dan Sabtekha; anak-anak Raema ialah Syeba v  dan Dedan. w  10:8 Kush memperanakkan Nimrod; x  dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi; 10:9 ia seorang pemburu y  yang gagah perkasa z  di hadapan TUHAN, sebab itu dikatakan orang: "Seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN." 10:10 Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, a  Erekh, b  dan Akad, c  semuanya di tanah Sinear. d  10:11 Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, e  lalu mendirikan Niniwe, f  Rehobot-Ir, Kalah 10:12 dan Resen di antara Niniwe dan Kalah; itulah kota besar itu. 10:13 Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, 10:14 orang Patrusim, orang Kasluhim dan orang Kaftorim; g  dari mereka inilah berasal orang Filistin. h  10:15 Kanaan i  memperanakkan Sidon, j  anak sulungnya, k  dan Het, l  10:16 serta orang Yebusi, m  orang Amori n  dan orang Girgasi; o  10:17 orang Hewi, p  orang Arki, orang Sini, 10:18 orang Arwadi, q  orang Semari dan orang Hamati; r  kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan s  itu. 10:19 Daerah orang Kanaan t  adalah dari Sidon u  ke arah Gerar v  sampai ke Gaza, w  ke arah Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim x  sampai ke Lasa. 10:20 Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 10:21 Lahirlah juga anak-anak bagi Sem 4 , bapa semua anak Eber y  serta abang Yafet. 10:22 Keturunan Sem ialah Elam, z  Asyur, a  Arpakhsad, b  Lud dan Aram. c  10:23 Keturunan Aram ialah Us, d  Hul, Geter dan Mas. 10:24 Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. e  10:25 Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. 10:26 Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet dan Yerah, 10:27 Hadoram, Uzal f  dan Dikla, 10:28 Obal, Abimael dan Syeba, g  10:29 Ofir, h  Hawila dan Yobab; itulah semuanya keturunan Yoktan. 10:30 Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. 10:31 Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 10:32 Itulah segala kaum anak-anak i  Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi j  setelah air bah itu.

Kejadian 11:10-26

Konteks
Keturunan Sem
11:10 Inilah keturunan d  Sem. Setelah Sem berumur seratus tahun, ia memperanakkan Arpakhsad, e  dua tahun setelah air bah itu. 11:11 Sem masih hidup lima ratus tahun, setelah ia memperanakkan Arpakhsad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:12 Setelah Arpakhsad hidup tiga puluh lima tahun, ia memperanakkan Selah. f  11:13 Arpakhsad masih hidup empat ratus tiga tahun, setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:14 Setelah Selah hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Eber. g  11:15 Selah masih hidup empat ratus tiga tahun, setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:16 Setelah Eber hidup tiga puluh empat tahun, ia memperanakkan Peleg. h  11:17 Eber masih hidup empat ratus tiga puluh tahun, setelah ia memperanakkan Peleg, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:18 Setelah Peleg hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Rehu. i  11:19 Peleg masih hidup dua ratus sembilan tahun, setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:20 Setelah Rehu hidup tiga puluh dua tahun, ia memperanakkan Serug. j  11:21 Rehu masih hidup dua ratus tujuh tahun, setelah ia memperanakkan Serug, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:22 Setelah Serug hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Nahor. k  11:23 Serug masih hidup dua ratus tahun, setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:24 Setelah Nahor hidup dua puluh sembilan tahun, ia memperanakkan Terah. l  11:25 Nahor masih hidup seratus sembilan belas tahun, setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:26 Setelah Terah hidup tujuh puluh tahun, ia memperanakkan Abram, m  Nahor n  dan Haran. o 

1 Tawarikh 1:1-54

Konteks
Daftar keturunan Adam sampai Abraham
1:1 7 Adam, a  Set, Enos 8 , 1:2 Kenan, b  Mahalaleel, c  Yared, d  1:3 Henokh, e  Metusalah, f  Lamekh, g  1:4 Nuh, h  i  Sem, Ham dan Yafet. j  1:5 Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras. 1:6 Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat dan Togarma. 1:7 Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Rodanim. 1:8 Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan. 1:9 Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; keturunan Raema ialah Syeba dan Dedan. 1:10 Kush memperanakkan Nimrod; dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. 1:11 Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, 1:12 orang Patrusim, orang Kasluhim--dari mereka inilah berasal orang Filistin--dan orang Kaftorim. 1:13 Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya dan Het, 1:14 serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, 1:15 orang Hewi, orang Arki, orang Sini, 1:16 orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati. 1:17 Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter dan Mesekh. 1:18 Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. 1:19 Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. 1:20 Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet, Yerah, 1:21 Hadoram, Uzal, Dikla, 1:22 Ebal, Abimael, Syeba, 1:23 Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya anak-anak Yoktan. 1:24 Sem, k  Arpakhsad, Selah, 1:25 Eber, Peleg, Rehu, 1:26 Serug, Nahor, Terah, 1:27 Abram, itulah Abraham.
Keturunan Abraham
1:28 Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismael. 1:29 Inilah keturunan mereka: anak sulung Ismael ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam, 1:30 Misyma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 1:31 Yetur, Nafish dan Kedma; mereka itulah anak-anak Ismael. 1:32 Keturunan Ketura, gundik l  Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Dedan. m  1:33 Anak-anak Midian ialah: Efa, Efer, Hanokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura.
Keturunan Esau
1:34 Abraham n  memperanakkan Ishak o . Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. p  1:35 Anak-anak Esau q  ialah Elifas, Rehuel, r  Yeush, Yaelam dan Korah. 1:36 Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek. s  1:37 Anak-anak Rehuel t  ialah Nahat, Zerah, Syama dan Miza. 1:38 Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan. 1:39 Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam; adik perempuan Lotan ialah Timna. 1:40 Anak-anak Syobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam; anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana. u  1:41 Keturunan Ana ialah Disyon; anak-anak Disyon ialah Hamran, Esyban, Yitran dan Keran. 1:42 Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran.
Raja-raja Edom
1:43 Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah: Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. 1:44 Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah, dari Bozra, menjadi raja menggantikan dia. 1:45 Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Teman, v  menjadi raja menggantikan dia. 1:46 Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. 1:47 Setelah Hadad mati, Samla, dari Masyreka menjadi raja menggantikan dia. 1:48 Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot-Sungai, menjadi raja menggantikan dia. 1:49 Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia. 1:50 Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. 1:51 Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alya, kepala kaum Yetet, 1:52 kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, 1:53 kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, 1:54 kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:1]  1 Full Life : KETURUNAN SEM, HAM DAN YAFET.

Nas : Kej 10:1

Maksud pasal Kej 10:1-32 ialah menunjukkan bagaimana semua bangsa di dunia berasal dari Nuh dan putra-putranya setelah air bah (ayat Kej 10:32).

[10:2]  2 Full Life : KETURUNAN YAFET.

Nas : Kej 10:2-5

Ayat-ayat ini mendaftarkan keturunan Yafet yang pergi ke utara dan menetap di wilayah pantai Laut Hitam dan Laut Kaspia. Mereka menjadi nenek moyang orang Media dan orang Yunani, dan juga bangsa-bangsa kulit putih dari Eropa dan Asia.

[10:6]  3 Full Life : KETURUNAN HAM.

Nas : Kej 10:6-20

Ayat-ayat ini mendaftarkan keturunan Ham yang tinggal di wilayah Arab Selatan, Mesir Selatan, dan pantai timur Laut Besar, dan pantai utara Afrika. Keturunan Kanaan (ayat Kej 10:15-19) menetap di wilayah yang diberi nama Kanaan, wilayah yang kemudian menjadi tempat tinggal bangsa Yahudi.

[10:21]  4 Full Life : ANAK-ANAK BAGI SEM.

Nas : Kej 10:21-31

Ayat-ayat ini mendaftarkan keturunan Sem yang tinggal di wilayah Arab dan lembah Timur Tengah. Keturunannya termasuk bangsa Yahudi, Asyur, Siria, dan Elam.

[1:1]  5 Full Life : DAFTAR KETURUNAN.

Nas : 1Taw 1:1

Pencantuman berbagai daftar keturunan dalam kitab ini mempunyai berbagai tujuan:

 1. 1) Seperti halnya seluruh 1 Tawarikh, daftar-daftar keturunan ini bermaksud menghubungkan kembali para buangan yang kembali dengan nenek moyang mereka dan masa lalu penebusan mereka, dengan demikian menolong mereka menemukan kembali kesadaran akan asal-usul dan warisan rohani mereka.
 2. 2) Daftar-daftar keturunan itu menyatakan bagaimana Allah memilih dan memelihara kaum sisa untuk diri-Nya sendiri dari awal sejarah manusia hingga masa pasca-pembuangan ketika itu.
 3. 3) Sasaran terdekat ialah menolong keluarga-keluarga Israel menetap kembali di tanah itu sesuai dengan kepemilikan keluarga mereka sebelumnya (bd. pasal Im 25:1-55) dan untuk menunjukkan dengan jelas bahwa suku Lewi yang akan melahirkan imam-imam.
 4. 4) Sasaran akhir ialah menelusuri keturunan keluarga yang melaluinya Allah akan membawa keselamatan kepada dunia. Allah telah memilih Abraham (ayat 1Taw 1:27), dan dari Abraham, suatu keluarga lain, Israel (ayat 1Taw 1:34), dan dari keluarga Israel (1Taw 2:1) Allah memilih suku Yehuda, yang menurunkan keturunan Daud (1Taw 3:1). Allah berjanji bahwa dari keluarga Daud akan datang Putra Mesias, yang akan membawa penebusan dari Iblis dan dosa

  (lihat cat. --> Kej 3:15;

  [atau ref. Kej 3:15]

  lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN DAUD,

  lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...)

[1:1]  6 Full Life : ADAM, SET, ENOS.

Nas : 1Taw 1:1-4

Nama-nama ini diperoleh dari Kej 5:1-32 dan menunjukkan bahwa penulis Tawarikh mempercayai pasal-pasal pertama kitab Kejadian adalah sejarah yang dapat diandalkan dan bukan legenda.TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA