TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ezra 8:31-36

Konteks
Tiba di Yerusalem
8:31 Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa a  pergi ke Yerusalem pada tanggal dua belas bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami b  dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. 8:32 Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama tiga hari, c  8:33 maka pada hari yang keempat ditimbanglah d  perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan imam Meremot e  bin Uria, yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yozabad f  bin Yesua dan Noaja bin Binui, g  orang-orang Lewi. 8:34 Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. 8:35 Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel: lembu jantan h  dua belas ekor untuk seluruh Israel, i  domba jantan sembilan puluh enam ekor, anak domba tujuh puluh tujuh ekor, kambing jantan j  sebagai korban penghapus dosa dua belas ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi TUHAN. 8:36 Mereka menyampaikan juga surat perintah k  raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, l  dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. m 


TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA