TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 4:1-16

4:1 parakalw <3870> (5719) oun <3767> umav <5209> egw <1473> o <3588> desmiov <1198> en <1722> kuriw <2962> axiwv <516> peripathsai <4043> (5658) thv <3588> klhsewv <2821> hv <3739> eklhyhte <2564> (5681)

4:2 meta <3326> pashv <3956> tapeinofrosunhv <5012> kai <2532> prauthtov <4240> meta <3326> makroyumiav <3115> anecomenoi <430> (5740) allhlwn <240> en <1722> agaph <26>

4:3 spoudazontev <4704> (5723) threin <5083> (5721) thn <3588> enothta <1775> tou <3588> pneumatov <4151> en <1722> tw <3588> sundesmw <4886> thv <3588> eirhnhv <1515>

4:4 en <1520> swma <4983> kai <2532> en <1520> pneuma <4151> kaywv <2531> [kai] <2532> eklhyhte <2564> (5681) en <1722> mia <1520> elpidi <1680> thv <3588> klhsewv <2821> umwn <5216>

4:5 eiv <1520> kuriov <2962> mia <1520> pistiv <4102> en <1520> baptisma <908>

4:6 eiv <1520> yeov <2316> kai <2532> pathr <3962> pantwn <3956> o <3588> epi <1909> pantwn <3956> kai <2532> dia <1223> pantwn <3956> kai <2532> en <1722> pasin <3956>

4:7 eni <1520> de <1161> ekastw <1538> hmwn <2257> edoyh <1325> (5681) [h] <3588> cariv <5485> kata <2596> to <3588> metron <3358> thv <3588> dwreav <1431> tou <3588> cristou <5547>

4:8 dio <1352> legei <3004> (5719) anabav <305> (5631) eiv <1519> uqov <5311> hcmalwteusen <162> (5656) aicmalwsian <161> [kai] <2532> edwken <1325> (5656) domata <1390> toiv <3588> anyrwpoiv <444>

4:9 to <3588> de <1161> anebh <305> (5627) ti <5101> estin <1510> (5748) ei <1487> mh <3361> oti <3754> kai <2532> katebh <2597> (5627) eiv <1519> ta <3588> katwtera <2737> merh <3313> thv <3588> ghv <1093>

4:10 o <3588> katabav <2597> (5631) autov <846> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> anabav <305> (5631) uperanw <5231> pantwn <3956> twn <3588> ouranwn <3772> ina <2443> plhrwsh <4137> (5661) ta <3588> panta <3956>

4:11 kai <2532> autov <846> edwken <1325> (5656) touv <3588> men <3303> apostolouv <652> touv <3588> de <1161> profhtav <4396> touv <3588> de <1161> euaggelistav <2099> touv <3588> de <1161> poimenav <4166> kai <2532> didaskalouv <1320>

4:12 prov <4314> ton <3588> katartismon <2677> twn <3588> agiwn <40> eiv <1519> ergon <2041> diakoniav <1248> eiv <1519> oikodomhn <3619> tou <3588> swmatov <4983> tou <3588> cristou <5547>

4:13 mecri <3360> katanthswmen <2658> (5661) oi <3588> pantev <3956> eiv <1519> thn <3588> enothta <1775> thv <3588> pistewv <4102> kai <2532> thv <3588> epignwsewv <1922> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> andra <435> teleion <5046> eiv <1519> metron <3358> hlikiav <2244> tou <3588> plhrwmatov <4138> tou <3588> cristou <5547>

4:14 ina <2443> mhketi <3371> wmen <1510> (5753) nhpioi <3516> kludwnizomenoi <2831> (5740) kai <2532> periferomenoi <4064> (5746) panti <3956> anemw <417> thv <3588> didaskaliav <1319> en <1722> th <3588> kubeia <2940> twn <3588> anyrwpwn <444> en <1722> panourgia <3834> prov <4314> thn <3588> meyodeian <3180> thv <3588> planhv <4106>

4:15 alhyeuontev <226> (5723) de <1161> en <1722> agaph <26> auxhswmen <837> (5661) eiv <1519> auton <846> ta <3588> panta <3956> ov <3739> estin <1510> (5748) h <3588> kefalh <2776> cristov <5547>

4:16 ex <1537> ou <3739> pan <3956> to <3588> swma <4983> sunarmologoumenon <4883> (5746) kai <2532> sumbibazomenon <4822> (5746) dia <1223> pashv <3956> afhv <860> thv <3588> epicorhgiav <2024> kat <2596> energeian <1753> en <1722> metrw <3358> enov <1520> ekastou <1538> merouv <3313> thn <3588> auxhsin <838> tou <3588> swmatov <4983> poieitai <4160> (5731) eiv <1519> oikodomhn <3619> eautou <1438> en <1722> agaph <26>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA