TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Daniel 5:5-12

Konteks
5:5 Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja, di depan kaki dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. 5:6 Lalu raja menjadi pucat, j  dan pikiran-pikirannya menggelisahkan k  dia; sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas l  dan lututnya berantukan. m  5:7 Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, n  para Kasdim o  dan para ahli nujum p  dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana q  di Babel itu: "Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya r  akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku s  ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. t " 5:8 Tetapi semua orang bijaksana u  dari raja, yang telah datang menghadap, tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya v  kepada raja. 5:9 Sesudah itu sangatlah cemas w  hati raja Belsyazar dan ia menjadi pucat; juga para pembesarnya terperanjat. 5:10 Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan; berkatalah ia: "Ya raja, kekallah hidup x  tuanku! Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku dan janganlah menjadi pucat; 5:11 sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa y  yang kudus! Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat z  yang seperti hikmat para dewa. a  Ia telah diangkat oleh raja Nebukadnezar, ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para Kasdim dan para ahli nujum, b  5:12 karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi c  dan menguraikan kekusutan d , yakni pada Daniel yang dinamai Beltsazar e  oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya! f "


TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA