TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Bilangan 8:1--12:16

Konteks
Kandil
8:1 TUHAN berfirman kepada Musa: 8:2 "Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya: Apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. o " 8:3 Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 8:4 Dan beginilah kandil itu dibuat: dari emas p  tempaan; kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya; sesuai dengan apa q  yang telah diperlihatkan TUHAN kepada Musa, demikianlah kandil itu dibuatnya.
Pentahbisan orang Lewi
8:5 TUHAN berfirman kepada Musa: 8:6 "Ambillah orang Lewi 1  dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah r  mereka. 8:7 Beginilah harus kaulakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka: percikkanlah kepada mereka air penghapus dosa, s  kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya t  dan mencuci pakaiannya u  dan dengan demikian mentahirkan dirinya. v  8:8 Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, w  juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kauambil untuk korban penghapus dosa. x  8:9 Selanjutnya haruslah kausuruh orang Lewi mendekat ke depan Kemah Pertemuan, y  dan kaupanggil berkumpul segenap umat z  Israel. 8:10 Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan TUHAN, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas a  orang Lewi itu, 8:11 dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan 2  b  dari antara orang Israel di hadapan TUHAN, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi TUHAN. 8:12 Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan c  muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa d  dan yang lain sebagai korban bakaran e  bagi TUHAN untuk mengadakan pendamaian f  bagi orang Lewi. 8:13 Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan g  bagi TUHAN. 8:14 Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang 3  Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaan-Ku. h  8:15 Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada Kemah Pertemuan, i  sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. j  8:16 Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepada-Ku dari tengah-tengah orang Israel; ganti semua yang terdahulu lahir k  dari kandungan, yakni semua anak sulung l  yang ada pada orang Israel, telah Kuambil mereka bagi-Ku. 8:17 Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, m  adalah kepunyaan-Ku 4 ; pada waktu Aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, Aku telah menguduskan semuanya bagi-Ku. n  o  8:18 Maka Aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, p  8:19 dan Aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel q  sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya r  untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di Kemah Pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, s  supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus." 8:20 Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi; tepat seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. 8:21 Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian t  mereka, kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN, dan mengadakan pendamaian u  bagi mereka sambil mentahirkan mereka. v  8:22 Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan w  jabatan mereka di Kemah Pertemuan, di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka.
Awal dan akhir masa kerja orang Lewi
8:23 TUHAN berfirman kepada Musa: 8:24 "Inilah yang berlaku bagi orang Lewi: setiap orang yang berumur dua puluh lima tahun ke atas x  wajib bertugas, supaya ia bekerja pada Kemah Pertemuan, y  8:25 tetapi jika ia berumur lima puluh z  tahun haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja a  lebih lama lagi. 8:26 Ia boleh membantu saudara-saudaranya di Kemah Pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kaulakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka."
Ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah
9:1 TUHAN berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, pada bulan yang pertama b  tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir: c  9:2 "Orang Israel harus merayakan Paskah d  pada waktunya; e  9:3 pada hari yang keempat belas bulan ini, f  pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan, menurut segala ketetapan dan peraturannya g  haruslah kamu merayakannya." 9:4 Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. h  9:5 Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, i  pada hari yang keempat belas bulan itu, pada waktu senja, di padang gurun Sinai; j  tepat seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, k  demikianlah dilakukan orang Israel. 9:6 Tetapi ada beberapa orang yang najis l  oleh karena mayat, m  sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun n  pada hari itu juga, 9:7 lalu berkata kepadanya: "Sungguhpun kami najis oleh karena mayat, dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi TUHAN di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? o " 9:8 Lalu jawab Musa kepada mereka: "Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan TUHAN mengenai kamu. p " 9:9 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 9:10 "Katakanlah kepada orang Israel: Apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, q  atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan r  Paskah bagi TUHAN. 9:11 Pada bulan yang kedua, s  pada hari yang keempat belas, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya; beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit t  haruslah mereka memakannya. 9:12 Janganlah mereka meninggalkan sebagian dari padanya sampai pagi, u  dan satu tulangpun v  tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan w  Paskah haruslah mereka merayakannya. 9:13 Sebaliknya orang yang tidak najis, dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, x  sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada TUHAN pada waktunya; orang itu akan menanggung akibat dosanya. 9:14 Apabila seorang asing y  yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi TUHAN, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli."
Tiang awan memimpin perjalanan Israel
9:15 5 Pada hari didirikan z  Kemah Suci, a  maka awan b  itu menutupi Kemah Suci, kemah hukum Allah; dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas Kemah Suci, kelihatan seperti api. c  9:16 Demikianlah selalu terjadi: awan itu menutupi Kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. d  9:17 Dan setiap kali awan itu naik dari atas Kemah, maka orang Israelpun berangkatlah, e  dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. f  9:18 Atas titah TUHAN orang Israel berangkat dan atas titah TUHAN juga mereka berkemah; selama awan itu diam di atas Kemah Suci, mereka tetap g  berkemah. 9:19 Apabila awan itu lama tinggal di atas Kemah Suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya h  kepada TUHAN, dan tidaklah mereka berangkat. i  9:20 Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas Kemah Suci; maka atas titah TUHAN mereka berkemah dan atas titah TUHAN juga mereka berangkat. 9:21 Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi; ketika awan itu naik pada waktu pagi, merekapun berangkatlah; baik pada waktu siang baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, merekapun berangkatlah. 9:22 Berapa lamapun juga awan itu diam di atas Kemah Suci, baik dua hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat; tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. 9:23 Atas titah TUHAN mereka berkemah dan atas titah TUHAN juga mereka berangkat; mereka memelihara kewajibannya kepada TUHAN, menurut titah TUHAN dengan perantaraan Musa.
Semboyan nafiri
10:1 TUHAN berfirman kepada Musa: 10:2 "Buatlah dua nafiri j  dari perak. Dari perak tempaan harus kaubuat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat k  Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. l  10:3 Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu Kemah Pertemuan. 10:4 Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, m  para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. 10:5 Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat n  laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur; 10:6 apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat o  laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat; 10:7 tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul kamu harus meniup p  saja tanpa memberi tanda semboyan. q  10:8 Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak imam Harun; itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. r  10:9 Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, s  kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, t  supaya kamu diingat 6  u  di hadapan TUHAN, Allahmu, dan diselamatkan dari pada musuhmu. v  10:10 Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan w  barumu haruslah kamu meniup nafiri x  itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu y  dan korban-korban keselamatanmu; z  maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu; Akulah TUHAN, Allahmu. a "
Berangkat dari gunung Sinai
10:11 Pada tahun yang kedua, b  pada bulan yang kedua, pada tanggal dua puluh bulan itu, naiklah c  awan itu dari atas Kemah Suci, tempat hukum d  Allah. 10:12 Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. e  10:13 Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah TUHAN dengan perantaraan Musa. f  10:14 Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji g  bani Yehuda menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab; h  10:15 yang mengepalai laskar suku i  bani Isakhar j  ialah Netaneel bin Zuar; 10:16 yang mengepalai laskar suku bani Zebulon k  ialah Eliab bin Helon. l  10:17 Sesudah itu Kemah Suci dibongkar, dan berangkatlah m  bani Gerson dan bani Merari yang mengangkat Kemah Suci itu. 10:18 Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji n  Ruben o  menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Syedeur; p  10:19 yang mengepalai laskar suku bani Simeon q  ialah Selumiel bin Zurisyadai; 10:20 yang mengepalai laskar suku bani Gad r  ialah Elyasaf bin Rehuel. 10:21 Sesudah itu berangkatlah orang Kehat, s  yang mengangkat barang-barang t  tempat kudus; Kemah Suci sudah dipasang sebelum mereka datang. u  10:22 Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji bani Efraim v  menurut pasukan mereka; 10:23 yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud; w  yang mengepalai laskar suku bani Manasye x  ialah Gamaliel bin Pedazur; 10:24 yang mengepalai laskar suku bani Benyamin y  ialah Abidan bin Gideoni. 10:25 Sebagai barisan penutup z  semua laskar itu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji bani Dan menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisyadai; a  10:26 yang mengepalai laskar suku bani Asyer b  ialah Pagiel bin Okhran; 10:27 yang mengepalai laskar suku bani Naftali c  ialah Ahira bin Enan. 10:28 Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka, ketika mereka berangkat. 10:29 Lalu berkatalah Musa kepada Hobab d  anak Rehuel e  orang Midian, mertua f  Musa: "Kami berangkat ke tempat yang dimaksud TUHAN ketika Ia berfirman: Aku akan memberikannya kepadamu. g  Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami 7 , maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab TUHAN telah menjanjikan yang baik tentang Israel." 10:30 Tetapi jawabnya kepada Musa: "Aku tidak ikut, h  melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. i " 10:31 Kata Musa: "Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu, bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan j  bagi kami. 10:32 Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan TUHAN kepada kami k  akan kami lakukan juga kepadamu. l " 10:33 Lalu berangkatlah m  mereka dari gunung TUHAN dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian TUHAN n  berangkat di depan mereka dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian o  bagi mereka. 10:34 Dan awan TUHAN ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. p  10:35 Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa: "Bangkitlah, q  TUHAN, supaya musuh-Mu berserak r  dan orang-orang yang membenci Engkau melarikan diri dari hadapan-Mu. s " t  10:36 Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia: "Kembalilah, u  TUHAN, kepada umat Israel v  yang beribu-ribu laksa ini."
Api TUHAN
11:1 Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut 8  w  di hadapan TUHAN tentang nasib buruk mereka, dan ketika TUHAN x  mendengarnya bangkitlah y  murka-Nya, kemudian menyalalah api TUHAN di antara mereka z  dan merajalela a  di tepi tempat perkemahan. 11:2 Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa b  kepada TUHAN; c  maka padamlah api itu. 11:3 Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, d  karena telah menyala api TUHAN di antara mereka. e 
TUHAN berjanji memberi daging
11:4 Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus 9 ; f  dan orang Israelpun menangislah g  pula serta berkata: "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? 11:5 Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. h  11:6 Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali manna 10  i  ini saja yang kita lihat." 11:7 Adapun manna itu seperti ketumbar j  dan kelihatannya seperti damar bedolah. k  11:8 Bangsa itu berlari kian ke mari untuk memungutnya, l  lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar; rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. 11:9 Dan apabila embun m  turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. 11:10 Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis n  di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka TUHAN dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. 11:11 Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: "Mengapa Kauperlakukan hamba-Mu ini dengan buruk o  dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku p  tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? 11:12 Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku: Pangkulah dia seperti pak pengasuh 11  memangku anak yang menyusu, q  berjalan ke tanah yang Kaujanjikan dengan bersumpah r  kepada nenek moyangnya? s  11:13 Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa t  ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata: Berilah kami daging untuk dimakan. 11:14 Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. u  11:15 Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh v  aku saja, w  jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." 11:16 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Kumpulkanlah di hadapan-Ku dari antara para tua-tua x  Israel tujuh puluh orang, yang kauketahui menjadi tua-tua bangsa y  dan pengatur pasukannya, kemudian bawalah mereka ke Kemah Pertemuan, z  supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. 11:17 Maka Aku akan turun dan berbicara dengan engkau a  di sana, lalu sebagian dari Roh yang hinggap padamu itu akan Kuambil dan Kutaruh atas mereka, b  maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri c  memikulnya. 11:18 Tetapi kepada bangsa itu haruslah kaukatakan: Kuduskanlah dirimu d  untuk besok, maka kamu akan makan daging; sebab kamu telah menangis e  di hadapan TUHAN dengan berkata: Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, f  bukan? --TUHAN akan memberi kamu daging g  untuk dimakan. 11:19 Bukan hanya satu hari kamu akan memakannya, bukan dua hari, bukan lima hari, bukan sepuluh hari, bukan dua puluh hari, 11:20 tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak h --karena kamu telah menolak TUHAN 12  i  yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapan-Nya dengan berkata: Untuk apakah kita keluar dari Mesir? j " 11:21 Tetapi kata Musa: "Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah enam ratus ribu orang k  berjalan kaki, namun Engkau berfirman: Daging akan Kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya! 11:22 Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, l  sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup?" 11:23 Tetapi TUHAN menjawab Musa: "Masakan kuasa TUHAN akan kurang m  untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu n  atau tidak!"
Ketujuh puluh orang tua-tua
11:24 Setelah Musa datang ke luar, disampaikannya firman TUHAN itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan tujuh puluh orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. 11:25 Lalu turunlah TUHAN dalam awan o  dan berbicara kepada Musa, p  kemudian diambil-Nya sebagian dari Roh q  yang hinggap padanya, dan ditaruh-Nya atas ketujuh puluh tua-tua r  itu; ketika Roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi 13 , s  tetapi sesudah itu tidak lagi. 11:26 Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan; yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika Roh itu hinggap pada mereka--mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah--maka kepenuhanlah mereka t  seperti nabi di tempat perkemahan. 11:27 Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa: "Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan." 11:28 Maka menjawablah Yosua bin Nun, u  yang sejak mudanya menjadi abdi v  Musa: "Tuanku Musa, cegahlah mereka! w " 11:29 Tetapi Musa berkata kepadanya: "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat TUHAN menjadi nabi 14 , x  oleh karena TUHAN memberi Roh-Nya y  hinggap kepada mereka! z " 11:30 Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel.
Burung puyuh
11:31 Lalu bertiuplah angin yang dari TUHAN asalnya; dibawanyalah burung-burung puyuh a  dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi. 11:32 Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu--setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan sepuluh homer--,kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. 11:33 Selagi daging itu ada di mulut b  mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka c  TUHAN terhadap bangsa itu dan TUHAN memukul bangsa itu dengan suatu tulah d  yang sangat besar. 11:34 Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot-Taawa, e  karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. 11:35 Dari Kibrot-Taawa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot f  dan mereka tinggal di situ.
Pemberontakan Miryam dan Harun
12:1 Miryam g  serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan h  Kush yang diambilnya 15 , sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. 12:2 Kata mereka: "Sungguhkah TUHAN berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita i  juga Ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu j  kepada TUHAN. 12:3 Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya 16 , k  lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. 12:4 Lalu berfirmanlah TUHAN dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miryam: "Keluarlah kamu bertiga ke Kemah Pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. 12:5 Lalu turunlah TUHAN dalam tiang awan, l  dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miryam; maka tampillah mereka keduanya. 12:6 Lalu berfirmanlah Ia: "Dengarlah firman-Ku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka Aku, TUHAN menyatakan m  diri-Ku kepadanya dalam penglihatan, n  Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. o  12:7 Bukan demikian hamba-Ku Musa, p  seorang yang setia dalam segenap rumah-Ku. q  12:8 Berhadap-hadapan Aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, r  dan ia memandang rupa TUHAN. s  Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? t " 12:9 Sebab itu bangkitlah murka TUHAN terhadap mereka, u  lalu pergilah Ia. v  12:10 Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, w  maka tampaklah Miryam kena kusta 17 , putih seperti salju; x  ketika Harun berpaling kepada Miryam, maka dilihatnya, bahwa dia kena kusta! y  12:11 Lalu kata Harun kepada Musa: "Ah tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat z  dalam kebodohan kami. 12:12 Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." 12:13 Lalu berserulah Musa kepada TUHAN: "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. a " 12:14 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, b  tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? Biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan ke luar tempat perkemahan, c  kemudian bolehlah ia diterima kembali." 12:15 Jadi dikucilkanlah Miryam ke luar tempat perkemahan d  tujuh hari e  lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miryam diterima kembali. 12:16 Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot f  dan berkemah di padang gurun Paran. g 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[8:6]  1 Full Life : ORANG LEWI.

Nas : Bil 8:6-26

Ayat-ayat ini menerangkan pemurnian dan penahbisan suku Lewi yang ditugaskan untuk menolong para imam dalam melayani ibadah (ayat Bil 8:19).

[8:11]  2 Full Life : ORANG LEWI ITU SEBAGAI PERSEMBAHAN UNJUKAN.

Nas : Bil 8:11

"Persembahan unjukan" menjadi bagian korban keselamatan untuk para imam (Im 7:28-34). Persembahan ini diunjukkan ke arah kemah pertemuan sebagai tanda penyerahan diri kepada Allah dan kemudian diunjukkan ke arah orang yang mempersembahkannya atau imam, yang menunjukkan bahwa Tuhan menyerahkan persembahan itu kepada mereka. Di sini orang Lewi sendiri merupakan persembahan unjukan kepada Tuhan. Karena unjukan tersebut tidak dapat dilakukan secara harfiah, maka upacara ini dilakukan secara simbolis.

[8:14]  3 Full Life : MENTAHIRKAN MEREKA DARI TENGAH-TENGAH ORANG.

Nas : Bil 8:14

Melalui teladan mereka, orang Lewi melambangkan pemisahan orang saleh yang seharusnya merupakan ciri khas seluruh bangsa itu.

[8:17]  4 Full Life : SEMUA ANAK SULUNG ... ADALAH KEPUNYAAN-KU.

Nas : Bil 8:17

Semua anak sulung Israel adalah milik Tuhan (Kel 13:11-16); akan tetapi, Allah mengizinkan suku Lewi menjadi pengganti dari semua anak sulung (Bil 3:9,11-13,40-41,45-51; 8:14-19).

[9:15]  5 Full Life : TIANG AWAN ... TIANG API.

Nas : Bil 9:15-23

Tiang awan pada siang hari yang tampak seperti tiang api pada malam hari merupakan tanda pemeliharaan, perlindungan, dan bimbingan ilahi bagi orang Israel di padang gurun.

  1. 1) Alkitab menekankan bahwa bangsa Israel harus berangkat atau menetap sesuai dengan tanda adikodrati itu. Sekalipun demikian, bimbingan Allah tidak meniadakan keperluan akan hikmat dan perencanaan manusia, karena Musa minta nasihat Hobab mengenai tempat berkemah yang terbaik di padang gurun itu (Bil 10:29-32).
  2. 2) Menaati Allah dan mengikuti kehendak-Nya dengan demikian tergantung pada bimbingan adikodrati Allah dan hikmat kita sendiri yang dilandaskan pada prinsip-prinsip Firman-Nya. Penting sekali untuk tinggal dekat-Nya setiap waktu dan tidak memisahkan diri dari perlindungan dan kehendak-Nya.
  3. 3) Janji Allah untuk menuntun umat PL-Nya masih berlaku bagi orang percaya masa kini. Ia akan menuntun kita dengan Firman dan Roh-Nya (Rom 8:4). Ia akan meluruskan jalan semua orang yang mengakui Dia (Ams 3:6; bd. Mazm 37:23; Kis 5:19-20; 8:26; 13:1-4).

[10:9]  6 Full Life : KAMU DIINGAT.

Nas : Bil 10:9

Allah akan menolong umat-Nya dalam perang hanya jikalau Dia dipanggil dengan nafiri (bd. Kel 28:12,29; 39:7). Dengan kata lain, Allah menetapkan beberapa syarat bagi orang Israel untuk memperoleh bantuan-Nya. Allah mungkin tidak akan bergerak menolong kita jikalau kita tidak menghampiri-Nya di dalam doa, berseru memohon kasih karunia, perlindungan, dan kehadiran-Nya.

[10:29]  7 Full Life : IKUTLAH BERSAMA-SAMA DENGAN KAMI.

Nas : Bil 10:29

Musa mengundang saudara iparnya, seorang bukan Israel, untuk ikut bersama mereka dan menikmati hal-hal baik yang dijanjikan Allah kepada mereka. Pintu senantiasa terbuka bagi orang bukan Israel untuk bergabung dengan mereka, menjadikan Allah Israel Allah mereka, dan ikut menikmati janji-janji dan berkat-berkat Allah. Hobab tampaknya menolak ajakan tersebut (tetapi lih. Hak 1:16; 4:11); kemudian Rahab, Rut, dan banyak orang bukan Israel lainnya diterima dan diberkati oleh Tuhan dan umat-Nya.

[11:1]  8 Full Life : BANGSA ITU BERSUNGUT-SUNGUT.

Nas : Bil 11:1

Setelah mengadakan perjalanan selama tiga hari saja (Bil 10:33), bangsa itu mulai bersungut-sungut karena keadaannya kurang menyenangkan.

  1. 1) Betapa cepatnya mereka melupakan pembebasan mereka dari perbudakan dan perbuatan-perbuatan besar Allah bagi mereka. Mereka tidak bersedia mempercayai Allah dan menyerahkan hidup serta masa depan mereka kepada-Nya. Hal inilah yang mendatangkan murka dan hukuman Allah atas mereka.
  2. 2) Sebagai orang percaya PB kita tidak boleh sekali-kali berhenti bersyukur atas korban kematian Kristus bagi kita, pembebasan kita dari dosa, dan persediaan Allah yang baik hati untuk pimpinan dan berkat dalam kehidupan kita.

[11:4]  9 Full Life : ORANG-ORANG BAJINGAN ... KEMASUKAN NAFSU RAKUS.

Nas : Bil 11:4

Inilah orang bukan Israel yang ikut umat itu ketika keluar dari Mesir (Kel 12:38); mereka mempengaruhi orang Israel untuk memberontak kepada Allah dan menginginkan kesenangan yang ada di Mesir (ayat Bil 11:5).

[11:6]  10 Full Life : MANNA.

Nas : Bil 11:6

Lihat cat. --> Kel 16:4.

[atau ref. Kel 16:4]

[11:12]  11 Full Life : PANGKULAH DIA SEPERTI PAK PENGASUH.

Nas : Bil 11:12

Musa menyangka akan memimpin suatu pasukan yang penuh kemenangan ke tanah perjanjian. Sebaliknya, bangsa itu bertindak seperti bayi-bayi rohani, dan Musa merasa bahwa beban itu terlalu berat baginya. Maka Allah mengambil sebagian Roh yang ada pada Musa dan menaruh-Nya pada tujuh puluh tua-tua untuk menolongnya dalam menjalankan kepemimpinan rohani (ayat Bil 11:16-17). Demikianlah, Musa tahu bahwa dengan kuasa Roh ia dapat menghadapi tantangan dari setiap tugas yang dibebankan Allah kepadanya, karena beban itu tidak perlu ditanggung dengan kekuatannya sendiri.

[11:20]  12 Full Life : KAMU TELAH MENOLAK TUHAN.

Nas : Bil 11:20

Bangsa itu mengeluh dengan sengit mengenai cara Allah memperlakukan mereka; mereka seperti anak-anak manja yang menginginkan kemauannya dituruti (ayat Bil 11:1,4-6). Allah membiarkan mereka memperoleh apa yang mereka inginkan, tetapi "didatangkan-Nya penyakit paru-paru di antara mereka" (Mazm 106:15; bd. Mazm 78:29-33). Peristiwa ini adalah suatu peringatan serius tentang hal memaksakan cara dan keinginan kita sendiri daripada dengan rendah hati tunduk kepada jalan Allah dan bersyukur atas persediaan-Nya. Menolak perlakuan Allah terhadap kita adalah sama dengan ketidakpercayaan dan pemberontakan yang mendatangkan hukuman-Nya (bd. Mazm 78:17-22).

[11:25]  13 Full Life : ROH ITU HINGGAP PADA MEREKA, KEPENUHANLAH MEREKA SEPERTI NABI.

Nas : Bil 11:25

Alkitab mengajarkan bahwa nubuat seringkali menyertai pekerjaan Roh Allah atas manusia (bd. 1Sam 10:5-6; 18:10; Yes 10:6-13; Yoel 2:28). Laporan dalam Kisah Para Rasul mengenai pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dan setelah itu menunjukkan bahwa orang percaya yang dipenuhi Roh bernubuat dan berbicara dengan bahasa lidah karena dorongan Roh (Kis 2:4; 10:44-47; 19:6;

lihat art. KARUNIA-KARUNIA ROHANI ORANG PERCAYA).

[11:29]  14 Full Life : KALAU SELURUH UMAT TUHAN MENJADI NABI.

Nas : Bil 11:29

Ketika Eldad dan Medad terus bernubuat di perkemahan, Yosua meminta agar Musa menghentikan mereka. Akan tetapi, Musa sudah belajar. Ia mengerti bahwa tingkat rohani normal yang diharapkan dari seluruh umat Allah ialah bahwa mereka dapat bernubuat ketika Roh Allah ada di atas mereka. Pada zaman PL Roh Kudus hanya turun atas atau memenuhi beberapa orang untuk memberikan kuasa untuk melayani atau bernubuat. Yoel bernubuat bahwa akan tiba saatnya ketika seluruh umat Allah akan dipenuhi dengan Roh Kudus (Yoel 2:28-29). Nubuat ini digenapi pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan di "atas semua orang" (Kis 2:4,16-17). Orang percaya yang belum dibaptis dalam Roh Kudus belum mengalami apa yang dijanjikan Allah kepada mereka dan yang Yesus ingin berikan kepada mereka (Kis 1:8; Kis 2:39; 1Kor 14:1-2,5,39).

[12:1]  15 Full Life : PEREMPUAN KUSY YANG DIAMBILNYA.

Nas : Bil 12:1

Pernikahan Musa dengan seorang wanita Kusy tidaklah salah dari segi hukum atau moral. Keluhan Miryam dan Harun merupakan selubung dari rasa irihati mereka terhadap kekuasaan yang dimiliki Musa (ayat Bil 12:2).

[12:3]  16 Full Life : MUSA ... LEMBUT HATINYA

Nas : Bil 12:3

(versi Inggris NIV -- rendah hati). Acuan kepada Musa selaku orang yang paling lembut hati di muka bumi rupanya merupakan pernyataan sisipan yang ditambahkan Yosua setelah kematian Musa. Kerendahan hati Musa terletak dalam kepercayaan-Nya kepada Allah selaku Tuhan, sehingga ia bebas dari sifat mementingkan diri dan ambisi yang fasik. Ketika ditantang atau diancam, Musa bersandar kepada Allah dan mempercayai bahwa Ia akan menolong dan melindungi dirinya. Alkitab memastikan bahwa Allah senang membantu orang yang rendah hati (Mazm 22:27; 25:9; 147:6; 149:4; Mat 5:5; 1Pet 5:6). Yesus, seorang nabi seperti Musa (Kis 7:37), juga lembut dan rendah hati (Mat 11:29), dan Ia juga mempercayakan diri kepada Allah ketika dianiaya (1Pet 2:23).

[12:10]  17 Full Life : TAMPAKLAH MIRYAM KENA KUSTA.

Nas : Bil 12:10

Dosa Miryam dan Harun ketika mempersoalkan kekuasaan Musa adalah bahwa mereka tidak takut akan Allah atau tidak menghormati firman Allah melalui Musa nabi-Nya. Musa menjadi perantara perjanjian yang lama, sebagaimana Yesus adalah perantara perjanjian yang baru (bd. Ibr 3:2-6). Allah berbicara secara langsung kepada Musa (ayat Bil 12:8), jadi apa yang dikatakan Musa kepada bangsa itu merupakan firman Allah yang berwibawa. Sekalipun Miryam dan Harun menjadi pemimpin Israel, mereka tidak berhak meragukan kekuasaan Musa. Sebagaimana Allah menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak setingkat dengan Musa, demikian pula orang percaya dewasa ini tidak berhak menempatkan diri mereka sejajar dengan Alkitab.



TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA