TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Bilangan 3:33-37

Konteks
3:33 Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi; d  itulah kaum-kaum e  Merari. 3:34 Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas f  dicatat ada enam ribu dua ratus orang. 3:35 Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi Kemah Suci g  sebelah utara. 3:36 Yang ditugaskan h  kepada bani Merari untuk dipelihara ialah papan Kemah Suci, i  kayu lintangnya, j  tiang-tiangnya, k  alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya l  itu, 3:37 juga tiang pelataran m  sekelilingnya, alas, patok n  dan talinya.


TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA