TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Bilangan 3:21-39

Konteks
3:21 Puak Gerson a  terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei; b  itulah kaum-kaum Gerson. 3:22 Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada tujuh ribu lima ratus orang. 3:23 Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang Kemah Suci c  di sebelah barat. 3:24 Pemimpin puak Gerson ialah Elyasaf bin Lael. 3:25 Yang harus dipelihara oleh bani Gerson dalam Kemah Pertemuan ialah Kemah Suci d  dan Kemah dengan tudungnya, e  tirai pintu f  Kemah Pertemuan, g  3:26 layar pelataran h  dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling Kemah Suci dan mezbah, i  dan talinya, j  termasuk segala k  pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. 3:27 Puak Kehat l  terdiri dari kaum Amram, kaum Yizhar, kaum Hebron dan kaum Uziel; m  itulah kaum-kaum Kehat. n  3:28 Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas o  dicatat ada delapan ribu enam ratus orang, yakni mereka yang memelihara p  barang-barang kudus. q  3:29 Kaum-kaum bani Kehat ini berkemah pada sisi Kemah Suci sebelah selatan. r  3:30 Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan s  bin Uziel. 3:31 Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, t  meja, u  kandil, v  mezbah-mezbah, w  perkakas x  tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, y  termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya z  itu. 3:32 Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, a  anak imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara b  barang-barang kudus. c  3:33 Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi; d  itulah kaum-kaum e  Merari. 3:34 Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas f  dicatat ada enam ribu dua ratus orang. 3:35 Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi Kemah Suci g  sebelah utara. 3:36 Yang ditugaskan h  kepada bani Merari untuk dipelihara ialah papan Kemah Suci, i  kayu lintangnya, j  tiang-tiangnya, k  alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya l  itu, 3:37 juga tiang pelataran m  sekelilingnya, alas, patok n  dan talinya. 3:38 Yang berkemah di depan Kemah Suci di sebelah timur, o  di depan Kemah Pertemuan, p  ialah Musa, dan Harun serta anak-anaknya, yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus q  bagi orang Israel; tetapi orang awam yang mendekat, haruslah dihukum mati. r  3:39 Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah TUHAN dicatat s  oleh Musa dan Harun, menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas, ada dua puluh dua ribu orang. t 


TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA