TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Bilangan 32:1-15

Konteks
Penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan
32:1 Adapun bani Ruben dan bani Gad ternaknya banyak, f  bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaezer g  dan tanah Gilead, h  tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. i  32:2 Lalu datanglah bani Gad dan bani Ruben dan berkata kepada Musa, imam Eleazar dan para pemimpin umat j  itu: 32:3 "Atarot, k  Dibon, l  Yaezer, m  Nimra, n  Hesybon, o  Eleale, p  Sebam, q  Nebo r  dan Beon, s  32:4 negeri yang telah dikalahkan t  oleh TUHAN untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan u  dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya." 32:5 Lagi kata mereka: "Jika kami mendapat kasihmu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik; janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. v " 32:6 Jawab Musa kepada bani Gad dan bani Ruben itu: "Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? 32:7 Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan TUHAN kepada mereka? w  32:8 Demikian juga dilakukan bapa-bapamu, ketika aku menyuruh mereka dari Kadesh-Barnea untuk melihat-lihat negeri x  itu; 32:9 mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, y  melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan TUHAN kepada mereka. 32:10 Maka bangkitlah z  murka TUHAN pada waktu itu dan Ia bersumpah: a  32:11 Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, b  yang berumur dua puluh tahun ke atas, c  tidak akan melihat negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah d  kepada Abraham, Ishak dan Yakub, e  oleh karena mereka tidak mengikut Aku dengan sepenuh hatinya, 32:12 kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut TUHAN dengan sepenuh hatinya. f  32:13 Sebab itu bangkitlah murka TUHAN kepada orang Israel, g  sehingga Ia membuat mereka mengembara di padang gurun empat puluh tahun lamanya, sampai habis mati h  segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata TUHAN. 32:14 Dan sekarang kamu bangkit ganti bapa-bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka TUHAN yang menyala-nyala kepada orang Israel i  itu. 32:15 Jika kamu berbalik membelakangi Dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkan-Nya tinggal di padang gurun dan kamu akan membawa kemusnahan j  atas seluruh bangsa ini."


TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA