TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Bilangan 26:57-65

Konteks
26:57 Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi, m  menurut kaum mereka: dari Gerson kaum orang Gerson; dari Kehat kaum orang Kehat dan dari Merari kaum orang Merari. 26:58 Inilah kaum-kaum Lewi: kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakkan Amram. n  26:59 Dan nama isteri Amram ialah Yokhebed, o  anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir; dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa p  dan Miryam, q  saudara r  mereka yang perempuan. 26:60 Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. s  26:61 Tetapi Nadab dan Abihu t  mati, ketika mereka mempersembahkan persembahan api u  yang asing ke hadapan TUHAN. 26:62 Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah dua puluh tiga ribu v  orang, semuanya laki-laki, yang berumur satu bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat w  bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka x  di tengah-tengah orang Israel. y  26:63 Itulah orang-orang yang dicatat z  oleh Musa dan imam Eleazar, ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab a  di tepi sungai Yordan dekat Yerikho. b  26:64 Di antara mereka tidak ada terdapat seorangpun yang dicatat c  Musa dan imam Harun, d  ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai 26:65 sebab TUHAN telah berfirman tentang mereka: "Pastilah mereka mati di padang gurun. e " Dari mereka itu tidak ada seorangpun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb f  bin Yefune dan Yosua bin Nun. g 


TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA