TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Bilangan 26:5-51

Konteks
26:5 Ruben b  ialah anak sulung Israel; bani Ruben ialah dari Henokh c  kaum orang Henokh; dari Palu d  kaum orang Palu; 26:6 dari Hezron e  kaum orang Hezron dan dari Karmi f  kaum orang Karmi. 26:7 Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh orang. 26:8 Adapun anak Palu ialah Eliab, 26:9 dan anak-anak Eliab g  ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat h  itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah, ketika mereka membantah TUHAN, i  26:10 tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka j  bersama-sama dengan Korah, ketika kumpulan itu mati, ketika kedua ratus lima puluh orang k  itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. l  26:11 Tetapi anak-anak Korah m  tidaklah mati. n  26:12 Bani Simeon, menurut kaum mereka, ialah: dari Nemuel o  kaum orang Nemuel; dari Yamin p  kaum orang Yamin; dari Yakhin kaum orang Yakhin; 26:13 dari Zerah q  kaum orang Zerah dan dari Saul kaum orang Saul. 26:14 Itulah kaum-kaum orang Simeon, r  dua puluh dua ribu dua ratus orang s  banyaknya. 26:15 Bani Gad, menurut kaum mereka, ialah: dari Zefon kaum orang Zefon; t  dari Hagi kaum orang Hagi; dari Syuni kaum orang Syuni; 26:16 dari Ozni kaum orang Ozni, dari Eri kaum orang Eri; 26:17 dari Arod kaum orang Arod dan dari Areli kaum orang Areli. 26:18 Itulah kaum-kaum bani Gad, u  dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh ribu lima ratus orang. 26:19 Anak-anak Yehuda ialah: Er v  dan Onan; w  tetapi Er dan Onan itu mati x  di tanah Kanaan. 26:20 Bani Yehuda, menurut kaum mereka, ialah: dari Syela y  kaum orang Syela; dari Peres z  kaum orang Peres dan dari Zerah kaum a  orang Zerah. 26:21 Bani Peres b  ialah: dari Hezron c  kaum orang Hezron dan dari Hamul kaum orang Hamul. 26:22 Itulah kaum-kaum Yehuda, d  dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah tujuh puluh enam ribu lima ratus orang. 26:23 Bani Isakhar, menurut kaum mereka, ialah: dari Tola e  kaum orang Tola; dari Pua kaum orang Pua; 26:24 dari Yasub kaum orang Yasub f  dan dari Simron kaum orang Simron. 26:25 Itulah kaum-kaum Isakhar, g  dan orang-orang yang dicatat dari mereka, berjumlah enam puluh empat ribu tiga ratus orang. 26:26 Bani Zebulon, h  menurut kaum mereka, ialah: dari Sered kaum orang Sered; dari Elon kaum orang Elon dan dari Yahleel kaum orang Yahleel. 26:27 Itulah kaum-kaum orang Zebulon, i  dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah enam puluh ribu lima ratus orang. 26:28 Keturunan Yusuf, j  menurut kaum mereka, ialah orang Manasye k  dan orang Efraim. 26:29 Bani Manasye l  ialah: dari Makhir m  kaum orang Makhir; dan Makhir beranakkan Gilead; n  dari Gilead kaum orang Gilead. 26:30 Inilah bani Gilead: o  dari Iezer p  kaum orang Iezer; dari Helek kaum orang Helek; 26:31 dari Asriel kaum orang Asriel; dari Sekhem kaum orang Sekhem; 26:32 dari Semida kaum orang Semida dan dari Hefer kaum orang Hefer. 26:33 Adapun Zelafehad q  bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, r  tetapi anak perempuan saja, dan nama anak-anak perempuan Zelafehad ialah Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza. s  26:34 Itulah kaum-kaum Manasye, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah lima puluh dua ribu tujuh ratus t  orang. 26:35 Inilah bani Efraim, u  menurut kaum mereka: dari Sutelah kaum orang Sutelah; dari Bekher kaum orang Bekher dan dari Tahan kaum orang Tahan. 26:36 Dan inilah bani Sutelah: dari Eran kaum orang Eran. 26:37 Itulah kaum-kaum bani Efraim, v  dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah tiga puluh dua ribu lima ratus orang banyaknya. Itulah bani Yusuf menurut kaum mereka. 26:38 Bani Benyamin, w  menurut kaum mereka, ialah: dari Bela kaum orang Bela; dari Asybel kaum orang Asybel; dari Ahiram kaum orang Ahiram; 26:39 dari Sefufam kaum orang Sefufam dan dari Hufam kaum orang Hufam. 26:40 Dan anak-anak Bela ialah Ared x  dan Naaman; dari Ared kaum orang Ared dan dari Naaman kaum orang Naaman. 26:41 Itulah bani Benyamin y  menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh lima ribu enam ratus orang. 26:42 Inilah bani Dan, z  menurut kaum a  mereka: dari Suham b  kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum Dan menurut kaum mereka. 26:43 Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah enam puluh empat ribu empat ratus orang. 26:44 Bani Asyer, c  menurut kaum mereka, ialah: dari Yimna kaum orang Yimna; dari Yiswi kaum orang Yiswi dan dari Beria kaum orang Beria. 26:45 Mengenai bani Beria: dari Heber kaum orang Heber dan dari Malkiel kaum orang Malkiel. 26:46 Dan nama anak perempuan Asyer ialah Serah. 26:47 Itulah kaum-kaum bani Asyer, d  dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah lima puluh tiga ribu empat ratus orang. 26:48 Bani Naftali, e  menurut kaum mereka, ialah: dari Yahzeel kaum orang Yahzeel; dari Guni kaum orang Guni; 26:49 dari Yezer kaum orang Yezer dan dari Syilem kaum orang Syilem. 26:50 Itulah kaum-kaum Naftali f  menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh lima ribu empat ratus g  orang. 26:51 Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, enam ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh h  orang banyaknya.


TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA