TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Bilangan 25:10--30:1

Konteks
25:10 TUHAN berfirman kepada Musa: 25:11 "Pinehas, anak Eleazar, anak imam Harun, telah menyurutkan murka-Ku dari pada orang Israel, e  oleh karena ia begitu giat membela kehormatan-Ku 1  f  di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah Kuhabisi orang Israel dalam cemburu-Ku. 25:12 Sebab itu katakanlah: Sesungguhnya Aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan g  yang dari pada-Ku 25:13 untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman h  selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat i  membela j  Allahnya dan telah mengadakan pendamaian k  bagi orang Israel. l " 25:14 Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan m  Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak n  orang Simeon, 25:15 dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kozbi o  binti Zur; Zur itu adalah seorang kepala kaum p --yaitu puak--di Midian. 25:16 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Musa: q  25:17 "Lawanlah r  orang Midian s  itu, dan tewaskanlah mereka, t  25:18 sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor u  dan dalam hal Kozbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian; Kozbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu."
Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya
26:1 Sesudah tulah v  itu berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan kepada Eleazar, anak imam Harun: 26:2 "Hitunglah w  jumlah segenap umat Israel 2 , yang berumur dua puluh tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang x  di antara orang Israel." 26:3 Lalu berkatalah Musa dan imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, y  di tepi sungai Yordan dekat Yerikho: z  26:4 "Hitunglah jumlah semua orang yang berumur dua puluh tahun ke atas!" --seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir: a  26:5 Ruben b  ialah anak sulung Israel; bani Ruben ialah dari Henokh c  kaum orang Henokh; dari Palu d  kaum orang Palu; 26:6 dari Hezron e  kaum orang Hezron dan dari Karmi f  kaum orang Karmi. 26:7 Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh orang. 26:8 Adapun anak Palu ialah Eliab, 26:9 dan anak-anak Eliab g  ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat h  itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah, ketika mereka membantah TUHAN, i  26:10 tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka j  bersama-sama dengan Korah, ketika kumpulan itu mati, ketika kedua ratus lima puluh orang k  itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. l  26:11 Tetapi anak-anak Korah m  tidaklah mati. n  26:12 Bani Simeon, menurut kaum mereka, ialah: dari Nemuel o  kaum orang Nemuel; dari Yamin p  kaum orang Yamin; dari Yakhin kaum orang Yakhin; 26:13 dari Zerah q  kaum orang Zerah dan dari Saul kaum orang Saul. 26:14 Itulah kaum-kaum orang Simeon, r  dua puluh dua ribu dua ratus orang s  banyaknya. 26:15 Bani Gad, menurut kaum mereka, ialah: dari Zefon kaum orang Zefon; t  dari Hagi kaum orang Hagi; dari Syuni kaum orang Syuni; 26:16 dari Ozni kaum orang Ozni, dari Eri kaum orang Eri; 26:17 dari Arod kaum orang Arod dan dari Areli kaum orang Areli. 26:18 Itulah kaum-kaum bani Gad, u  dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh ribu lima ratus orang. 26:19 Anak-anak Yehuda ialah: Er v  dan Onan; w  tetapi Er dan Onan itu mati x  di tanah Kanaan. 26:20 Bani Yehuda, menurut kaum mereka, ialah: dari Syela y  kaum orang Syela; dari Peres z  kaum orang Peres dan dari Zerah kaum a  orang Zerah. 26:21 Bani Peres b  ialah: dari Hezron c  kaum orang Hezron dan dari Hamul kaum orang Hamul. 26:22 Itulah kaum-kaum Yehuda, d  dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah tujuh puluh enam ribu lima ratus orang. 26:23 Bani Isakhar, menurut kaum mereka, ialah: dari Tola e  kaum orang Tola; dari Pua kaum orang Pua; 26:24 dari Yasub kaum orang Yasub f  dan dari Simron kaum orang Simron. 26:25 Itulah kaum-kaum Isakhar, g  dan orang-orang yang dicatat dari mereka, berjumlah enam puluh empat ribu tiga ratus orang. 26:26 Bani Zebulon, h  menurut kaum mereka, ialah: dari Sered kaum orang Sered; dari Elon kaum orang Elon dan dari Yahleel kaum orang Yahleel. 26:27 Itulah kaum-kaum orang Zebulon, i  dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah enam puluh ribu lima ratus orang. 26:28 Keturunan Yusuf, j  menurut kaum mereka, ialah orang Manasye k  dan orang Efraim. 26:29 Bani Manasye l  ialah: dari Makhir m  kaum orang Makhir; dan Makhir beranakkan Gilead; n  dari Gilead kaum orang Gilead. 26:30 Inilah bani Gilead: o  dari Iezer p  kaum orang Iezer; dari Helek kaum orang Helek; 26:31 dari Asriel kaum orang Asriel; dari Sekhem kaum orang Sekhem; 26:32 dari Semida kaum orang Semida dan dari Hefer kaum orang Hefer. 26:33 Adapun Zelafehad q  bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, r  tetapi anak perempuan saja, dan nama anak-anak perempuan Zelafehad ialah Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza. s  26:34 Itulah kaum-kaum Manasye, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah lima puluh dua ribu tujuh ratus t  orang. 26:35 Inilah bani Efraim, u  menurut kaum mereka: dari Sutelah kaum orang Sutelah; dari Bekher kaum orang Bekher dan dari Tahan kaum orang Tahan. 26:36 Dan inilah bani Sutelah: dari Eran kaum orang Eran. 26:37 Itulah kaum-kaum bani Efraim, v  dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah tiga puluh dua ribu lima ratus orang banyaknya. Itulah bani Yusuf menurut kaum mereka. 26:38 Bani Benyamin, w  menurut kaum mereka, ialah: dari Bela kaum orang Bela; dari Asybel kaum orang Asybel; dari Ahiram kaum orang Ahiram; 26:39 dari Sefufam kaum orang Sefufam dan dari Hufam kaum orang Hufam. 26:40 Dan anak-anak Bela ialah Ared x  dan Naaman; dari Ared kaum orang Ared dan dari Naaman kaum orang Naaman. 26:41 Itulah bani Benyamin y  menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh lima ribu enam ratus orang. 26:42 Inilah bani Dan, z  menurut kaum a  mereka: dari Suham b  kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum Dan menurut kaum mereka. 26:43 Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah enam puluh empat ribu empat ratus orang. 26:44 Bani Asyer, c  menurut kaum mereka, ialah: dari Yimna kaum orang Yimna; dari Yiswi kaum orang Yiswi dan dari Beria kaum orang Beria. 26:45 Mengenai bani Beria: dari Heber kaum orang Heber dan dari Malkiel kaum orang Malkiel. 26:46 Dan nama anak perempuan Asyer ialah Serah. 26:47 Itulah kaum-kaum bani Asyer, d  dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah lima puluh tiga ribu empat ratus orang. 26:48 Bani Naftali, e  menurut kaum mereka, ialah: dari Yahzeel kaum orang Yahzeel; dari Guni kaum orang Guni; 26:49 dari Yezer kaum orang Yezer dan dari Syilem kaum orang Syilem. 26:50 Itulah kaum-kaum Naftali f  menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh lima ribu empat ratus g  orang. 26:51 Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, enam ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh h  orang banyaknya. 26:52 TUHAN berfirman kepada Musa: 26:53 "Kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama i  yang dicatat; 26:54 kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil; kepada setiap suku sesuai dengan jumlah j  orang-orangnya yang dicatat k  haruslah diberikan milik pusaka. 26:55 Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi; l  menurut nama suku-suku nenek moyang mereka haruslah mereka mendapat milik pusaka; 26:56 seperti yang ditunjukkan undian haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku, di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya." 26:57 Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi, m  menurut kaum mereka: dari Gerson kaum orang Gerson; dari Kehat kaum orang Kehat dan dari Merari kaum orang Merari. 26:58 Inilah kaum-kaum Lewi: kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakkan Amram. n  26:59 Dan nama isteri Amram ialah Yokhebed, o  anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir; dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa p  dan Miryam, q  saudara r  mereka yang perempuan. 26:60 Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. s  26:61 Tetapi Nadab dan Abihu t  mati, ketika mereka mempersembahkan persembahan api u  yang asing ke hadapan TUHAN. 26:62 Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah dua puluh tiga ribu v  orang, semuanya laki-laki, yang berumur satu bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat w  bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka x  di tengah-tengah orang Israel. y  26:63 Itulah orang-orang yang dicatat z  oleh Musa dan imam Eleazar, ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab a  di tepi sungai Yordan dekat Yerikho. b  26:64 Di antara mereka tidak ada terdapat seorangpun yang dicatat c  Musa dan imam Harun, d  ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai 26:65 sebab TUHAN telah berfirman tentang mereka: "Pastilah mereka mati di padang gurun. e " Dari mereka itu tidak ada seorangpun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb f  bin Yefune dan Yosua bin Nun. g 
Hak waris bagi anak-anak perempuan
27:1 Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehad h  bin Hefer i  bin Gilead j  bin Makhir k  bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf--nama anak-anaknya itu adalah: Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza-- 27:2 dan berdiri di depan Musa l  dan imam Eleazar, dan di depan para pemimpin m  dan segenap umat itu dekat pintu Kemah Pertemuan, n  serta berkata: 27:3 "Ayah kami telah mati di padang gurun, o  walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan TUHAN, p  ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. q  27:4 Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik 3  di antara saudara-saudara ayah kami." 27:5 Lalu Musa menyampaikan perkara r  mereka itu ke hadapan TUHAN. s  27:6 Maka berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 27:7 "Perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar; memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka t  kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya; engkau harus memindahkan kepadanya u  hak atas milik pusaka ayahnya. 27:8 Dan kepada orang Israel engkau harus berkata: Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. 27:9 Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. 27:10 Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. 27:11 Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya." Itulah yang harus menjadi ketetapan v  hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
Yosua mengganti Musa
27:12 TUHAN berfirman kepada Musa: "Naiklah ke gunung w  Abarim x  ini, dan pandanglah negeri y  yang Kuberikan kepada orang Israel. z  27:13 Sesudah engkau memandangnya, maka engkaupun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, a  sama seperti Harun, b  abangmu, dahulu. 27:14 Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, c  kamu berdua telah memberontak terhadap titah-Ku untuk menyatakan kekudusan-Ku d  di depan mata mereka dengan air itu." Itulah mata air Meriba e  dekat Kadesh di padang gurun Zin. 27:15 Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: 27:16 "Biarlah TUHAN, Allah dari roh segala makhluk, f  mengangkat atas umat ini seorang 27:17 yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat TUHAN jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. g " 27:18 Lalu TUHAN berfirman kepada Musa: "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh 4 , h  letakkanlah tanganmu atasnya, i  27:19 suruhlah ia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu j  di depan mata mereka k  itu 27:20 dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. l  27:21 Ia harus berdiri di depan imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan m  keputusan Urim 5  n  bagi dia di hadapan TUHAN; atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." 27:22 Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat itu, 27:23 lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, o  seperti yang difirmankan TUHAN dengan perantaraan Musa.
Korban pagi dan korban petang
28:1 TUHAN berfirman kepada Musa: 28:2 "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Dengan setia dan pada waktu p  yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepada-Ku sebagai santapan-Ku, q  berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi-Ku. r  28:3 Katakanlah kepada mereka: Inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada TUHAN: dua ekor domba berumur setahun yang tidak bercela s  setiap hari 6  t  sebagai korban bakaran yang tetap; 28:4 domba yang satu haruslah kauolah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kauolah pada waktu senja. u  28:5 Juga sepersepuluh efa tepung v  yang terbaik untuk korban sajian, w  diolah dengan seperempat hin minyak x  tumbuk. 28:6 Itulah korban bakaran y  yang tetap yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai z  menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian a  bagi TUHAN. 28:7 Dan korban curahannya b  ialah seperempat hin untuk setiap domba; curahkanlah minuman yang memabukkan c  sebagai korban curahan bagi TUHAN di tempat kudus. d  28:8 Dan domba yang lain haruslah kauolah pada waktu senja; e  sama seperti korban sajian pada waktu pagi f  dan sama seperti korban curahannya haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN. g "
Korban Sabat dan korban bulan baru
28:9 "Pada hari Sabat: h  dua ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, i  dan dua persepuluh efa j  tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, k  serta dengan korban curahannya. 28:10 Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, l  di samping korban bakaran m  yang tetap dan korban curahannya. 28:11 Pada bulan n  barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada TUHAN: dua ekor lembu jantan o  muda, seekor domba jantan, p  tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, q  28:12 dan juga tiga persepuluh efa r  tepung yang terbaik sebagai korban sajian, s  diolah dengan minyak, untuk tiap-tiap lembu jantan, serta dua persepuluh t  efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, untuk domba jantan yang seekor itu, 28:13 serta sepersepuluh u  efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, v  diolah dengan minyak, untuk tiap-tiap domba; itulah suatu korban bakaran, w  bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi TUHAN. x  28:14 Dan korban-korban curahannya y  haruslah untuk seekor lembu jantan setengah hin anggur, untuk seekor domba jantan sepertiga hin dan untuk seekor domba seperempat hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru z  dalam setahun. 28:15 Dan seekor kambing jantan a  haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa b  bagi TUHAN, serta dengan korban curahannya, di samping korban bakaran c  yang tetap."
Korban pada hari-hari raya
28:16 "Dalam bulan yang pertama, pada hari yang keempat belas bulan itu, ada Paskah d  bagi TUHAN. 28:17 Pada hari yang kelima belas bulan itu ada hari raya; tujuh hari e  lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. f  28:18 Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan g  berat, 28:19 dan haruslah kamu mempersembahkan kepada TUHAN sebagai korban api-apian, h  sebagai korban bakaran: dua ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan tujuh ekor domba berumur setahun; haruslah kamu ambil yang tidak bercela. i  28:20 Sebagai korban sajiannya haruslah kamu olah tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni tiga persepuluh efa j  untuk seekor lembu jantan dan dua persepuluh k  efa untuk seekor domba jantan; 28:21 sepersepuluh l  efa harus kauolah untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu. 28:22 Selanjutnya seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa m  untuk mengadakan pendamaian bagimu; n  28:23 selain dari korban bakaran pagi yang termasuk korban bakaran yang tetap haruslah kamu mengolah semuanya itu. 28:24 Secara demikian haruslah setiap hari selama tujuh hari kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN; o  di samping korban bakaran yang tetap haruslah itu diolah, serta dengan korban curahannya. 28:25 Dan pada hari yang ketujuh haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 28:26 Pada hari hulu hasil, p  pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada TUHAN, pada hari raya lepas tujuh minggu, q  haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan r  berat. 28:27 Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi TUHAN: s  dua ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, tujuh ekor domba berumur setahun; 28:28 juga sebagai korban sajiannya: tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni tiga persepuluh efa untuk setiap ekor lembu jantan, dua persepuluh t  efa untuk domba jantan yang seekor itu, 28:29 sepersepuluh u  efa untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu; 28:30 seekor kambing v  jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu. 28:31 Selain dari korban bakaran w  yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. 29:1 Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal satu bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan x  berat; itulah hari peniupan serunai bagimu. 29:2 Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran y  menjadi bau yang menyenangkan bagi TUHAN: z  seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, tujuh ekor domba berumur setahun a  yang tidak bercela; b  29:3 juga sebagai korban sajiannya: c  tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni tiga persepuluh efa untuk lembu jantan itu, dua persepuluh efa untuk domba jantan itu 29:4 dan sepersepuluh d  efa untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu; 29:5 dan seekor kambing e  jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu, 29:6 selain dari korban bakaran bulan f  baru serta dengan korban sajiannya, dan korban bakaran g  yang tetap serta dengan korban sajiannya h  dan korban-korban curahannya, i  sesuai dengan peraturannya, menjadi bau j  yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi TUHAN. 29:7 Pada hari yang kesepuluh bulan yang ketujuh itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu k  dengan berpuasa, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. l  29:8 Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada TUHAN, sebagai bau yang menyenangkan: seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, tujuh ekor domba berumur setahun; haruslah tidak bercela m  semuanya itu; 29:9 juga sebagai korban sajiannya: n  tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni tiga persepuluh efa untuk lembu jantan itu, dua persepuluh o  efa untuk domba jantan yang seekor itu, 29:10 sepersepuluh p  efa untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu; 29:11 dan seekor kambing q  jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari pada korban penghapus dosa pembawa pendamaian dan korban bakaran r  yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. s  29:12 Pada hari yang kelima belas bulan t  yang ketujuh u  itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat; haruslah kamu mengadakan perayaan bagi TUHAN, tujuh hari lamanya. 29:13 Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN: v  tiga belas ekor lembu jantan muda, dua ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun; haruslah tidak bercela w  semuanya itu; 29:14 juga sebagai korban sajiannya: x  tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni tiga persepuluh efa untuk setiap lembu dari ketiga belas ekor lembu jantan itu, dua persepuluh efa untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu, 29:15 dan sepersepuluh y  efa untuk setiap domba dari keempat belas ekor domba itu; 29:16 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, z  selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. a  29:17 Pada hari yang kedua: b  dua belas ekor lembu jantan muda, dua ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, c  29:18 serta dengan korban sajiannya d  dan korban-korban curahannya, e  yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan; f  29:19 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, g  selain dari korban bakaran h  yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. i  29:20 Pada hari yang ketiga: sebelas ekor lembu jantan, dua ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, j  29:21 serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan; k  29:22 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. 29:23 Pada hari yang keempat: sepuluh ekor lembu jantan, dua ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, 29:24 serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan; 29:25 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. 29:26 Pada hari yang kelima: sembilan ekor lembu jantan, dua ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, 29:27 serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan; 29:28 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. 29:29 Pada hari yang keenam: delapan ekor lembu jantan, dua ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, 29:30 serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan; 29:31 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. 29:32 Pada hari yang ketujuh: tujuh ekor lembu jantan, dua ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, 29:33 serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya; 29:34 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. 29:35 Pada hari yang kedelapan haruslah kamu mengadakan perkumpulan l  raya, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 29:36 Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN: m  seekor lembu jantan, seekor domba jantan, tujuh ekor domba berumur setahun n  yang tidak bercela, 29:37 dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan; 29:38 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. 29:39 Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi TUHAN pada hari-hari rayamu o  sebagai korban-korban bakaranmu, p  korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu dan korban-korban keselamatanmu, q  selain dari korban-korban nazarmu r  dan korban-korban sukarelamu. s " 29:40 Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
Nazar kaum perempuan
30:1 Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, t  demikian: "Inilah yang diperintahkan TUHAN.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[25:11]  1 Full Life : GIAT MEMBELA KEHORMATAN-KU.

Nas : Bil 25:11

Pinehas bereaksi terhadap kemerosotan moral dan penyembahan berhala umat Allah dengan kemarahan yang kudus (ayat Bil 25:1-8).

  1. 1) Sema-ngatnya yang luar biasa demi kehormatan Allah (ayat Bil 25:13) dan prinsip-Nya dinyatakan dalam kasihnya akan kebenaran dan kebenciannya akan dosa, sebagaimana ditunjukkan oleh Allah. Semangatnya melambangkan semangat Kristus demi kekudusan Allah

    (lihat cat. --> Ibr 1:9).

    [atau ref. Ibr 1:9]

  2. 2) Allah menjanjikan kepada Pinehas "keimaman selama-lamanya" (ayat Bil 25:12-13; bd. 1Taw 6:4 dst.). Bersikap sungguh-sungguh bersemangat bagi Tuhan senantiasa dibalas dengan berkat besar dari Allah.

[26:2]  2 Full Life : HITUNGLAH JUMLAH SEGENAP UMAT ISRAEL.

Nas : Bil 26:2

Allah menyuruh mengadakan sensus kedua

(lihat cat. --> Bil 1:2-3)

[atau ref. Bil 1:2-3]

supaya mempersiapkan bangsa itu untuk tugas-tugas kemiliteran ketika memasuki Kanaan (ayat Bil 26:2) untuk menduduki tanah yang dijanjikan (ayat Bil 26:53-56).

[27:4]  3 Full Life : BERILAH KAMI TANAH MILIK.

Nas : Bil 27:4

Hukum Ibrani tidak menyediakan warisan tanah bagi keturunan apabila seorang ayah tidak berputra. Karena itu Allah menetapkan peraturan bahwa seorang putri dapat mewarisi tanah keluarganya (ayat Bil 27:3-11). Hukum ini menunjukkan tempat martabat dan kehormatan yang diberi kepada wanita di Israel.

[27:18]  4 Full Life : SEORANG YANG PENUH ROH.

Nas : Bil 27:18

"Roh" di sini menunjuk kepada Roh Kudus. Di antara aneka kecakapan Yosua untuk menjadi pemimpin, yang terbesar ialah bahwa ia dipimpin oleh Roh. Sebagai seseorang yang diurapi dan yang telah membuktikan dirinya terbuka pada pimpinan Roh Tuhan, ia sangat memenuhi syarat untuk ditugaskan (ayat Bil 27:19) dan diperlengkapi dengan kewibawaan (ayat Bil 27:20) untuk memimpin umat Allah.

[27:21]  5 Full Life : MENANYAKAN KEPUTUSAN URIM.

Nas : Bil 27:21

Lihat cat. --> Kel 28:30.

[atau ref. Kel 28:30]

[28:3]  6 Full Life : KORBAN API-APIAN ... SETIAP HARI.

Nas : Bil 28:3

Pasal Bil 28:1-29:40 menekankan pentingnya kesinambungan penyajian korban dan persembahan kepada Tuhan. Semua itu harus disajikan

  1. (1) setiap hari (ayat Bil 28:3-8),
  2. (2) pada hari Sabat setiap minggu (ayat Bil 28:9-10),
  3. (3) pada permulaan setiap bulan (ayat Bil 28:11-15), dan
  4. (4) pada hari-hari tertentu dari tahun kudus (Bil 28:16-29:40). Kebutuhan untuk senantiasa menghampiri Allah dengan korban menekankan kebenaran bahwa hubungan yang tetap, dan tanpa henti-hentinya dengan Allah diperlukan untuk terus menikmati kehadiran dan berkat-Nya. Prinsip rohani ini belum berubah; orang percaya masa kini harus menghampiri Allah di dalam doa dan penyembahan kepada-Nya setiap hari supaya menerima kasih karunia dan pertolongan-Nya (Luk 18:1; 1Tes 5:17; bd. Ibr 4:16; 7:25).TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA