TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Bilangan 21:26-30

Konteks
21:26 Sebab Hesybon ialah kota kediaman Sihon, v  raja orang Amori; w  raja ini tadinya berperang melawan raja Moab x  yang lalu, dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. y  21:27 Itulah sebabnya penyair-penyair berkata: "Datanglah ke Hesybon, baiklah dibangun dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu! 21:28 Sebab api keluar dari Hesybon, nyala dari kota kediaman Sihon, z  yang memakan habis a  Ar-Moab, b  yang berkuasa atas bukit-bukit c  di sepanjang sungai Arnon. 21:29 Celakalah engkau, ya Moab; d  binasa engkau, ya bangsa Kamos! e  Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian, f  dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan g  kepada Sihon, raja orang Amori. 21:30 Kita telah menembaki mereka, Hesybon binasa sampai ke Dibon, h  dan kita menanduskannya sampai ke Nofah, yang terbentang sampai ke Medeba. i "


TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA