TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ayub 27:1--28:28

27:1 <0559> rmayw <04912> wlsm <05375> tav <0347> bwya <03254> Poyw(27:1)

27:1 eti <2089> de <1161> prosyeiv <4369> iwb <2492> eipen tw <3588> prooimiw

27:2 <05315> yspn <04843> rmh <07706> ydsw <04941> yjpsm <05493> ryoh <0410> la <02416> yx(27:2)

27:2 zh <2198> kuriov <2962> ov <3739> outw <3778> me <1473> kekriken <2919> kai <2532> o <3588> pantokratwr <3841> o <3588> pikranav <4087> mou <1473> thn <3588> quchn <5590>

27:3 <0639> ypab <0433> hwla <07307> xwrw <0> yb <05397> ytmsn <05750> dwe <03605> lk <03588> yk(27:3)

27:3 h <2228> mhn <3303> eti <2089> thv <3588> pnohv <4157> mou <1473> enoushv <1751> pneuma <4151> de <1161> yeion <2304> to <3588> perion moi <1473> en <1722> risin

27:4 <07423> hymr <01897> hghy <0518> Ma <03956> ynwslw <05766> hlwe <08193> ytpv <01696> hnrbdt <0518> Ma(27:4)

27:4 mh <3165> lalhsein <2980> ta <3588> ceilh <5491> mou <1473> anoma <459> oude <3761> h <3588> quch <5590> mou <1473> melethsei <3191> adika <94>

27:5 <04480> ynmm <08538> ytmt <05493> ryoa <03808> al <01478> ewga <05704> de <0853> Mkta <06663> qydua <0518> Ma <0> yl <02486> hlylx(27:5)

27:5 mh <3165> moi <1473> eih <1510> dikaiouv <1342> umav <4771> apofhnai ewv <2193> an <302> apoyanw <599> ou <3364> gar <1063> apallaxw <525> mou <1473> thn <3588> akakian

27:6 <03117> ymym <03824> ybbl <02778> Prxy <03808> al <07503> hpra <03808> alw <02388> ytqzxh <06666> ytqdub(27:6)

27:6 dikaiosunh <1343> de <1161> prosecwn <4337> ou <3364> mh <3165> prowmai ou <3364> gar <1063> sunoida emautw <1683> atopa <824> praxav <4238>

27:7 <05767> lwek <06965> ymmwqtmw <0341> ybya <07563> esrk <01961> yhy(27:7)

27:7 ou <3364> mhn <3303> de <1161> alla <235> eihsan <1510> oi <3588> ecyroi <2190> mou <1473> wsper <3746> h <3588> katastrofh <2692> twn <3588> asebwn <765> kai <2532> oi <3588> ep <1909> eme <1473> epanistanomenoi wsper <3746> h <3588> apwleia <684> twn <3588> paranomwn

27:8 <05315> wspn <0433> hwla <07953> lsy <03588> yk <01214> euby <03588> yk <02611> Pnx <08615> twqt <04100> hm <03588> yk(27:8)

27:8 kai <2532> tiv <5100> gar <1063> estin <1510> elpiv <1680> asebei <765> oti <3754> epecei pepoiywv <3982> epi <1909> kurion <2962> ara <685> swyhsetai <4982>

27:9 <06869> hru <05921> wyle <0935> awbt <03588> yk <0410> la <08085> emsy <06818> wtqeuh(27:9)

27:9 h <2228> thn <3588> dehsin <1162> autou <846> eisakousetai <1522> kuriov <2962> h <2228> epelyoushv autw <846> anagkhv

27:10 <06256> te <03605> lkb <0433> hwla <07121> arqy <06026> gnety <07706> yds <05921> le <0518> Ma(27:10)

27:10 mh <3165> ecei <2192> tina <5100> parrhsian enanti <1725> autou <846> h <2228> wv <3739> epikalesamenou autou <846> eisakousetai <1522> autou <846>

27:11 <03582> dxka <03808> al <07706> yds <05973> Me <0834> rsa <0410> la <03027> dyb <0853> Mkta <03384> hrwa(27:11)

27:11 alla <235> dh <1161> anaggelw <312> umin <4771> ti <5100> estin <1510> en <1722> ceiri <5495> kuriou <2962> a <3739> estin <1510> para <3844> pantokratori <3841> ou <3364> qeusomai

27:12 <01891> wlbht <01892> lbh <02088> hz <04100> hmlw <02372> Mtyzx <03605> Mklk <0859> Mta <02005> Nh(27:12)

27:12 idou <2400> dh <1161> pantev <3956> oidate oti <3754> kena <2756> kenoiv <2756> epiballete <1911>

27:13 <03947> wxqy <07706> ydsm <06184> Myuyre <05159> tlxnw <0410> la <05973> Me <07563> esr <0120> Mda <02506> qlx <02088> hz(27:13)

27:13 auth <3778> h <3588> meriv <3310> anyrwpou <444> asebouv <765> para <3844> kuriou <2962> kthma <2933> de <1161> dunastwn <1413> eleusetai <2064> para <3844> pantokratorov <3841> ep <1909> autouv <846>

27:14 <03899> Mxl <07646> webvy <03808> al <06631> wyauauw <02719> brx <03926> wml <01121> wynb <07235> wbry <0518> Ma(27:14)

27:14 ean <1437> de <1161> polloi <4183> genwntai <1096> oi <3588> uioi <5207> autou <846> eiv <1519> sfaghn <4967> esontai <1510> ean <1437> de <1161> kai <2532> andrwywsin prosaithsousin <4319>

27:15 <01058> hnykbt <03808> al <0490> wytnmlaw <06912> wrbqy <04194> twmb <08300> *wydyrv {wdyrv} (27:15)

27:15 oi <3588> de <1161> periontev autou <846> en <1722> yanatw <2288> teleuthsousin <5053> chrav <5503> de <1161> autwn <846> ouyeiv <3762> elehsei <1653>

27:16 <04403> swblm <03559> Nyky <02563> rmxkw <03701> Pok <06083> rpek <06651> rbuy <0518> Ma(27:16)

27:16 ean <1437> sunagagh <4863> wsper <3746> ghn <1065> argurion <694> isa <2470> de <1161> phlw <4081> etoimash <2090> crusion <5553>

27:17 <02505> qlxy <05355> yqn <03701> Pokw <03847> sbly <06662> qyduw <03559> Nyky(27:17)

27:17 tauta <3778> panta <3956> dikaioi <1342> peripoihsontai ta <3588> de <1161> crhmata <5536> autou <846> alhyinoi <228> kayexousin <2722>

27:18 <05341> run <06213> hve <05521> hkokw <01004> wtyb <06211> sek <01129> hnb(27:18)

27:18 apebh <576> de <1161> o <3588> oikov <3624> autou <846> wsper <3746> shtev <4597> kai <2532> wsper <3746> aracnh

27:19 <0369> wnnyaw <06491> xqp <05869> wynye <0622> Poay <03808> alw <07901> bksy <06223> ryse(27:19)

27:19 plousiov <4145> koimhyeiv <2837> kai <2532> ou <3364> prosyhsei <4369> ofyalmouv <3788> autou <846> dihnoixen <1272> kai <2532> ouk <3364> estin <1510>

27:20 <05492> hpwo <01589> wtbng <03915> hlyl <01091> twhlb <04325> Mymk <05381> whgyvt(27:20)

27:20 sunhnthsan <4876> autw <846> wsper <3746> udwr <5204> ai <3588> odunai <3601> nukti <3571> de <1161> ufeilato auton <846> gnofov <1105>

27:21 <04725> wmqmm <08175> whrevyw <01980> Klyw <06921> Mydq <05375> whavy(27:21)

27:21 analhmqetai <353> auton <846> kauswn <2545> kai <2532> apeleusetai <565> kai <2532> likmhsei <3039> auton <846> ek <1537> tou <3588> topou <5117> autou <846>

27:22 <01272> xrby <01272> xwrb <03027> wdym <02550> lmxy <03808> alw <05921> wyle <07993> Klsyw(27:22)

27:22 kai <2532> epirriqei ep <1909> auton <846> kai <2532> ou <3364> feisetai <5339> ek <1537> ceirov <5495> autou <846> fugh <5437> feuxetai <5343>

27:23 <04725> wmqmm <05921> wyle <08319> qrsyw <03709> wmypk <05921> wmyle <05606> qpvy(27:23)

27:23 krothsei ep <1909> autou <846> ceirav <5495> autou <846> kai <2532> suriei auton <846> ek <1537> tou <3588> topou <5117> autou <846>

28:1 <02212> wqzy <02091> bhzl <04725> Mwqmw <04161> auwm <03701> Pokl <03426> sy <03588> yk(28:1)

28:1 estin <1510> gar <1063> arguriw <694> topov <5117> oyen <3606> ginetai <1096> topov <5117> de <1161> crusiw <5553> oyen <3606> dihyeitai

28:2 <05154> hswxn <06694> qwuy <068> Nbaw <03947> xqy <06083> rpem <01270> lzrb(28:2)

28:2 sidhrov <4604> men <3303> gar <1063> ek <1537> ghv <1065> ginetai <1096> calkov <5475> de <1161> isa <2470> liyw <3037> latomeitai <2998>

28:3 <06757> twmluw <0652> lpa <068> Nba <02713> rqwx <01931> awh <08503> tylkt <03605> lklw <02822> Ksxl <07760> Mv <07093> Uq(28:3)

28:3 taxin <5010> eyeto <5087> skotei <4655> kai <2532> pan <3956> perav <4009> autov <846> exakribazetai liyov <3037> skotia <4653> kai <2532> skia <4639> yanatou <2288>

28:4 <05128> wen <0582> swnam <01809> wld <07272> lgr <04480> ynm <07911> Myxksnh <01481> rg <05973> Mem <05158> lxn <06555> Urp(28:4)

28:4 diakoph ceimarrou apo <575> koniav oi <3588> de <1161> epilanyanomenoi odon <3598> dikaian <1342> hsyenhsan <770> ek <1537> brotwn

28:5 <0784> sa <03644> wmk <02015> Kphn <08478> hytxtw <03899> Mxl <03318> auy <04480> hnmm <0776> Ura(28:5)

28:5 gh <1065> ex <1537> authv <846> exeleusetai <1831> artov <740> upokatw <5270> authv <846> estrafh <4762> wsei <5616> pur <4442>

28:6 <0> wl <02091> bhz <06083> trpew <068> hynba <05601> rypo <04725> Mwqm(28:6)

28:6 topov <5117> sapfeirou <4552> oi <3588> liyoi <3037> authv <846> kai <2532> cwma crusion <5553> autw <846>

28:7 <0344> hya <05869> Nye <07805> wtpzs <03808> alw <05861> jye <03045> wedy <03808> al <05410> bytn(28:7)

28:7 tribov <5147> ouk <3364> egnw <1097> authn <846> peteinon <4071> kai <2532> ou <3364> parebleqen authn <846> ofyalmov <3788> gupov

28:8 <07826> lxs <05921> wyle <05710> hde <03808> al <07830> Uxs <01121> ynb <01869> whkyrdh <03808> al(28:8)

28:8 ouk <3364> epathsan <3961> authn <846> uioi <5207> alazonwn <213> ou <3364> parhlyen <3928> ep <1909> authv <846> lewn <3023>

28:9 <02022> Myrh <08328> srsm <02015> Kph <03027> wdy <07971> xls <02496> symlxb(28:9)

28:9 en <1722> akrotomw exeteinen <1614> ceira <5495> autou <846> katestreqen <2690> de <1161> ek <1537> rizwn orh <3735>

28:10 <05869> wnye <07200> htar <03366> rqy <03605> lkw <01234> eqb <02975> Myray <06697> twrwub(28:10)

28:10 dinav de <1161> potamwn <4215> errhxen <4486> pan <3956> de <1161> entimon <1784> eiden <3708> mou <1473> o <3588> ofyalmov <3788>

28:11 P <0216> rwa <03318> auy <08587> hmletw <02280> sbx <05104> twrhn <01065> ykbm(28:11)

28:11 bayh <899> de <1161> potamwn <4215> anekaluqen <343> edeixen <1166> de <1161> eautou <1438> dunamin <1411> eiv <1519> fwv <5457>

28:12 <0998> hnyb <04725> Mwqm <02088> hz <0335> yaw <04672> aumt <0370> Nyam <02451> hmkxhw(28:12)

28:12 h <3588> de <1161> sofia <4678> poyen <4159> eureyh <2147> poiov <4169> de <1161> topov <5117> estin <1510> thv <3588> episthmhv

28:13 <02416> Myyxh <0776> Urab <04672> aumt <03808> alw <06187> hkre <0582> swna <03045> edy <03808> al(28:13)

28:13 ouk <3364> oiden brotov odon <3598> authv <846> oude <3761> mh <3165> eureyh <2147> en <1722> anyrwpoiv <444>

28:14 <05978> ydme <0369> Nya <0559> rma <03220> Myw <01931> ayh <0> yb <03808> al <0559> rma <08415> Mwht(28:14)

28:14 abussov <12> eipen ouk <3364> estin <1510> en <1722> emoi <1473> kai <2532> yalassa <2281> eipen ouk <3364> estin <1510> met <3326> emou <1473>

28:15 <04242> hryxm <03701> Pok <08254> lqsy <03808> alw <08478> hytxt <05458> rwgo <05414> Nty <03808> al(28:15)

28:15 ou <3364> dwsei <1325> sugkleismon ant <473> authv <846> kai <2532> ou <3364> stayhsetai <2476> argurion <694> antallagma authv <846>

28:16 <05601> rypow <03368> rqy <07718> Mhsb <0211> rypwa <03800> Mtkb <05541> hlot <03808> al(28:16)

28:16 kai <2532> ou <3364> sumbastacyhsetai crusiw <5553> wfir en <1722> onuci timiw <5093> kai <2532> sapfeirw <4552>

28:17 <06337> zp <03627> ylk <08545> htrwmtw <02137> tykwkzw <02091> bhz <06186> hnkrey <03808> al(28:17)

28:17 ouk <3364> iswyhsetai auth <846> crusion <5553> kai <2532> ualov <5194> kai <2532> to <3588> allagma authv <846> skeuh <4632> crusa

28:18 <06443> Mynynpm <02451> hmkx <04901> Ksmw <02142> rkzy <03808> al <01378> sybgw <07215> twmar(28:18)

28:18 metewra kai <2532> gabiv ou <3364> mnhsyhsetai <3403> kai <2532> elkuson sofian <4678> uper <5228> ta <3588> eswtata

28:19 P <05541> hlot <03808> al <02889> rwhj <03800> Mtkb <03568> swk <06357> tdjp <06186> hnkrey <03808> al(28:19)

28:19 ouk <3364> iswyhsetai auth <846> topazion <5116> aiyiopiav crusiw <5553> kayarw <2513> ou <3364> sumbastacyhsetai

28:20 <0998> hnyb <04725> Mwqm <02088> hz <0335> yaw <0935> awbt <0370> Nyam <02451> hmkxhw(28:20)

28:20 h <3588> de <1161> sofia <4678> poyen <4159> eureyh <2147> poiov <4169> de <1161> topov <5117> estin <1510> thv <3588> sunesewv <4907>

28:21 <05641> hrton <08064> Mymsh <05775> Pwemw <02416> yx <03605> lk <05869> ynyem <05956> hmlenw(28:21)

28:21 lelhyen <2990> panta <3956> anyrwpon <444> kai <2532> apo <575> peteinwn <4071> tou <3588> ouranou <3772> ekrubh <2928>

28:22 <08088> hems <08085> wnems <0241> wnynzab <0559> wrma <04194> twmw <011> Nwdba(28:22)

28:22 h <3588> apwleia <684> kai <2532> o <3588> yanatov <2288> eipan akhkoamen <191> de <1161> authv <846> to <3588> kleov <2811>

28:23 <04725> hmwqm <0853> ta <03045> edy <01931> awhw <01870> hkrd <0995> Nybh <0430> Myhla(28:23)

28:23 o <3588> yeov <2316> eu <2095> sunesthsen authv <846> thn <3588> odon <3598> autov <846> de <1161> oiden ton <3588> topon <5117> authv <846>

28:24 <07200> hary <08064> Mymsh <03605> lk <08478> txt <05027> jyby <0776> Urah <07098> twuql <01931> awh <03588> yk(28:24)

28:24 autov <846> gar <1063> thn <3588> up <5259> ouranon <3772> pasan <3956> efora eidwv ta <3588> en <1722> th <3588> gh <1065> panta <3956> a <3739> epoihsen <4160>

28:25 <04060> hdmb <08505> Nkt <04325> Mymw <04948> lqsm <07307> xwrl <06213> twvel(28:25)

28:25 anemwn <417> staymon udatov <5204> te <5037> metra <3358>

28:26 <06963> twlq <02385> zyzxl <01870> Krdw <02706> qx <04306> rjml <06213> wtveb(28:26)

28:26 ote <3753> epoihsen <4160> outwv <3778> ueton <5205> hriymhsen <705> kai <2532> odon <3598> en <1722> tinagmati fwnav <5456>

28:27 <02713> hrqx <01571> Mgw <03559> hnykh <05608> hrpoyw <07200> har <0227> za(28:27)

28:27 tote <5119> eiden <3708> authn <846> kai <2532> exhghsato <1834> authn <846> etoimasav <2090> exicniasen

28:28 o <0998> hnyb <07451> erm <05493> rwow <02451> hmkx <01931> ayh <0136> ynda <03374> tary <02005> Nh <0120> Mdal <0559> rmayw(28:28)

28:28 eipen de <1161> anyrwpw <444> idou <2400> h <3588> yeosebeia <2317> estin <1510> sofia <4678> to <3588> de <1161> apecesyai <568> apo <575> kakwn <2556> estin <1510> episthmhTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA