TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 5:17-20

5:17 o <3588> de <1161> apekrinato <611> (5662) autoiv <846> o <3588> pathr <3962> mou <3450> ewv <2193> arti <737> ergazetai <2038> (5736) kagw <2504> ergazomai <2038> (5736)

5:18 dia <1223> touto <5124> oun <3767> mallon <3123> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> oi <3588> ioudaioi <2453> apokteinai <615> (5658) oti <3754> ou <3756> monon <3440> eluen <3089> (5707) to <3588> sabbaton <4521> alla <235> kai <2532> patera <3962> idion <2398> elegen <3004> (5707) ton <3588> yeon <2316> ison <2470> eauton <1438> poiwn <4160> (5723) tw <3588> yew <2316>

5:19 apekrinato <611> (5662) oun <3767> [o <3588> ihsouv] <2424> kai <2532> elegen <3004> (5707) autoiv <846> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> dunatai <1410> (5736) o <3588> uiov <5207> poiein <4160> (5721) af <575> eautou <1438> ouden <3762> ean <1437> mh <3361> ti <5100> bleph <991> (5725) ton <3588> patera <3962> poiounta <4160> (5723) a <3739> gar <1063> an <302> ekeinov <1565> poih <4160> (5725) tauta <5023> kai <2532> o <3588> uiov <5207> omoiwv <3668> poiei <4160> (5719)

5:20 o <3588> gar <1063> pathr <3962> filei <5368> (5719) ton <3588> uion <5207> kai <2532> panta <3956> deiknusin <1166> (5719) autw <846> a <3739> autov <846> poiei <4160> (5719) kai <2532> meizona <3173> toutwn <5130> deixei <1166> (5692) autw <846> erga <2041> ina <2443> umeiv <5210> yaumazhte <2296> (5725)TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.16 detik
dipersembahkan oleh YLSA